• Nie Znaleziono Wyników

Kiślaki, gm. Tykocin, woj. białostockie. Stanowisko 7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kiślaki, gm. Tykocin, woj. białostockie. Stanowisko 7"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Marek Zalewski

Kiślaki, gm. Tykocin, woj.

białostockie. Stanowisko 7

Informator Archeologiczny : badania 20, 25-26

(2)

25

-W cen tralnej p e rtu c m e n ta rz y k a tło k a 11 zorano dwie ziem ianki, w jetfcej z nieb odkryto piec p rzy ć elanie zachodniej, druga natom iast była odkryta fragm entarycznie, N a le i y w ięc sądzić, 1* znaczna część cm entarzyska je s t zniszczona. Bogata problem atyka stanowiska wymaga kontynuacji badań.

M a te ria ły z badań znajdują a l f w W O A -K w Zam o ściu, po opracowaniu zostaną przekazane do Muzeum

w HruM es zowie, »

H Y Ż A Wojewddzkl O środek

woj. za m oj fi Jd e A r ch eologlczno- Kon serw a tor eki

Stanowisko I w Zam o ściu

Badania prow adziła m g r E w a Bunasiewtcz, Finanso w ał WOA -K Zam ość. P ie r w s z y sezon badań. Cm entarzysko k u ltu ry e trzyto w ­ aki ej.

W wyniku badań rato w n iczych na pow ierzchni 22,5 m odkryto grób k u ltu ry strzyżew skiej, Pochówek za w ie ra ł sz k ielet ludzki spoczyw ający na praw ym boku z podkurczoną Jedną zachowaną kończyną dolną, ułożony po osi S W - N E , W yposażenie stanowiło d n ie naczynie w atow ate z wylew em zdobionym czterem a guzkami t od­ ciskam i sznura, obmazywane wew nątrz o raz na zewnątrz we w szystkich kierunkach. W ys tą p iły ta k ie trz y pa* c lo rk l fajansowe o raz kółko m iedziane.

In fo rm ac je m ieszkańców, o znajdowaniu podczas w yb ierania plasku szkieletów ludzkich 1 naczyń, p otw ierd zają Istnienie cm en tar zyska.

M a te ria ły zostaną przekazane do MO w Zam ościu.

JA K U 5 Z O W IC E , gm. K a z im ie rz a W ie lk a patrz

woj. k ie le ck ie o kres wplywdw rzym sk ich Stanowisko 2

K A M IO N K A , gm. K leczew Muzeum Okręgowe

woj, konińskie w Koninie

Stanowisko 5

Badania prow adził m gr K rz ysz to f G orczyca. Finansow ało MO w Koninie. P ie r w s z y sezon badań. O sady k u ltu ry puc harów Jej ko wa* tych. Os a dii k u ltu ry trz cin lec k lej.

Stanowisko położone Je s t na wschód od drogi polnej do B i działa w is Kościelnego, ok. T50 m na południe od skrzyżow ania kolejki wąskotorow ej z drogą B u d ź tsław - Sirrn lc*«. Ulokowane na ku lm inacji cypla na k raw ę­ d zi Rytm y Budzi «ław sklej obejm uje obszar ok. 0,7 ha. Badania m iały ch arak ter ratunkowy ze względu na w y­ b ie ran ie plasku 1 głęboką orkę.

2 ł

Założono dwa wykopy o łączn ej pow ierzchni 225 m , Uzyskano dużą Ilo ś ć m ate riału ku ltu ry pucharów le jk o w a ty c h/ 1 . 4 И f r . c e ra m ik i, 99 wyrobów k rz e m ien n y ch 5 płytek sz im e rs k lc h 1 1 Żarno/, Obiektów nale­ żących do tej ku ltu ry, oprócz niew ielkieg o paleniska wyłożonego kam ieniam i o raz p łytkiej niew ielk iej jam y, nie udało s ię z are jes tro w ać. Św iad cz y to prawdopodobnie o obozowi skowym typie oaacfalctwe· Wstępna analiza m ate riału u jaw n iła fakt dwukrotnego zasiedlenia te r e m przez ludność K P L . W części północnej stanowiska w ystąp ił m a te ria ł p rzem iesz an y z faz Ш I IV , zaś w cz ę ś c i południowej ^ c z y s t y " m ate riał fazy I V K P L ,

O prócz pozostałości osadnictw a K P L odkryto również 2 p łytk ie ja m y k u ltu ry trz rtn ie ck ie j. W każdej a nich w y s tą p iły w iękaze fragm enty doniczkowa te go naczynia z lis tw ą p lastyczn ą pod krawędzią.

