• Nie Znaleziono Wyników

Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie)"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Osady interglacja³u mazowieckiego w rejonie torfowiska

Bia³e £ugi (Góry Œwiêtokrzyskie)

Ma³gorzata Ludwikowska-Kêdzia*, Ma³gorzata Nita**

Mazovian Interglacial deposits near the Bia³e £ugi peat-bog (Holy Cross Mts, Central Poland). Prz. Geol., 50: 875–878. S u m m a r y . The Bia³e £ugi 5B section is located in the central part of the Holy Cross Mts, SE from Daleszyce and S³opiec Szlachecki. The borehole was made at the peat-bog verge, within the accumulational-erosional terrace from the Saalian Glaciation. Some techni-cal problems caused that the organic series was not drilled trough. Despite of this, the presented pollen succession shows a number of features, which allows to correlate with the Mazovian Interglacial (the presence of Pterocarya pollen among them). The pollen succes-sion embraces the younger part of the Mazovian Interglacial, i.e., the decline of the second, third and forth pollen periods according to Szafer (1953), and the beginning of a cooling of glacial rank. Interglacial deposits, mainly peats and organic muds (silts), are present from 12.8 to 10.8 m below the surface, and are covered by silts and sands.

Key words: the Holy Cross Mts, palynology, Mazovian Interglacial

Wstêpne badania litostratygraficzne rejonu torfowiska Bia³e £ugi w Górach Œwiêtokrzyskich by³y prowadzone w latach 1997–1999, w ramach grantu KBN Nr 6P04G02612 — Wartoœci przyrodnicze rezerwatu torfowego Bia³e £ugi i

problem ich skutecznej ochrony, którego kierownikiem by³

prof. S³awomir ¯urek. Wykonano wówczas piêæ p³ytkich wierceñ w strefie przykrawêdziowej badanego torfowiska (Ludwikowska, 1997). W jednym z nich — wiercenie Bia³e £ugi 5 — na g³êb. 10,5 m natrafiono na warstwê osa-dów organicznych, tj. mu³ków organicznych i torfu. Trud-noœci techniczne w trakcie wykonywania wiercenia uniemo¿liwi³y pe³ne opróbowanie rdzenia. Pobrano jedy-nie 10 próbek mu³ków organicznych oraz jedn¹ próbkê tor-fu i osady te poddano wstêpnej analizie palinologicznej. Analiza da³a interesuj¹cy wynik, a mianowicie sugerowa³a eemski wiek osadu (¯urek, Biñka, inf. ustna). Powtórzono wiêc wiercenie wiosn¹ 2000 r. (wiercenie Bia³e £ugi 5B), przy zastosowaniu sondy wibracyjnej Geoprobe. Uzyska-no pe³niejszy profil osadów organicznych (³¹cznie 2,5 m), choæ niestety nie uda³o siê przewierciæ bardzo suchej i twardej warstwy torfów.

Ustalenie wieku rozpoznanych osadów organicznych wydaje siê byæ szczególnie istotne dla paleogeografii czwar-torzêdu œrodkowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich, poniewa¿ brakuje dla tej czêœci regionu œwiêtokrzyskiego pewnych ustaleñ litostratygraficznych, opartych o aktualne datowania i analizy sedymentologiczne osadów czwartorzêdowych.

Lokalizacja wiercenia

Torfowisko Bia³e £ugi jest po³o¿one w œrodkowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich, na SE od Daleszyc i S³opca Szla-checkiego (ryc. 1). Le¿y w obrêbie pradoliny rzeki Bel-nianki, która biegnie z NW na SE, zgodnie z za³o¿eniami kopalnej trzeciorzêdowej doliny, ograniczonej stokami wzniesieñ Pasma Cisowskiego i stokami Góry Kamieñ. Sk³ada siê z dwóch czêœci, oddzielonych od siebie wa³em piaszczystych osadów fluwioglacjalnych zlodowacenia œrodkowopolskiego (Filonowicz, 1976). Czêœæ pó³noc-no-zachodnia znajduje siê w obrêbie zlewni rzeki Belnian-ki, po³udniowo-wschodnia zaœ le¿y w granicach zlewni

Czarnej Staszowskiej. Pocz¹tek akumulacji osadów orga-nicznych w omawianym torfowisku przypada na póŸny glacja³ (¯urek, 2000).

