• Nie Znaleziono Wyników

Publikacje jubilata 1957—2013 (wybór)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Publikacje jubilata 1957—2013 (wybór)"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

1. O stanie statystyki ludno ci i zatrudnienia w rolnictwie. ycie Gospodarcze nr 39, 1957.

2. W sprawie opracowania programu prac nad perspektywicznym bilansem siły ro-boczej w rolnictwie. Zeszyty Ekonomiki Pracy nr 2, 1957, s. 1–15.

3. Niektóre zagadnienia poda y siły roboczej w rolnictwie w planie perspektywicz-nym. Zeszyty Ekonomiki Rolnictwa i Planowania nr 13, 1958, s. 27–58.

4. Uwagi do szacunku ludno ci rolniczej w 1957. Wiadomości Statystyczne nr 2, 1958.

5. Perspektywy poda y siły roboczej i zatrudnienia w rolnictwie i poza rolnictwem (współautor A. Broner). Wieś Współczesna nr 11, 1959, s. 4–57.

6. Statystyka zatrudnienia w rolnictwie niektórych krajów kapitalistycznych. Gospo-darka Planowa nr 8–9, 1960, s. 74–81.

7. Zmiany stanu i struktury ludno ci rolniczej w Polsce w latach 1950–80 w wietle pierwszych wyników Spisu Powszechnego. Gospodarka Planowa nr 8–9, 1961, s. 21–27.

8. Employment Problems in Polish Agriculture. International Labour Review ILO nr 2, Genewa, 1961, s. 156–178.

9. Niektóre dyskusyjne problemy zmian zatrudnienia w rolnictwie w perspekty-wie 1980 roku. Zeszyty Ekonomiki Rolnictwa i Planowania nr 29, 1961, s. 3–30.

10. Zmiany stanu i struktury ludno ci zatrudnionej w rolnictwie w Polsce w latach 1950–1960. Gospodarka Planowa nr 11, 1962, s. 9–16.

11. Nakłady pracy w rolnictwie polskim ró nych grup ludno ci rolniczej. Zagadnie-nia Ekonomiki Rolnej nr 3, 1962, s. 83–99.

12. Próba trójdzielnego podziału ludno ci Polski według ródeł utrzymania (współ-autor Z. ekoński). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 5, 1965, s. 50–59. 13. Perspektywy wzrostu zasobów pracy w Polsce 1960–1985 (współautor Adam

Jó-zefowicz). Gospodarka Planowa nr 1, 1965, s. 4–10.

14. Z badań nad prognozą siły roboczej w Polsce (współautor Adam Józefowicz). Studia Demograficzne nr 7, 1965, s. 53–78.

WIE I ROLNICTWO, NR 1 (162) 2014

publikacje Jubilata 1957–2013

(wybór)

(2)

15. Dynamika zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1950–1960 w wietle porównań międzynarodowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, 1966, s. 11–34.

16. Wychod stwo zawodowe z rolnictwa polskiego w latach 1950–1960 i jego struk-tura demograficzna. Studia Demograficzne nr 2, 1966.

17. Uwagi do metodologii sporządzania statystycznych bilansów siły roboczej. Wia-domości Statystyczne nr 3, 1967.

18. Zatrudnienie w rolnictwie polskim. Tendencje aktualne i perspektywy. Ksią ka i Wiedza, Warszawa, 1968.

19. Próba systematyzacji i ocena dotychczasowych kierunków badań zatrudnienia w rejonach uprzemysłowionych. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych nr 47, 1971.

20. Zatrudnienie w gospodarce narodowej. [w:] Zamiany warunków bytu ludności w okresie 1945–1969 w świetle statystyki. GUS, 1971, s. 30–45.

21. Z badań nad wyborem tempa spadku zatrudnienia w rolnictwie w perspektywie roku 1990. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, 1973, s. 21–43.

22. Zasoby ludno ciowe i procesy demograficzne w rejonie w pierwszym etapie uprzemysławiania. [w:] Rozwój społeczno-gospodarczy rejonu uprzemysławia-nego, D. Gałaj (red.). PWN, Warszawa, 1973, s. 131–193.

23. Aktywizacja rezerw siły roboczej. [w:] Rozwój społeczno-gospodarczy rejonu uprzemysławianego, D. Gałaj (red.). PWN, Warszawa, 1973.

24. Próba prognozy rozwoju ludno ci czynnej zawodowo w rolnictwie do 1990 r. w ujęciu regionalnym. Studia i Materiały, zeszyt 361, Instytut Ekonomiki Rol-nej, Warszawa, 1973, s. 140.

