• Nie Znaleziono Wyników

Widok Geschichte der Mädchen und Frauenbildung. Red. Elke Kleinau, Claudia Opitz. Tom II. Vom Vormärzis zur Gegenwart. Campus Verlag. Frankfurt, New York 1996, ss. 673

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Geschichte der Mädchen und Frauenbildung. Red. Elke Kleinau, Claudia Opitz. Tom II. Vom Vormärzis zur Gegenwart. Campus Verlag. Frankfurt, New York 1996, ss. 673"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Idioten-Heil-Pflege) od 1875 r. do powstania pedagogiki specjalnej na niemieckim gruncie i rozwoju organizacji.

Dwie części pracy ukazują powstanie or­ ganizacji i jej rozwój do I wojny światowej; powstanie stowarzyszenia szkół pomocniczych (Der Verband der Hilfsschulen Deutschlands) w okresie Republiki Weimarskiej i III Rzeszy; stowarzyszenie na tle polityki edukacyjnej Re­ publiki Federalnej Niemiec (1948-1998); kon­ gresy i konferencje stowarzyszenia, międzyna­

rodową współpracę; NRD jako państwo bez stowarzyszenia szkół specjalnych itp.

Część III obejmuje 27 załączników w po­ staci dokumentów, programów, uchwał, apeli charakteryzujących politykę w zakresie szkół specjalnych i rozwoju pedagogiki specjalnej.

Praca może stanowić ważne studium do poznania dziejów najnowszych i współczesnych szkolnictwa niemieckiego.

Jan Hellwig

Educational Research and Higher Education Reform in Eastern

and Central Europa. Red. Erich Leitner. Frankfurt a/M ., Berlin,

Bern, New York, Paris, Wien 1998, ss. 231, fot. 3, tab. 9

Z cyklu Studies in Comparative Education jako tom 6 ukazała się publikacja pod powyż­

szym tytułem. Praca napisana przez międzyna­ rodowy zespół autorów wskazuje na zmiany w szkolnictwie wyższym dokonywane w kra­ jach Europy wschodniej i centralnej. Ukazane są prace w tym zakresie w takich krajach, jak Austria, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Słowenia, Polska, Ukraina, Rosja, Rumunia i Bułgaria.

Poszczególne rozdziały dotyczą określone­ go państwa i napisane są przez rodzimych

znawców problemu. Przez Polaków przy­ gotowane są trzy teksty. Ireneusz Białecki pisze na tem at Anatomy o f Higher Educa­

tional Services in Poland; Elżbieta Wnuk-Li­ pińska wypowiada się na temat: Academic

S ta ff Facing a Changing University, zaś Ewa Szemborska omawia zagadnienie p t: Chan­

ges in the M arket o f Educational Services in Poland.

Jan Hellwig

Geschichte der Mädchen und Frauenbildung. Red. Elke Kleinau,

Claudia Opitz. Tom II. Vom Vormärzis zur Gegenwart. Campus

Verlag. Frankfurt, New York 1996, ss. 673

Pod redakcją Elki Kleinau, z-cy profesora pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie w Biele­ feld oraz Claudii Opitz, profesora najnowszej historii na Uniwersytecie w Hamburgu ukazał się drugi tom niezwykle interesującej pracy pod wyżej wymienionym tytułem.

Okazuje się, że zainteresowania badawcze historią edukacji kobiet i ich rolą społeczną, które przeżywają w Polsce swój renesans (dwie

międzynarodowe konferencje naukowe 1997 Poznań-Zajączkowo; 1998 Bydgoszcz-Wielo- nek) obserwowalne są także w Niemczech. Okazuje się, że 36 Autorek i Autorów przed­ stawiło swe prace, które złożyły się tylko na prezentowany tom II.

W części I zatytułowanej Edukacja kobiet

i ruch demokratyczny w latach 1830-1870

(2)

dziecięcych akcentując duchową matczyność (geistige Müterlichheit) oraz rozwój instytucji edukacyjnych dla dzieci i ewolucję roli kobiety.

W części II omówiono instytucjonalne i normatywne regulacje i praktyki w zakresie edukacji dziewcząt w latach 1870-1933 oraz tzw. długą drogę do matury (Der lange Weg zum Abitur).

Socjalizacja dziewcząt głównie poprzez ko­ edukację oraz ich działalność w ruchu hitlerow­ skim: Bund Deutscher Mädel - stanowi przed­ miot części III.