Wiercenie Bia³e £ugi 5B wykonano w strefie przykra-wêdziowej torfowiska, w obrêbie akumulacyjno-erozyjnej terasy z okresu zlodowacenia œrodkowopolskiego (Jaœ-kowski, 1996), w brze¿nej strefie wa³u piaszczystego dziel¹cego torfowisko na dwie czêœci (ryc. 1).

Litologia

Mi¹¿szoœæ rozpoznanych osadów wynosi 12,8 m (ryc. 2). Sp¹g wiercenia to warstwa torfu, ciemnobrunatna z fragmentami drewna i makroszcz¹tków roœlinnych (popielnoœæ: 6,3–59%). Powy¿ej wystêpuje seria mu³ków pylastych, szarych i szaroniebieskich, s³abo

wysortowa-nych (Mz=6,08–1,00N; *1=1,54–1,82), które na

g³êboko-œci oko³o 10,5 m przechodz¹ stopniowo w mu³ki s³abo

organiczne (Mz=6,35–7,14N; F1=1,39–1,78; popielnoœæ:

65,6–95,2%), rozdzielone warstewk¹ szarego piasku ró¿-noziarnistego. Seria mu³kowa zosta³a rozpoznana w pozo-sta³ych wierceniach wykonanych w rejonie torfowiska i sugeruje istnienie warunków sprzyjaj¹cych tworzeniu basenów sedymentacyjnych, w których mia³a miejsce powol-na akumulacja drobnoziarnistych osadów (Ludwikowska,

875

Przegl¹d Geologiczny, vol. 50, nr 10/1, 2002

*Instytut Geografii, Akademia Œwiêtokrzyska, ul. Œwiêto-krzyska 15, 25-406 Kielce; mlud@pu.kielce.pl

**Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec; nita@us.edu.pl

Daleszyce

S³opiec Kranów Trzemoszna Borków 2 km torfowisko peat-bog Bia³e £ugi 5B wiercenie borehole Bia³e £ugi WARSZAWA 2 0° 50°

Ryc. 1. Lokalizacja wiercenia Bia³e £ugi 5B Fig. 1. Location of the Bia³e £ugi 5B borehole

(2)

1997). W górnej czêœci profilu, do oko³o 6 m, zalegaj¹ piaski ró¿no- i drobnoziarniste, barwy ¿ó³toszarej, œrednio- i Ÿle

wysortowane (Mz=1,55–2,43N; *1=0,55–1,66), które na

g³êbokoœci 5,8–5,5 m i 4,54,0 m s¹ przewarstwione mu³kami piaszczystymi, jasno¿ó³tymi, Ÿle i bardzo Ÿle wysortowanymi (Mz=5,35–5,85N; *1=1,69–2,32) (Ludwikowska, 1997).

Zmiany uziarnienia rozpoznanych osadów w profilu pionowym wiercenia oraz uzyskane wskaŸniki uziarnienia wed³ug Folka i Warda (1957) wskazuj¹ na ogóln¹ tenden-cjê do grubienia ziarn osadów ku górze, czyli wzrostu dynamiki wód. Tempo tych zmian jest ró¿ne i jest to raczej nag³a zmiana energetyczna w œrodowisku ni¿ proces stop-niowy. Pocz¹tkowe, s³abe o¿ywienie dynamiki i dostawa nieco grubszego materia³u, s¹ widoczne w warstwie mu³ków. Natomiast powy¿ej niej, pulsacyjnoœæ zmian uziarnienia osadu, a tak¿e ujemne wartoœci skoœnoœci

(Sk1=0,17 do -0,35), wskazuj¹ na nag³y wzrost dynamiki

wód, który wyra¿a siê akumulacj¹ warstwy piasków, o s³abej tendencji do grubieniu ziarna ku stropowi (mo¿e byæ to efekt zmian postsedymentacyjnych, a mianowicie wywiewania i przemywania osadu).