25. Głos w dyskusji. [w:] Chłopi-robotnicy. IRWiR PAN, Warszawa, 1973, s. 130–144.

26. Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1950–1970. IRWiR PAN, Warszawa 1974.

27. Badania postaw prokreacyjnych kobiet w Stanach Zjednoczonych. Wiadomości Statystyczne nr 12, 1974, s. 14–18.

28. Problematyka badań w dziedzinie zatrudnienia i sytuacji demograficzno-zawo-dowej wsi i rolnictwa. Wieś i Rolnictwo nr 1, 1974, s. 169–180.

29. Tendencje zmian dzietno ci rodzin w Stanach Zjednoczonych. Wiadomości Sta-tystyczne nr 2, 1975, s. 11–15.

30. Rezerwy i zagro enia bilansu siły roboczej w rolnictwie. [w:] Zatrudnienie i wy-korzystanie zasobów pracy w rolnictwie polskim, M. Ignar (red.). IRWiR PAN, Warszawa 1975, s. 59–85.

31. Zmiany zatrudnienia w rolnictwie w latach 1970–1974. IRWiR PAN, Warszawa 1976.

(3)

32. Attitudes toward family size in some East European countries. Population Stu-dies Vol. 30, Iss. 1, 1976, s. 35–57.

33. Ludno ć wiejska i zatrudnienie w rolnictwie polskim w latach 1946–1974. Wieś i Rolnictwo nr 3, 1976, s. 6–26.

34. Gospodarstwa rolne u ytkowników w wieku 55 lat i więcej. GUS, 1977.

35. Czynniki dynamizujące i ograniczające tempo spadku zatrudnienia w rolnic-twie w perspektywie 1990. [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, A. Wo (red.). Ksią ka i Wiedza, Warszawa 1978, s. 272–306.

36. Rural population and agricultural employment in Poland. Wieś i Rolnictwo nr 2, 1978, s. 91–105.

37. Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej (redaktor). PWRiL, Warszawa, 1979. 38. Dotychczasowe i przewidywane tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie. [w:]

Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. PWRiL, Warszawa, 1979. 39. Niektóre zmiany w strukturze społeczno-zawodowej ludno ci wiejskiej i

zaso-bach siły roboczej w rolnictwie w latach 70. [w:] Ewolucja społeczno-ekono-micznej struktury polskiego rolnictwa, F. Kolbusz (red.). Warszawa, 1980, s. 179–214.

40. Problemy siły roboczej na wsi u progu lat 80. Wieś i Rolnictwo nr 2, 1980, s. 7–24.

41. Changes in the labor force resources in agriculture. Village and agriculture: selected publications from the quarterly Wieś i Rolnictwo. Warszawa, 1980, s. 8–29.

42. Sytuacja demograficzna w gospodarstwach chłopskich. Wieś współczesna nr 6, 1981.

43. Zatrudnienie w rolnictwie polskim. Wieś Współczesna nr 11, 1981, s. 43–53. 44. Socio-economic and Rural-urban Migration in Poland. [in:] State Policies and

Internal migration. Studies in Market and Planned Economies, A.S. Oberai (ed.). London, New York 1983, s. 251–310.

45. Zasoby siły rolniczej w rolnictwie PRL. Pogląd na sposoby jej wykorzystania (współautor). Wieś i Rolnictwo nr 2, 1983, s. 7–40.

46. Uwagi o programie rozwoju rolnictwa i gospodarki ywno ciowej do 1990 (współautor). Wieś i Rolnictwo nr 4, 1983, s. 17–43.

47. autorstwo 11 haseł w II wydaniu Encyklopedii Ekonomiczno-Rolniczej. PWRiL, Warszawa, 1984.

48. Dynamika i zmiany w strukturze demograficznej ludno ci chłopskiej w latach 1960–1982, cz. I. Studia Demograficzne nr 3, 1985, s. 3–42.

49. Dynamika i zmiany w strukturze demograficznej ludno ci chłopskiej w latach 1960–1982, cz. II. Studia Demograficzne nr 1, 1986, s. 13–51.

(4)

50. Infrastruktura wiejska a migracje między miastem a wsią (współautor A. Ro-sner). [w:] Studia nad migracjami ludności wiejskiej. SGPiS, 1988, s. 199–254. 51. Zasoby pracy w rolnictwie. Dotychczasowe tendencje i perspektywy. [w:] Wa-runki rozwoju rolnictwa w Polsce, M. Pietrewicz (red.). PWN, Warszawa, 1986, s. 75–110.

