• Nie Znaleziono Wyników

Informacja statystyczna o sytuacji społeczno-gospodarczej w 1995 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informacja statystyczna o sytuacji społeczno-gospodarczej w 1995 r."

Copied!
72
0
0

Pełen tekst

(1)

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SYTUACJI

SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ W 1995 R.

4 ■*

MAJ 199G i-

(2)

xr

*-

• •

- »*

?■

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU

V I*

• ^

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SYTUACJI

SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ W 1995 R.

s

MAJ 1996 r

(4)

t .5

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

WOJEWÓDZTWA WAŁBRZYSKIEGO

vX;XvXyX;!vv^Ag.

\v!vXvXvX;r>;iWW

mammae

JAWORZYNA

toi

---

SWrEBOp7JOif9j

[STABE BOGACZOWICE Öllllllll mm

• • ••VA'

^MARCINOWIC*:rrnr»-r»-ntr - 1 —---- 1

• V •••*.*.V.w.1.\w.‘

LV.V.'.Wi'.'.V.Vi'.V

\SZCZAWNO ZDRC

jzzarny

jg^jDjKi

IBOGÖSZÖ wmÄöiel

JiSiMilTOlgl

i Vi "ii V«i V«i Vi •"•"•*•"•"•*•

ViV^ Vi»J I

mmmmm

»mW

9 äjX.'XvXvXnvS^Äv

,n «V- .'..'.'.•.•.jMł'.*.*.'

# WAŁBRZYCH

SwW^vXvXv:

vX::*:‘>x*xV>*:'*:

•ViV.'.Vt'iViV. «v.

|LV*V* • • • %%%•••• V •

CIEPŁOWOD BIEJAWA{9

: STQSZOW1W wmm

KOWIĆE SLĄSKIE

.v.>y.v,v.v.v,y.j/

X vXvX%XyX:i*n:

iSi.'Sx:

fcvXvXvXv

• 0 ■ • >

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

iPppö

iiiüp

•J.M.V.'.V.'.V V»

vlv'.v1'

'.WAVAViV».•I*,*

:fx::x:x:x:

ad

• I • • tit • I

OjŻł.OIY STOK

• Ł——^^1 ■ ■■ I ■ ■ I ■ ■■■■■! I ■■ J

a

KUDOWA ZUR

ZCZYTNAl O i IJ5WIN Kf.OD7.KI f }

'IAM CA ZD

DUSZNIKI ZDRÓĄf gm

mm

.,.NV%|i%%y.\vvwJ5ffliWjŁ'

w>Mw>>!v!v.*.|.».WAV.w1.I,I,>>!*y»I#>!wIw.w

.'.'X'.v' ' ' '''X'' ''' ' ' ' ''' .'V.

STRONIE

mm

■e

■////-

woj. legnickie

woj. wrocławskie

MIASTO

woj. j eleniogórskie

© MIASTO I GMINA

GMINA

! I

siedziby gmin znajdujące się w miastach

woj. opolskie

mmsm

A::%:

granica województwa

granica zasięgu działania urzędów rejonowych administracji rządowej granice gmin

granice państwa Stan w dniu 31 XII1995 r.

Druk. US OP we Wrocławiu, z am. tifc/%, nakład 10U egz. A4

(5)

PRZEDMOWA

Informacja zawiera najważniejsze dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa w 1995 r.

Część pierwsza, wstępna, przedstawia porównanie wyników gospodarczych w latach 1994 i 1995.

Część właściwa składa się z 13 działów tematycznych poprzedzonych uwagami dotyczącymi źródeł uzyskania danych i

metod ich opracowania.

W niektórych przypadkach dane odnoszące się do roku 1994 mogą się różnić od opublikowanych we wcześniejszych opracowaniach, ponieważ uwzględnione zostały korekty do sprawozdań zgłoszone przez jednostki sprawozdawcze już po

wydrukowaniu informacji.

Dane dotyczące roku 1995 są nieostateczne i mogą ulec uściśleniu w późniejszych opracowaniach.

Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą

dokładnością niż podano w tablicach.

DYREKTOR

mgr ini. Irena Tumidalska

(6)

PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WAŁBRZYSKIEGO

TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WAŁBRZYSKIEGO

1994 1995

WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach

bezwzględnych

LUDNOŚĆ

Ludność w tys.

w miastach

a)b)c) ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie ogółem (bez uczniów) w

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

Górnictwo i kopalnictwo Działalność produkcyjna

Budownictwo

Handel i naprawy

Obsługa nieruchomości i firm Administracja publiczna

i obrona narodowa Edukacja

Ochrona

Pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i ind widualna

a) Stan w dniu 31 XII, w 1995 r. - stan na koniec III kwartału. b) Dane za 1995 r. opracowano na podstawie informacji przyspieszonej. c) Pełnozatrudnieni (łącznie z sezonowymi i zatrudniony­

mi dorywczo) oraz niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy, d) Kategoria "przemysł" dotyczy sekcji EKD: "Górnictwo i kopalnictwo", "Działalność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

(7)

5

TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WAŁBRZYSKIEGO (cd. )

I

1994 1 1995

WYSZCZEGÓLNIENIE

w liczbach

I 1994=10o

bezwzględnych

ROLNICTWO

1

Powierzchnia użytków rolnych ogół€m

w tys. haa 257,5 249,9 97,0

grunty orne I 190,2 176,7 92,9

sady 2,3

1,8

78,9

łąki trwałe

1

34,0 32,0 94,0

pastwiska trwałe 30,9 39,3 127,3

sektor publiczny 57,7 41,3 71,6

sektor prywatny 190,6 192,0 100,7

spółdzielnie produkcji rolniczej

21,1 21,1

99,9

indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) 169,5 170,9

100,8

grunty sektora publicznego i prywatnego

nie stanowiące gospodarstw rolnych 9,2 16,6 181,3

Powierzchnia zasiewów ogółem

w tys. ha3' 178,4 162,7 91,2

w tym: I

zboża ogółem (łącznie z kukurydzą

na ziarno) 114,8 102,4 89,2

strączkowe

0,1 0,2

157,4

* ziemniaki 15,7

10,8 68

,7

buraki cukrowe I 6,3 5,6 88,7

rzepak I 18,1 27,1 149,7

pastewne 14,1 7,7 54,4

warzywa I 3,8 3,6 93,5

sektor publiczny 41,9 29,3 70,0

sektor prywatny 136,5 133,4 97,7

spółdzielnie produkcji rolniczej 15,4 15,9 103,2

indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi)

121,1

117,5 97,0

Zwierzęta gospodarskie w tys. szta *

bydło ogółem I 70,2 59,6 84,9

w tym krowy 29,7 25,7 86,5

sektor publiczny 13,6 8,4 62,0

sektor prywatny 56,6 51,1 90,3

spółdzielnie „produkcji rolniczej

2,6

2,4 91,4

indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) 54,0 48,7 90,3

trzoda chlewna ogółem I 157,3 138,0 87,7

w tym lochy na chów 15,0 12,7 84,5

sektor publiczny

12,0

9,5 79,1

sektor prywatny 145,3 128,5 CO CD

spółdzielnie produkcji rolniczej

12,2

12,7 104,2

indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) | 133,1 1 115,8 1 87,0

a) Stan w dniu 30 VI.

(8)

6

TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WAŁBRZYSKIEGO (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ROLNICTWO (cd.)

