Wykłady z historii botaniki na Uniwersytecie Jagielońskim

Download (0)

Full text

(1)
(2)

938

O bra d o m tow arzyszyła w y s ta w a ciekawszych prac m agisterskich przedłożonych w K atedrze w ciągu ostatnich dziesięciu lat; pośród nich b y ło kilk a nagrodzonych. M ożna się było zapoznać rów nież z p u blikacjam i p raco w n ik ó w K atedry. Szkoda jedn ak, iż nie posłużono się przy tym w y k azam i i d an y m i liczbowym i, które p o zw o liły by na szybkie i „globaln e” uchwycenie n au k ow ej produ kcji K atedry.

W p ierw szy m dniu sesji jej uczestnicy m ieli możność zwiedzić zorganizow aną przez M ie jsk ą B ibliotekę Publiczn ą (ul. Franciszkańska nr 1) w y staw ę: Czterdzieści lat M iejsk iej Biblioteki P u bliczn ej w K rak ow ie w służbie społeczeństwa. N a to ­ miast w ieczorem odbyło się spotkanie abso lw en tó w , którzy p rzy lam pce w in a w spo m in ali w gaw ędzie z p racow n ikam i K ated ry lata sw ych studiów, dzielili się doświadczeniam i z miejsc pracy, nb. najczęściej różnego rod zaju bibliotek.

M ateriały z sesji m ają być opublikow ane. Dzięki temu jej dorobek zostanie u trw alo n y i dostępny dla p rofesjon alistów w całym kraju.

Marek Szrenica (W ro c ła w )

W Y K Ł A D Y Z H IS T O R II B O T A N I K I N A U N I W E R S Y T E C I E J A G I E L L O Ń S K I M W 1983 r. rozpoczęto na U niw ersytecie Jagiellońskim w y k ła d y m onograficzne z ihistorii botaniki (w w ym iarze 30 godz. w semestrze), przeznaczone dla studentów I I I — V roku biologii. C elem w y k ład ó w , prow adzonych przez autorkę niniejszej notatki, jest nie tylko zapoznanie słuchaczy z głó w n y m i kieru nkam i trw ającego ju ż ponad 2 tys. lat ro z w o ju botaniki, ale rów nież przekazanie historycznego spojrzenia n a naukę, tak obcego zw y k le przyrodnikom , a przecież niezbędnego w ogólnym w y ­ kształceniu zarów n o przyszłych nau kow ców , jak i nauczycieli. Treść ku rsu o b e j­ m uje następujące zagadnienia: W p ro w a d z en ie do n au koznaw stw a; B otanika w k u l­ turach starożytnych; R ęk opisy i in k u n abu ły przyrodnicze średniowiecza; R ośliny czarodziejskie i fantastyczne; Przesąd y i fa k ty nau kow e X V I-w ie c z n y c h zielników ; B otanika polskiego renesansu; R ew o lu cja n au k o w a X V I I — X V I I I w.; R o zw ó j b o ­ taniki w Polsce w X V I I i X V I I I w .; U k ształtow anie się p od staw botaniki w s p ó ł­ czesnej w X I X w.; G łó w n e kierunki ro z w o ju polskiej botaniki w X I X w .; K r a ­ kow skie szkoły botaniczne.

W y k ła d y połączone są z pokazem starodruków , rękopisów i zbiorów botanicz­ nych zachow anych w M uzeum O grod u Botanicznego UJ, Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece K ap itu ły K ra k o w sk ie j na W a w e lu .

A licja Piekiełko-Z em a nek (K ra k ó w )

H IS T O R IA B O T A N I K I N A O G Ó L N O P O L S K I M S P O T K A N I U P A L E O B O T A N I K Ó W K R A K Ó W 15— 16 L I S T O P A D A 1985 R.

O rganizatorem Spotkania była Sekcja Paleobotaniczna Polskiego T o w arz y stw a Botanicznego, w sp ółd ziałająca z Z ak ład em Paleobotanik i Instytutu B otaniki P A N . Posiedzenia o d b y w a ły się w sali K o n feren cyjn ej Instytutu p rzy ul. L u b ic z 46. U d z ia ł w Spotkaniu w zięli paleobiolodzy i specjaliści z pok rew n ych dziedzin z ca­ łe j Polski. O tw a rcia im prezy dokonała Przew odnicząca Sekcji Paleobotanik i P T B — doc. dr K ry sty n a W asylik ow a. Życzenia owocnych obrad przekazał uczestnikom spotkania d yrektor IB P A N — prof. dr K azim ierz Zarzycki.

Figure

Updating...

References

Related subjects :