• Nie Znaleziono Wyników

Novum argumentum apologeticum in Matth. 28, 11-15

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Novum argumentum apologeticum in Matth. 28, 11-15"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Bronisław Gładysz

Novum argumentum apologeticum in

Matth. 28, 11-15

Collectanea Theologica 19/2, 228-230

(2)

Novum arg u m e n tu m ap o lo g etic u m in M atth . 28, 11—15. In C om m entariis trim estralib u s a S ocietate philolo gica P o - lonorum editis, qu ae „ E o s“ inscrib u n tu r, eru ditu s ph ilo lo g u s P o sn an ien sis inscriptionum explican d aru m p eritissim us, H iero­ nym us M arkow sk i doctam dissertatio n em „D e G raeca in sc rip ­ tione N a z a re a “ pu blici iuris fecit *), cuiu s arg u m en ta th eolo gis q u o q u e u tilitates qu asdam p ra eb ere p o ssu n t. A gitur de edicto a caesare A ugusto lu d aeis P alestin en sib u s prom u lg ato , cuius co n tex tu s ap u d F ranciscum C u m o n t le g itu r2):

Α κχτα γμ α Κ αίσαρος Ά ρ έ σ κ ε ι μ οι τάφους τόνβους τε οΐτινες εις θρησκείαν προγόνων εποίησαν η τέκνψν ή οικείων, 5 τούτους μένειν άμετακεινήτους τόν αιώνα. Έ α ν δε τις επιδίξη τι- να η καταλελυκότα ή άλλω τιν'ι τρόπω τούς κεκηδευμένους εξερριφφότα ή εις ετέρους 10 τόπους δώλω τον ηρώ μ ε -τατεθεικότα επ ’ αδικία τη τών κεκηδευμένων ή κ α τόχου ς ή λ ί­ θ ο υ ς μετατεθεικότα , κατά τού τοιοότου κριτήριον εγώ κελεύω 15 γενέσ θ α ι, κ α θ ά π ερ περί θεώ ν, εις τας τών ανθρώ πων θ ρ η σ κ - κείας· πολό γάρ μ ά λλον δεήσει τούς κεκηδευμένους τειμάν· κ α θ ό λο υ μηδενί έξέστω μ ετα

-») Vol. XXXVIII, L eopoli 1937, p. 429—443. — Cf. eiusdem auctoris: D e C aesaris G raeco titulo P alaestino. M unera philologica Ludovico Ćwi­ kliński oblata, P osn an iae 1936, p. 128—137.

2) Un reserit im périal sur la violation de sépulture. R evue historique. 56 -e année CLXIII 2, m ars-avril 1930, p. 241—265.

(3)

2 0 κεινήααι. E i δε ρ,ή, τούτον εγώ κ ε­ φ αλής κατακριτον ονόματι

τορ,βω ροχίας θ ελω γενέσ θα ί.

A ccurata atq u e v erb o sa rei in v estig atio n e p eracta M ar­ kow ski se q u e n tia concludit: C aesa r ig itu r secu n d a p a rte edicti N azarei, vv. 6—20, in hom inem rite p ra e sc rip tis v erb is ap u d m a ­ g istratu m R om anum delicti in sepulcro rum funeratum ve ad m issi accu satu m iudicium im p ietatis secundum leges sa c ra s in d ig e­ narum P alaestin ae , extrem a p arte , vv. 20 —22, in calum niatorem alterum sep u lcra reliq u iasv e revellisse false crim inatum iudicium ca p itis fieri iubet.

Itaqu e sim iliter atque in edictis C yrenaeis I et IV m odi iudiciorum capitis in C yrenaica p rov incia a d h o m icid ia v ind i­ c a n d a co n stituendo rum o rd in atu s, in edicto N azareo g en e ra iu di­ ciorum in P alaestin a ad delicta sep u lcro ru m violatorum iu d ican d a et ad calum n ias ad eiusm odi m aleficia sp e c ta n te s p e rse q u e n d a s faciendorum p raecip iu ntur.