Wyniki analizy py³kowej

Próbki do badañ metod¹ analizy py³kowej zosta³y przygotowane przy u¿yciu 10% KOH, 10% HCl, 40% HF

oraz acetolizy Erdtmana. Podstaw¹ do obliczeñ by³a suma py³ku drzew i krzewów (AP) oraz l¹dowych roœlin zielnych i krzewinek (NAP). Diagram wykonano przy pomocy komputerowego programu POLPAL.

Analizê py³kow¹ wykonano dla 33 próbek osadów z g³êb. 12,80–9,45 m. W diagramie py³kowym wydzielono dziewiêæ lokalnych poziomów zespo³ów py³kowych (ryc. 3).

B£-1 Carpinus-Picea

Poziom B£-1 nie ma dolnej granicy, jest reprezentowa-ny przez dwie próbki. Widoczreprezentowa-ny jest niewielki spadek war-toœci py³ku Picea abies (18–12%) oraz nieznaczny wzrost

Carpinus (8–10%). Dosyæ wysokie wartoœci maj¹ Alnus glutinosa typ (17%) i Corylus (15%), jest notowany tak¿e

py³ek Quercus (5%), Taxus (2%) oraz Abies (0,7%). B£-2 Carpinus

Poziom jest reprezentowany przez dwie próbki. Cechu-je go wysoki udzia³ py³ku Carpinus (maks. 29%), wartoœci

Abies s¹ w dalszym ci¹gu bardzo niskie.

B£-3 Pinus sylvestris typ-Carpinus

Charakterystyczn¹ cech¹ poziomu jest gwa³towny wzrost wartoœci py³ku Pinus sylvestris typ do 37% i spadek udzia³u ciep³olubnych drzew liœciastych, szczególnie

Car-pinus (do 16%) i Alnus glutinosa typ (do 8%).

B£-4 Abies-Carpinus

Udzia³ Pinus sylvestris typ spada do ok. 20%, ponownie wzrasta Carpinus (maks. 29%) i

Alnus glutinosa typ (18%),

gwa³townie roœnie te¿ udzia³ Abies (18%). Pojedynczo jest notowany py³ek Pterocarya, Buxus i Vitis.

B£-5 Pinus sylvestris

typ-Betula

Przewa¿a py³ek Pinus

sylve-stris typ (maks. 42%) oraz Betula alba typ (24%). W schy³kowej

czêœci poziomu udzia³ py³ku

Larix dochodzi do 3%, a Junipe-rus do 1%. Zaznacza siê

niewiel-ki, ale wyraŸny wzrost NAP. Sta³¹ tendencj¹ jest te¿ spadek wartoœci py³ku ciep³olubnych drzew liœcia-stych, Corylus i Abies. W najstar-szej próbce wystêpuje py³ek

Pterocarya.

B£-6 Betula-Larix-Pinus sylvestris typ

Poziom charakteryzuje wzrost wartoœci Betula alba typ (maks. 34%) oraz Larix, który osi¹ga mak-symalne wartoœci (5%). Pojawia siê py³ek Pinus cembra (1,4%). Udzia³ py³ku ciep³olubnych drzew liœciastych, Corylus i Abies jest niski, w granicach 1–2%.

B£-7 Pinus sylvesrtis

typ-NAP

Najwy¿sze wartoœci py³ku osi¹ga Pinus sylvestris typ (45%), a Betula alba typ spada do 26%. Udzia³ NAP przekracza 32%.