52. Wybrane problemy funkcjonowania mechanizmów migracji z rolnictwa (wspó ł-autor A. Rosner). Seria: Olsztyńskie Studia Demograficzne, Olsztyn, 1987, s. 51–71.

53. Pojęcie i próba klasyfikacji czynników migracji z rolnictwa (współautor A. Ro-sner). Studia Demograficzne nr 2, 1987, s. 115–129.

54. Definicje i klasyfikacje spisów dotyczące ludno ci zawiązanej z rolnictwem in-dywidualnym – próba analizy, cz. I. Wieś i Rolnictwo nr 3, 1987, s. 5–36. 55. Definicje i klasyfikacje spisów dotyczące ludno ci zawiązanej z rolnictwem

in-dywidualnym – próba analizy, cz. II. Wieś i Rolnictwo nr 4, 1987, s. 49–71. 56. Changes in the Size and Demographic Structure of Peasant Population in Poland.

Oeconomica Polona nr 1, 1987 s. 97–135.

57. Uwarunkowania i konsekwencje migracji wie –miasto w polskim pi miennic-twie ekonomiczno-rolniczym (współautor A. Rosner). [w:] Analiza uwarunko-wań i skutków migracji ludności za wsi do miast, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności. PWN, Warszawa, 1987, s. 29–67. 58. Kształtowanie się zasobów siły roboczej w rolnictwie indywidualnym w latach

1960–1986. [w:] Przemiany w stosunkach ustrojowych i potencjale wytwórczym rolnictwa indywidualnego. SGGW, Warszawa, 1986, s. 66–87.

59. Migracje ze wsi do miast: w wietle polskiego pi miennictwa ekonomiczno-rol-nego. Wieś i Rolnictwo nr 1, 1988, s. 32–54.

60. Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej (redakcja). IRWiR PAN, Warszawa, 1989. 61. Zatrudnienie na obszarach wiejskich a procesy modernizacji wsi. [w:] Opinie

o wyludnianiu się wsi polskiej. IRWiR PAN, Warszawa, 1989, s. 129–167. 62. Głos w dyskusji. [w:] Rolnictwo dwuzawodowe jako forma wielofunkcyjnego

rozwoju wsi. SGGW, AR i IRWiR PAN, Warszawa, 1989, s. 131–133.

63. Głos w dyskusji. [w:] Ku wielofunkcyjnemu rozwojowi wsi i modernizacji rol-nictwa. Wydawnictwo Spółdzielcze Samopomoc Chłopska, Warszawa, 1989, s. 21–31.

64. Dynamika, struktura i wykorzystanie zasobów siły roboczej w rolnictwie pol-skim. Wieś i Rolnictwo nr 1, 1990, s. 50–78.

65. Problemy Demograficzeskogo Starenia w Niekotorych Stranach Wostocznoj i Centralnoj Jewropy (Swednyj obzor). [w:] Problemy starenia naselenia w niekatorych stranach centralno-wostocznoj Jewropy i SSSR, J. Holzer, H. Werach-Kardas (red.). Komitet Nauk Demograficznych PAN, Warszawa, 1990, s. 8–47.

(5)

66. Kształtowanie się struktur ludno ci wiejskiej w podziale na chłopską i poza-chłopską (współautor A. Rosner). [w:] Migracje ze wsi do miast. KPZK PAN, Warszawa 1990, s. 55–82.

67. ródła utrzymania. Aktywno ć zawodowa ludno ci. Czynni zawodowo w rolnic-twie i poza rolnictwem. Ludno ć związana z rolnictwem indywidualnym – Roz-działy 8–11 [w:] Ludność i mieszkania. Zarys przemian w latach 1979–1988. GUS, Warszawa, 1990, s. 23–37.

68. Sytuacja demograficzna i struktura zatrudnienia ludno ci wiejskiej w Polsce. Wieś i Rolnictwo nr 3, 1991, s. 9–29.

69. Przeobra enie demograficzno-zawodowe w procesie modernizacji wsi i rolnic-twa. [w:] Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnic-twa. IRWiR PAN, Warszawa, 1991, s. 67–113.

70. Ludność związana z rolnictwem indywidualnym w latach 1970–1988. GUS, War-szawa, 1992.

71. Dynamika oraz struktura społeczno-zawodowa i demograficzna ludności dwuza-wodowej w Polsce. Warszawa, 1992.

72. Implications of changes in the demographic and socio-economic situation for ru-ral population and employment in Poland. Regionális Kutatások Központja Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézete, Budapest, 1992.

