• Nie Znaleziono Wyników

Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, IV, (opis, konfrontacja, przekład)"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, IV, (opis, konfrontacja, przekład)""

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Iwona Łuczków

Międzynarodowa konferencja

naukowa we Wrocławiu "Wyraz i

zdanie w językach słowiańskich, IV,

(opis, konfrontacja, przekład)"

Acta Polono-Ruthenica 4, 417-418

(2)

Recenzje i sprawozdania naukowe 417

w dydaktyce języka rosyjskiego.

Materiały wszystkich konferencji opublikowano w dziewięciu tomach „Studia Rossica Posnaniensia” oraz w pracach: Проблемы современной русистики (Poznań 1995), Актуальные вопросы русского языка и ли­

тературы (Poznań 1996), Избранные аспекты изучения русского языка и литературы (Poznań 1998).

Instytut Filologii Rosyjskiej UAM planuje zorganizowanie w dniach 13-16 września 1999 roku ósmej konferencji z tego cyklu, która będzie poświęcona tematowi: „Odzwierciedlenie chrześcijaństwa w rosyjskiej kulturze, literaturze i języku u progu jego dwóchtysiąclecia” .

Tadeusz Pacholczyk, Wojciech Kamiński, Poznań

Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu „Wyraz i zda­ nie w językach słowiańskich, IV (opis, konfrontacja, przekład)”

W dniach 25 i 26 listopada 1998 roku odbyła się we Wrocławiu ko­ lejna, czwarta już, międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich (opis, konfrontacja, przekład)” . Konfe­ rencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej patronował JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof, dr hab. Roman Duda, który osobiście powitał uczestników życząc im owocnych obrad.

Konferencja zgromadziła we Wrocławiu językoznawców reprezentu­ jących wiele ośrodków slawistycznych z kraju i z zagranicy. Oprócz pol­ skich lingwistów wyniki swoich badań przedstawili m.in. badacze z Rosji (Sankt-Petersburg), Ukrainy (Kijów, Lwów, Donieck), Białorusi (Mińsk), Czech (Brno, Ołomuniec), Bułgarii (Sofia) oraz Austrii (Wiedeń). Formu­ ła konferencji wrocławskiej pozwoliła szeroko zaprezentować wyniki ba­ dań poświęconych różnorodnym aspektom opisu języków słowiańskich. W trakcie obrad plenarnych i sekcyjnych zaprezentowano 44 referaty.

Obrady plenarne otworzyło wystąpienie A. Furdala (Wrocław) na te­ mat Pogranicze polsko-niemieckie w sferze języka i symboliki pozajęzy- kowej. Ponadto wysłuchano referatów A. Bartoszewicza (Olsztyn) - Об изоморфизме слова художественному произведению, S. Dymitrowej (Sofia) - Судьба современного болгарского предложения, I. Sawickiej (Toruń) - Cechy fonetyczne wyrazu w językach słowiańskich jako wy­ kładnik typu fonotaktycznego i S. Gajdy (Opole) -

(3)

Syntetyczno-kompa-418 Recenzje i sprawozdania naukowe

racyjny opis najnowszych dziejów języków słowiańskich.

Podczas obrad w sekcjach wysłuchano 39 referatów. Zakres tema­ tyczny prezentowanych prac dotyczył morfologii, składni, słowotwórstwa, leksykologii, frazeologii, semantyki, pragmatyki, a także przekładu i prob­ lematyki słowiańskich kontaktów międzyjęzykowych. Były to zarówno referaty poświęcone opisowi poszczególnych języków (rosyjski, ukra­ iński, białoruski), jak też opisowi porównawczemu dwu lub więcej ję ­ zyków słowiańskich. Większość z przedstawionych prac miała charakter opisu synchronicznego.

Bogaty przegląd problematyki opisu języków słowiańskich przedsta­ wiony przez badaczy na konferencji świadczy o tym, że spotkania takie mają sens, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy zachodzą zmiany spo­ łeczno-polityczne w państwach słowiańskich, co niewątpliwie znajduje swoje odzwierciedlenie również w języku.

Przygotowane przez referentów do druku teksty wystąpień zostaną opublikowane w najbliższym tomie materiałów pokonferencyjnych w serii „Slavica Wratislaviensia” Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Iwona Łuczków, Wrocław

Кирилло-Мефодиевские чтения в Московском университете Кирилло-Мефодиевские чтения стали доброй традицией в М ос­ ковском университете, существенной приметой нашей научной жизни. Ежегодно, в течение десяти лет в мае месяце здесь собира­ ются русские и зарубежные ученые на свои славянские встречи. А начиналось все довольно скромно: на первых Кирилло-Ме- фодиевских чтениях (в мае 1989 года) было прочитано всего три доклада (проф. В. В. Кусков, доц. В. И. Аннушкин, иерей Артемий Владимиров), но аудитория была наполнена до отказа. Сегодня К и­ рилло-Мефодиевские чтения наряду с Сергиевскими чтениями1 ста­ ли постоянно действующей духовно-просветительской, научно-об­ разовательной университетской программой. 1 Программа Сергиевские чтения начала осуществляться в феврале 1990 г. навстречу 600-летию представления преподобного Сергия Радонежского (октябрь 1992 г.). Сергиевские чтения проходят ежегодно дважды - в осеннем и весеннем семестрах, они посвящены проблематике русской культуры.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podstawow" przyczyn" przenoszenia na margines do- cieka' naukowych zagadnie' zwi"zków cz owieka ze zwierz!tami, ujmowania ich w kategoriach nieprawid

Table 5 comprises data on unemployment influx in the entire period (half year or year) of people applying for the job of heavy goods driver and the number of job

Na podkreślenie zasługuje równiež wysoki poziom organizacyjny i go­ ścinność organizatorów, a także wysoki poziom referatów, prezentowanych podczas trzydniowych

W konkluzji stwierdzić należy, że w przypadku nowo wybudowa- nych budynków (i budowli) obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w

Chrystocentryczne ukierunkowanie katechezy w świetle rozważań Bene­ dykta XVI, zapisanych w książce Jezus z Nazaretu, część II, nie jest niczym innym jak

WYRAZ I ZDANIE W

10:00–10:15 Veronika Gondeková, Bańska Bystrzyca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Synchrónne modely a modelovanie vlastných mien čaju, kávy a

Derwich (Wrocław) referatem Klasztor w mieście - zarys problematyki, gdzie podał proponowany kwestionariusz badaw czy do dyskusji, poruszający wzajemne relacje między