• Nie Znaleziono Wyników

Plan nadzoru pedagogicznego. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie. w roku szkolnym 2014/2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plan nadzoru pedagogicznego. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie. w roku szkolnym 2014/2015"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie

w roku szkolnym 2014/2015

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego( z późn. zmianami)

3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

4. Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny

2014/2015

(2)

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORAZ TERMIN JEJ PRZEPROWADZENIA

Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne.

Przedmiot ewaluacji:

Diagnoza zjawiska przemocy rówieśniczej na terenie szkoły

Cele:

1. Pozyskanie informacji na temat zjawiska przemocy rówieśniczej wśród uczniów na terenie szkoły i poza nią.

2. Zaplanowanie i podjęcie skutecznych działań profilaktyczno – wychowawczych.

3. Sformułowanie wniosków i rekomendacji.

PYTANIA KLUCZOWE

KRYTERIA EWALUACJI

METODY /NARZEDZIA

PRÓBA BADAWCZA

OSOBY ODPOWIE- DZIALNE

TERMIN

1. Czy uczniowie przejawiają zachowania odbiegające od przyjętych zasad postępowania?

2. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

3. Czy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?

4. Jakie działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń związanych ze zjawiskiem przemocy

rówieśniczej realizuje szkoła?

5. W jakich miejscach na terenie szkoły i poza nią zachodzi zjawisko przemocy rówieśniczej?

Powszechność stosowania określonych przez szkołę norm społecznych.

Skuteczność podjętych działań profilaktyczno- wychowawczych.

Metody i techniki 1. Ankieta 2. Wywiad 3. Rozmowy 4. Analiza dokumentów

Źródła danych : 1. Kwestionariusz ankiety :

- rodzice - nauczyciele - uczniowie 2. Kwestionariusz wywiadu : Pedagog szkolny 3. Analiza dokumentów : - teczki wychowawców - analiza dokumentacji pedagoga szkolnego

Uczniowie klas IV-VI 100%

Rodzice klas I –VI – 30%

Uczniowie klas I- III i dzieci z oddziałów przedszkolnych – 80%

Nauczyciele 100%

Wychowawcy klas I-VI i oddziałów przedszkolnych

Koordynator ds ewaluacji wewnętrznej Pedagog szkolny

Według harmonogra mu działań - załącznik

(3)

TEMATYKA I TERMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI

TEMAT KONTROLI ODPOWIEDZIA-

LNI ZA ZADANIE

TERMIN PRZEPIS PRAWA

UWAGI

Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych.

Dyrektor Wicedyrektorzy

Na bieżąco

Rozporządzenie MEN z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (z późń.zm.)

Kontrola w zakresie prawidłowości zapewniania bezpieczeństwa

dzieciom podczas zajęć

organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą.

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

Dyrektor, wicedyrektorzy

Na bieżąco

Regulaminy wewnętrzne

Rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2007r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późn.

zm.)

Kontrola wspierania rozwoju dziecka młodszego na I – szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

Dyrektor, Wicedyrektorzy

Na bieżąco

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( z późn. zmianami)

Kontrola w zakresie realizacji obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Dyrektor, Wicedyrektorzy

Na bieżąco

Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2011r.

W sprawie

dopuszczalnych form realizacji

obowiązkowych zajęć wychowania

fizycznego.

Kontrola prawidłowości prowadzenia działań

wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci zagrożonych

uzależnieniami.

Dyrektor, Wicedyrektorzy

Na bieżąco

Regulaminy

wewnętrzne, program wychowawczy i program profilaktyki szkoły

Rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2007r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późn.

zm.)

Monitorowanie rytmiczności realizacji i procesu wdrażania podstawy programowej.

Dyrektor, Wicedyrektorzy

Na bieżąco

Rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2007r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późn.

zm.)

Rozporządzenie MEN z dn.12

(4)

lutego2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach

publicznych z późn.

zm.

Monitorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania i oceniania.

Dyrektor, wicedyrektorzy

Na bieżąco

Rozporządzenie MENiS z dn.

19 lutego2002r.

z późn. zm. w sprawie prowadzenia przez publiczne

przedszkola, szkoły i placówki

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Monitorowanie prawidłowości pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów.

Dyrektor, wicedyrektorzy

Na bieżąco

Regulamin dyżurów

Kontrola realizacji zadań

wynikających z planów rozwoju zawodowego nauczycieli

odbywających staż.

