• Nie Znaleziono Wyników

"Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej", W. L. Jaworski, Warszawa 1997 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej", W. L. Jaworski, Warszawa 1997 : [recenzja]"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Aneta Kasprzyk

"Polskie banki w drodze do Unii

Europejskiej", W. L. Jaworski,

Warszawa 1997 : [recenzja]

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 1, 191-196

(2)

Re c e n z j e io m ó w i e n i a 191

sposób bardziej w iarygodny i rzeczyw isty dostrzec prawo tw orzące się we W spólnocie Europejskiej oraz reguły n ią rządzące. O m aw iana pozycja pow inna być pom ocną lekturą dla osób zaw odow o zw iązanych z tem atem opracow ania, a także dla w szystkich, którzy interesują się prawem W spólnoty Europejskiej, szczególnie w kontekście przystąpienia Polski do tej organizacji. N ie należy jej jed n ak polecać osobom , które dotychczas nie spotkały się z prawem wspólnotow ym . O m aw iana problem atyka wym aga bowiem w cześniejszego zapoznania się z ogólnym i zasadami obow iązującym i na obszarze w spólnego rynku oraz kom petencjami zarządzających je organów. D uża ilość przykładów i orzecznictw a na które pow ołuje się autor w ym aga od czytelnika ogrom nej uwagi, gdyż niektóre z nich są w ykorzystyw ane w ielokrotnie w różnych kontekstach.

Tom asz Jarocki

W . L . J a w o r s k i : P o l s k i e b a n k i w d r o d z e d o U n i i

E u r o p e j s k i e j, W y d a w n i c t w o P o l t e x t , W a r s z a w a

1997, s. 286

Początek obecnej dekady zaow ocow ał radykalną zm ianą koncepcji rozw oju polskiej gospodarki. Zerw ano z w izją systemu socjalistycznego na rzecz św iadom ego kreow ania podwalin gospodarki rynkow ej. Jednym z najistotniejszych filarów transform acji gospodarczej je st rekonstrukcja efektyw nego sektora bankow ego. Stanowi on bowiem bardzo w ażny kom ponent struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonow ania gospodarki pieniężno-kredytow ej.

Przełom ustrojow y stał się stym ulatorem głębokiej zm iany pozycji i roli rodzim ych banków . N iem al z rocznym w yprzedzeniem w stosunku do reszty gospodarki zainicjow any został proces adaptacji aparatu bankow ego do reguł i w ym ogów stanow iących „kręgosłup” gospodarki rynkow ej.

O czyw iście, z pow odu negatyw nego socjalistycznego dziedzictw a, banki napotykały na rozm aite perturbacje np. w postaci drastycznego osłabienia kondycji finansow ej, barier infrastrukturalnych, braków w yposażenia, czy też egzystow ania w praktyce bankowej specyficznych naw yków , w ygenerow anych przez poprzedni system.

Tym niem niej, m imo tych m ankam entów , w relatywnie szybkim tem pie nastąpiła transform acja banków z niesam odzielnych jednostek

(3)

w ykonaw czych w kluczow e ogniw a gospodarki. Oczywiście przed w iększością banków pozostaje do w ykonania pokaźna praca, ażeby stały się efektyw nym i podm iotam i nie tylko w konkurencji z innymi bankami rodzim ym i, ale i jednostkam i zagranicznym i.

Stanowi to bow iem im plikację procesów integracyjnych z Unią Europejską. K rajow e banki m uszą dostosow ać się do norm obow iązujących w Unii i skutecznie przygotow ać się do rywalizacji z bankam i zachodnim i. Pow inny m inim alizow ać zagrożenia w iążące się z w ejściem na nasz rynek znakom icie funkcjonujących banków zachodnich. Ale pow inny rów nież dyskontow ać szanse z tego faktu w ypływające, dokonując zm ian w procesie sw ego funkcjonow ania, by być spraw niejszym i i zająć lepszą pozycję na rynku. Bowiem perspektyw a pojaw ienia się na krajow ym rynku nowych jed no stek zagranicznych jest świetnym czynnikiem m obilizującym dla naszych banków, a przynajmniej pow inna tak ą być.

Praca pod redakcją n aukow ą prof. W ładysław a L. Jaworskiego zatytułow ana Polskie banki w drodze do Unii E uropejskiej poświęcona jest różnym aspektom procesu adaptacji polskiego sektora bankow ego do standardów obow iązujących w Unii Europejskiej pośw ięcona jest. N a jej zasadniczą kom pozycję sk ład ają się dw a bloki tem atyczne: „Problem y system u pieniężnego i bankow ego” oraz „Problem y systemu kredytow ego” . Z kolei w poszczególnych rozdziałach tych bloków autorzy prezentują szczegółow e aspekty om aw ianych zagadnień.

