• Nie Znaleziono Wyników

Elektrotechnika 2013, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Elektrotechnika 2013, test PDF / Memorizer"

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

Elektrotechnika 2013 przykładowy test na egzaminie z teorii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

(odpowiedzi zostały opracowane przez studentów ;)

1/ 1. W obwodzie R = 10 Ω. Rezystancja zastępcza obwodu widziana z zacisków AB wynosi:

[ ] 50 Ω.

[X] 15 Ω;

[ ] 25 Ω; [ ] 17,5 Ω;

2/ 2. W obwodzie R = 60 Ω. Rezystancja zastępcza obwodu widziana z zacisków AB wynosi:

[ ] 60 Ω; [ ] 150 Ω;

[X] 80 Ω;

[ ] 240 Ω.

3/ 3. W obwodzie R = 60 Ω. Rezystancja zastępcza obwodu wynosi:

[ ] 240 Ω [ ] 200 Ω [ ] 160 Ω

[X] 60 Ω

4/ 4. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9 A. Po zamknięciu wyłącznika będzie: [X] I = 13,5 A;

[ ] I = 18 A; [ ] I = 6 A. [ ] I = 27 A;

5/ 5. Gałęzią obwodu elektrycznego może być: [X] droga przepływu prądu łącząca dwa węzły. [X] układ kilku elementów obwodu

(2)

[X] pojedynczy element obwodu;

6/ 6. Natężeniem prądu elektrycznego nie jest:

[ ] ładunek elektryczny przepływający w jednostce czasu przez przekrój poprzeczny przewodnika;

[X] całkowity ładunek elektryczny przepływający przez przekrój poprzeczny przewodnika;

[ ] stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu jego przepływu;

[ ] intensywność przepływu ładunków elektrycznych przez przewodnik.

7/ 7. Rezystancja przewodu jest wprost proporcjonalna do:

[ ] konduktywności materiału przewodu;

[X] rezystywności materiału przewodu; [X] długości przewodu;

[ ] przekroju poprzecznego przewodu.

8/ 8. Źródłem pola elektrycznego nie są:

[ ] zmienne pola magnetyczne; [ ] nieruchome ładunki elektryczne; [ ] poruszające się ładunki elektryczne;

[X] magnesy trwałe.

9/ 9. Źródłem pola elektrycznego jest:

[X] prąd elektryczny płynący przez przewodnik;

[ ] każde pole magnetyczne

[X] każdy ładunek elektryczny; [X] poruszający się magnes trwały;

10/ 10. Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie jest to:

[ ] praca jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek z danego punktu pola do nieskończoności do wartości tego ładunku.

[X] siła działająca na ładunek elektryczny wprowadzony do danego punktu pola do wartości tego ładunku;

[ ] siła działająca na jednostkowy ładunek elektryczny wprowadzony do danego punktu pola; [ ] praca jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek z danego punktu pola do nieskończoności;

11/ 11. Potencjałem elektrycznym w dowolnym punkcie pola nazywa się:

[X] pracę jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek z danego punktu pola do nieskończoności do wartości tego ładunku.

(3)

[X] właściwość pola elektrycznego określającą zdolność pola do wykonania pracy;

[ ] pracę jaką należy wykonać, aby przenieść jednostkowy ładunek elektryczny z danego punktu pola do nieskończoności;

[ ] siłę działającą na ładunek elektryczny wprowadzony do danego punktu pola do wartości tego ładunku;

12/ 12. Napięciem elektrycznym między dwoma punktami obwodu elektrycznego nie nazywamy: [X] pracy jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek jednostkowy pomiędzy tymi punktami.

[ ] różnicy potencjałów pomiędzy tymi punktami;

[X] stosunku pracy jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek elektryczny pomiędzy tymi punktami do wartości ładunku;

[X] pracy jaką należy wykonać przy przenoszeniu ładunku elektrycznego pomiędzy tymi punktami;

13/ 13. Głównymi wielkościami charakteryzującymi pole elektryczne są:

[ ] pojemność elektryczna

[X] potencjał elektryczny;

[ ] przewodność elektryczna.

[X] natężenie pola elektrycznego;

14/ 14. Pojemność zastępcza baterii kondensatorów wynosi: [X] 60 μF;

[ ] 200 μF;

[X] 0,06 mF.

[ ] 2 mF;

15/ 15. Pojemność każdego z kondensatorów wynosi 30 μF. Pojemność zastępcza baterii kondensatorów jest równa:

[ ] 2,1 μF.

[X] 0,021 mF;

[ ] 40 μF; [ ] 0,04 mF;

16/ Źródłem pola magnetycznego jest: [X] nieruchomy magnes trwały ;

[X] stały prąd elektryczny płynący w przewodniku.