Dyrektor, wicedyrektorzy,

Na bieżąco

Rozporządzenie MEN z dn.

1 grudnia 2004r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z późn.

zm

Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania

Dyrektor,

Wicedyrektorzy Na bieżąco

Rozporządzenie MEN z dn.

30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz statut szkoły z późn. zm.

Prawidłowość dopuszczania do użytku programów nauczania.

Wybór podręczników szkolnych.

przez nauczycieli i działania związane z obrotem używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

Dyrektor,

Wicedyrektorzy

VIII / V

Rozporządzenie MEN z dn. 8 czerwca 2009r.

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (z późń.zm.)

Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi

Dyrektor, Wicedyrektor

I/VI

Rozporządzenie MEN z dn.12 lutego2002r.

w sprawie ramowych

(5)

planami nauczania.

planów nauczania w szkołach publicznych z późn. zm.

ZAKRES WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W REALIZACJI ICH ZADAŃ

- organizowanie szkoleń, narad, warsztatów i lekcji otwartych, - przydział dodatku motywacyjnego,

- nagradzanie nauczycieli,

- pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym zgodnie z potrzebami szkoły,

- pomoc dla nauczycieli realizujących doskonalenie w czasie stażu do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Lp. Tematyka /problematyka/

doskonalenia

Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji

Uw agi 1. Dyrektor rozpoznaje potrzeby

szkoły, Rady Pedagogicznej opracowując plan doskonalenia zawodowego.

- Ewaluacja Wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

analiza arkuszy samooceny

planowanie WDN

warsztaty (zespoły nauczycielskie)

Dyrektor Wicedyrektorzy Liderzy zespołów Liderzy zespołów

wrzesień 2014

wrzesień 2014 wg potrzeb 2. Nauczyciele podejmują

doskonalenie zawodowe (zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli)

DOSKONALENIE ZEWNĘTRZNE

Według własnych potrzeb nauczycieli:

-„Jak pracować z tekstem w edukacji wczesnoszkolnej?”

-„Biblijne przypowieści dla dzieci z zastosowaniem metody TOC (Twórczo Ciekawie

Optymistycznie)”

- „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” – przesłanie programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2014/2015

- „Jak twórczo czytać Biblię” – zastosowanie narzędzi TOC w katechezie

- „Wykorzystanie opowieści Bruno Ferrero na katechezie i zajęciach pozalekcyjnych

- „Urwis czy święty?” - kreatywność na katechezie - Spotkanie szkoleniowe dla

K. Sawulska, J. Piotrowska, G. Gwiazda, ks. S. Trzaska

J. Piotrowska, G. Gwiazda, ks. S. Trzaska J. Piotrowska, G. Gwiazda, ks. S. Trzaska J. Piotrowska, G. Gwiazda, ks. S. Trzaska J. Piotrowska, G. Gwiazda, ks. S. Trzaska J. Piotrowska,

w ciągu roku szkolnego wg oferty ośrodków doskonale nia

I i II semestr

(6)

katechetów szkół podstawowych - Kurs dla katechety

- Kurs instruktora piłki nożnej (PAS Warszawa)

- Podyplomowe Studia Logopedyczne

- Terapia tańcem - szkolenie - Terapia ręki – szkolenie - Umiejętności techniczne w programie nauczania piłki koszykowej na etapie szkolnym (PODN Mława)

- Wsparcie dla uczniów z

trudnościami w czytaniu i pisaniu”

- Nauka ortografii – Pisownia „ó”

- Jak się uczyć? Czyli o tym, co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny

DOSKONALENIE WEWNĘTRZNE - Rady Pedagogiczne 1. „Normy społeczne a bezpieczeństwo w szkole.”

2. „Pracować w szkole i nie zwariować. Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela.”

G. Gwiazda, ks. S. Trzaska J. Piotrowska, G. Gwiazda, ks. S. Trzaska

K. Kirzyc

J. Krzywnicka

J. Iwaszko J. Iwaszko K. Kirzyc

K. Sawulska M. Kowalska M. Kowalska

dyrektor

I semestr

cały rok

I semestr II semestr I semestr

w ciągu roku w ciągu roku

I semestr II semestr

3. Ewaluacja WSO Analiza WSO Wicedyrektorzy

Przewodniczący zespołów

maj 2015

4. Szkolny zestaw programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Uaktualnianie szkolnego zestawu podręczników

i programów nauczania.

Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania .

