• Nie Znaleziono Wyników

Index of /rozprawy2/10058

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Index of /rozprawy2/10058"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

W pracy zajmujemy się dwoma rodzajami kolorowań grafów prostych, G = (V,E), gdzie przez kolorowanie krawędzi rozumiemy odwzorowanie f : E → {1, 2, . . . , k}, a przez kolorowanie totalne, funkcje g : V∪E→ {1, 2, . . . , k}. Naszym celem jest rozróżnienie wierzchołków w danym grafie.

W pierwszej części pracy analizujemy dwa niezmienniki grafowe, nieregularna liczbę kolorującą, c(G), i rozróżniający punkty indeks chromatyczny, χ0(G). Są one równe

najmniejszemu k, dla którego istnieje kolorowanie krawędzi grafu G takie, by dla wszystkich jego wierzchołków odpowiednio multizbiory lub zbiory kolorów incydentnych z nimi krawędzi były różne. Wyznaczamy tu dokładna wartość obu parametrów dla lasów liniowych i parzystych grafów dwuregularnych. Druga cześć rozprawy poświęcona jest dwóm parametrom, sile nieregularności, s(G), oraz totalnej sile nieregularności, tvs(G). Tym razem rozróżniamy wierzchołki przez sumy kolorów incydentnych z nimi krawędzi, a w przypadku tvs(G), analizujemy kolorowania totalne i do każdej ze wspomnianej sum dodajemy dodatkowo kolor odpowiadającego jej wierzchołka. Najistotniejszymi wynikami są tu twierdzenia o istnieniu liniowych ze względu na n/δ górnych ograniczeń na wartości tych parametrów.

Ostatnia cześć rozprawy zawiera analizę zupełnie nowego parametru, który definiowany jest tak jak totalna siła nieregularności, z ta różnicą, iż wymagamy by jedynie sąsiednie wierzchołki miały różne odpowiednie sumy. W pracy przedstawione jest szerokie spektrum wyników dotyczących tego parametru, z uwzględnieniem jego dokładnych wartości dla pewnych rodzin grafów jak i szeregu ograniczeń.

(2)

Special graph colourings: In the thesis we investigate two kinds of colourings of simple graphs, G = (V,E), where by an edge colouring we mean a map f : E → {1, 2, . . . , k}, while by a total colouring we understand a function g : V∪E→ {1, 2, . . . , k}. In the first part of the thesis we analyse two graph invariants, the irregular colouring number, c(G), and the point distinguishing chromatic index, χ0(G). They are equal to the smallest k for

which there exists an edge colouring of G such that for all its vertices the multisets or the sets, resp., of colours of their incident edges are distinct. We determine the exact value of both parameters in the case of linear forests and even 2-regular graphs. The second part of the thesis is devoted to two parameters, the irregularity strength, s(G), and the total irregularity strength, tvs(G). This time we distinguish all vertices by the sums of colours of their incident edges, while in the case of tvs(G) we analyse total colourings and we additionally add a vertex colour to each of the mentioned sums. The most important results are here theorems on linear in n/δ upper bounds for these parameters. The last part of the thesis contains an analysis of a completely new parameter, defined as total irregularity strength, but with a difference that we require exclusively the neighbouring vertices to have distinct sums. We present a wide variety of results on this parameter, involving determining its exact value for special classes of graphs as well as establishing a number of upper bounds.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Henning, Trees with equal average domination and independent domina- tion numbers, Ars Combin. Sun, On total restrained domination in graphs,

Definition 4.2. Consider the Γ-semigroup S of Example 2.3. Let S be the set of all integers of the form 4n+1 and Γ be the set of all integers of the form 4n+3 where n is an integer.

Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences 21 Ordona street, 01–237 Warsaw, Poland.

In general, even when there is a critical point of multiplicity d, a sharper upper bound than (1.16) is available by applying our result for pure exponential sums, Theorem 2.1,

The parameter σ α has appeared in many papers on exponential sums but we are not aware of an upper bound of the type (1.13) ever appearing before, even for the case of

We note that, at first glance, the results Carlitz achieves in [1] do not appear to be the same as Theorem 1 with α = 1.. It can be checked, however, that they are

In 1842 Dirichlet proved that for any real number ξ there exist infinitely many rational numbers p/q such that |ξ−p/q| < q −2.. This problem has not been solved except in

Key words and phrases : noncommutative geometry, quantum group, braided group, gauge theory, fiber bundle, connection, bosonisation.. 1 Royal Society University Research Fellow