B£-8

Poaceae-Artemisia-Pi-nus cembra

Cech¹ charakterystyczn¹ jest sta³y wzrost NAP (do 61%). Prze-876

Przegl¹d Geologiczny, vol. 50, nr 10/1, 2002

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 [cm] 0 50 100% 0 50 100% 0 2 4 6 8

f

-1 1 3 5 7 Mz Sk1 KG δ1

œrednia œrednica ziarn (Mz) main grain diameter (Mz)

piasek drobnoziarnisty fine sand mu³ek silt mu³ek piaszczysty sandy silt Uziarnienie: Grain size composition:

mu³ek organiczny organic mud torf peat 1 do 2f f -1fdo1f 2 f fdo 4 powy¿ej 4 f 4 f fdo 6 6 f fdo 9 powy¿ej 9 f popielnoœæ loss of ignition piasek ró¿noziarnisty vari-size grain sand

skoœnoœæ (Sk )1

skewness (Sk )1

kurtoza (K )G

kurtosis (K )G

odchylenie standardowe ( )δ1

standard deviation (sorting index) ( )d1

Ryc. 2. Profil wiercenia Bia³e £ugi 5B — litologia, uziarnienie, wskaŸniki uziarnienia wg Fol-ka i Warda oraz popielnoœæ (LudwikowsFol-ka, 1997, zmienione)

Fig. 2. Section of the Bia³e £ugi 5B borehole — lithology, grain size distribution, grain size distribution parameters according to Folk and Ward and loss of ignition (Ludwikowska, 1997, modified)

(3)

wa¿a py³ek Poaceae, Artemisia oraz Cyperaceae, ale w m³odszej czêœci poziomu znaczne wartoœci maj¹ te¿

Ranunculus (R. flammula typ i R. acris typ), Thalictrum,

Chenopodiaceae i Caryophyllaceae. Na uwagê zas³uguje obecnoœæ py³ku Pinus cembra (6%) oraz pojawienie siê

Betula nana (2%).

B£-9 NAP-Betula nana-Pinus cembra

Wartoœci NAP s¹ nadal bardzo wysokie (69%). Wzrasta udzia³ Artemisia, Cyperaceae, Ranunculus (R. flammula typ i R. acris typ), Chenopodiaceae i Thalictrum, ale nie-znacznie spadaj¹ wartoœci Poaceae. Udzia³ Pinus cembra dochodzi do 7%, Betula nana do 3%. Poziom nie ma górnej granicy.

Korelacja wiekowa

W wyniku trudnoœci technicznych, osady organiczne z Bia³ych £ugów nie zosta³y przewiercone do sp¹gu. Sukcesja py³kowa, reprezentuj¹ca osady z g³êb. 12,80–9,45 m, obej-muje jedynie m³odsz¹ czêœæ interglacja³u oraz pocz¹tek och³odzenia o randze glacja³u.

Mimo, ¿e m³odsze czêœci interglacja³ów s¹ zazwyczaj trudniejsze do interpretacji ze wzglêdu na podobieñstwo w przebiegu niektórych krzywych py³kowych, badana sukce-sja py³kowa ma wiele cech, które pozwalaj¹ wi¹zaæ j¹ z interglacja³em mazowieckim. S¹ to:

— wspó³wystêpowanie wysokich wartoœci py³ku

Car-pinus (29%) i Abies (18%),

—- nag³y skok wartoœci Pinus sylvestris typ w pocz¹tkowej czêœci odcinka grabowo-jod³owego

— obecnoœæ py³ku Pterocarya.

Wstêpna analiza sytuacji geologicznej nasuwa³a przy-puszczenie, ¿e badane osady pochodz¹ z interglacja³u eem-skiego, ale w œwietle danych palinologicznych nie wydaje

siê to mo¿liwe. Poza wymienionymi cechami przema-wiaj¹cymi za przynale¿noœci¹ osadów do interglacja³u mazowieckiego, ich eemski wiek wykluczaj¹ wzglêdnie wysokie wartoœci py³ku Picea abies (18%) przed wzrostem udzia³u Abies (B£-1) oraz spadek wartoœci py³ku œwierka w poziomach B£-2, B£-3 oraz B£-4 do 7%. Równie¿ wysoki udzia³ Betula alba typ (34%) w odcinku sosnowym jest tak¿e bardziej typowy dla schy³kowej czêœci intergla-cja³u mazowieckiego ni¿ eemskiego.