Ad calum niatorem , n on ad verum sepulcri funerative vio­ latorem , optim e q u ad rat, quod in vv. 21—22 ονόματι τομ,βψρυχίας

locutio tan tu m m o d o nom en ac tio n is a tq u e causam eius ex p ra e ­ scrip tis v erb is iuris, n o n ex ip sa re vere facta p ro m p tam d e­ n o ta t 3).

N unc vero, qu od m ag is theo lo g o ru m in te re st: O p e illius in terp retatio n is, quae extrem um edicti N azarei enuntiatum ad istu d g en u s calum n iatorum coërcendum scriptum esse explicat, etiam q u ae stio illa solvi p o sse v idetu r, q uae ex re b u s ap u d M a t t h a e u m 28, 11—7 5 m em oriae tra d itis o ritu r: cu r p rin ­ cip es sac erd o tu m et p rim o res Iudaeorum A postolos, quam quam eo s co rp u s J e s u C h r i s t i ex sepu lcro fu ratos esse d iv u lg ab an t, crim ine sepu lcri corrupti funerative in iu ria affecti no n a rc e s- se rin t?

Si extrem o edicti N azarei en u n tiato calum niato r alteri cri­ m en sepulcri revulsi funerative co n trectati inferens iudicio c a ­ p itis subiici iu betur, s a c e rd o te s et p rim o res Ju daeorum , quom inus A p o sto lo s illius crim inis ap u d m ag istratu m R om anum in sim u ­ larent, ea re p ro h ib ito s esse apertum est, qu o d se ip so s, si istud crim en a p u d m ag istratu m R om anum p ro tu lissen t, nec p ra e sc rip tis v erb is d em o n strare p o tu issen t, p ericulum cap itis su b itu ru s fuisse hau d ig n o ra b a n t4).

R estat, qu o d in m argin e au c to r d issertatio n is adicit : C o n ­ tro v e rsia s in ter p rin cip e s sacerdo tum p rim o resq u e Iu daeo ru m et

3) D e G raeca inscriptione N azarea, 1. c., p. 435 sq. 4) D e G raeca inscriptione N azarea, 1. c., p. 442.

(4)

A postolos ex h orum do ctrin a de re su rrec tio n e J e s u C h r i s t i p ra e d ic a ta o rta s a n sa s docum enti N azarei pro m u lg atio n is p ra e­ b u isse, id quod C u m o n t 1930, p. 265—266 opin atu s est, novis arg u m e n tis fulcire stu d et S tep h an L ö s c h , D iatag n a K aisaros. D ie Inschrift von N azareth und d a s Neue T estam e n t. Eine U n tersu ch u n g zur n eutestam entlich en Z eitgeschichte (F reib urg in B reisgau 1936) praesertim p. 6 4 —77 et 9 7 5).

Q uae docti philologi argu m en ta ad theologorum com m odi­ tatem n o tasse iuvat.

Poznań Bronislaus Gładysz.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pixel values of the altitude map (fust map) will be assigned to all those pixels of the river map (second map) where no value is defined (for an integer map), or where a value

Autor pisze w posłowiu, że nie chciał odtwarzać przeszłości, lecz „skomentować współcześnie zm itologizow anąjej cząstkę” (s. Stoi za tym przekonanie, iż

Następnie proszę uczniów, aby przy każdym władcy kolejno dopisali na tablicy jakieś hasło (wydarzenie, budowlę, bitwę, miasto, ustrój polityczny), które kojarzy im się z

Anna Osipowicz, Lingua latina lingua nostra, Warszawa 2002, słownik łacińsko-polski Kazimierza Kumanieckiego;.. 5.

Przechodzimy do tłumaczenia tekstu. Zwracam uwagę uczniów na zawarte tam formy i konstrukcje gramatyczne. Proszę o wskazanie gerundium, określenie jego przypadka, podanie, od

2. D., Latine legimus et dicimus. Podręcznik do języka łacińskiego dla klasy drugiej o profilu biologiczno-chemicznym, wyd. Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2005..

2. D., Latine legimus et dicimus. Podręcznik do języka łacińskiego dla klasy drugiej o profilu biologiczno-chemicznym, wyd. Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2005?.

Panem Jezusem Nazareńskim nazywano we Lwowie figurę Chrystusa stojącą w kościele trynitarzy, a przywiezioną przez nich według podania z Algieru; cieszyła się