Zdzisław F edorow icz w części pt. „D ostosow anie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich” przedstawia kom pendium w iedzy na tem at procesu tw orzenia unii m onetarnej w UE. Staw ia tezę, że przygotow anie polskiego system u pieniężnego do procesu integracyjnego będzie składało się z dwóch stadiów:

- stadium osiągania standardów , które aktualnie obow iązują narodow e system y pieniężne krajów Unii, ale podlegają perm anentnem u doskonaleniu, co autom atycznie oznacza obow iązek skracania obecnego dystansu oraz równoległe doskonalenie system u pieniężnego w edług nowych dyrektyw i rekom endacji;

- fazy przygotow ania się do akcesu do unii m onetarnej i urzeczyw istniania działań z tym zw iązanych.

A utor uznaje za najdonioślejsze kw estie zw iązane z adaptacją rodzim ego system u pieniężnego do aktualnych w zorców obowiązujących w UE m.in. charakter pieniądza i reguły jeg o kreacji, strukturę systemu bankow ego, zasady i m echanizm kontroli podaży pieniądza oraz jego

(4)

Re c e n z j e io m ó w i e n i a 193

w ym ienialność, m etody kształtow ania kursów w alutow ych i wreszcie stabilność siły nabyw czej pieniądza.

W części zatytułow anej „Polskie banki wobec wejścia do europejskiego system u bankow ego” W ładysław L. Jaworski zawarł m.in. sw ego rodzaju katalog dotyczący statusu naszego sektora bankowego, zw racając szczególną uwagę na jeg o niedostatki. A utor form ułuje także fundam entalne wym ogi W spólnoty Europejskiej, które będą obowiązywać nasz system bankow y, a m ianow icie: zaakceptow anie warunków ostrożnościow ych; w ykreow anie odpow iedniej struktury instytucjonalnej (m .in. ubezpieczanie kredytów , depozytów , w yw iadow nie); elim inowanie preferencji i dotacji państw ow ych oraz poszerzanie aparatu bankowego o now e rodzaje instytucji finansow ych.

W rozdziale pt. „K onsolidacja w sektorze bankowym wobec perspektyw y nasilenia konkurencji zagranicznej” jeg o autor - Bohdan K osiński stoi na stanow isku, że konsolidacja byłaby panaceum na najpow ażniejsze bolączki banków . Chodzi tu o niezw ykle szczupłe, w porów naniu z bankami zachodnim i, w yposażenie kapitałowe naszych banków ; niekorzystne rozlokow anie funduszy oraz niedostatki finansowe instytucji pom ocniczych system u bankow ego i zaw ężony zakres ich działalności. D zięki procesowi konsolidacji w ram ach sektora działałyby jed n o stk i dostatecznie silne i realizujące adekw atne do tej kategorii

banków zadania.

R ozdział „W ybrane aspekty dostosow ania polskiego systemu bankow ego do w ym agań Unii Europejskiej i O E C D ” autorstw a Jana K. Solarza zaznajam ia czytelnika z m ożliw ością pojm ow ania tego procesu w dw ojaki sposób. M ożna go m ianow icie traktow ać statycznie, jako lukę m iędzy aktualnym stanem regulacji unijnych a przepisam i polskimi. W tej sytuacji ciężar rozw ażań przenosi się w obszar teorii i praktyki harm onizacji praw a krajow ego i unijnego.

W edług autora proces ten m oże być rów nież traktowany w kategoriach dynam icznego poszukiw ania odpow iedzi na pytania rozw ojow e, które stanowi m.in. członkostw o Polski w UE w niedalekiej przyszłości. W tym w ariancie pojm ow ania procesu dostosowawczego m am y do czynienia ze ścieraniem się interesów w łaścicieli i pracowników banków , nadzoru bankow ego, deponentów , inw estorów , dotyczące kwestii tem pa i zasięgu koniecznych przeobrażeń.

Zofia Zaw adzka w opracow aniu zatytułow anym „D ostosowanie niem ieckiego system u bankow ego do w ym agań Unii Europejskiej” prezentuje poszczególne etapy tego procesu, szczegółow o zaznajam iając czytelnika z dyrektyw am i unijnymi w prow adzonym i do ustawodawstwa

(5)

niem ieckiego. P rzedstaw ia także detale funkcjonow ania tam tejszego banku centralnego oraz zadania nadzoru bankow ego w N iem czech.

Szczególnie w artościow e je s t przybliżenie przez autorkę działań banków niem ieckich, m ających na celu popraw ę ich efektywności. Chodzi tu m ianow icie o: fuzje z innymi bankam i; redukcję liczby oddziałów i zm niejszenie zatrudnienia; przeobrażenia struktury organizacyjnej banków w drodze jej spłaszczenia; aktyw ne poszukiw anie sfer działalności przynoszących dochody oraz controlling i podnoszenie kwalifikacji personelu.