73. Perspektywy ludno ciowe Polski. Studia Demograficzne nr 2 (112), 1993, s. 98–102. 74. Nowe tendencje zmian zatrudnienia ludno ci wiejskiej. [w:] Wieś i rolnictwo na

rozdro u? Warszawa, 1993, s. 124–138.

75. Aktywność zawodowa i bezrobocie ludności wiejskiej w Polsce. GUS, Warszawa 1993.

76. Zmiany demograficzne ludno ci wiejskiej w Polsce. Elementy prognozy (cz. I) (współautor Andrzej Rosner). Wieś i Rolnictwo nr 3/4, 1994, s. 105–125. 77. Zmiany demograficzne ludno ci wiejskiej w Polsce. [w:] Problemy integracji

rolnictwa polskiego z Unią Europejską. Warszawa, 1994.

78. Atlas Demograficzny i Społeczno-Zawodowy Obszarów Wiejskich w Polsce (współautor Andrzej Rosner). Warszawa, 1995.

79. Konstrukcja i zawarto ć Atlasu Demograficznego i Społeczno-Zawodowego Obszarów Wiejskich w Polsce (współautor Andrzej Rosner). Nauka nr 3, 1995, s. 13.

80. Zmiany demograficzne ludno ci wiejskiej w Polsce. Elementy prognozy (cz. II) (współautor Andrzej Rosner). Wieś i Rolnictwo nr 1, 1995, s. 47–62.

81. Zmiany zatrudnienia i bezrobocia na wsi w latach 1992–1994. [w:] Wieś i rolnic-two w okresie transformacji systemowej. Warszawa, 1995, s. 40–67.

(6)

82. Statistical sources of population data in Poland after World War II. Materiały międzynarodowej konferencji demograficznej „Fonti Archivistiche e Ricerca Demografica”, Rzym, 1996, s. 942–958.

83. Struktura ludno ci Polski według ródeł utrzymania w latach 1988–1995. [w:] Sytuacja demograficzna Polski. Raport 1996. Warszawa, 1996.

84. Zatrudnienie i ródła utrzymania ludno ci wiejskiej w Polsce. Problemy Integra-cji Rolnictwa nr 3. 1997, s. 15–30.

85. Przed Narodowym Spisem Powszechnym Polska 2000 (głos w dyskusji nad pro-gramem spisu). Wiadomości Statystyczne nr 9, 1997, s. 1–6.

86. Struktura ludno ci Polski według ródeł utrzymania w latach 1988–1995. Studia Demograficzne nr 1, 1997, s. 3–50.

87. „Ludno ć wiejska”, „Pracujący w rolnictwie”, „Ludno ć rolnicza” – hasła w En-cyklopedii Biznesu, Warszawa, 1997.

88. Struktura ludno ci i gospodarstw domowych według ródeł utrzymania. [w:] Po-wszechny Spis Rolny 1996. Ludność związana z rolnictwem indywidualnym. Cz. II – analityczna. GUS, Warszawa, 1997.

89. Perspektywy przemian struktury zatrudnienia ludno ci wiejskiej (współautor A. Rosner). Wieś i Rolnictwo nr 1, 1998, s. 22–31.

90. Zatrudnienie i bezrobocie w rolnictwie indywidualnym (w wietle Powszechne-go Spisu RolnePowszechne-go 1996). Wieś i Rolnictwo nr 3, 1998, s. 9–27.

91. „Pracujący w rolnictwie i ludno ć rolnicza”, „Ludno ć wiejska”, Integracja Euro-pejska w sferze agrobiznesu”, „Liberalizacja gospodarki”, „Rozwój obszarów wiejskich”, „ wiatowe rynki ywno ciowe” – hasła w Encyklopedii Agrobiznesu, Wyd. Fundacja Innowacja 1998.

92. Probliemy regionalnoj zajatnosti i pierspiektiwy strukturnich zmin u polskomu silskomu gospodarstwi (współautor A. Rosner). Regionalna Ekonomika nr 1, 1999, s. 163–171.

93. Struktura społeczno-demograficzna gospodarstw rolnych i jej wpływ na proce-sy restrukturyzacji rolnictwa – wybrane zagadnienia. Rolnictwo nr 53, 1999, s. 29–80.

