• Nie Znaleziono Wyników

Ogólnopolska konferencja naukowa „Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków” Białystok, 22–23 października 2013 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ogólnopolska konferencja naukowa „Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków” Białystok, 22–23 października 2013 r."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

352 KRONIKA

DOI: 10.15290/mhi.2014.13.01.20

Ogólnopolska konferencja naukowa

„Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków”

Białystok, 22–23 października 2013 r.

W dniach 22–23 października 2013 r. odbyła się w Białymstoku Ogól-nopolska konferencja naukowa na temat: „Związki pozamałżeńskie na prze-strzeni wieków”. Jej organizatorem był Zakład Łacińskiej Kultury Prawnej Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Europejskie Stowarzyszenie Studen-tów Prawa ELSA Białystok.

Celem konferencji było przybliżenie funkcjonowania związków pozamał-żeńskich w różnych epokach historycznych, przede wszystkim z perspektywy prawnej i socjologicznej. Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwolił na podjęcie szeregu zagadnień dotyczących pożycia w związkach pozamałżeń-skich, w szczególności z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, rodzin-nego i opiekuńczego, handlowego, medyczrodzin-nego, karrodzin-nego, jak też prawa we-wnętrznego Kościoła katolickiego czy Kościoła prawosławnego.

W pierwszym dniu obrady toczyły się w gmachu Biblioteki Uniwersytec-kiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. Uniwersytetu w Bia-łymstoku, Prodziekan Wydziału Prawa. Konferencja zgromadziła przedstawi-cieli wielu ośrodków akademickich, którzy przedstawili wyniki swoich badań związane z przedmiotową problematyką. Podczas pierwszej sesji, której prze-wodniczyła dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB, wygłoszone zostały następujące referaty: Instytucja związków partnerskich w świetle przepisów

Konsty-tucji z 1997 r.(dr Tomasz Litwin, Akademia Ignatianum w Krakowie); Instytucja

konkubinatu w polskim prawie handlowym (dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jaku-bów, prof. UwB, mgr Renata Tanajewska, UwB); Problematyka związków

poza-małżeńskich w procesie karnym(dr Ewa Kowalewska-Borys, UwB); Status prawny

partnerów w związku pozamałżeńskim w świetle polskiego prawa medycznego(dr Ur-szula Drozdowska, UwB); Niech nas zobaczą! Wizerunek związków partnerskich

w polskich kampaniach społecznych (dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz, UwB). Obrady w sesji popołudniowej prowadził dr Krzysztof Szczygielski. W jej trakcie przybliżone zostały przez referentów takie zagadnienia, jak:

Filozofo-wie na temat małżeństwa, rodziny, seksu i wychowania(dr Karol Kuźmicz, UwB);

Adopcja prosta – kontrowersyjny sposób na stworzenie więzi prawnej między konku-bentami w prawie francuskim (mgr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska, Uniwersy-tet Łódzki, UniwersyUniwersy-tet Franc¸ois Rabelais w Tours); Ustalenie ojcostwa dziecka

(2)

Pe-KRONIKA 353

dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie); Osoba najbliższa

w polskich kodeksach karnych (mgr Cezary Wiśniewski, UwB); Prawa partnerów

pacjentów żyjących w związkach partnerskich do informacji o stanie zdrowia i decy-zji o leczeniu na podstawie obowiązujących w Polsce regulacji prawnych (Karolina Góralczyk, UwB).

Wystąpienia w drugim dniu obrad prezentowane były w sali Rady Wy-działu Prawa UwB. Nad ich przebiegiem czuwała prof. dr hab. Teresa Mróz (UwB), a koncentrowały się one wokół następujących kwestii: Relacje

pozamałżeńskie i ich skutki prawne za Justyniana (dr Sławomir Patrycjusz Kursa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie); Konkubinat w

starożyt-nym Rzymie a współczesnej Polsce – analiza porównawcza wybranych aspektów praw-nych (Magdalena Nasuta, UwB); Związki pozamałżeńskie w armiach europejskich

w XVI i XVII w. (dr Karol Łopatecki, UwB); Związek pozamałżeński jako

pod-stawa orzeczenia rozwodu w świetle orzecznictwa trybunałów cywilnych pierwszej instancji w dobie Księstwa Warszawskiego (dr Piotr Pomianowski, UW); Próba

uzasadnienia związku pozamałżeńskiego oraz innych nadużyć stanu małżeńskiego jako podstawy orzeczenia rozwodu w dobie Księstwa Warszawskiego przez Franciszka Ksawerego Szaniawskiego (mgr Tomasz Królasik, UW); Stosunek Kościoła

Prawo-sławnego wobec osób żyjących w związkach pozamałżeńskich (ks. dr Marek Ław-reszuk, UwB); Prawo do sakramentów i sakramentaliów osób pozostających w

sto-sunkach pozamałżeńskich (ks. dr hab. Florian Lempa, prof. UwB); Związki

poza-małżeńskie wśród przedstawicieli elit Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku(dr Iwona Kulesza-Woroniecka, UwB); Status prawny dzieci pozamałżeńskich w prawie

ro-dzinnym Polski Ludowej (dr Piotr Fiedorczyk, UwB); Publiczny lub notoryczny

konkubinat jako źródło małżeńskiej przeszkody przyzwoitości publicznej w prawie ka-nonicznym(dr Krzysztof Szczygielski, UwB).

Konferencja stworzyła okazję do podjęcia przez referentów dyskusji nad wieloma aspektami natury prawno-socjologicznej, związanymi z pozostawa-niem w związkach pozamałżeńskich. Szerokie ramy czasowe, obejmujące okres od starożytności po czasy nam współczesne, pozwoliły ukazać uwarunkowania społeczne, kulturowe i religijne, które wpływały na treść różnych rozwiązań prawnych, odnoszących się do osób utrzymujących pozamałżeńską wspólnotę życiową. Prezentowane wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, czego świadectwem była żywa dyskusja po każdej sesji.

Cytaty

Powiązane dokumenty

OPQRSOLNOTTQPOLM UONOMZ QLNQNSZN VTUR[L QWNX\N MOMT\N YSX X]NNN... FGHIJFCEFKKHGFCD LFEFDQ HCEHEJQE MKLIRC HNEOSE DFDKSE

Praca zawiera opis systemu komputerowego stworzonego w oparciu o środowisko Eclipse, opis implementacji poszczególnych rozwiązań i algorytmów, opis zdefiniowanych

Bestaat uit grove tot middel-korrelige grindige zanden. Aan de top kunnen zandige kleilagen voorkomen. De conuswaarden van het zand zijn over het: algemeen zeer hoog, boven

Proponowana typologia opisu, oparta na roli podstawowego środka artystycznego, jakim jest w opisie wyliczenie, prowadzi od jego dominacji (opis anarchiczny),

Ateńczyk, który w Prawach wraz z przedstawicielem Krety i La- cedemonu próbuje nakreślić system prawny dla nowo powstającego państwa, obawia się nakazać obywatelom

Smith 1 7 4 Integral Methods for Turbulent Boundary Layers in Pressure. Gradients

Nuarimol given to the mice before the exposure to NDM A or 2-AAF did not cause changes in the micronuclei frequency.. However, the prior intoxication by Aroclor 1254

Omówiono zagadnienia dotyczące zapewniania jakości badań w laboratorium mikrobiologii żywności. W laboratorium system jakości powinien być udokumen­ towany i kontrolowany w