Interglacjalna czêœæ diagramu py³kowego z Bia³ych £ugów obejmuje schy³ek II oraz III i IV okres py³kowy wed³ug Szafera (1953). Za wi¹zaniem dwóch najstarszych próbek ze schy³kow¹ czêœci¹ II okresu py³kowego, przema-wiaj¹ wysokie wartoœci py³ku Picea abies (18%) i Alnus

glu-tinosa typ (17%), dosyæ niski udzia³ Carpinus (10%) oraz

promilowe wartoœci Abies (0,7%). Podobne spektra py³kowe w diagramie z odleg³ego o ok. 25 km Zakrucza (Lindner & Rzêtkowska-Orowiecka, 1998), pochodz¹ w³aœnie ze schy³ku tego okresu.

Granica miêdzy interglacja³em i glacja³em pokrywa siê z granic¹ miêdzy lokalnymi poziomami py³kowymi B£-7 i B£-8. Zosta³a wyznaczona na podstawie bardzo wyraŸnego wzrostu NAP, w poziomie, w którym rozpoczyna siê ci¹g³a krzywa py³ku Betula nana. Zgodnie z podzia³em stratygraficz-nym wed³ug Lindnera i Marksa (1999), osady reprezentuj¹ce wczesny glacja³ zosta³y skorelowane ze zlodowaceniem liwca.

Uwagi o rozwoju roœlinnoœci i klimatu

Wydzielone poziomy py³kowe s¹ podstaw¹ do interpreta-cji zmian roœlinnoœci oraz zmian klimatu, które zachodzi³y w czasie sedymentacji badanych osadów. Poniewa¿ w nawier-conym profilu brak najstarszej czêœci osadów organicznych, 877

Przegl¹d Geologiczny, vol. 50, nr 10/1, 2002

torf peat mu³ek organiczny organic silt mu³ek silt piasek sand IV III II Cypera ce ae Lo ka ln ep oz io m yz es po ³ó wp y³ ko w yc h Lo ca lp ol le n as se m bl ag ez on es O kr es yp y³ ko w e P ol le n pe ri od P iê tr o S ta ge zl od ow ac en iel iw ca Li vi ec ia n G la ci at io n i n t e r g l a c j a ³m a z o w i e c k i M a z o v i a n I n t e r g l a c i a l g³ êb ok oœ æ[ m ] de pt h [m ] pr of ill ito lo gi cz ny lit ho lo gy nu m erp ró bk i sa m pl en um be r 135 130 120 R anuncul us fl am m ul a typ E phedr adis tac hya typ Salix glauc a typ Il ex aqui fol ium typ T ili acor data typ A lnus gl ut inos a typ L ar ix P inus ce mbr a P ic eaabi es F raxi nus U lm us Q ue rc us Cor yl us Car pi nus F agus P te rocar ya L igus tr um B ux us V ibur num V it is Juniper us B et ul anana He der ahel ix T ax us A ce r A bie s R anuncul us acr is typ Solidago typ T halic tr um A rt em is ia Ca ryophylla ce ae Ros ac ea e Rubi ac ea e Che nopodia ce ae P oac ea e

Betula alba typ Pinus sylvestris typ

AP NAP 114 110 105 100 95 91 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 12,0 11,0 10,0

Bia³e £ugi

10% 10% 10% R o œ l i n y z i e l n e H e r b s D r z e w a i k r z e w y T r e e s a n d s h r u b s B£-9 B£-8 B£-7 B£-6 B£-5 B£-4 B£-3 B£-2 B£-1

Ryc. 3. Uproszczony diagram py³kowy ze stanowiska Bia³e £ugi; analizowa³a M. Nita Fig. 3. Simplified pollen diagram from the Bia³e £ugi site; analysed by M. Nita

(4)

zapisane w osadzie przemiany roœlinnoœci s¹ jedynie frag-mentem jej historii w interglacjale mazowieckim.