94. Prospects for Change in the Employment Structure of the Rural Population (współautor A. Rosner). Village and Agriculture – Selected Papers, Warszawa, 1999, s. 65–74.

95. Struktura społeczno-demograficzna gospodarstw rolnych i ich wpływ na proce-sy restrukturyzacji rolnictwa – wybrane zagadnienia. Rolnictwo, cz. I, Roczniki AR w Poznaniu nr 53, Poznań, 1999.

96. Infrastruktura wiejska w układach przestrzennych i jej wpływ na poziom ycia mieszkańców wsi. [w:] Wpływ infrastruktury wiejskiej na stopę yciową miesz-kańców. Warszawa, 1999, s. 13–32.

(7)

97. Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej. [w:] Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa, 2000, s. 30–44. 98. Wpływ zmian demograficznych wsi polskiej na mo liwo ci jej

wielofunkcyj-nego rozwoju. [w:] Mo liwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kon-tekście integracji z Unią Europejską. FAPA, Warszawa, 2000, s. 55–76. 99. Population and Human Resources in Rural Poland in the Period of

Transi-tion. [w:] Rural Development in Central and Eastern Europe, D. Brown and A. Bandlerova (eds.). Slovak Agricultural University in Nitra, Slovakia, 2000.

100. Rural Unemployment in Poland. Wieś i Rolnictwo Supplement to No 4, 2001, s. 51–70.

101. Tendencje zmian i zró nicowania rozrodczo ci na wsi według wybranych cech demograficzno-społecznych (cz. I). Wieś i Rolnictwo 4 (113), 2001, s. 34–64.

102. Ludno ć i wiejski rynek pracy w Polsce. [w:] Rynki wiejskie: ziemia–praca–ka-pitał. IRWiR PAN, Warszawa, 2001, s. 98–153.

103. Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym. [w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. IRWiR PAN, Warszawa, 2001, s. 62–94.

104. Ludno ć wsi (współautor A. Rosner). [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999, W. Kuczyński (red.). Warszawa, 2001, s. 660–662.

105. Wiejskie obszary problemowe w aspekcie sytuacji demograficznej. [w:] Wiej-skie obszary kumulacji barier rozwojowych, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, 2002, s. 51–74.

106. Przemiany ludno ciowe w gospodarstwach domowych rolników indywidual-nych w latach 1996–2000. Wieś i Rolnictwo nr 3 (116), 2002, s. 74–91. 107. Tendencje zmian i zró nicowania rozrodczo ci na wsi według wybranych

cech demograficzno-społecznych (cz. II). Wieś i Rolnictwo nr 1 (114), 2002, s. 7–24.

108. Zmiany w strukturze ludno ci Polski według wieku, płci i poziomu wykształce-nia w latach 90. [w:] W odpowiedzi na zjawiska i wyzwawykształce-nia społeczne. Opole, 2003, s. 233–254.

109. Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa, 2003.

110. Changes in the Farm Population in 1996–200. Wieś i Rolnictwo Supplement to No 3 (124) 2004, s. 70–88.

111. Społeczeństwo. [w:] Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej, J. Wilkin (red). FDPA, Warszawa, 2004, s. 123–157.

112. Charakterystyka badanych rodowisk na tle procesów demograficznych w Pol-sce (współautor). [w:] System emerytalno-rentowy rolników i usługi

(8)

opiekuń-czo-lecznicze w opiniach dwóch pokoleń, B. Pięcek (red.). IRWiR PAN, War-szawa, 2004, s. 13–63.

113. Aktywno ć ekonomiczna ludno ci bezrolnej na wsi (w wietle wyników Naro-dowego Spisu Powszechnego). Wieś i Rolnictwo nr 2 (127), 2005, s. 64–82 114. Wybrane problemy wiejskiego rynku pracy w Polsce. Wieś i Rolnictwo nr 10

(87) 2005, s. 36–41.

115. Selected problems of the rural labour market in Poland. [w:] Rural Development in the Enlarged European Union, K. Zawalińska (red.). IRWiR PAN, Warsza-wa, 2005, s. 165–186.

116. Struktura demograficzno-zawodowa ludno ci wiejskiej w wietle wyników Na-rodowego Spisu Powszechnego 2002. [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, 2005, s. 65–106.

117. Wybrane problemy wiejskiego rynku pracy w Polsce. [w:] Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, K. Zawalińska (red.). IRWiR PAN,Warszawa, 2005, s. 207–228.