W części IV Autorki i Autorzy rekonstru­ ują drogę kobiet od wykształcenia średniego do nauki, czyli możliwości studiowania (Von der Bildung zur Wissenschaft) w latach 1870-1945. Dowiadujemy się m.in. o rozwoju naukowym Edyty Stein oraz o tym, że pierwszą kobietą

profesorem pedagogiki była w Niemczech M at­ hilda Vaerting (1884-1977).

Możliwość kształcenia kobiet w różnych dziedzinach i zawodach w latach 1948-1990 ukazano w części piątej, zaś stopniowe zwięk­ szanie dostępu do studiów wyższych w latach

1849-1990 - w części szóstej.

Interesujące są porównania dotyczące po­ lityki NRD w sprawie edukacji kobiet i badań nad tym zagadnieniem jako komponentu walki politycznej o pełną realizację założeń marksiz­ mu.

Książka jest bogato udokumentowana źródłami oraz literaturą przedmiotu. Posiada wykaz osób, indeks rzeczowy oraz informację o autorach.

Jan Hellwig

Johann Amos Comenius. Allverbesserung (Panorthosia), Eingelei­

tet, übersetzt und erläutert von Franz Hofmann, Frankfurt a/Main,

Berlin, Bern, New York, Paris,

Dzięki pracom znanego w międzynarodo­ wym świecie nauki komeniologa, emerytowane­ go obecnie profesora, wieloletniego kierownika Zakładu Historii Pedagogiki na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle Franza Hofmanna (ur. 1922) ukazała się przetłumaczona przez niego z łaciny na język niemiecki 6-ta część pracy JA . Komeńskiego O naprawie spraw ludzkich. Część ta nosi tytuł Panorthosia. Przedstawia w niej

Wien 1998, ss. 429

Komeński strukturę porządku światowego, in­ stytucje służące człowiekowi, ich cele i zadania. Jest to pierwsze tłumaczenie tej pracy w całości na język niemiecki.

Książka ukazała się w cyklu Erziehungs­ konzeptionen und Praxis, Bd. 37, a wydawcą jest Gerd-Bodo Reinert.

Jan Hellwig

Yitae Scholasticae. The Yournal

17, 1998, nr 2

W amerykańskich (ale nie tylko) pracach historyczno-pedagogicznych ważne miejsce zaj­ mują prace biograficzne. Rekonstrukcje bio­ graficzne traktowane są jako ważny kompo­ nent odtwarzania procesu dziejowego, studiów historyczno-edukacyjnych i wpływu jednostek znaczących na rozwój dziejów.

of Educational Biography, Tom

Istnieją międzynarodowe stowarzyszenia biografii edukacyjnych (np. International Socie­ ty for Educational Biography), czy też instytuty naukowo-badawcze w tej dziedzinie (np. Ameri­ can Biographical Institute).

Organem Międzynarodowego Stowarzy­ szenia Biografii Edukacyjnej jest półrocznik

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bez umiejętności oceny jej jakości, bez wiedzy na temat form i zasad komunikacji naukowej, bez wiedzy na temat rozmaitych źródeł i form publikacji, a czasem także bez

The political crisis 2013 had been transformed into deep economic crisis, that is still in „development” and has revealed all weaknesses of the national banking

Our own studies showed (Tab. 2) that during the second lactation period, those cows which had been fathered by bulls from the USA also achieved a significantly higher productivity

slechts zeer weinig olie bevatten, n.l. ongeveer 100 mg per liter, welk gehalte niet door verlenging van schudtijd of door intenser schudden te verhoogen bleek. Het ligt voor de hand

Miłość woli wyraża się przede wszystkim w pragnieniu dobra dla osoby umiłowanej (...)• W pragnieniu dobra bez granic dla drugiego „ja” zawarty jest jakby w zalążku

dicated by this record, is to diminish the ampli- tude of rolling when large forces are acting on the vessel and to maintain the vessel within 2 or 3 degrees of its normal

Esta es la clave de la novela, el punto donde convergen –a partir de la tensión irónica que rodea al protagonista– las líneas de lo científico y la construcción de una identidad

ȀȞȎȑȖȥȓȟȘȜȓȐȢȖșȜȟȜȢȖȖȚȜțȠȎȔȎǸȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȖȞȎȕȒȐȜȓțțȜȟȠȖ    DZȓțȖȎșȪțȜ țȎȝȖȟȎțțȩȗ ȐțȡȠȞȓțțȖȗ ȚȜțȜșȜȑ