[ ] pole elektrostatyczne;

[X] wirujący magnes trwały;

17/ 17. W polu magnetycznym wytworzonym przez prąd elektryczny indukcja magnetyczna w dowolnym punkcie pola zależy od:

(4)

[X] kształtu obwodu elektrycznego; [X] liczby zwojów przewodnika; [X] natężenia prądu.

[ ] przekroju przewodnika;

18/ 18. Natężenie pola magnetycznego w dowolnym jego punkcie nie zależy od:

[ ] indukcji magnetycznej w tym punkcie pola;

[ ] pola powierzchni prostopadłej do linii pola magnetycznego; [ ] przenikalności magnetycznej środowiska

[X] właściwości magnetycznych środowiska;

19/ 19. Jednostką indukcji magnetycznej jest:

[ ] weber [Wb]. [ ] henr [H]; [ ] H·m-1;

[X] tesla [T];

20/ Jednostką indukcyjności własnej nie jest:

[ ] henr;

[X] amper. [X] weber; [X] tesla;

21/ 21. Diamagnetyk jest ciałem, którego:

[X] względna przenikalność magnetyczna jest mniejsza od 1;

[ ] względna przenikalność magnetyczna jest większa od 1.

[X] własne pole magnetyczne osłabia pole zewnętrzne

[ ] własne pole magnetyczne wzmacnia pole zewnętrzne;

22/ 22. Pętla histerezy ferromagnetyka przedstawia:

[X] krzywą zamkniętą, której powierzchnia jest miarą strat energii na przemagnesowanie materiału;

[ ] związek pomiędzy indukcją magnetyczną a siłą elektrodynamiczną.

[ ] krzywą zamkniętą, której powierzchnia jest miarą strat energii wywołanych prądami wirowymi płynącymi w materiale

[X] związek pomiędzy indukcją magnetyczną a natężeniem pola magnetycznego;

(5)

[X] przy umieszczeniu obwodu w polu magnetycznym o indukcji B≠const; [X] przy umieszczeniu obwodu w wirującym polu magnetycznym;

[X] przy zmianie kształtu obwodu umieszczonego w polu magnetycznym o indukcji B=const; [X] przy ruchu obwodu w stałym polu magnetycznym

24/ 24. Siła elektromotoryczna nie indukuje się w obwodzie:

[ ] przy umieszczeniu nieruchomego obwodu w wirującym polu magnetycznym,

[X] przy wirowaniu obwodu z prędkością wirowania strumienia magnetycznego skojarzonego z tym obwodem;

[X] przy umieszczeniu nieruchomego obwodu w polu magnetycznym o stałej indukcji magnetycznej.

[ ] przy ruchu obwodu w polu magnetycznym o stałej indukcji magnetycznej;

25/ 25. Wartość chwilowa napięcia sinusoidalnie zmiennego określona jest funkcją u(t)=230sin(628t). Wielkościami opisującymi to napięcie są:

[ ] wartość skuteczna napięcia 163V, częstotliwość napięcia 50 Hz, faza początkowa napięcia 0 rad; [ ] wartość skuteczna napięcia 230V, częstotliwość napięcia 50 Hz, faza początkowa napięcia 628 rad;

[X] wartość skuteczna napięcia 163V, częstotliwość napięcia 100 Hz, faza początkowa napięcia 0 rad.

[ ] wartość skuteczna napięcia 230V, częstotliwość napięcia 100Hz, faza początkowa napięcia 628rad;

26/ 26. Częstotliwość napięcia, którego przebieg zmian jest opisany zależnością u(t) = 200 sin (942t) wynosi:

[ ] 100 Hz; [ ] 50 Hz; [ ] 200 Hz.

[X] 150 Hz;

27/ 27. Wartość maksymalna napięcia sinusoidalnie zmiennego jest:

[ ] √2 mniejsza od wartości skutecznej napięcia;

[X] √2 większa od wartości skutecznej napięcia;

[ ] √3 większa od wartości skutecznej napięcia; [ ] √3 mniejsza od wartości skutecznej napięcia.

28/ 28. Dla obwodu prądu sinusoidalnie zmiennego I prawo Kirchhoffa brzmi: [X] suma geometryczna wektorów natężeń prądów w węźle jest równa zeru;

[ ] suma algebraiczna prądów dopływających do węzła jest równa sumie algebraicznej prądów odpływających z węzła.

[X] suma algebraiczna wartości chwilowych prądów w węźle jest równa zeru;

(6)

29/ 29. W obwodzie R = XL = XC, prąd IR = 1A. Prąd I równy jest: [X] 0 A;

[ ] 3 A. [ ] 1 A; [ ] 2 A;

30/ 30. W obwodzie R = XL = XC. Po zamknięciu wyłącznika wskazanie amperomierza: [X] zmaleje √2 razy;

[ ] wzrośnie 2 razy. [ ] wzrośnie √2 razy; [ ] nie zmieni się;

31/ 31. Rysunek przedstawia schemat zastępczy odbiornika zasilanego ze źródła prądu sinusoidalnie zmiennego. Jeżeli XL> XC to:

[X] prąd I opóźnia się w fazie za napięciem U.