Zwierzęta gospodarskie w tys. szta * (dok.) owce

sektor publiczny sektor prywatny

spółdzielnie produkcji rolniczej indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) Skup podstawowych produktów rolnych

zbóż ogółem w tys. t (w okresie VII-XII) sektor publiczny

sektor prywatny

spółdzielnie produkcji rolniczej indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze, spółkami prywatnymi )

żywca rzeźnego w wadze żywej ogółem w tys. t w tym:

bydła

trzody chlewnej drobiu

żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso ogółem w tys. t

sektor publiczny sektor prywatny

spółdzielnie produkcji rolniczej indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) mleka w min

1

sektor publiczny sektor prywatny

spółdzielnie produkcji rolniczej indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) Zużycie nawozów sztucznych i wapniowych pod zbiory danego roku w przeliczeniu na czysty składnik w tys. t

NPK - ogółem

sektor publiczny sektor prywatny

spółdzielnie produkcji rolniczej indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) CaO - ogółem

sektor publiczny sektor prywatny

spółdzielnie produkcji rolniczej indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi)

1995 w liczbach

bezwzględnych 1994=100

11,0

2,1

8,9

0,6

10,3 0,8 9,5 0,4

93,3 38,7 106,5

62,9

8,3 9,1 109,7

142,8 42,1 100,7 10,5

117,5 20,0 97,5 13,8

82,2 47,5 96,8 131,7 90,2

9,4

83,7 8,9

92.7 94.8

2,9 5,2

1,1

2,2

4,6

2,0

75,2 88,4 178,5 6.4

0,9 5.5

1,1

6,2

0,6 5,6 1,3

96,1 67,9 100,6 119,3 4,4

33,1 11.5

21.6

1,0

4.3 32,4

11,1

21,3 0,5

96.1 97,7 96.2 98,5 4 7,7

20.6

20,8 101,0

18,3 7,5

10,8

3,3

20,5 7,1 13,4 3,4

112,1

94,2 124,6 105,8 7,5

31,8 9,2

22,6

1,6

10,0

40,0 9,6 30,4 5,3

132.8 126,0 104.8 134,6 329,0

21,0

25,1 119,7

a) Stan w dniu 30 VI.

(9)

7

TABL.l. PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WAŁBRZYSKIEGO (cd. )

WYSZCZEGÓLNIENIE i

1994 1995

w liczbach

bezwzględnych 1994=100

ROLNICTWO (dok.)

«

%

Zużycie nawozów sztucznych i wapniowych na 1 ha UR w przeliczeniu na czysty

składnik w kg NPK - ogółem

sektor publiczny sektor prywatny

spółdzielnie produkcji rolniczej indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) CaO - ogółem

sektor publiczny sektor prywatny

spółdzielnie produkcji rolniczej indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi)

73,6 130.4

57,2 153.5 44.3 127,9 158,5 120,3 76.3

88,5 168,7

70,8 173,2

123,8

58,4 173,0 228,3 160,7 267,9 147,0

120,2

129,4 123.8

112.8

131,8 135,3 144.0 133,6

351.1 118,7

TRANSPORT

1)

Samochody osobowe zarejestrowane w tys. 107,1

111,2

103,8

gospodarka mieszkaniowa

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU mieszkania

powierzchnia użytkowa w tys

a b

501 46,4

523 44,3

104,4 95,5

miasta a

b

417 36,3

468 38,2

112,2

105,2

wieś a

b

84

10,1

55

6,1

65.5 60.6

W budynkach mieszkalnych a

b

492 45,8

450 40,2

91,5 87,8 komunalnych * * • * • *

- o

spółdzielni mieszkaniowych

a b

a b

22 1,2

201

12,7

14 0,9 261 15,3

63.6 77.6 129,9 120,1

zakładów pracy a

b

10

0,5

x x

Indywidualnych a

b

259 31,4

175 24,0

67,6 76,5

W budynkach niemieszkalnych2^ a

b

9

0,6

73 4,1

811,1 687,0

1

) Stan w dniu 31 XII. 2) Łącznie z mieszkaniami uzyskanymi z adaptacji inwestycyjnej.