Analiza krzywych py³kowych w poziomie B£-1 wska-zuje, ¿e w rejonie stanowiska panowa³y w tym czasie wie-logatunkowe lasy mieszane z udzia³em œwierka (Picea

abies), dêbu (Quercus), grabu (Carpinus), lipy (Tilia cor-data typ), wi¹zu (Ulmus) i klonu (Acer), a tak¿e cisa

(Taxus) oraz leszczyny (Corylus). Tereny podmok³e zajmo-wa³y zbiorowiska olszowe z jesionem (Fraxinus), wi¹zem i œwierkiem. Zmiany, które zasz³y w zbiorowiskach leœnych w poziomie B£-2 mia³y zwi¹zek z ekspansj¹ graba, wyra-¿on¹ w diagramie przez gwa³towny wzrost jego py³ku. Rozprzestrzenienie graba spowodowa³o wykszta³cenie zbiorowisk o charakterze gr¹dów, w których zmniejszy³o siê znaczenie dêbu i leszczyny.

Prezentowane przemiany roœlinnoœci s¹ zgodne z ogól-nym trendem rozwoju zbiorowisk leœnych w tej czêœci interglacja³u mazowieckiego na obszarze Polski. Na uwagê zwraca jedynie wysoka kulminacja py³ku Carpinus, wyraŸnie wczeœniejsza od kulminacji py³ku Abies, dobrze widoczna tak¿e w pobliskim Zakruczu (Lindner & Rzêtkowska-Oro-wiecka, 1998).

Dalsze zmiany, które nast¹pi³y w poziomie B£-3, by³y zwi¹zane z gwa³town¹ ekspansj¹ sosny. Zdaniem Krupiñ-skiego (1988, 1995) oraz innych autorów, zmiany o takim charakterze zosta³y wywo³ane nieznaczn¹ kontynentaliza-cj¹ i osuszeniem klimatu. W diagramie z Bia³ych £ugów przemiany tego typu zaznaczy³y siê mniej wyraŸnie ni¿ np. w le¿¹cych na zachód Konieczkach (Nita, 1999). Ekspan-sja sosny w okolicy Bia³ych £ugów doprowadzi³a wpraw-dzie do ograniczenia roli ciep³olubnych drzew liœciastych, ale na znaczeniu straci³y g³ównie zbiorowiska grabowe, w mniejszym stopniu olszowe. W najbli¿ej po³o¿onym Zakruczu (Lindner & Rzêtkowska-Orowiecka, 1998) zmian o takim charakterze nie zanotowano, ale mo¿e to wynikaæ z niezbyt gêstego opróbowania profilu.

Po tym wahniêciu klimatu, prawdopodobnie krótko-trwa³ym, powtórnie wzros³a rola graba w zbiorowiskach leœnych, a w okolicach stanowiska szeroko rozprzestrze-ni³a siê jod³a. Ponownie wzros³o te¿ znaczenie zbiorowisk olszowych. Bardzo niskie wartoœci py³ku Taxus, nie tylko w poziomie B£-2 i B£-3, ale w ca³ym III okresie py³kowym, œwiadcz¹ o niewielkim rozprzestrzenieniu cisa w okolicach stanowiska. Podobnie niskie wartoœci lub zupe³ny brak py³ku Taxus w tym okresie w Zakruczu (Lindner & Rzêtkowska-Orowiecka, 1998) mo¿e wskazy-waæ na sporadyczne wystêpowanie Taxus w zbiorowiskach leœnych, które ros³y na obszarze œrodkowej czêœci Wy¿yny Kielecko-Sandomierskiej w ci¹gu III okresu py³kowego.