[ ] prąd I wyprzedza w fazie napięcie U; [ ] odbiornik ma charakter pojemnościowy;

[X] odbiornik ma charakter indukcyjny;

32/ 32. Wzór na moc czynną układu 3-fazowgo przedstawia się następująco: [X] 3 R f I f^2

[ ] 3Uf If sinφ; [ ] √3Up Ip sinφ;

[X] 3Uf If cosφ;

33/ W powyższym układzie napięcie równe napięciu fazowemu sieci wskazuje woltomierz: [X] V4.

[ ] V1; [ ] V3;

[X] V2;

34/ 34. Kompensację mocy biernej indukcyjnej pobieranej przez odbiornik nie przeprowadza się w celu:

[ ] zmniejszenia strat mocy w przewodach zasilających odbiornik. [ ] zwiększenia cosφ odbiornika;

[X] zmniejszenia cosφ odbiornika;

[ ] zmniejszenia kąta przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem zasilającym, a prądem pobieranym przez odbiornik;

(7)

35/ 35. Odbiornik o charakterze indukcyjnym zasilany jest z sieci o napięciu 230 V. Współczynnik mocy układu cosφ=0,5, moc czynna pobierana przez odbiornik P=115W. Pojemność kondensatora

włączonego równolegle do źródła, przy którym cosφ układu wzrośnie do 1 wynosi: [X] 12 μF;

[ ] 0,12 mF; [ ] 0,024 mF. [ ] 24 μF;

36/ 36. Zakres pomiarowy woltomierza wynosi 10 V, liczba działek na skali jest równa 100, wychylenie wskazówki woltomierza wynosi 10 działek, zmierzone napięcie jest równe:

[ ] 10 V; [ ] 100 V.

[X] 1 V;

[ ] 0,1 V;

37/ 37. Woltomierzem klasy 1 o zakresie pomiarowym 200 V zmierzono napięcie 150 V, a amperomierzem klasy 0,5 o zakresie pomiarowym 20 A zmierzono prąd 6 A. Prawdziwe jest stwierdzenie:

[ ] pomiar prądu jest dokładniejszy niż pomiar napięcia;

[X] pomiar napięcia jest dokładniejszy niż pomiar prądu;

[ ] pomiar prądu jest dużo dokładniejszy niż pomiar napięcia; [ ] obydwa pomiary są tej samej dokładności.

38/ 38. Rezystancja bocznika Rb amperomierza o rezystancji wewnętrznej RA = 0,3 Ω i zakresie 2 A, którym można zmierzyć prąd do 6 A wynosi:

[ ] 0,6 Ω;

[X] 0,15 Ω;

[ ] 0,9 Ω. [ ] 0,1 Ω;

39/ 39. Woltomierzem, klasy 0,5 o zakresie 200 V, zmierzono napięcie 1) 100 V, 2) 150 V. Prawdziwe jest stwierdzenie:

[X] pomiar 2) jest dokładniejszy niż pomiar 1);

[ ] błąd pomiaru 1) wynosi 0,25%, a pomiaru 2) wynosi 0,375%. [ ] pomiar 1) jest dokładniejszy niż pomiar 2);

[X] błąd pomiaru 1) wynosi 1%, a pomiaru 2) wynosi 0,67%

40/ 40. W celu rozszerzania zakresu pomiarowego amperomierza prądu przemiennego:

[ ] przyłącza się szeregowo do ustroju pomiarowego opornik; [ ] przyłącza się równolegle do ustroju pomiarowego opornik;

(8)

[X] stosuje się przekładnik prądowy

[ ] stosuje się przekładnik napięciowy

41/ 41. W celu rozszerzania zakresu pomiarowego woltomierza napięcia przemiennego:

[ ] przyłącza się równolegle do miernika opornik;

[X] stosuje się przekładnik napięciowy;

[X] przyłącza się szeregowo do miernika opornik;

[ ] stosuje się przekładnik prądowy.

42/ 42. Aby rozszerzyć dwukrotnie zakres pomiarowy woltomierza należy dołączyć rezystor:

[ ] równolegle o dwukrotnie większej rezystancji jak rezystancja wewnętrzna woltomierza.

[X] szeregowo o takiej samej rezystancji jak rezystancja wewnętrzna woltomierza;

[ ] równolegle o takiej samej rezystancji jak rezystancja wewnętrzna woltomierza; [ ] szeregowo o dwukrotnie większej rezystancji jak rezystancja wewnętrzna woltomierza;

43/ 43. W watomierzu zakres prądowy wynosi 2 A, zakres napięciowy 400 V, liczba działek na skali watomierza wynosi 100, wychylenie wskazówki watomierza 10 działek, zmierzona moc jest równa: [X] 80 W;

[ ] 8 kW. [ ] 40 W; [ ] 4 kW;

44/ 44. Schemat przedstawia układ:

[X] do pomiaru małych rezystancji metodą techniczną;

[X] do pomiaru rezystancji metodą techniczną z dokładnie mierzonym napięciem.