M aterial 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie, Gkdania zakończona

K lS L A K J, gm. T ykocin Pzńatwowe-M izeum Archeologiczne woj. białostockie * W arsz aw ie

Stanowisko Ί

Badania p row ad ził m gr M u rek Z ale w sk i. Finanso w ał K Z A w B ia ły m ­ stoku. P ie r w s z y sezon badań. Obozowisko k u ltu ry niem eńskiej z oeołltu.

Stanowisko znajduje się na lew ym brzegu staro rz e cz a, zwanym **Je z io re m * ,- le ż y pom iędzy nim a obecnym korytem rz e k i N a re w /po re g u lacji/ .

(3)

- 26 *

a

Wykop o powierzchni 30 m objął środkową część pole ornego pom iędzy łąkam i 1 zlokalizowany zostaj na łagodnie opadającym w kierunku północnym /w sU tsię i t i r o r f f l c t i / stoku. Z abytki w ystą p iły w oranlnle oraz brunainośółtym g lin iastym plasku, *1 lnie «orsstynisow snym . W śró d 1,006 a rt. Inw entarza krzem iennego z krzem ienia в а г nilo w eg o/b ałtyckiego / w yrô inio oo 150 rdzeni lo a r z ę d z i /m , tn. d rapaczy, ekrobatzy. i g r « ^ beł J gro dkó w /, Natom iast m a te ria l c e ra m i саду /459 ί τ , / je s t bardzo i l e zachowany /w arunki glebowe/. P o r * wala cm datować elano w ieko.na neolit 1 w ią te s ię i o u d n l c i v « n k u ltu ry niem eńskiej. Ponadto odkryło fragm ent wylewu naczynia poeladającego naw iązania do ce ra m ik i b a łty c k ie j o raz fragm enty naczynia średniowiecznego*

M a te ria ły aą opracowywane w Państw ow ym M u iea m A rcheologicznym . Badania będą kontynuowsoe,

K H A K O W * N O W A H U T A - K R Z E S Ł A W IC K M d i k i h A rch eolog iczne

Stanowisko 41 w Krskow te

Oddział w N ow ej B u d «

Badania p row ad ziły m gr m gr G ry z e lch Tobola, Pau U n a F u ie s ka. Finansow ało M A w K rakow ie, ó s m y k m o badań. Oaady « okreau neolitu t lateńskiego.

Badania m iały na celu rozpoznanie ce n traln e j cz ę ś c i oaady, medo«tępa ej dotąd z powoda silnego zadrze· Wlenia /teren ten etanowi paa zieleni * s t r e if otibrooną wokół Kombinatu H u ty jm . Le n in a /,

Przekopano łącz n ie 1,375 a r a . O dkryto 23 nowe obiekty arch eo log iezm /104, 106*137/ o raz przekopa­ no b a d a n y w poprzednich sezonach obiekt 70, W lękazoIĆ a tych obiektów to p o so e ta lo iti o n d d c t w t nelltyczne·

go. Z a w i e r a ł y one stosunkowo n ie lic z n y m a te ria ł zabytkowy / ce ra m ik ę , w yro by krzem ienne/ rep rez en tu jący kulturę ce ra m ik i wstęgowej ry te j I kulturę 1 « id z ielak ą. Do najciekaw szych z atch n s Je ta l oblekł oznaczony num erem I0T - owalna, trapezow ala w p rofilu Jam a. V środkowej cz ę ści Je j w ypełnleka ssubwei wowano d o ić

g ru b ą w a r s t w ę spalenizny, w obrębie k tó rej znajdowało elę du t y c h ro z m ia ró w naczynie, c gniecione prawdopo­ dobnie w tra k c ie zasypywania górnych w arstw obiektu. Po zo stałe obiekty neo&tycaae m ia ły rów nie* ch ara k ter jam g o s p o d a r c z y d i. Je d y n ie obiekt 124 był pozostałością chaty.

W trak cie badań zdołano odsłonić część jedynego w tym sezodle oblekła ku ltu ry lateńskiej /o U ekt 1Л6/, stanowiącego prawdopodobnie ś la d y budynku m ieszkalnego. W Jego wypełni# ko w ystąp iły etueunkuwo b e m e fragm enty ce ra m ik i malowanej,

Intereeujące wyniki z punktu widzenia badań nad geom orfologią stanowiska oraz c a łe j doliny fih ib il p rzyn io sły obzerwacje profilu wykopu. Pod w arstw ą współczesnego burnusa odkryto dwie w yra źn ie widoczne w a rstw y humusu kopalnego, datowane na o k re s lateński /w arstw a kolt aro wa z aw ie rająca m ate riał ce lty ck i/ oraz o kres neolitu. P r o f il ten będzie przedm iotem spec je b stycznych badań geom orfologicznych.