Warsztaty, /ewaluacja/, prezentacje zespoły nauczycielskie

kwiecień/

maj/

sierpień 2015

5. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych, intelektualnych i społecznych uczniów.

Diagnoza uczniów klas pierwszych,

Diagnoza przedszkolna

Diagnoza uczniów kl III i V

Wychowawcy kl.

I

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy wrzesień/

październi k/ 2014 maj 2015 październi k

2014/maj

(7)

Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

„Efektywne wykorzystanie diagnoz i analiz dydaktycznych jako form wspierania każdego ucznia.”

„Agresja i przemoc w szkole a bezpieczeństwo uczniów.”

„Przestrzeganie i

upowszechnianie praw dziecka w szkole.”

„Typy pozycji społecznych uczniów w klasie szkolnej.”

Analiza diagnozy uczniów Analiza opinii PPP

Szkolenie – zespół edukacja wczesnoszkolna i wychowania przedszkolnego oraz

humanistyczny i matematyczno - przyrodniczy

Referat/ zespół opiekuńczo- wychowawczy

Referat/ zespół opiekuńczo- wychowawczy

Referat/ zespół opiekuńczo- wychowawczy

kl. III i V Zespoły nauczycielskie Pedagog

Pedagog

A. Trawińska

A. Trawińska

A. Duchlińska

2015

cały rok

maj 2015

październi k 2014

luty 2015

II semestr 6. Analiza i ewaluacja wyników

sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych

i porównywanie z ocenami rocznymi z poszczególnych przedmiotów.

Warsztaty /zespoły Wicedyrektorzy Zespoły nauczycielskie

maj/czerw iec 2015

7. Rytmiczność realizacji podstawy programowej.

Analiza dokumentacji Szkolenia w ramach zespołów samokształceniowych

Dyrektor i wicedyrektorzy Nauczyciele Zespół ds.

ewaluacji

maj 2015

8. Tworzenie i wdrażanie

nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych i innowacji pedagogicznych.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej

„Odkrywam świat wokół siebie” – wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji regionalnej.

„Little nature explorers” - „Mali odkrywcy przyrody”

Wdrożenie programu autorskiego zajęć pozalekcyjnych „Wiedzy o krajach anglojęzycznych – kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii.”

Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbuj go polubić

Harcerska przyjaźń, pasja, zabawa

Nauczyciele wdrażający innowację:

D. Stryjewska M. Pawłowska E. Patorska – Baran M. Wojdat

K. Skaraczyńska

A. Duchlińska A. Wdowińska

A. Duchlińska A. Wdowińska

w ciągu roku szkolnego w ciągu roku szkolnego

w ciągu roku szkolnego

w ciągu roku szkolnego w ciągu roku szkolnego

(8)

9. Dzielenie się wiedzą i

umiejętnościami – wygłaszanie referatów, szkolenie zespołów, prowadzenie lekcji otwartych.

1) Wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

A. Kraszewska A. Kuskowska

I semestr

2) Specyfika pracy z dzieckiem sześcioletnim – dobór metod i technik pracy z uwzględnieniem cech rozwojowych dzieci sześcio- i siedmioletnich

Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

A. Zygnerska D. Rutkowska

I semestr

3) Znaczenie dla zdrowia właściwego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.

Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

B. Kosowska K. Sawulska

II semestr

4) Wspólne drugie śniadanie jako jeden ze sposobów integracji grupy- analiza korzyści dla ucznia i nauczyciela.

Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

M. Sasin E. Czapska

I semestr

5) Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i agresji w szkole.

Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

M. Wojdat A. Krzemińska

II semestr

6) „Znaczenie gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu

matematyki” Referat/ zespół matematyczno - przyrodniczy

A. Wdowińska październi k/listopad 2014 7) Przyczyny trudności w

uczeniu się matematyki. Referat/ zespół matematyczno - przyrodniczy

A. Wdowińska luty 8) „Vademecum nauczania

ortografii” Referat/ zespół humanistyczny J. Krzywnicka październi k 2014 9) „ Rola nauczyciela w

kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych”

Referat/ zespół humanistyczny J. Krzywnicka kwiecień 2015 10) „ Metody aktywizujące i

rola nauczyciela w procesie pobudzania uczniów do twórczej aktywności”