[ ] do pomiaru dużych rezystancji metodą techniczną;

[ ] do pomiaru rezystancji metodą techniczną z dokładnie mierzonym prądem;

45/ Zmieniając rezystancję R2 uzyskano prąd w gałęzi z galwanometrem G Ig=0 A. Rezystancję mierzoną Rx wyznacza się wtedy z zależności:

[X] odp. a

[ ] odp. b

[X] odp. d

(9)

46/ 46. Obwody magnetyczne maszyn elektrycznych prądu przemiennego i transformatorów wykonuje się z pakietów blach stalowych wzajemnie od siebie odizolowanych, aby:

[ ] zapewnić dobre chłodzenie uzwojeń.

[ ] zapobiec oddziaływaniu pola magnetycznego na urządzenia zewnętrzne;

[X] zmniejszyć straty energii w rdzeniu, pochodzące od prądów wirowych;

[ ] wzmocnić konstrukcję;

47/ 47. Pole magnetyczne wirujące nie jest wytwarzane w:

[ ] w 3-fazowej prądnicy synchronicznej;

[X] 1-fazowym transformatorze energetycznym; [X] 3-fazowym transformatorze energetycznym;

[ ] 1-fazowym silniku asynchronicznym

48/ 48. Zasada działania transformatora energetycznego może brzmieć:

[X] Uzwojenie pierwotne zasila się napięciem zmiennym. Powstający strumień przecina oba uzwojenia (pierwotne i wtórne) indukując w nich siły elektromotoryczne;

[ ] Uzwojenie pierwotne zasila się napięciem stałym. Powstający strumień przecina rdzeń transformatora indukując w nim siły elektromotoryczne.

[ ] Uzwojenie pierwotne zasila się napięciem stałym. Powstający strumień przecina uzwojenie wtórne indukując w nim siłę elektromotoryczną;

[ ] Uzwojenie pierwotne zasila się napięciem zmiennym. Powstający strumień przecina uzwojenie wtórne indukując w nim siłę elektromotoryczną;

49/ 49. W transformatorze w wyniku zmian strumienia magnetycznego zamykającego się w jego rdzeniu indukują się siły elektromotoryczne:

[ ] w rdzeniu transformatora;

[X] w uzwojeniu pierwotnym transformatora;

[ ] w powietrzu.

[X] w uzwojeniu wtórnym transformatora;

50/ 50. Zastosowanie transformatorów energetycznych umożliwia: [X] zmniejszenie strat przesyłanej mocy elektrycznej;

[X] zmianę wartości napięcia zasilającego.

[ ] zmniejszenie przesyłanej mocy elektrycznej;

[X] zmianę wartości przesyłanego prądu;

51/ 51. W stanie jałowym w transformatorze występują:

[ ] nie występują żadne straty;

[X] praktycznie tylko straty w rdzeniu transformatora.

(10)

[ ] straty w rdzeniu oraz w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym transformatora;

52/ 52. Napięcie zwarcia transformatora to:

[ ] napięcie, które występuje na zaciskach wtórnych transformatora, gdy uzwojenie pierwotne zasilane jest napięciem znamionowym, przy zwartym uzwojeniu wtórnym;

[ ] napięcie, które powoduje uszkodzenie izolacji uzwojeń skutkujące zwarciem międzyzwojowym;

[ ] napięcia jakim należy zasilić uzwojenie pierwotne, aby w uzwojeniach płynął prąd znamionowy, przy zwartym uzwojeniu wtórnym;

[X] napięcia jakim należy zasilić uzwojenie pierwotne, aby w uzwojeniu pierwotnym płynął prąd znamionowy, przy zwartym uzwojeniu wtórnym.

53/ 53. Podwyższenie napięcia międzyfazowego w sieci (przy stałej przesyłanej mocy) powoduje: [X] zmniejszenie natężenie prądu przepływającego w sieci;

[ ] zwiększenie strat mocy w sieci;

[ ] zwiększenie natężenie prądu przepływającego w sieci. [ ] zmniejszenie strat mocy w sieci;

54/ 54. Straty mocy czynnej w przewodach zasilających są:

[ ] odwrotnie proporcjonalne do rezystancji przewodów.