(10)

8

TABL.l. PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WAŁBRZYSKIEGO (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

GOSPODARKA KOMUNALNA

1994 1995

w liczbach

bezwzględnych 1994=100

Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody wodociągów komunalnych w dam^/d

Woda dostarczana odbiorcom przez wodociągi komunalne w dam^/d

Woda dostarczana gospodarstwom domowym przez wodociągi

komunalne w dam^/d

Inwentarzowy stan taboru komunikacji miejskiej zbiorowej3'

Przewóz pasażerów przez komunikację miejską zbiorową w min

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (przy szkołach

podstawowych)3) w tym na wsi

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ogółem (bez

specjalnych)k' w tym na wsi

Uczniowie w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży b) c)

w tym na wsi

Uczniowie w szkołach średnich ogólnokształcących^)*^)d)

technicznych i zawodowych

w tym zasadniczych zawodowych Uczniowie w szkołach policealnych b) Uczniowie w szkołach dla dorosłych b)

280,2 44164,9

30380,6 245 59,5

16834 3861

327 182

94726 22526 11182 29723 10500 2552

5673

264,2 41645,3

29115,2 241 53,5

16817 3753

328 180

91983 21926 11739 30158 8589 3054 6316

94,3 94,3

95,8 98,4 89,9

99,9 97,2

100,3 98,9

97,1 97,3 105,0 101,5 81,8 119,7 111,3 KULTURA

Biblioteki publiczne łącznie z filiami3) OCHRONA ZDROWIA a)

188 188

100,0

Miejsca w żłobkach

Łóżka w szpitalach ogólnych (bez psychiatrycznych)

1461 4218

1074 4160

73,5 98,6 Ośrodki zdrowia

Miejsca w zakładach pomocy społecznej Personel służby zdrowia

ś)

42 1731

42 1806

100,0

104,3

lekarze

lekarze dentyści farmaceuci

pielęgniarki

Karetki sanitarne

1224 266 260 4473 67

1258 259 277 4481

66

102,8

97.4 106,5

100,2

98.5 a) Stan w dniu 31 XII. b) Stan z początku roku szkolnego, c) Bez specjalnych, d) Łącznie ze szkołami artystycznymi II stopnia, e) Według sprawozdania MZ-

88

;

(11)

Dział I Praca i świadczenia społeczne

..

6

. ? **

Uwagi ogólne do działu

4'.'. f.

1. Dział zawiera dane statystyczne dotyczące:

1) zatrudnienia w gospodarce narodowej według sekcji Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD),

2

) sytuacji na rynku pracy,

3) wypłaconych emerytur i rent oraz zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego.

2. Materiałem źródłowym opracowania były:

1) roczne sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnienia (Z-01),

2

) sprawozdania rejonowych urzędów pracy o sytuacji na rynku pracy, 3) tabulogramy ZUS i KRUS z zakresu świadczeń społecznych.

TABL. 1. POŚREDNICTWO PRACY3*

1994 1995

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem

w tym ko­

biety

ogółem

w tym ko­

biety

1994 =

=

100

Zarejestrowani bezrobotni

87240 45696 76014 40901 87,1

w tym bez prawa do zasiłku

46685 24268 36318 19217 77,8

Bezrobotni absolwenci szkół

ponadpodstawowych

4410 2467 5045 2796 114,4

w tym z. wykształceniem:

wyższym

142 91 119

66

83,8

średnim ogólnokształcącym

809 636 1116 869 137,9

policealnym i zawodowym

1710 1103 1980

1221

115,8

zasadniczym zawodowym

1744 636 1790 636

102,6

Bezrobotni inwalidzi

2383 952 838 407 35,2

Zgłoszone oferty pracy

147

« 200

* 136,1

Liczba bezrobotnych na jedną

ofertę pracy

593 380 64,1

Osoby wyłączone z ewidencji z powodu podjęcia:

pracy stałej

13589 e 11453 84 ,3

prac interwencyjnych

7798 7355 94,3

robót publicznych

4606 5295 115,0

a) Stan w końcu roku.