Drugi blok tem atyczny rozpoczyna opracow anie Barbary Gruszki pt. „Zew nętrzne norm y funkcjonow ania b anku” . A utorka wprow adza nas w szczegóły rozbieżności istniejących w naszym prawie bankowym, odnosząc je do norm funkcjonujących w praw odaw stw ie unijnym.

Z kolei Z bigniew K rzyżkiew icz w części „D ostosowanie produktów bankow ych do praktyki banków Unii Europejskiej” konstatuje, że je d n ą z m ożliw ości rozw oju i popraw y jako ści usług rodzim ych banków , oferujących w ciąż n iew ielką ich gam ę, je s t w drożenie innowacji bankow ych.

Integracja naszych banków z system em bankow ości europejskiej i globalnej w ym aga „im plantacji” tychże innowacji w różnych typach operacji bankow ych. Pow inny one przystosow ać krajow e banki do procesu w spółdziałania z bankam i zachodnioeuropejskim i w warunkach konkurencji i ryzyka. M eritum innow acji zasadza się na w prow adzeniu now ych produktów bankow ych, ew olucji struktur organizacyjnych oraz w drażaniu now oczesnej techniki.

W opracow aniu G rażyny R ytelew skiej noszącym tytuł „W ybrane problem y bankow ości detalicznej w Polsce i Unii Europejskiej” jego autorka stw ierdza, że proces adaptacji krajow ego system u bankow ego do w arunków W spólnot Europejskich w ym aga stw orzenia m ożliwości zabezpieczenia jakości obsługi finansow ej gospodarstw domowych na poziom ie reprezentow anym przez banki zachodnie.

A utorka postuluje, by zm iany dokonujące się w naszym systemie bankow ym zm ierzały w szczególności do wyelim inow ania najw ażniejszych rozbieżności m iędzy uregulow aniam i polskimi a rozw iązaniam i unijnym i, dotyczących sfery bezpieczeństw a i ochrony interesów gospodarstw dom owych.

N atom iast W iesław Spruch w opracow aniu „D ostosowanie system u kart płatniczych w Polsce do rynku usług finansow ych w Unii E uropejskiej” postuluje w drożenie w naszym kraju racjonalnego programu budow y całego system u tych kart. W edług autora jeg o fundamentem

(6)

Re c e n z j e io m ó w i e n i a 195

w inna być karta debetow a, przeznaczona dla m asow ego klienta i akceptow ana przez liczące się banki.

A utorow i zależy także, by karta ta spełniała europejskie standardy, poniew aż um ożliw iłoby to posiadanie przez wspom niany program podstaw ekonom icznych, technicznych i organizacyjnych, odpow iadających koncepcjom rozw oju i regułom funkcjonow ania systemu kart płatniczych w państw ach członkow skich UE.

O pracow anie M acieja S. W iatra zatytułow ane „O graniczanie indyw idualnego ryzyka kredytow ego” traktuje o realizow aniu tego niezw ykle istotnego celu za pośrednictw em oceny zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu. Dla celów porów naw czych zaprezentow ano m etody oceny tej kategorii, funkcjonujące w niektórych bankach europejskich, am erykańskich oraz w w arszaw skim Powszechnym Banku K redytow ym S.A.

K ończące o m aw ianą pozycję opracow anie autorstw a M ałgorzaty Zaleskiej pt. „W spółczynnik w ypłacalności w polskim prawie bankow ym i dyrektyw ach Unii E uropejskiej” prezentuje szczegóły m etody obliczania pow yższego w spółczynnika ściśle zw iązanego z ryzykiem kredytow ym . M am y tu do czynienia z m eto d ą B azylejskiego K om itetu U regulow ań i N adzoru Praktyk B ankow ych oraz obliczaniem go w edług dyrektyw unijnych i w edle polskiego praw a bankow ego.

R ekapitulując, należy przede wszystkim skonstatow ać niew ątpliw y fakt w ykonania przez zespół, opracow ujący recenzow aną pozycję, ogrom nego w ysiłku, który zaow ocow ał znakom itym efektem . K siążka „P olskie banki w drodze do Unii Europejskiej” je st bow iem bodaj pierw szą, która w tak kom pleksow y i głęboki jednocześnie sposób przybliża ty tu ło w ą tem atykę.

C zytelnik otrzym uje pracę naśw ietlającą całe spektrum zagadnień zw iązanych z drogą naszych instytucji bankow ych do UE. M oże dzięki tem u uśw iadom ić sobie, ja k ten proces je st skom plikow any i jak iego pow ażnego w ysiłku w ym aga ze strony państw a i samych banków , by zakończyć się sukcesem .