[X] wprost proporcjonalne do kwadratu wartości skutecznej prądu;

[ ] wprost proporcjonalne do wartości skutecznej prądu;

[X] wprost proporcjonalne do wartości skutecznej prądu w potędze 2;

55/ 55. Zasada działania 3-fazowej prądnicy synchronicznej nie może brzmieć:

[X] Uzwojenie stojana zasila się prądem stałym, a wirnik napędza. Powstający wirujący strumień magnetyczny przecina uzwojenia stojana indukując w nich siły elektromotoryczne;

[X] Uzwojenie stojana zasila się prądem stałym, a wirnik napędza. Powstający wirujący strumień magnetyczny przecina uzwojenia stojana i wirnika indukując w nich siły elektromotoryczne. [X] Uzwojenie wirnika zasila się prądem stałym, a wirnik napędza. Powstający wirujący strumień magnetyczny przecina uzwojenia stojana i wirnika indukując w nich siły elektromotoryczne;

[ ] Uzwojenie wirnika zasila się prądem stałym, a wirnik napędza. Powstający wirujący strumień magnetyczny przecina uzwojenia stojana indukując w nich siły elektromotoryczne;

56/ 56. W 3-fazowej prądnicy synchronicznej w wyniku wirowania strumienia magnetycznego indukują się siły elektromotoryczne w:

[ ] uzwojeniach magneśnicy.

[X] uzwojeniach twornika;

[ ] uzwojeniach wirnika;

(11)

57/ 57. Wirnik prądnicy synchronicznej można wprawić w ruch obrotowy za pomocą: [X] silnika elektrycznego.

[X] turbiny parowej; [X] silnika spalinowego;

[ ] prądnicy bocznikowej prądu stałego (wzbudnicy);

58/ 58. Funkcję twornika pełni:

[ ] w prądnicy synchronicznej uzwojenie wirnika, w silniku asynchronicznym - stojana;

[X] w prądnicy synchronicznej uzwojenie stojana, w silniku asynchronicznym – wirnika;

[ ] w prądnicy synchronicznej uzwojenie wirnika, w silniku asynchronicznym - wirnika; [ ] w prądnicy synchronicznej uzwojenie stojana, w silniku asynchronicznym - stojana.

59/ 59. Prędkość wirowania pola magnetycznego w 3-fazowym silniku asynchronicznym można zwiększyć:

[X] zmniejszając liczbę par biegunów uzwojenia stojana.

[ ] zwiększając napięcie zasilające;

[ ] zmniejszając rezystancję uzwojenia wirnika;

[X] zwiększając częstotliwość napięcia zasilającego;

60/ 60. Prędkość znamionowa 3-fazowego silnika asynchronicznego wynosi 1440 obr/min. Poślizg znamionowy tego silnika jest równy:

[ ] 3%; [ ] 2%;

[X] 4%

[ ] 1%;

61/ 61. Prędkość znamionowa 3-fazowego silnika asynchronicznego wynosi 2850 obr/min. Poślizg znamionowy tego silnika nie jest równy:

[X] 5,3 %; [X] 0,053. [X] 3,5%;

[ ] 5%;

62/ 62. Moc znamionowa silnika asynchronicznego jest to: [X] moc czynna oddawana na wale wirnika;

[ ] moc czynna pobierana przez silnik z sieci elektroenergetycznej; [ ] moc pozorna oddawana na wale wirnika;

[X] moc czynna mniejsza od mocy czynnej pobieranej przez silnik z sieci o wartość strat mocy w silniku.

(12)

63/ 63. Sprawność silnika elektrycznego jest to:

[ ] stosunek strat mocy czynnej w silniku do mocy czynnej oddawanej na wale silnika.

[ ] stosunek mocy czynnej pobieranej przez silnik z sieci do mocy czynnej oddawanej na wale silnika [ ] stosunek mocy czynnej pobieranej z sieci do różnicy mocy czynnej pobieranej z sieci i strat mocy czynnej w silniku;

[X] stosunek mocy czynnej oddawanej na wale silnika do mocy czynnej pobieranej z sieci;

64/ 64. Po podłączeniu nieruchomego silnika asynchronicznego do sieci, prąd w uzwojeniach stojana:

[ ] nieznacznie zależy od prędkości obrotowej wirnika w całym zakresie zmian prędkości; [ ] wzrasta wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wirnika;

[X] znacznie maleje w pobliżu prędkości synchronicznej;

[ ] ma maksymalną wartość przy prędkości wirnika równej połowie prędkości synchronicznej.

65/ 65. Silnik asynchroniczny pracuje obciążony momentem oporowym pochodzącym od napędzanej maszyny. Przy spadku napięcia zasilającego silnik nastąpi równocześnie:,

[X] zmniejszenie momentu krytycznego i spadek prędkości silnika;

[ ] spadek prędkości silnika i zmniejszenie poślizgu krytycznego silnika;

[ ] zmniejszenie poślizgu krytycznego silnika i wzrost prądu pobieranego przez silnik;

[X] wzrost poślizgu i zmniejszenie momentu obrotowego silnika.