(12)

10

Struktura zatrudnienia według EKD w 1995 r.

górnictwo i kopalnictwo

pozostałe

transport

handel i naprawy

edukacja

działalność produkcyjna

ochrona zdrowia i opieka społeczna

Emerytury i renty według rodzajów świadczeń

400 350 300 250

200

150

100

zł emerytura

netto Pracownicza

miesięcznie

renta

inwalidzka pracown icza

renta rodzinna

świadczenie emerytalno

rentowe rolników

] 1995 1994=100

(13)

11

TABL. 2. ZATRUDNIENIE1*

Stan w dniu 31 XII a - ogółem

b - w tym kobiety

OGÓŁEM

ii

WYSZCZEGÓLNIENIE

I -;

I

sektor publiczny sektor prywatny

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

sektor publiczny

sektor prywatny

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

sektor publiczny

sektor prywatny

PRZEMYSŁ2)

sektor publiczny sektor prywatny

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

sektor publiczny

sektor prywatny

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

sektor publiczny

sektor prywatny

Produkcją artykułów spożywczych i napojów

Produkcja tkanin Produkcja odzieży

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny

Produkcja masy celulozowej

Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń

Produkcja maszyn i urządzeń

Produkcja maszyn biurowych i komputerów

%#

1

i

Produkcja maszyn i aparatury elektronicznej

a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a

b

a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a

b

1994

159199 78313 121663 61385 37536 16928 4621 992 3722 811 899 181

1

7

1

7

73264 28682 53537 19841 19727 8841 10826

1187 9990

1111

836 76 57411 26566 39389 17916 18022 8650 4602 1967 10994

6048 5460 4692 1072 170 1569 770 9077 4261 1144 270 5878 1455 10434 4616 5295 2140

1995

152284 75918 113431 58980 38853 16938 3787 821 2833 597 954 224

1

7

1

7 70404 27530 47999 18018 22405 9512 9492 1114 7819 933 1673 181 56043 25479 36045 16249 19998 9230 5041 2060 9567 5390 4996 4305 1024 175 1685 776 9076 4233 1269 280 5905 1402 10228 4590 5235 2134

1994

=

100

95.7 96,9 93,2 96.1 103,5

100,0

82,0 82.8

76.1 73,6 106,1 123,8

100,0

100,0

96, 1 96,0 97,2 90,8 113.6 107.6

87 93

78 84 200 238 97 95 91 90

111

106 109 104 87 89

7 9

0

3

1

2

6 9 5 7

0

7 5

7

0 1

91,5 91,8 95

102

5 9 107,4 100,8

100,0

99.3

110

103 100 96 98 99

9 7 5 4

0

4 98,9 99,7 1) Pracownicy pelnożatrudnieni (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo) oraz niepełno- zatrudnieni w głównym miejscu pracy. 2) Kategoria "przemysł" dotyczy sekcji EKD "Górnictwo i ko­

palnictwo", "Działalność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

(14)

TABL. 2. ZATRUDNIENIE1} (cd. ) Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem

b - w tym kobiety

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA (dok.) Produkcja sprzętu i aparatury

radiowej, telewizyjnej, komunikacyjnej

Produkcja instrumentów medycznych,

precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków

Produkcja sprzętu transportowego Produkcja mebli

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ: ELEKTRYCZNĄ, GAZ i wodę:

sektor publiczny sektor prywatny

Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz , parę wodną i gorącą wodę

Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody

BUDOWNICTWO

sektor publiczny sektor prywatny

HANDEL I NAPRAWY

sektor publiczny sektor prywatny

Sprzedaż i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż

detaliczna paliw

Handel hurtowy i komisowy Handel detaliczny

HOTELE I RESTAURACJE sektor publiczny

sektor prywatny

TRANSPORT, SKŁADOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ sektor publiczny

sektor prywatny

Transport lądowy, transport rurociągami

Działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu, działalność agencji

turystycznych

Poczta i telekomunikacja 1

1) Pracownicy pełnozatrudnieni (łącznie z zatrudnieni w głównym miejscu pracy.