118. Ludno ć, zatrudnienie i bezrobocie na wsi polskiej na tle krajów Unii Europej-skiej. Wieś i Rolnictwo nr 1 (130) 2006, s. 24–70.

119. Tendencje demograficzne na obszarach wiejskich. [w:] Polska wieś 2006. Ra-port o stanie wsi. FDPA, Warszawa, 2006, s. 75–86.

120. Demografia wsi i jej ogólnopolskie konsekwencje. [w:] Jednostkowe i spo łecz-ne zasoby wsi, K. Szafraniec (red.). IRWiR PAN, Warszawa, 2006, s. 65–96. 121. Przemiany demograficzne na wsi w latach 2000–2006. Wieś i Rolnictwo nr 4,

2007.

122. Pracujący w gospodarstwach rolnych – według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. IRWiR PAN, Warszawa, 2007.

123. Rural population. [in:] Rural Poland 2008. Rural Development Report, J. Wilkin i I. Nurzyńska (eds.). FDPA, Warszawa, 2008, s. 58–76.

124. Economic Activity and Other Characteristics of the Non-farm Population in Po-land’s Rural Areas: Evidence from the 2002 National Census. [in:] Transfor-ming Rural Life in Poland: Surveys of Policy Issues and Evidence, Keith S. Howe (ed.). IRWiR PAN, Warszawa, 2008, s. 21–35.

125. Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2000–2006. IRWiR PAN, Warszawa, 2008.

126. Przemiany demograficzne i aktywno ć ekonomiczna ludno ci wiejskiej w pierwszych latach XXI wieku. [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Euro-pejskiej. Dylematy i kierunki przemian. IRWiR PAN, Warszawa, 2008, s. 175–194.

127. Regionalne zró nicowanie zatrudnienia ludno ci w gospodarstwach rolnych. Studia Obszarów Wiejskich Tom XVIII, 2009, s. 107–131.

(9)

128. Zmiany zatrudnienia i ródeł utrzymania ludno ci w gospodarstwach rolnych w latach 2005–2007. Wieś i Rolnictwo nr 4 (145) 2009, s. 50–66.

129. Ludno ć wiejska. [w:] Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010, J. Wilkin i I. Nu-rzyńska (red.). FDPA, Warszawa, 2010, s. 45–66.

130. Przemiany demograficzne na wsi w latach 2006–2009. Wieś i Rolnictwo nr 1 (150) 2011, s. 55–74.

131. Zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 2006–2009. [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, I. Nurzyńska i M. Drygas (red.). IRWiR PAN, Warszawa, 2011, s. 81–101.

132. Drugie domy w badaniach GUS. [w:] Drugie domy w rozwoju obszarów wiej-skich, K. Heffner i A. Czarnecki (red.). IRWiR PAN, Warszawa, 2011, s. 45–67. 133.     -       -    .      No. 1/2012, s. 161–170. 134. Ludno ć wiejska. [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, J. Wilkin i I.

Nu-rzyńska (red.).FDPA, Warszawa, 2012, s. 15–64.

135. Pracujący w gospodarstwach rolnych. Tendencje zmian w latach 2005–2010. [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, A. Ro-sner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, 2012, s. 61–91.

136. Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005–2010. IRWiR PAN, Warszawa, 2013.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uczestnicy projektu „Licealiści Matha- re slums – Rabka-Zdrój” nigdy się oczywiście nie spotka- li, ale spotkały się ich teksty, fotografie i akwarele, które powstały

darstw domowych wyrażony w stosunku do średniego rocznego dochodu netto gospodarstwa domowego wynosi w modelu 7,2 i przyjmuje nieco wyższą war- tość w stosunku do danych

W polskiej literaturze przedmiotu można znaleźć wiele prac poświęconych zagadnieniom natężenia oraz dynamiki starości demograficznej w ujęciu przestrzennym [Potrykowska,

Asystentka w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka socjologii tej uczelni (tytuł magistra – 2006

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora w dniu 15 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 w

W latach 1992–2005 w Polsce uleg³a zmianie liczba i struktura ludnoœci wed³ug ekonomicznych grup wieku (rys. do 17 lat) zmniejszy³a siê o 3,311 mln osób, a liczba ludnoœci w

Roślinność rezerwatu Kozłowy Ług w Puszczy Knyszyńskiej 5 Zespół Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis..

Rhynchosporetum albae (tab. 50-52) wyróżnia się dużym udziałem (do 50% pokrycia) przygiełki białej z domieszką zwłaszcza Drosera rotundifolia, Carex rostrata, Agrostis