66/ 66. Moment krytyczny silnika asynchronicznego 3-fazowego rośnie: [X] wraz ze wzrostem napięcia zasilającego;

[ ] wraz ze wzrostem rezystancji uzwojenia wirnika; [ ] wraz ze zmniejszaniem się napięcia zasilającego. [ ] wraz ze zmniejszaniem się rezystancji uzwojenia wirnika;

67/ 67. 3-fazowy silnik asynchroniczny o wirniku głębokożłobkowym w porównaniu ze zwykłym silnikiem jednoklatkowym o tej samej mocy:

[ ] pobiera większy prąd podczas rozruchu silnika;

[X] ma większy moment rozruchowy [X] ma większy moment rozruchowy;

[X] pobiera mniejszy prąd podczas rozruchu silnika.

68/ 68. Układ energoelektroniczny soft start stosowany do rozruchu silników umożliwia zmniejszenie prądu rozruchowego wskutek:

[X] zmniejszenia napięcia zasilającego silnik;

[ ] zmniejszenia momentu obciążenia silnika.

[ ] włączenia w obwód wirnika rezystancji dodatkowej o kontrolowanej wartości;

(13)

69/ 69. Zmniejszenie prądu rozruchowego silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego w czasie rozruchu silnika można uzyskać stosując:

[ ] silnik dwuklatkowy;

[X] układ do łagodnego rozruchu (soft start);

[ ] autotransformator włączany w uzwojenie wirnika.

[X] przełącznik gwiazda-trójkąt;

70/ 70. Zmniejszenie prądu rozruchowego silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego poprzez zwiększenie rezystancji uzwojenia wirnika w czasie rozruchu silnika można uzyskać stosując:

[ ] rezystor włączony w uzwojenie wirnika; [ ] dławik włączony w uzwojenie wirnika.

[X] silnik z wirnikiem dwuklatkowym miejsce silnika z wirnikiem jednoklatkowym; [X] silnik z wirnikiem głębokożłobkowym miejsce silnika z wirnikiem jednoklatkowym;

71/ 71. Zmniejszenie prądu rozruchowego silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego w czasie rozruchu silnika nie można uzyskać stosując:

[ ] dławik włączany w uzwojenie stojana;

[X] rezystor włączany w uzwojenie stojana;

[ ] autotransformator włączany w uzwojenie stojana.

[ ] silnik o wirniku głębokożłobkowym w miejsce silnika z wirnikiem jednoklatkowym;

72/ 72. Przy zastosowaniu do rozruchu przełącznika gwiazda-trójkąt, w pierwszej fazie rozruchu uzwojenie stojana łączy się w gwiazdę. Napięcie na fazie uzwojenia stojana jest wtedy: [X] √3 razy mniejsze niż przy połączeniu uzwojenia stojana w trójkąt;

[ ] 3 razy mniejsze niż przy połączeniu uzwojenia stojana w trójkąt; [ ] √3 razy większe niż przy połączeniu uzwojenia stojana w trójkąt. [ ] 3 razy większe niż przy połączeniu uzwojeń stojana w trójkąt;

73/ 73. Wzrost rezystancji uzwojenia wirnika silnika asynchronicznego 3-fazowego powoduje: [X] wzrost momentu rozruchowego.

[ ] wzrost prądu rozruchowego;

[X] zmniejszenie prądu rozruchowego;

[ ] zmniejszenie momentu rozruchowego;

74/ 74. Zwiększenie rezystancji uzwojenia wirnika silnika asynchronicznego powoduje: [X] zwiększenie jego momentu rozruchowego;

(14)

[ ] zwiększenie jego momentu maksymalnego. [ ] zwiększenie jego momentu krytycznego;

75/ 75. Za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt nie można uruchomić z sieci publicznej o napięciu międzyfazowym 400 V silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego:

[X] o mocy znamionowej 5,5 kW, napięciach znamionowych 230/400 V, którego rozruch jest lekki [X] o mocy znamionowej 15 kW, napięciu znamionowym 400 V, którego rozruch jest lekki. [X] o mocy znamionowej 4,0 kW, napięciu znamionowym 400 V, którego rozruch jest lekki;

[ ] o mocy znamionowej 7,5 kW, napięciach znamionowych 400/690 V, którego rozruch jest ciężki;

76/ 76. Do sieci publicznej o napięciu międzyfazowym 400 V można podłączyć za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt silnik asynchroniczny 3-fazowy klatkowy, który:

[ ] ma moc znamionową równą 5,5 kW;

[X] ma wyprowadzone na tabliczkę zaciskową 6 końcówek uzwojenia stojana;

[ ] jest przystosowany normalnie do pracy przy połączeniu uzwojeń stojana w gwiazdę;

[X] ma napięcia znamionowe równe 230/400 V.

