• Nie Znaleziono Wyników

"Sztandar i krew. Studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1982: [ recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Sztandar i krew. Studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1982: [ recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Bujnowska

"Sztandar i krew. Studia

monograficzne o najgłośniejszych

pieśniach Wielkiego Proletariatu",

Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1982: [

recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 27/2 (92), 308

(2)

ZAKRZEWSKI Bogdan: Sztandar i krew. Studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu. Wrocław 1982, Oes. , ss. 276, zł

120,-Książka zawiera pełne teksty, różne wersje i krytyczne opracowanie czterech najpopularniejszych pieśni: "Czerwonego sztandaru" Bolesława Czerwińskiego, "Warszawianki" Wacława Święcickiego, "Mazura kajdaniarskiego" Ludwika Waryńskiego i utworu "Szlachta w roku 1831" Gustawa Ehrenberga. Autor omawia powstanie i recepcję tych pieśni oraz ich funkcjonowanie w za­ leżności od sytuacji historycznej i społecznej. Książkę uzupeł­ niają liczne fotografie, fotokopie, podobizny tekstów oraz nu­ ty.

BP/92/103 An.B.

ZEIC-PISKORSKA Maria: Uwagi do problemu adaptacji filmo­ wej utworu literackiego na przykładzie "Panien z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza. "Acta Universitatis Nicolai Co- pernici". Filologia Polska. 1982, z. 22, s. 145-157. Głos do dyskusji o problemach translacji intersemiotycz- nych na przykładzie filmowej adaptacji opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Autorka przytacza dotychczasowe opinie na ten temat (Orłowski, Hopfinger, Ziomek) oraz proponuje własny mo­ del ilustrujący proces przekładu utworu literackiego na język kina.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Choć prawo do wykonywania opieki konsularnej w klasycznej doktrynie prawa międzynarodowego uważane jest za uprawnienie państwa, w świetle systemu ochrony praw człowieka zarysowuje

N astępnie omawia funkcje lek syki teatraln ej i bada źród ła w sp ółcześn ie funkcjonujących nazw

Inni poloniści p racu ją w wydawnictwach, gdzie w ostatnich latach ukazało się wiele zasługujących na uwagę książek polskich (T. Werwes: W międzynarodowych

[r]

It argues that objective study, including evaluation, of the truth claims of various religious traditions is an important aspect of academic as opposed to confessional engagement with

With these achievements the basis is set to further digitize the existing research and publications and extend the virtual exhibition by including the homework, case studies and

Istotnym elementem edukacji ludności wiejskiej miało być również zakłada- nie ochronek dla dzieci, bardzo często pozostających bez opieki dorosłych, którzy udawali się w

In this paper, we shall observe that another logic called TCC ω , intro- duced by Gordienko [ 7 ], becomes sound and complete with Beth models with the forcing conditions of