Prezentow ane treści cechuje przejrzysta struktura, posiłkow anie się przystępnym językiem , dogłębne w yjaśnianie kwestii, m ogących okazać się - szczególnie dla czytelnika słabo zorientow anego w problem ach bankow ości - skom plikow anym i.

Jestem przekonana, że om aw iana pozycja godna jest zarekom endow ania przede w szystkim osobom , którym bliskie są rozm aite aspekty historycznego procesu integracji naszego kraju ze strukturam i europejskim i, w tym niezm iernie istotna dla polskiej gospodarki integracja

(7)

krajow ego sektora bankow ego z jeg o zachodnioeuropejskim i odpow iednikam i. Aneta Kasprzyk R .W . G r i f f i n : P o d s t a w y z a r z ą d z a n i a ORGANIZACJAMI, WYDAWNICTWO

PWN,

W a r s z a w a 1 9 9 6

W roku 1996 na rynku pojaw ił się podręcznik Podstaw y zarządzania organizacjam i (W ydaw nictw o N aukow e PW N), którego autorem je st Ricky W. Griffin (w tłum aczeniu M ichała Rusińskiego). P odstaw ą wersji polskiej je s t czw arte w ydanie tego podręcznika, jakie ukazało się w roku 1993 (pierw sze w 1984). N a tle innych, coraz liczniejszych prac z zakresu zarządzania, recenzow ana praca wyróżnia się na plus. Jest doskonale skonstruow ana, zw łaszcza pod kątem potrzeb dydaktyki. Św iadczy o tym układ i treść poszczególnych części, których je s t siedem . Pierw sza prezentuje podstaw y zarządzania, a m ianowicie om aw ia proces zarządzania, rodzaje m enedżerów i ich um iejętności, a także zakres zarządzania. W bardzo przystępny sposób Autor pokazuje rozwój nauki o zarządzaniu, rozpoczynając od spojrzenia klasycznego (naukow e zarządzanie i zarządzanie adm inistracyjne), poprzez spojrzenie behaw ioralne, ilościowe, aż po spojrzenie integrujące.

Część druga pracy pośw ięcona została um iejscowieniu zarządzania w otoczeniu, w kontekście etycznym i społecznym , a także globalnym . A utor w skazuje na znaczenie otoczenia wewnętrznego i zew nętrznego przedsiębiorstw a. W ażne m iejsce zajm ują rozważania o etyce i odpow iedzialności w organizacjach. Prezentow ane są więc argum enty za i przeciw społecznej odpow iedzialności.

Cztery kolejne części podręcznika obejm ują tem atykę funkcji zarządzania, a m ianow icie: planow anie i podejm ow anie decyzji, organizow anie, przyw ództw o oraz kontrolow anie. A utor zw ięźle wyjaśnia cele planow ania, rodzaje planów, form ułow anie strategii przedsiębiorstwa oraz zasady ich w drażania. W skazuje na istotę podejm ow ania decyzji, a także różne podejścia w tym zakresie (uw zględnia m.in. grupowe podejm ow anie decyzji). Przedstaw ia także narzędzia pom ocne w planow aniu i podejm ow aniu decyzji.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Do atrybutów kluczowych takiej oceny (atrybutów funkcjonalnych) za- licza się: rozmiar funkcjonalny produktu (RF), nakłady pracy (NP), jakie trzeba wy- datkować na jego

Statystyki prezentują dane tylko wg stanu osób na stałe zameldowanych na terenie powiatu, jednak nadmorskie położenie sprawia, że wiele osób, nie

W Krakowie i w jego otoczeniu s¹ nieczynne wyrobiska po eksploatacji kruszyw lub wapieni, które w wyniku stabi- lizacji stosunków wodnych, po zakoñczeniu eksploatacji

Celem artykułu jest ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych krajów UE na podstawie inwestycji netto w latach 1989–2008... MATERIAŁ

Wiêkszoœæ wa¿niejszych znalezisk szcz¹tków gadów mor- skich na Górnym Œl¹sku pochodzi z dolnych warstw gogo- liñskich (Chrz¹stek & NiedŸwiedzki, 1998).. Warto dodaæ, ¿e

When clustering due to similarity of primary variables to the principal components, and also in the case of spectral clustering with the matrix of determination coefficients in the

6WXGLXP Z\ NRQDOQRĞFL 6]WXF]QD LQWHOLJHQFMD 'RUDG]DQLHZNZHVWLLGRERUX]PLHQQ\FKQLH]DOHĪQ\FK V\VWHPHNVSHUWRZ\  ,GHQW\ILNDFMD]ELRUXGDQ\FKZHMĞFLRZ\FK

Since the potential local e-Government services that a commune can implement are identified and selected against a European context and strategy, we adopt the same stages