Maksymalny rozwój lasów grabowo-jod³owych z udzia³em dêbu, wi¹zu, lipy i œwierka, a w podszyciu lesz-czyny (Corylus), bukszpanu (Buxus), winoroœli (Vitis), ligustru (Ligustrum) i innych ciep³olubnych krzewów przypada na poziom B£-4. Wtedy te¿, przypuszczalnie w zbiorowiskach olszowych, zwi¹zanych z podmok³ymi siedliskami, sporadycznie wystêpowa³ skrzyd³oorzech

(Pte-rocarya). Pogorszenie klimatu w poziomie B£-5 zaznaczy³o

siê w krajobrazie dominacj¹ lasów sosnowo-brzozowych i stopniowym zanikaniem zbiorowisk z udzia³em ciep³olub-nych drzew liœciastych i jod³y. Wzrost wartoœci NAP, cho-cia¿ niewielki, wskazuje na mniej zwarty charakter lasów i

pocz¹tek rozwoju zbiorowisk roœlin zielnych na siedliskach otwartych. W m³odszej czêœci poziomu nowym sk³adnikiem lasów sta³ siê modrzew (Larix), a w przeœwietleniach lasu pojawi³ siê ja³owiec (Juniperus). W poziomach B£-6 i B£-7 w obrazie roœlinnoœci nie zasz³y wiêksze zmiany. Utrzy-muj¹ce siê jeszcze dosyæ wysokie wartoœci AP (75%) wska-zuj¹, ¿e w otoczeniu stanowiska panowa³y nadal g³ównie zbiorowiska leœne. W zbiorowiskach z udzia³em sosny stop-niowo zwiêksza³ siê udzia³ brzóz, wzros³o tak¿e znaczenie modrzewia. Prawdopodobnie w zbiorowiskach, które ros³y w okolicy Bia³ych £ugów mog³a pojawiaæ siê sporadycznie limba (Pinus cembra), chocia¿ udzia³ jej py³ku w diagramie jest na razie bardzo niski. W poziomie B£-7 ciep³olubne drzewa liœciaste wycofa³y siê zupe³nie z rejonu stanowiska. Dwa najm³odsze poziomy py³kowe (B£-8 i B£-9) repre-zentuj¹ pocz¹tek och³odzenia o randze glacja³u. Dosyæ zwarte do tej pory zbiorowiska leœne uleg³y gwa³townemu rozluŸnieniu i wycofywa³y siê z rejonu stanowiska, na co wskazuje bardzo wyraŸny wzrost NAP (maks. 61%). Naj-prawdopodobniej jednak niemal do koñca poziomu B£-8 utrzyma³y siê jeszcze p³aty zbiorowisk brzozowo-sosno-wych, z udzia³em modrzewia i limby. Na siedliskach otwar-tych obok zbiorowisk roœlin zielnych z udzia³em traw i bylic oraz jaskrów (Ranunculus), komosowatych (Chenopodiace-ae), rutewki (Thalictrum) i innych, rozwija³y siê równie¿ zbiorowiska krzewiaste z brzoz¹ kar³owat¹ (Betula nana) i wierzbami krzewiastymi (Salix glauca typ). Spadek udzia³u AP do ok. 30% wskazuje, ¿e w najm³odszym poziomie kra-jobraz by³ ju¿ bezleœny, urozmaicony jedynie przez nielicz-nie wystêpuj¹c¹ limbê oraz zaroœla brzozy kar³owatej i wierzb krzewiastych. Nadal dosyæ wysokie wartoœci py³ku

Pinus cembra wskazuj¹, ¿e mimo pogorszenia klimatu,

lim-ba w dalszym ci¹gu ros³a jeszcze w rejonie stanowiska.

Autorka czêœci paleobotanicznej dziêkuje prof. dr hab. Kazi-mierze Mamakowej za dyskusjê.