Referat /zespół humanistyczny J. Cywińska marzec 2015

11) „ Rola muzyki i piosenek w

nauczaniu języka angielskiego” Referat / Zespół Nauczycieli

Języków Obcych Nowożytnych J. Trzcińska listopad 2014 12) „ Wizualne pomoce

dydaktyczne środkiem motywującym w nauczaniu pisania w języku angielskim”

Referat/ Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych

J. Trzcińska kwiecień 2015

13) „ Obniżenie wieku szkolnego a nauka języka angielskiego”

Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych

M. Wojdat luty 2015 14) „ Uczniowie zdolni z

problemami w uczeniu się” Referat / Zespół Nauczycieli

Języków Obcych Nowożytnych K. Skaraczyńska luty 2015 15) „ Słabszy, zdolny, geniusz,

leń – czyli o motywowaniu uczniów o różnych osobowościach”

Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych

M. Martela październi k 2014

16) „ Podręcznik to nie wszystko – kilka słów o wykorzystaniu materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami w klasach I-

Referat/ Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych

M. Martela marzec 2015

(9)

III”

17) „ Twórcza kara” Referat/ zespół matematyczno- przyrodniczy

A. Duchlińska październi k 2014 18) „ Syndrom Nieadekwatnych

Osiągnięć Szkolnych – jak pomóc dziecku osiągnąć sukces?”

Referat/ zespół matematyczno- przyrodniczy

A. Duchlińska marzec 2015

19) „ Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów”

Referat/ zespół matematyczno- przyrodniczy

A. Trawińska grudzień 2014

20) „ Kształtowanie postaw dziecka w kontaktach z przyrodą”

Referat/ zespół matematyczno- przyrodniczy

J. Sowińska kwiecień 2015 21) „ Aktywność ruchowa dzieci

w klasach IV- VI”

Szkolenie/ zespół nauczycieli wychowania fizycznego

J. Iwaszko I semestr 22) „Awans zawodowy w

świetle prawa” Szkolenie/ zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

D. Stryjewska wrzesień /październ ik 2014 23) Zmiany w podstawie

programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty / zespół edukacji wczesnoszkolnej

J. Lech wrzesień

2014

24) „Agresja w szkole-

przyczyny i podstawowe zasady przeciwdziałania przemocy.”

Referat/ posiedzenie rady pedagogicznej

J. Cywińska I semestr

25) „Procedura Niebieskiej Karty a zadania szkoły.”

Referat/ posiedzenie rady pedagogicznej

A. Łęgowska I semestr 26) „Wykorzystanie

niekonwencjonalnych środków dydaktycznych na zajęciach wychowania fizycznego”

Lekcja otwarta dla rodziców M. Pawłowska II semestr

27) „ Holidays” Lekcja otwarta J. Trzcińska wrzesień

2014

28) „ My family- round up” Lekcja otwarta M. Wojdat wrzesień

2014 29) „Which car is the biggest? -

o stopniowaniu przymiotników”

Lekcja otwarta J. Trzcińska marzec/

kwiecień 2015 30) „ Don't do this at home.

Okreslanie ilości produktów spożywczych”

Lekcja otwarta K. Skaraczyńska grudzień 2014 31) „ My home- rooms and

furniture. Poznajemy nazwy pokoi i mebli.

Lekcja otwarta M. Martela październi

k 2014 32) „Amazon sports club-

vocabulary. Poznajemy nazwy sportów”

Lekcja otwarta M. Martela marzec

2015 33) “Tajemnicza wiadomość. –

Liczby naturalne – powtórzenie” Lekcja otwarta A. Duchlińska październi k 2014 34) „ Rozwiązywanie zadań

tekstowych kształtujących rozumowanie i tworzenie strategii matematycznych”

Lekcja otwarta A. Trawińska listopad

2014

35) „ Uczymy się mikroskopować”

Lekcja otwarta J. Sowińska październi

k 2014 36) „Życie bywa znacznie

ciekawsze niż wymyślone historie”

Lekcja otwarta J. Cywińska I semestr

(10)

37) „Ćwiczenia techniczne w podnoszeniu ciężarów na lekcji wychowania fizycznego”

Lekcja otwarta K. Kirzyc I semestr

38) „W świecie baśni” Lekcja otwarta M. Sasin I semestr

39) Kochamy dobrego Boga Lekcja otwarta dla rodziców G. Gwiazda wrzesień

Tematyka obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych

1. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

2. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

4. Ocena rytmiczności realizacji podstawy programowej w klasach III – V.

5. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

6. Kształtowanie umiejętności analizowania utworów poetyckich.

7. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem.

