• Nie Znaleziono Wyników

Polany, pow. Szydłowiec. Stanowisko II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Polany, pow. Szydłowiec. Stanowisko II"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Maria Chmielewska,Jacek Lech

Polany, pow. Szydłowiec. Stanowisko

II

Informator Archeologiczny : badania 6, 40

(2)

- 40-POLANY, pow. Szydłowiec

Stanowisko II

Zakład Epoki Kamienia Instytu­ tu H isto rii Kultury M aterialnej PAN

w W arszawie Badania prowadziła d r M aria Chmielewska w raz z m gr Jackiem Lechem ,Finansow ał IHKM PAN. Drugi sezon badań. Kopalnia krzem ienia 1 pracownie przykopalniane z późnego neolitu / wczesnego okresu b rą z u /.

Położenie stanowiska podano w sprawozdaniu z prac 1971 r.. Badania te nie wyjaśniły dostatecznie charakteru odkrytych wówczas skupień wyrobów krzem ien­ nych, częściowo tylko wy eksplorowanych i związanych z nim i zagłębień.

P óźniejsza analiza tych wyrobów i obserw acji wykazały Jednoznacznie, że je s t to m a teria ł pracowni przykopalnianych, zapewne późnoneolityczny / uprzednio m yl­ nie interpretow any jako paleolityczny/, a owe zagłębienia mogą być fragm entam i szybów. Dla wyjaśnienia tego, wykopem tegorocznym / 2 m z 10 m - wykop 1/72/ poszerzono sz u rf z 1971 r w kierunku wschodnim. Odsłonięto w nim pozostałe fragmenty skupień i stwierdzono obecność szybów wydobywczych.

Przedm iotem eksploatacji były płaskie, placjcowate konkrecje krzem ienia cze­ koladowego, znajdowane obficie w lokalnej glinie zwałowej / jej strop występuje na głębokości 1,20 - 1,40 m od pow ierzchni/ i w podścielającej ją glinie zw ietrze- liskow ej. Naruszano też strop krzemienionośnego wapienia płytowego,

W wykopie 1/72 było 8 szybów. Nie eksploatowano ich jednocześnie,bow iem przecinają się one i nakładają na sieb ie. N iektóre zachowały się tylko szczątkowo i ich fragm enty są ledwie czytelne na przekrojach wykopu.Reprezentują typ szybu odkrywkowego lejbwatego - szerokiego u góry, znacznie zwężającego się w eksplo­ atowanym poziomie glin. Szyby zapełnione były piaskiem , gliną, gruzem wapiennym, bardzo licznym i wytworami krzem iennym i / głównie odpadki z wstępnej zaprawy dokonywanej przy szybach/ w raz z okrucham i węgla drzewnego. Z narzędzi górni­ czych znaleziono kilka kilofów krzem iennych i 1 uszkodzony kilof rogowy . Z acząt- kowce sie k ie r dw uściennych i sierpów znajdowane w pełniskach szybów wskazują na związek badanej kopalni z k tó rąś z późnoneolitycznych / lub wczesnobrązowych/ grup kultury ceram iki sznurowej.

POLICKO, pow. Słupca Stanowisko 2

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Cytaty

Powiązane dokumenty

S.], o których dotychczas w ogóle nie wiemy - i które mogą nie zostać przez nas w ogóle odkryte.”3 Pewną słabością kon­ cepcji trzech światów jest - jak

Człowiek, postępując wedle maksymy „nie wiem, czy coś wiem”, przyjmuje pewnego rodzaju postawę wędrowca cechującą się koncentracją na wciąż zmieniającym się

Skupi się ona na przypadku muzyki i poezji, które postrzegali sta- rożytni Grecy jako ściśle z sobą powiązane, konkluzje jednak mogą być zastosowane do ocen estetycznych w

nie kryje swych preferencji intelektualnych i wyraźnie odwołuje się do tych stanowisk, które są mu bliskie, jednak jego myśl nie traci wskutek tego na oryginalności; choć w

1 zytelnik utr zymuje drugi zeszyt naukowy poś więc ony gos poda rce komunalnej... Jest jednak ści śle z nią

[r]

Wiki zawierająca Poradnik użytkownika SUM może być przeglądana według indeksu, gdzie znajdują się hierarchicznie ułożone strony, według spisu treści

ORGANY ADMINISTRACYJNE PODEJMUJĄCE DECYZJE W TRYBIE ADMINI- STRACYJWCCO POSTĘPOWANIA OGÓLNEGO JAKO UKŁADY PRZETWARZANIA