Literatura

FILONOWICZ P.1976 — Objaœnienia do Szczegó³owej mapy geolo-gicznej Polski w skali 1 : 50 000, ark. Daleszyce. Inst. Geol., Wyd. Geol.

FOLK R.L. & WARD W.C. 1957 — Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters. Jour. Sed. Petrol., 27: 3–26. JAŒKOWSKI B. 1996 — Geneza i wiek wydm Gór Œwiêtokrzyskich w œwietle datowañ 14C i TL. Zesz. Nauk. Polit. Œl., Ser.: Mat.-Fiz., z. 80, Geochronometria, 1331: 31–46.

KRUPIÑSKI K.M. 1988 — Sukcesja roœlinnoœci interglacja³u mazo-wieckiego w Bia³ej Podlaskiej. Prz. Geol., 36: 647–655.

KRUPIÑSKI K.M. 1995 — Stratygrafia py³kowa i sukcesja roœlinnoœci interglacja³u mazowieckiego w œwietle badañ osadów z Podlasia. Acta Geograph. Lodz., 70: 1–200.

LINDNER L. & MARKS L. 1999 — New approach to stratigraphy of palaeolake and glacial sediments of the younger Middle Pleistocene in mid-eastern Poland. Geol. Quarter., 43: 1–8.

LINDNER L. & RZÊTKOWSKA-OROWIECKA A. 1998 — New data on interglacial sediments at Zakrucze near Ma³ogoszcz, the Holy Cross Region. Geol. Quarter., 42: 201–208.

LUDWIKOWSKA M. 1997 — Uwagi dotycz¹ce rzeŸby, cech i wieku osadów rejonu torfowiska Bia³e £ugi. Spraw. grantu GR/6. Akademia Œwiêtokrzyska, Kielce.

NITA M. 1999 — Mazovian Interglacial at Konieczki near K³obuck (Silesian-Cracovian Upland). Acta Palaeobot., 39: 89–135. SZAFER W. 1553 — Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej. Rocz. Pol. Tow. Geol., 22: 1–99.

¯UREK S. 2000 — Przegl¹d badañ torfowisk obszarów wy¿ynnych Polski ze szczególnym uwzglêdnieniem torfowiska Bia³e £ugi. Pr. Inst. Geogr., 4: 237–257.

878

Cytaty

Powiązane dokumenty

Należy jednak zwrócić uwagę na występowanie najwyższych dodatnich statystycznie nieistotnych po- nadprzeciętnych długoterminowych stóp zwrotu po podziale akcji na

Podczas gdy jednak w kierun- ku po³udniowym wp³ywy te staj¹ siê wyraŸnie coraz s³absze i zdecydowanie liczbowo w ca³ym profilu domi- nuj¹ amonity submedyterañskie, na obszarze

Konsekwencje tego stanu rzeczy s¹ takie, ¿e w badanej próbce obydwa wymienione minera³y mog¹ wystêpowaæ, natomiast we frakcji ciê¿kiej nie stwierdza siê ich obecno-

Celem niniejszej pracy jest ocena polityki kursu walutowego krajów Europy Środkowo- -Wschodniej. W części teoretycznej poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, co decyduje o

Najkrótsze postulaty, wynikające z mojej wypowiedzi zainspirowanej artykułem Teresy Bauman i istniejącą praktyka badawczą, są następujące: należy odróżniać

odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warsza- wie posiedzenie Zarządu Głównego SBP, w którym wzięli udział członkowie ZG: Barbara Budyńska, Joanna Chapska,

czenie rynków niszowych o zasięgu międzynarodowym i globalnym dla przedsiębiorstw małych i średnich; odnosi się to zwłaszcza do krajów o dojrzałych, wysoko

Na obszarze Polski osady górnego czerwonego spągow­ ca występują w dwóch głównych litofacjach: brzeżnej i sub- ewaporytowej, przy czym na obszarze monokliny