K R Z E M IO N K I, gm .Bodzechów ( Państw ow e H u e o m A r d w o ło g c m * woj. k ie le ck ie f w W arsz aw ie

Badaniam i k le r ik a l m gr a » w o o t r S a ła clń s k l, Po szczeg ó ln e odcinki prow ad zili mgr m gr W o jcie ch Bo rko w ski, W ito ld M lg al, M arek Z a le w s k i. P o s a tym w z ię li odział: Ło i. rrgr G rz eg o rz K am iń ski, m g r Longin P lu ta , Hanna Cewtńaka, R eg in a D e l Ш п а к а , studenci % I A U W , nauczyciele. In stru k to rz y 1 ucznio w ie z Z SG w O strow ie L u b e lsk im oraz h a rc e rz e starszo b ar c a rs k ic h szczepów se & Ц аЬ». Finansow ało P M A w W arsz aw ie , Ö sn iy eezoo badań. Kopalnie k r c e m iA ia pasiastego, N eolit - wczesna epoka brązu* K u ltu ry - am for k ulistych 1 mJerzanewteJca»

Badania w dużaj m ierze b yły kantyno r e ją p r a c z 1995 r ,

Zakończono ek sp lorację szybu n r 8-669, Jednej z p łytszych /4, 5 m g L / jednostek wydobywczych, W p artii przydennej odsłonięto na % poziom ach oddalonych od sie b ie o 50-60 cm c a ły aaereg otworów, s któ­ ry ch część je s t w e jś cia m i w za gruzowane w yro b isk a , a część p rz e b iciam i do Innych lub z k n j t h szybów. Ns n ie z m iern ie urzeźbionym spągu zlokalizowano w ie le negatywów po wyjętych k o ak recjach , a w kilk a punktach fragm enty surowca tkw iące w skal· . P o w y ts z e elem enty n ie z b icie potw ierdzają dwupoziomową eksploatację krzem ienia w ram ach otśektu. P o osiąg nięcia górnej w a rstw y krzem lenlonoSaej wykuwano k ró tk ie /ok* I- 1, 5 m/ o lsze boczne. Następnie pogłębiano szyb dochodząc do drugiego poziomu su row ca 1 powtarzano ew, system robót. Opuszczone w yro biska wypełniano sukcesywnie gruzem wapiennym z m ie jsc eksploatowanych. W wyniku w ykopalisk obiektu uzyskano 21,000 zabytków krzem iennych* głównie odpadów a procesu produkcji narzędzi, Pro ew ag s fo rm wydzielonych to zaczątkowe & czw orośclennych sie k ie r t dłut typowych dla ku ltu ry am fo r kulistych. Je d yn ie w północe o-zachodnim & aro im ku wykopu natrafiono ns n ie licz n e zaczątkowce dwu- śclenne wiąsane z kulturą tnlerzanow lcką. W y s tą p iły one Jednak w warstw ach n a le ^ c y c h do tssyplsfca sąs ie d ­ niego szybu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Część druga, podstawowa, poświęcona jest klasztorom w porządku alfabetycznym, najpierw 58 istniejącym przez sekularyzacją w latach 802/1803 (Aachen/Akwizgran, Abensberg, Appin-

Raban był jego poli­ tycznym oponentem, dlatego też odzyskanie zaufania władcy i zaskarbienie so­ bie jego względów stało się priorytetem mnicha.. Ów

Ważne miejsce wśród wydawnictw tej serii zajmują prace o zarządzaniu i ko- munikacji społecznej w edukacji oraz te, dotyczące zależności pomiędzy syste- mami komunikacji

Kutrzeby okazały się słuszne, bowiem niemiecka 8 Armia (gen. roz- poczęła atak w rejonie Sieradza, by stamtąd próbować wyjść w rejon Uniejowa, oskrzydlając od wschodu

Do wyznaczenia kryteriów epizodów smogu zimowego w GOP skorzystano przede wszystkim z wyników pracy Z ej d y (1996), który na podstawie związków pomiędzy stężeniami dwutlenku

Umasowienie sportów walki powinno wpłynąć także na zainteresowanie problematyką zdrowotności i profilaktyką wypadków [Sterkowicz 1985], tym bardziej że rywalizacja

Materiały przedwojenne zostały schematycznie opracowane i opubli­ kowane przez Raschkego w monografii powiatu. W okresie powojennym znaleziono no­ we materiały, które

Zaliczyć do nich należy takie procesy demograficzne jak znaczące obniżanie się dzietności w państwach europejskich, a w konsekwencji również i starzenie się