77/ 77. Zasada działania jednofazowego silnika asynchronicznego może brzmieć:

[ ] Dwa uzwojenia stojana silnika zasila się napięciem jednofazowym. Powstające wirujące pole magnetyczne przecina uzwojenia stojana i indukuje w nich siły elektromotoryczne. Pod ich wpływem w obwodzie wirnika płynie prąd. Wskutek oddziaływania pola wirującego stojana na prąd w wirniku powstaje moment obrotowy;

[ ] Dwa uzwojenia (robocze i rozruchowe) stojana silnika zasila się napięciem trójfazowym. Powstające wirujące pole magnetyczne przecina uzwojenia wirnika i indukuje w nich siły elektromotoryczne. Pod ich wpływem w obwodzie wirnika płynie prąd. Wskutek oddziaływania pola wirującego stojana na prąd w wirniku powstaje moment obrotowy;

[X] Dwa uzwojenie stojana silnika zasila się napięciem jednofazowym. Powstające wirujące pole magnetyczne przecina uzwojenia wirnika i indukuje w nich siły elektromotoryczne. Pod ich wpływem w obwodzie wirnika płynie prąd. Wskutek oddziaływania pola wirującego stojana na prąd w wirniku powstaje moment obrotowy;

[ ] Dwa uzwojenia stojana silnika zasila się napięciem trójfazowym. Powstające wirujące pole magnetyczne przecina uzwojenia stojana i indukuje w nich siły elektromotoryczne. Pod ich wpływem w obwodzie wirnika płynie prąd. Wskutek oddziaływania pola wirującego stojana na prąd w wirniku powstaje moment obrotowy.

78/ 78. Wielkościami typowymi dla silników asynchronicznych 3-fazowych dużych mocy są:

[ ] znamionowa sprawność silnika 0,75; znamionowy współczynnik mocy 0,93; [ ] znamionowa sprawność silnika 0,75; znamionowy współczynnik mocy 0,75;

[X] znamionowa sprawność silnika 0,93; znamionowy współczynnik mocy 0,93.

[ ] znamionowa sprawność silnika 0,93; znamionowy współczynnik mocy 0,75;

79/ 79. Stycznik elektromagnetyczny sterowany przyciskami pełni w obwodzie funkcję:

[ ] zabezpieczenia przeciwzwarciowego;

[ ] środka ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku bezpośrednim.

(15)

[X] zabezpieczenia zanikowego;

80/ 80. Zestyki główne stycznika nie są zestykami: [X] zwiernymi;

[X] rozwiernymi;

[X] podtrzymującymi cewkę stycznika.

[ ] zamykającymi i otwierającymi główne tory prądowe;

81/ 81. Przyczyną przeciążenia silnika elektrycznego może być:

[X] zanik napięcia w obwodzie jednego z przewodów zasilających silnik; [X] zbyt duży moment oporowy, jaki stawia silnikowi napędzana maszyna;

[ ] uszkodzenie izolacji uzwojeń silnika;

[ ] połączenie przewodów zasilających silnik między sobą.

82/ 82. Zabezpieczeniem przeciwzwarciowym silnika elektrycznego jest:

[ ] stycznik elektromagnetyczny;

[X] wyłącznik instalacyjny nadprądowy

[ ] wyłącznik różnicowo-prądowy;

[X] przekaźnik elektromagnetyczny.

83/ 83. Zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym silnika elektrycznego nie może być:

[ ] przekaźnik termobimetalowy;

[X] przełącznik gwiazda-trójkąt.

[ ] bezpiecznik topikowy

[X] wyłącznik różnicowo-prądowy;

84/ 84. W warunkach, w których rezystancja ciała człowieka względem ziemi jest mniejsza niż 1000 Ω, wartość bezpieczna (dotykowa dopuszczalna) napięcia prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz wynosi:

[ ] 6 V; [ ] 12 V; [ ] 50 V.

[X] 25 V;

85/ 85. Środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku bezpośrednim nie jest:

[ ] izolacja robocza; [ ] izolacja ochronna;

(16)

[ ] izolowanie stanowiska pracy;

[X] połączenie wyrównawcze.

86/ 86. Przez dotyk pośredni nie rozumie się: [X] dotknięcia części czynnych;

[X] dotknięcia części przewodzących, znajdujących się pod napięciem podczas normalnej pracy. [X] dotknięcia części przewodzących dostępnych;

[ ] dotknięcia części przewodzących dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji urządzenia;

87/ 87. Środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim jest: [X] separacja elektryczna;

[X] izolacja ochronna;

[X] izolowanie stanowiska pracy; [X] połączenie wyrównawcze.

88/ 88. Urządzenia II klasy ochronności to urządzenia:

[X] posiadające izolację o co najmniej podwójnej wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej w stosunku do wymagań stawianych izolacji roboczej;

[ ] posiadające izolację roboczą;

[ ] użytkowane na izolowanych stanowiskach;

[X] posiadające izolację ochronną.

89/ 89. Najczęściej stosowanym środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. Urządzeniami wyłączającymi obwód w tym przypadku mogą być: [X] wyłączniki instalacyjne typu S;

[X] bezpieczniki topikowe; [X] wyłączniki różnicowo-prądowe;

[ ] łączniki ręczne.

