• Nie Znaleziono Wyników

Wprowadzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wprowadzenie"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Barbara Kałdon

Wprowadzenie

Forum Pedagogiczne 1, 5-7

(2)

WPROWADZENIE 5

[2]

WPROWADZENIE

Współczesny świat naznaczony jest wieloma problemami, trudnościa-mi i kryzysatrudnościa-mi, stanowiącytrudnościa-mi dla żyjących w nim ludzi spore wyzwa-nie. To na ile skutecznie jednostka radzi sobie z tymi wyzwaniami, ma decydujący wpływ na charakter pełnienia przezeń ról społecznych oraz na sposób funkcjonowania w społecznym ekosystemie. W dzisiejszym społeczeństwie polskim, jak również innych krajach europejskich, mno-żą się przypadki zachowań agresywnych, przestępczych, obniża się wiek inicjacji alkoholowej, narkotycznej oraz seksualnej. Wzrasta absencja szkolna implikująca niepowodzenia szkolne. W życiu ludzi a zwłaszcza młodych, pojawiają się zachowania destruktywne, w obrębie których zbyt często dochodzi do autodestrukcji, łącznie z najdrastyczniejszymi jej przejawami. Wzrastające bezrobocie powoduje pogarszającą się sy-tuację materialną rodzin, co w istocie ogranicza możliwość profilaktyki i przeciwdziałania tym zjawiskom i wpływa w sposób negatywny na procesy rodzinne i społeczne.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, od prawidłowego funkcjonowania której zależy pomyślność i szczęście wszelkich wspól-not tworzących życie społeczne. Stąd wszystko co osłabia rodzinę, co powoduje jej dezintegrację i upadek, musi budzić poważne zaniepoko-jenie i reakcję ze strony wszystkich, którym leży na sercu dobro naszego narodu.

Jest pozytywnym zjawiskiem, że ta szczególna wrażliwość na sprawy rodziny i dorastającej w niej młodzieży, charakteryzuje wielu badaczy w dziedzinie pedagogiki i nauk pokrewnych, którzy starają się wszech-stronnie naświetlić tę problematykę, a także wskazywać drogi wyjścia w trudnych sytuacjach. To właśnie tego typu naukowcy stali się auto-rami artykułów, które składają się na prezentowaną publikację Forum Pedagogiczne WNP UKSW.

Prezentowany tom zawiera artykuły mieszczące się w problematy-ce różnych subdyscyplin pedagogicznych: pedagogiki opiekuńczo- -wychowawczej i resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, andrago-giki oraz społecznej gerontologii. Otwiera go część pierwsza nosząca

(3)

6 WPROWADZENIE [2]

tytuł Rozprawy i artykuły. Zgromadzone w nim zostały publikacje sze-regu doświadczonych autorów z różnych krajowych środowisk akade-mickich. Marian Wolicki porusza istotny temat edukacji permanentnej. Prezentuje genezę i rozwój koncepcji kształcenia ustawicznego, a tak-że wielorako uwarunkowaną konieczność edukacji permanentnej oraz rozmaite jej formy. Edyta Wolter przedstawia wychowanie człowieka w obliczu zagrożeń cywilizacji technicznej, który jest sprawcą i jedno-cześnie ofiarą kryzysu ekologicznego. Beata Krajewska zastanawia się nad świetlicą szkolną jako ważnym ogniwem w procesie wychowywa-nia opiekuńczego dziecka. Barbara Kałdon omawia aktualne zagadnie-nie zakażenia wirusem HIV i choroby AIDS, których skutki medyczne i społeczne są bardzo dotkliwe dla nosicieli wirusa, ich rodzin, zwłasz-cza dla chorych na AIDS, gdzie tylko profesjonalne podejście w ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin może zapewnić pożąda-ne pozytywpożąda-ne zmiany. Irena Kurlak w swoim artykule zastanawia się nad kwestią trwałości ponownego małżeństwa, które ma zarówno swoje walory, jak i specyficzne problemy w różnych sferach życia partnerów oraz ich dzieci. Grupa autorów z Bożeną Zboiną na czele, pochyla się nad kryzysami w starości, które są aktualnie przedmiotem wielu ana-liz z różnych dyscyplin naukowych. Omawiają kwestię zabezpieczenia potrzeb społecznych starzejącej się populacji. Anna Fidelus podejmuje problematykę postaw społecznych będących elementem kapitału spo-łecznego w procesie readaptacji społecznej.

W części drugiej niniejszej publikacji Teoretyczne i praktyczne

debiu-ty młodych pedagogów Barbara Małgorzata Kałdon porusza zagadnienie

znęcania się nad członkami rodzin w tym nad małoletnimi a także jego uwarunkowania. Aneta Skuza podejmuje refleksję dotyczącą skutecz-ności placówek zajmujących się wychowaniem, socjalizacją oraz profi-laktyką i opieką. Aneta Domżalska w swoim artykule zajęła się sytuacją rodziny w której jedno z rodziców przebywa z zakładzie karnym.

W ostatniej części czasopisma, zatytułowanej Recenzje i

sprawozda-nia Anna Fidelus recenzuje książkę Andrzeja Bałandynowicza Proba-cja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa.

(4)

WPROWADZENIE 7

[3]

Prezentując kolejny Tom półrocznika Forum Pedagogiczne Autorzy żywią nadzieję, iż nowa publikacja znajdzie swoich zainteresowanych czytelników i posłuży dalszym naukowym inspiracjom w wymianie po-glądów, doświadczeń, wyników badań w wybranych dziedzinach peda-gogicznej nauki.

prof. UKSW dr hab. Barbara Kałdon

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wynika to z historycznych uwarunkowań, ale jest również odzwier- ciedleniem skostniałej kultury organizacyjnej wielu instytucji muzealnych.. Sku- pieni na gromadzeniu i ochronie

Po drugie, choć rozkład liczby na czynniki pierwsze jest algorytmicznie nieosiągalny, to sprawdzenie, czy jakaś liczba jest pierwsza jest dużo prostsze: istnieją algorytmy

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:a. dane zleceniodawcy pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,

Wszystko, co czynimy, oraz wszystko, co wokół nas się dzieje, nie ma żadnej wartości w sobie i jest jedynie odtwarzaniem boskiego świata czy też powtarzaniem tego, co w

• Żywica ortoftalowa – jest to żywica do ogólnego użytkowania, najprostsza z prezentowanej grupy a za razem o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych i

Teologowie i tłumacze Pisma Świętego na języki narodowe posługiwali się łacińskim przekładem Biblii, dokonanym u schyłku IV wieku przez

Fiołkowa 1a , Bydgoszcz .( ogłoszenie ilustruje mniejsza figura z napisem pojazd czterokołowy nakładająca się na koło poprzednie ) OGŁOSZENIE 3.. W okolicy supermarketu