• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2015/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2015/2016"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU

Informacja

o PublIkacjI e-ISSn 2543-702Xp-ISSn 2451-3202 brylantowy model otwartego dostępu cytowanie

kokowSkI Michał 2016: sprawozdanie Komisji Historii Nauki pau w 2015/2016 roku. Studia Historiae Scientiarum 15, ss. 455–458.

doI: 10.4467/23921749sHs.16.022.6165 dostęp online: http://pau.krakow.pl/sHs/shs-15-2016-22.pdf

otrzymano: 08.07.2015 zaakcePtowano: 06.10.2016 oPublIkowano oNLINe: 24.11.2016 PolItyka arcHIwIzowaNIa lIcencja www green sHerpa / roMeo colour http://pau.krakow.pl/studia-Historiae-scientiarum/ http://ejournals.eu/studia-Historiae-scientiarum Michał Kokowski

Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN Sekretarz Komisji Historii Nauki PAU

michal.kokowski@gmail.com

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU

w 2015/2016 roku

Streszczenie

Omówiona została działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku 2015/2016. Przedstawiono spisy: posiedzeń naukowych i posiedzeń administracyjno-wyborczych, nowych Członków Komisji oraz nowych publikacji.

Słowa kluczowe: Komisja Historii Nauki PAU • 2015/2016

The report on the activities of the

PAU Commission on the History of Science

in 2015/2016

Abstract

The report discusses the activities of the Commission on the History of Science of the Polish Academy of Arts and Sciences in 2015/2016. It presents the lists of: scientific meeting,

(2)

ad-Michał Kokowski

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w 2015/2016 roku

456 M. Kokowski SHS 15 (2016) DOI: 10.4467/23921749SHS.16.022.6165

ministrative-election meetings, new members, and new publica-tions.

Keywords: Commission on the History of Science, Polish Academy of

Arts and Sciences • 2015/2016

1. Posiedzenia naukowe Komisji

Od października 2015 roku do czerwca 2016 roku odbyło się dziesięć posiedzeń naukowych Komisji, na której wygłoszono następujące re-feraty:

• prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A.

Bir-kenmajerów Polskiej Akademii Nauk), Indeks Hirscha publikacji Mikołaja

Kopernika i pogrom polskiej humanistyki (14 października 2015).

• dr hab. Jacek Rodzeń (Instytut Bibliotekoznawstwa i

Dziennikar-stwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Chemicy są jak

kucharze...” – początki chemicznej analizy instrumentalnej w świetle wynalazków przyrządów optycznych w pierwszej połowie XIX wieku (25 listopada 2015).

• prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk), Historia polskich badań Syberii (16 grudnia 2015).

• dr hab. Adam Redzik, prof. nadzw., (Instytut Profilaktyki Społecznej

i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego) Academia Militans – rzecz

o Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (27 stycznia 2016).

• dr hab. Tomasz Pudłocki (Zakład Historii Kultury i Edukacji

Hi-storycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kontakty

intelektualne polskich i amerykańskich humanistów w latach 1918–1939 (24

lu-tego 2016).

• dr Przemysław Żukowski (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie II Rzeczypospolitej (wy-brane zagadnienia) (23 marca 2016 r.).

• dr Andrew Schumann (Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Greko-buddyzm i jego wpływ na

kulturę i naukę (27 kwietnia 2016).

• prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Alojzy Alth – adwokat

i geolog (25 maja 2016).

• prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk (em. prac., Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony

Śro-dowiska Akademii Górniczo-Hutniczej), Badania interdyscyplinarne kopca

(3)

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU

457 M. Kokowski SHS 15 (2016) DOI: 10.4467/23921749SHS.16.022.6165

• dr hab. Piotr Krzywiec, prof. PAN (Instytut Nauk Geologicznych

Polskiej Akademii Nauk), Robert Townson (1762–1827) i jego podróż

geolo-giczna w Tatry i do Wieliczki (15 czerwca 2016).

2. Sprawy administracyjno-wyborcze

i nowi Członkowie Komisji

Na posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2015 i 24 lutego 2016 wybierano nowych członków Komisji Historii Nauki PAU.

W tajnych głosowaniach Komisja opowiedziała się za wyborem w sumie 8 nowych członków.

W dniu 16 grudnia 2015 r. wybrano 4 nowych członków, są to: • dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birken-majerów Polskiej Akademii Nauk),

• dr hab. Stanisław Domaradzki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski),

• dr hab. Adam Redzik, prof. nadzw. (Instytut Profilaktyki Społecz-nej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski),

• dr hab. Jan Wnęk, prof. nadzw. (Wydział Psychologii i Nauk Społecz-nych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego).

W dniu 24 lutego 2016 r. wybrano 4 nowych członków: • mgr Ewa Dziurzyńska (Archiwum Nauki PAN i PAU),

• prof. dr hab. Zbigniew Bela (Muzeum Farmacji, Uniwersytet Ja-gielloński),

• dr Jerzy Bartłomiej Miecznik (emer. prac. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy),

• dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. nadzw. (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy).

Rada PAU zatwierdziła wyniki w dniach odpowiednio: 19 stycznia i 22 marca 2016 r.

3. Sprawy wydawnicze

W dniu 23 grudnia 2015 roku MNiSW wpisało czasopismo Prace

Komisji Historii Nauki PAU na listę B czasopism punktowanych i

przy-znało mu 8 pkt. W wyniku odwołania od tego werdyktu, w maju 2016 roku przyznano mu ostatecznie 9 pkt.

(4)

Michał Kokowski

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w 2015/2016 roku

458 M. Kokowski SHS 15 (2016) DOI: 10.4467/23921749SHS.16.022.6165

Opublikowano:

Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV. Pod redakcją Michała

Kokowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015; ISSN: 1731-6715; eISSN: 2392-1749.

Trwają prace redakcyjne nad wydaniem następujących publikacji:

• Stefan Witold Alexandrowicz, Alojzy Alth (1819–1886) – adwokat

i geolog. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016 [„Monografie

KHN PAU” 23].

Studia Historiae Scientiarum 15. Pod redakcją Michała Kokowskiego.

Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016.

• Jerzy Pawłowski, Stefan Antoni Stobiecki (1859–1944) – inżynier

i przyrodnik. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

213 Dyskusja (Adam Strzałkowski, Jerzy Janik, Andrzej Pelczar, Andrzej Śródka, Bronisław Średniawa, Zbigniew Wójcik, Julian Dybiec, Stefan W. Alexandrowicz,

Omówiono działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku 2013/2014. Przed- stawiono listę posiedzeń naukowych, sprawy administracyjno -wyborcze i sprawy wydawnicze oraz listę

1) The organizational and electoral meeting of the PAU Commission on History of Science, on 22 October 2014 led to the election of the Editorial Board of the journal “Prace

Prace Komisji Historii Nauki PAU, t. Andrzej Trzciński - próba rehabilitacji. Kleczkowski, Julian Dybiec, Karolina Targosz,.. Andrzej Kajetan Wróblewski). 33 Maria

133 Dyskusja (Barbara Morawska-Nowak, Zbigniew Wójcik, Janusz M. Kleczkowski, Julian Dybiec). 160 Jerzy PAWŁOWSKI, Michał Rybiński - Kustosz Muzeum Komisji

rocznicę założenia przez Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego (9 V 2007) Janina Bożena TREPIŃSKA, Obserwacje i zapisy stanu pogody w Obser-..

Taka sama kolejność zapisów obowiązuje również obecnie, chociaż terminy (godziny) obserwacji w ciągu dnia kilkakrotnie zmieniały się w ponad dwustuletniej historii.