90/ 90. Wyłącznik różnicowo-prądowy nie jest środkiem ochrony przeciwporażeniowej:

[ ] dodatkowej.

[X] podstawowej;

[ ] ochrony przy dotyku pośrednim;

[ ] uzupełnieniem ochrony przy dotyku bezpośrednim;

91/ Zasada działania 3-fazowej prądnicy synchronicznej może brzmieć:

[ ] Uzwojenie stojana zasila się prądem stałym, a wirnik napędza. Powstający wirujący strumień magnetyczny przecina uzwojenia stojana indukując w nich siły elektromotoryczne;

(17)

[ ] Uzwojenie stojana zasila się prądem stałym, a wirnik napędza. Powstający wirujący strumień magnetyczny przecina uzwojenia stojana i wirnika indukując w nich siły elektromotoryczne.

[ ] Uzwojenie wirnika zasila się prądem stałym, a wirnik napędza. Powstający wirujący strumień magnetyczny przecina uzwojenia stojana i wirnika indukując w nich siły elektromotoryczne;

[X] Uzwojenie wirnika zasila się prądem stałym, a wirnik napędza. Powstający wirujący strumień magnetyczny przecina uzwojenia stojana indukując w nich siły elektromotoryczne;

92/ Napięciem elektrycznym między dwoma punktami obwodu elektrycznego nazywamy:

[ ] pracy jaką należy wykonać przy przenoszeniu ładunku elektrycznego pomiędzy tymi punktami;

[ ] stosunku pracy jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek elektryczny pomiędzy tymi punktami do wartości ładunku;

[X] różnicy potencjałów pomiędzy tymi punktami;

[ ] pracy jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek jednostkowy pomiędzy tymi punktami.

93/ Schemat przedstawia układ:

[X] do pomiaru rezystancji metodą techniczną z dokładnie mierzonym prądem; [X] do pomiaru dużych rezystancji metodą techniczną;

[ ] do pomiaru rezystancji metodą techniczną z dokładnie mierzonym napięciem. [ ] do pomiaru małych rezystancji metodą techniczną;

94/ Przy zamkniętym wyłączniku prąd I = 9 A. Po otwarciu wyłącznika prąd I będzie równy:

[ ] 13,5

[X] 6 A

[ ] 18 A [ ] 27 A

95/ Źródłem pola elektrycznego są: [X] zmienne pola magnetyczne; [X] nieruchome ładunki elektryczne;

[ ] magnesy trwałe.

[X] poruszające się ładunki elektryczne;

96/ Jednostką natężenia pola elektrycznego nie jest: [X] amper na metr[A*m^-1];

[ ] volt na metr [V*m^-1];

[X] henr na metr [H*m^-1];

(18)

[X] amper na metr[A*m^-1];

[ ] volt na metr [V*m^-1]; [ ] henr na metr [H*m^-1];

98/ W warunkach specjalnych(wilgotnych) za napięcia bezpieczne uważa się wartości: [X] napięcie przemienne 25V, napięcie stałe 60V;

[ ] napięcie przemienne 50V, napięcie stałe 60V; [ ] napięcie przemienne 25V, napięcie stałe 50V; [ ] napięcie przemienne 45V, napięcie stałe 50V;

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozkład pola magnetycznego w maszynie komutatorowej wzbudzonego przepływem prądu w uzwojeniu skupionym umieszczonym na biegunach w stojanie. Rozkład pola magnetycznego w

Pierwsza postać drgań ma charakter giętny, druga skrętno-skrętny, trzecia zaś objawia się znaczącym ruchem bardzo podatnej końcówki łopatki. Postacie drgań dla każdej łopatki

Streszczenie: Silniki indukcyjne napędzające pociągi i loko- motywy mają małą trwałość. Urywają się pierścienie zwiera- jące pręty uzwojenia wirnika. W artykule

Strumień indukuje prąd w wirniku, lecz strumień wirnika teraz przecina zwoje stojana, w stojanie jest wytwarzana energia i silnik teraz pracuje jako generator, oddając

Prąd elektryczny, którego używamy w naszych domach jest prądem przemiennym.. Oddziaływanie magnesów z elektromagnesami zostało wykorzystane do konstrukcji

Biorąc pod uwagę oszacowania ekscentryczności (dla turbogeneratorów energetycznych o m ocy 200 MW) następującym i wartościam i: ekscentryczność statyczna es = 10

Rozwój konstrucji łożysk elektromagnetycznych [1] oraz automatyki cyfrowej [2 ] umożliwia sterowanie nawet tak szybkimi procesami, jakimi są drgania wirników

znaczących postaci świata teatru i filmu w kreowanie spektaklu oraz najlepszy dobór obsady wykonawczej produkcja staje się swoją własną reklamą. Budowaniu marki służy tu