8. Dostosowanie treści, form, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów oraz respektowanie zaleceń PPP z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.

9. Współpraca z rodzicami.

10. Prawidłowość pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach.

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych

Lp Rodzaj zajęć Imię i nazwisko nauczyciela/klasa

Osoba sprawująca nadzór

Terminy Rodzaj hospitacji 1. Edukacja

wczesnoszkolna

Ewa Baran - Potorska Dyrektor Wicedyrektor

maj diagnozująca 2. Edukacja

wczesnoszkolna

Maria Kowalska Dyrektor Wicedyrektor

maj diagnozująca 3. Edukacja

wczesnoszkolna

Agnieszka Kozłowska

Dyrektor

Wicedyrektor maj

diagnozująca

4 Edukacja

wczesnoszkolna

Elżbieta Stępkowska Dyrektor Wicedyrektor

maj diagnozujaca

5. Edukacja wczesnoszkolna-

język angielski

Marta Wojdat Dyrektor Wicedyrektor

listopad doradczo - doskonaląca 6. Wychowanie

przedszkolne

Anna Kuskowska Dyrektor Wicedyrektor

październik Doradczo - doskonaląca 7. Wychowanie

przedszkolne

Ewa Czapska Dyrektor

Wicedyrektor

luty Doradczo -

doskonaląca

(11)

8. Edukacja wczesnoszkolna

Anna Kraszewska Dyrektor Wicedyrektor

kwiecień Oceniająca 9. Edukacja

wczesnoszkolna

Aldona Krzemińska Dyrektor Wicedyrektor

marzec Oceniająca 10. Język polski Jolanta Krzywnicka Dyrektor

Wicedyrektor

kwiecień diagnozująca 11. Matematyka Aneta Duchlińska Dyrektor

Wicedyrektor

maj Oceniająca

12. Język angielski Katarzyna Skaraczyńska

Dyrektor Wicedyrektor

listopad Doradczo - doskonaląca 13. Matematyka Agata Wdowińska Dyrektor

Wicedyrektor

grudzień Diagnozująca 14. Przyroda Iwona Koziatek Dyrektor

Wicedyrektor

październik Doradczo - doskonaląca 15. Język angielski Magdalena Martela Dyrektor

Wicedyrektor

marzec Oceniająca 16. Wychowanie

fizyczne

Krzysztof Kirzyc Dyrektor Wicedyrektor

wrzesień Diagnozująca 17. Przyroda Jolanta Sowińska Dyrektor

Wicedyrektor

luty Oceniająca

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE TERMIN ODPOWIE-

DZIALNY

UWAGI Przedstawienie wniosków ze

sprawowanego nadzoru

Styczeń 2015 Dyrektor i wicedyrektorzy Przedstawienie ogólnych wyników i

wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Czerwiec 2015

Dyrektor i wicedyrektorzy

Raport z ewaluacji wewnętrznej

WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO I PLANU PRACY PRZYJĘTYCH DO

REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/15

L.p. WNIOSKI DZIAŁANIA OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

1. Podniesienie efektywności nauczania- motywowanie uczniów do osiągania wyższych wyników w konkursach przedmiotowych.

- wykorzystanie metod i form pracy

motywujących uczniów do udziału w konkursach, - pedagogizacja

rodziców

Dyrektor i wicedyrektorzy Wychowawcy

Cały rok

(12)

2. Określenie problemu badawczego ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015.

- wybranie obszaru do badań

ewaluacyjnych - opracowanie

harmonogramu badań

- przeprowadzeie i opracowanie raportu z badań

Koordynator ds. ewaluacji Dyrektor

VIII

IX

VI

Rada Pedagogiczna została zapoznana z planem nadzoru pedagogicznego dn. 15 września 2014r.

Dyrektor:

Cytaty

Powiązane dokumenty

„Nowe Już w szkole” – pakiet dla ucznia o większej dojrzałości szkolnej - Krystyna Bielenica, Maria Bura, Magdalena Jasny, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz,

Matematyka z kluczem Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Paszyńska K.Gałązka, H.Jakubowska, T.Kruszewska S.Lisowska, K.Mostowski, W.Paczesna,

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017”.. Religia Ks.T.Panuś „W drodze

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz... SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

Zapewnia szkoła Chemia Chemia Nowej Ery.. Podręcznik

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników(Dz.. Programy

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. 204) zarządzam,

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego