• Nie Znaleziono Wyników

Borowa, st. 12, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 96-70/18

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Borowa, st. 12, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 96-70/18"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Piotr Mitura

Borowa, st. 12, gm. loco, woj.

rzeszowskie, AZP 96-70/18

Informator Archeologiczny : badania 26, 35-36

(2)

Informator Archeologiczny 35

szyckiej. Z powierzchni zebrano również kiîka bardzo drobnych fragm. ceram iki toczonej n a kole (siwa i kremowożólta).

B o r e k , s t. 1 M uzeum A rcheologiczne w G dańsku gm . S u lę c z y n o , w o j. g d a ń s k ie

A Z P 1 3 -36/—

B adania prowadzili m gr m gr D orota Rudnicka i Ja n u sz Podgórski (autor spraw ozdania). Czyn społeczny uczniów Szkoły Podstawowej w Sulęczynie. Pierw szy sezon badań. Cm entarzysko k u ltu ry pom or­ skiej ze starszego okresu przedrzymskiego.

Stanowisko położone je s t wokół żwirowni, n a kraw ędzi wydłużonego wzniesienia, za zachodnim skraju wsi.

W czasie pobierania żwiru odkryto i zniszczono — według uzyskanych inform acji — 7 grobów skrzynkowych zawierąjących po 3 popielnice. Z jednego z nich pochodzi naczynie i fragm. ceram iki pozyskane jako dar.

We w rześniu 1992 r. objęto badaniam i ratowniczymi te re n przylegający bezpośrednio do żwirowni (ok. 1,5 ara). O dsłonięto 4 obiekty (nr 8-11): pozostałość całkowicie zniszczo­ nego grobu skrzynkowego, grób skrzynkowy z popielnicą oraz 2 jamy. Wydobyto ceram ikę, przepalone kości ludzkie oraz węgiel drzewny.

M ateriały i dokum entacja znajdują się w M uzeum Archeologicznym w G dańsku.

B o ro w a , s t. 5 M uzeum O kręgow e w Rzeszowie g m . lo c o , w o j. r z e s z o w s k ie

A Z P 9 6 -70/11

B adania prowadzi! m gr P io tr M itura. Finansow ane przez M uzeum Okręgowe w Rzeszowie. C m entarzysko grupy tarnobrzeskiej k ultury łużyckiej.

Stanowisko położone je s t w północnej części wsi, na piaszczystym wyniesieniu, którego cen traln a p a rtia została zniszczona przez piaskownicę. Wykopy o łącznej powierzchni 50 m założono w zachodniej części stanow iska, w miejscu odkrytego w trak cie badań powierzchniowych zniszczonego grobu grupy tarnobrzeskiej. W yeksplorowano 2 zniszczo­ ne groby popielnicowe występujące w postaci skupisk ceramiki i przepalonych kości. Stan ich zachowania uniemożliwia odtworzenie kształtu naczyń oraz określenie bliższej chronologii.

W trakcie badań w 1992 r. uchwycono zachodni skrąj cm entarzyska, jego cen traln a i prawdopodobnie wschodnia część zostały zniszczone przez piaskownicę.

M ateriały znąjdują się w M uzeum Okręgowym w Rzeszowie. Badania nie będą kontynuow ane.

B o ro w a , s t . 12 M uzeum Okręgowe w Rzeszowie gm . lo c o , w o j. r z e s z o w s k ie

A Z P 9 6 -7 0 /1 8

B adania prowadził m gr P io tr M itura. Finansow ane przez M uzeum Okręgowe w Rzeszowie. Osada k u ltu ry przew orskiej, ślady osadnic­ tw a grupy tarnobrzeskiej k u ltu ry łużyckiej.

Stanowisko znąjduje się na piaszczystym w yniesieniu nad bagnistą w tym miejscu doliną bezimiennego cieku, w terenie zabudowanym. Badania miały ch arak ter ratow ni­

(3)

36 Wczesna epoka żelaza

czo-sondażowy, podjęto je po stw ierdzeniu znacznego zniszczenia stanow iska przez zabu­ dowę. Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 60 m z, w różnych partiach stanowiska, w miejscu nąjwiększej koncentracji m ateriału na powierzchni, Dostarczyły one stosunko­ wo licznych zabytków występujących w w arstw ie ornej. Jedynie w wykopie zlokalizowa­ nym w centralnej części stanow iska pod w arstw ą współczesnego hum usu wystąpiła w ar­ stw a kulturow a o miąższości do 15 cm, bogata w rozdrobniony m ateriał ceramiczny, oraz jeden obiekt o niewielkich wymiarach.

