• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz prac doktorskich w zakresie polonistyki (uzupełnienie).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykaz prac doktorskich w zakresie polonistyki (uzupełnienie)."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Wykaz prac doktorskich w zakresie

polonistyki (uzupełnienie).

Biuletyn Polonistyczny 3/8, 62-63

(2)

62

-VI. W z w i ą z k u z w y b r a n y m i p o j ę c i a m i , s t r u k t u r a m i , n o r m a m i s t y l i s t y k i

«0 przenośniach stylu publicystycznego" - D.Buttler UW opr. "Znaczenia i użycia przenośne w słowniku" - H.Szkiłądź SJP gdr. "Z zagadnień metaforyki Norwida" - prof* I.Sławińska KUL opr. "Normy stylistyczne pseudoklasyków na podstawie wydań poezji

S.Trembeckiego i "Sztuki rymotwórczej" Dmochowskiego" - - A.Krupianka UT opr.

"Sarbiewskiego próba scholastycznej teorii literatury" - W.Gór- ny KUL dr*

"Struktura tekstu na tle struktury języka" - V/.Górny KUL opr. "Wybór tekstów reprezentujących współczesne stanowiska w zakre­

sie stylistyki" - IBLW gdr., w pracy tej zawarta jest: "Antologia czeskiej stylistyki strukturalnej" - W.Górny KUL

opr. Uwaga :

Celem zachowania pełni i trwałości przeglądu prac z tego za­ kresu Redakcja prosi:

a) o nadesłanie ewentualnych uzupełnień do powyższego obrazu stanu obecnego;

b) o okresową informację dotyczącą nowo podejmowanych prac. Oprać. prof. Zenon Klemensiewicz

Kraków

WYKAZ PRAC DOKTORSKICH W ZAKRESIE POLONISTYKI (uzupełnienie)

por. Biuletyn Polonistyczny, zesz.7, s.49-60, 8, s.47 Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Ewa Knobloch, Poezja ulotna powstania listopadowego (rę-nauczycielka kopisy i pierwodruki). Promotor - prof.

St.Kolbuszewski.

2. Bernard W.Janu- Działalność naukowa, dydaktyczna i spo-^ dowca^Studium~ łeczna Wojciecha Cybulskiego w Uniwersy-Nauczycielskiego tecie Wrocławskim. Promotor - prof. St.Kol

we Wrocławiu , , .

(3)

3. Leon Krzemieni e o ki, Muzyka w twórczości C.K.Norwida. Promo-murKulturï°weWV/ro-" tor “ prof- St.KoIbusaewskl

cławiu

Katedra Historii Literatury Polskie.1 Wyższe.1 Szkoły Pedagogicz­ nej w Opolu,

1 . Janina Kirkioka, Rola baśni w śląskiej twórczości ro­

wie e dyrektor Studium . x-oo-TATv

Nauczycielskiego dzimej. Promotor - prof.

St.Kolbuszew-w Szczecinie ski.

2. Marian Kusza, wice- Życie teatrów krakowskich w czasach S S S ” z S ° : Kra- “ 0 * 4

kowie St.Kolbuszewski

PRASOZNAWSTWO

(por. Biuletyn Polonistyczny, zesz.4, s.53-57) Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Historii Prasy: kierownik prof. Zygmunt Młynarski

Dotychozasowe prace Katedry podyktowane były w dużej mierze potrzebami dydaktycznymi i zmierzały do przygotowania podręcz­ nika historii prasy polskiej. Częściowym rezultatem tych prac

są dwa wydane w ubiegłym roku skrypty (Z.Młynarski, T.Butkie­ wicz - Zarys historii prasy polskiej 1900 - 1918) oraz szereg artykułów i rozpraw opublikowanych przez pracowników Katedry w czasopismach "Prasoznawstwo”, ’’Kwartalnik Prasoznawczy” i in.

W chwili obeonej kontynuowane są prace zespołu nad podręcz­ nikiem historii prasy polskiej. Obejmie on okres od początków prasy w Polsce do roku 1863 (t. I w opracowaniu Z.Młynarskie­ go i A.Słomkowskiej) i od r. 1864 do 1918 (t.II w opracowaniu A.Slisza, T.Butkiewicza, B.Krzywobłockiej). Przygotowania do

druku zostaną ukończone w ciągu najbliższego roku.

Katedra przygotowuje także tom studiów i rozpraw z dziejów prasy polskiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku, który będzie wydany przez PV/N. Zamieszczone w nim będą prace wyżej wymienionych pracowników oraz Ireny Maciejewskiej, w większości fragmenty rozprav/ doktorskich.

Cytaty

Powiązane dokumenty

na Ukrainie Zachodniej – a więc w miejscach, gdzie wpływ języka rosyjskiego jest obecnie znacznie ograniczony, wiele dzieci ma polskie pochodzenie i wychowuje się w

Gdy Makowiecki stwierdza, że „przy tak zarysowanej hierarchii recepcji nie da się pominąć objawów oddziaływania na obu tych płaszczyznach” 3 (i że badając

M aturin is succes­ sful in sustaining the reader’s interest by using the blemished and disintegrated condition o f the ancient manuscript as a device to stop

The proposed model is based on the study of NUTS 2 regions and takes into consideration a spatial weights matrix in order to better describe the structure of

Nie uległa natomiast zmianie od r.1957 obsadaj następującyoh przedmiotów: wykłady i seminaria z grama­ tyki języka polskiego, które prowadzi od początku po

25 rocznica

/O przekładaniu dziel romantyzmu polskiego na język niemiecki (na przykładzie "N ie-Boskiej Komedii". Zygmunta

"Futuryzm i jego warianty w kulturze europejskiej", Praca zbiorowa