• Nie Znaleziono Wyników

Podłęże, st. 4, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/38

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Podłęże, st. 4, gm. Niepołomice, woj. krakowskie, AZP 103-58/38"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Kazimierz Reguła

Podłęże, st. 4, gm. Niepołomice, woj.

krakowskie, AZP 103-58/38

Informator Archeologiczny : badania 28, 48

(2)

48 Wczesna epoka żelaza

Ilość kamieni zwiększała się przy spągu warstwy kulturowej. Występowanie fragm, war­ stwy kulturowej również pod tymi kamieniami, które tkwiły częściowo w warstwie calca pozwala wykluczyć przypuszczenie o naturalnym pochodzeniu bruku kamiennego. Bruk ten stanowił najprawdopodobniej fragm. umocnionej linii brzegowej dawnego jeziora. Przemawia za tym układ kamieni, występowanie ich w obrębie warstwy kulturowej oraz fakt, że od nieprzepuszczalnej warstwy gliny zwałowej warstwa kulturowa oddzielona była zaledwie kilku -, kilkunastocentymetrową ware twą piasku. Na zachodnim skraju bruku natrafiono na pojedynczą jamę posłupową.

Rodzaj i stan zachowania m ateriału zabytkowego nie pozwaląją na formułowanie jed­ noznacznych wniosków co do przynależności chronologiczno-kulturowej odkrytych relik­ tów osadnictwa. Ich chronologia ustalona na podstawie fragm. ceramiki obejmuje wczesną epokę żelaza i okres wpływów rzymskich. Pojedyncze zabytki mogą być też związane z osadnictwem z epoki brązu.

M ateriały złożono w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Badania będą kontynuowane.

I Pińczów, st. 37, gm. loco, woj. kieleckie — patrz; środkowa i późna epoka brązu

P o d lę że, s t. 4 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka gm . N ie p o ło m ic e , w oj. k ra b ó w

-s k ie

A ZP 103-58/38

Badania prowadził Kazimierz Reguła. Finansowane przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko cia­ łopalne kultury łużyckiej z wczesnego okresu halsztackiego.

Kontynuowano ratownicze badania archeologiczne. Stanowisko położone jest na kra­ wędzi terasy nadzalewowej Wisły, nachylonej nieznacznie w kierunku wschodnim, kilka­ dziesiąt metrów na południowy zachód od stanowiska 3 (osada), na obszarze przysiółka o nazwie Rudzica. Jest ono znacznie zniszczone wskutek działania nielegalnej piaskowni. W oparciu o siatkę arową założono 3 odcinki badawcze na skrąju piaskowni oraz w partii częściowo zniszczonej w trakcie eksploatacji surowca. Prace wykopaliskowe objęły obszar 0 powierzchni 85 m2. Odsłonięto warstwę kulturową o grubości 60-70 cm, z materiałem krzemiennym (neolit), ułamkami naczyń (wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze, średniowiecze, czasy nowożytne), przepalonymi kośćmi ludzkimi i wyrobem z brązu (mała sprzączka). Na głębokości 80-102 cm natrafiono na 3 groby — jeden ciałopalny, jamowy, bezpopielnicowy i dwa pochówki symboliczne, jamowe. Z wypełnisk jam grobowych wydo­ byto: 6 naczyń zachowanych w całości (placek gliniany, waza, 2 czerpaki, misa, naczynie jąjowatego kształtu), 4 fragm. niekompletnych garnków oraz przepalone kości ludzkie 1 kawałki zmineralizowanego drewna ze stosu.

Badania będą kontynuowane.

R ym anów , s t. 25

gm. lo co , w oj. k ro ś n ie ń s k ie

Badania sondażowe prowadzili J. Ginalski i A. Muzyczuk. Osada. Okres halsztacki — okres lateński.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ł usiak A gnieszka, Cywilizacja kom unizm u w prozie Leopolda Tyrmanda Sitkiewicz A neta, Szpital psychiatryczny ja ko instytucja totalna (na wybranych. przykładach

Grób nr 2 rodzinny, skrzynkowy o wymiarach łącznie z obstawą 2,1 x 1,45 m, zbudowany z 7 kamieni, obłupanych po stronie wewnętrznej, zawierał ułamki co najmniej

Czas społeczny jest zawsze tworzony przez konkretnego interpretatora wydarzeń; jest więc czymś zasadniczo innym od intersubiektywnego czasu społecznego, na który składają

Przebadano obszar 450 m?, odkrywając 20 obiektów/ w tym: jeden grób popielnicowy, 15 ciałopalnych grobów bezpopielnicowych oraz jeden czworoboczny "obiekt rowkowy"

Przedstawione kierunki rozwoju m arketingu są wyrazem aktywnego do ­ stosowywania jego idei i środków działania nie tylko do oczekiwań klienta, ale także do jego

narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaków od końca XVI do poło- wy XVII w .; Polityczna, społeczna i narodowa myśl ukraińskiego wyższego duchowieństwa 1569–1700;

Badania prowadzili doc.dr Stanisław Tabaczyński /autor sprawozdania/ i prof.Paolo Delogu przy współudziale dr Cabrielli Maetzke, dr Paolo Peduto oraz mgr Andrzeja Buko

Zmarli chowani byli w drewnianych trumnach /grób nr IV, IX/ oraz bezpośred­ nio w jamach, ułożeni na wznak z wyprostowanymi kodczynami na osi północ-zachód, z