Pozyskany m ateriał, poza nielicznymi zabytkam i grupy tarnobrzeskiej, m ożna w stęp­ nie datow ać n a wczesny okres wpływów rzymskich.

M ateriały złożono w M uzeum Okręgowym w Rzeszowie. B adania zakończono.

B o ro w a , s t. 19 M uzeum Okręgowe w Rzeszowie g m . lo c o , w o j. r z e s z o w s k ie

A Z P 9 5 -7 0 /7

B adania prowadził m gr P io tr M itura. Finansow ane przez M uzeum Okręgowe w Rzeszowie. Osada grupy tarnobrzeskiej k u ltu ry łużyc­ kiej.

Stanowisko położone je s t na nieznacznie eksponowanej wydmie, n a teren ie wybierzy- ska piasku. Prace ratow nicze rozpoczęto w wyniku zaobserwowania w profilach piaskowni zarysów obiektów. W miejscach ich występow ania wytyczono wykopy o łącznej powierzch­ ni 40 m2.

Są to głównie jam y o ch arak terze zasobowo-odpadkowym. W ystępujący w nich m ate­ riał ruchom y je s t typowy dla III fazy grupy tarnobrzeskiej datowanej n a okres halsztacki ■— przew aga ceram iki chropowaconej, zdobionej ornam entem guzków, listw plastycznych oraz dziurkam i podkrawędziowymi.

M ateriał złożono w M uzeum Okręgowym w Rzeszowie.

B adania będą prow adzone tylko w przypadku dalszej eksploatacji piaskowni.

I B ro d y P o m o rsk ie, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie patrz neolit

B r y s z k i, s t. 3 M uzeum Okręgowe w Piotrkow ie Try-g m . R o z p r z a , w o j. p i o t r k ó w - bunalskim

A Z P 7 7 -53/3

B adania ratownicze. Finansow ane przez U rząd Wojewódzki w P io tr­ kowie Trybunalskim . Cm entarzysko k u ltu ry pomorskiej,

W dniach 15-18 lipca 1992 r. przeprowadzono badania ratow nicze n a cm entarzysku k u ltu ry pomorskiej w Biyszkach, na działce Lidii Trędy. Wydobyto i zadokum entow ano 2 groby ciałopalne w obstaw ach kam iennych, uszkodzone w trakcie eksploatacji żwiru. N adano im num ery 3 i 4 (n r 1 otrzym ał grób znaleziony wcześniej n a działce Wiesława Deki — kubek z niego znajduje się w posiadaniu właściciela, n r 2 grób znaleziony na działce M arka Goszcza — spalone kości i fragm. popielnicy z niego właściciel przekazał do m uzeum w Piotrkow ie). W yposażenie grobów odkrytych w 1992 r. stanow iły popielnice przykryte misami oraz w grobie 4 przepalony paciorek szklany.

P rzebadano teren o powierzchni 27 m2 (wykop 5 x 5,4 m) w ich bezpośrednim sąsiedz­ twie. Wykop nie dostarczył m ateriałów zabytkowych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

jama z warstwą muszli szczeżui na dnie, oraz szeroki lekko zakolony rów z charakterys tycznymi przerwami i wąs­ kim rowkiem palisadowym - wewnętrznym.. Na wczesną

Badane stanowiska stanowią in teresujący wkład do badań o sad ­ nictwa sezonowego kultury łużyckiej, opartego o gospodarką typu myś- 11 wsko - zbie rackiego.. M

Przypisy dolne należy tworzyć, stosując polecenie: Wstaw - Odwołanie - Przypis dolny. W polu, które pojawi się na dole kolumny, wpisujemy tekst przypisu (pismo wielkości 8-9

Natknięto się również na średniowieczne z X111-X1V wieku fundamenty muru obronnego kamienno-ceglanego, usytuowanego na wale w czesno­ średniowiecznym.. W

Podejmuj ąc próbę oceny uregulowania początku biegu terminu przedawnienia rosz­ czeń z tytułu zachowku na gruncie polskiego prawa cywilnego w pierwszym rzędzie rozważyć należy,

Hkaploraoją wykopaliskowa objęte powierzchni' 3Θ00 a2 ra- jaatntfac 94 obi «к ty, % który«« 17 reprezentowało pozostałości obozowiska kultury pucharów lejkowatych /2

Roman Kamiński,Eugeniusz Wilgocki.