1994 1995

a 2099 1679

b 928 773

a 3040 3314

b 1548 1683

a 1047 1077

b

221

225

a 2797 2943

b 1063

1102

a 5027 4869

b 929 937

a 4158 4135

b 814 836

a 869 734

b 115

101

a 3680 3472

b 693 689

a 1347 1397

b 236 248

a 5323 3916

b 675 486

a 1860 958

b 303 167

a 3463 2958

b 372 319

a 8347 7583

b 4778 4116

a 573 259

b 437 199

a 7774 7324

b 4341 3917

a 394 483

b

1

99 85

a 3465 2787

b 153,4 982

a 4488 4313

b 3145 3049

a 1074 1019

b 739 719

a 321 489

b 223 329

a 753 530

b 516 390

a 11626 11606

b 3794 3686

a 10876 10876

b 3612 3532

a ' 750 730

b 182 154

a 2826 2712

b 521 513

a 6061 6078

b 1623 1498

: ' a I 2739 2816

b

1

• •

1650 1 1675

sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo) oraz

1994 =

=100

80,0 83,3 109.0 108.7 102.9 101.8 105,2 103.7 96,9 100.9 99.4 102.7 84.5 87.8 94.3 99.4 103.7 105.1

73.6 72.0 51.5 55.1 85.4 85.8 90.8

86.1

45.2 45.5 94.2 90.2

122,6

85.9 80,4 64.0 96.1 96.9 94.9 97.3 152,3 147,5 70.4 75.6 99.8 97.2 100,0 97.8 97.3 84.6 96,0 98.5 100,3 92,3

102,8

101,5 niepełne-

(15)

13 TAB!,. 2. ZATRUDNIENIE1* (dok. )

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - ogółem

b - w tym kobiety

1994

#

1995 1994 =

=

100

:r vH *

POŚREDNICTWO FINANSOWE

a

3374 3430 101,7

b

2749 2761 100,4

sektor publiczny a

2869 2932

102,2

b

2316 2344

101,2

sektor prywatny a

505 498 98,6

b

433 417 96,3

Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem

ubezpieczeń i funduszu emerytalno- a

2330 2355

101,1

rentowego b

1882 1887 100,3

Ubezpieczenia i fundusz emerytalno-

rentowy bez gwarantowanej prawnie a

1016 1037

102,1

opieki socjalnej b

849 854

100,6

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI I FIRM

a

5956 5380 90,3

b

2427 2239 92,3

sektor publiczny a

4416 3986 90,3

b

1688 1545 91,5

sektor prywatny a

1540 1394 90,5

b

739 694 93,9

Obsługa nieruchomości a

3950 3754 95,0

b

1364 1380 1

101,2

Pozostała działalność związana a

1740 1421 81,7

z prowadzeniem interesów b

950 773 81,4

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA

a

7769 7108 91,5

NARODOWA

b

1 4569 4201 91.9

sektor publiczny a

7769 7099 91,4

b

4569 2902 63,5

Sektor prywatny a

9

b

4

EDUKACJA a 13542 13613 100,5

b

10299 10426

101,2

sektor publiczny

a 13410 j 13466

i

100,4

b

10215 i 10329

101,1

sektor prywatny

a 132 ' 147 111,4

b

84 97 115,5

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA a 21072 21194

100,6

SOCJALNA

• b

16966 17247 101,7

sektor publiczny

a 20209 20377

100,8

• “ b

16244 16561

102,0

sektor prywatny a

863 817

:

94,7

b

722

686

95,0

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a 3224 3237

:

100,4

KOMUNALNA, SOCJALNA I INDYWIDUALNA

b

1642 1685

i 102,6

sektor publiczny

a* e 2094 2157 103,0

b

1125 1162 103,3

sektor prywatny

a 1130 1080 95,6

b

517 523

101,2

Odprowadzanie ścieków, wywóz

śmieci, usługi sanitarne

a 777 830 106,8

i pokrewne b

229 242 105,7

Działalność związana z rekreacją,

a 1803 1729 95,9

kulturą i sportem " b 1

1060

1

1062

1 100,2

1) Pracownicy pełnozatrudnieni (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo) oraz niepełno-

za

trudnieni w głównym miejscu pracy.

Uwaga. Dane za 1995 r. opracowano na podstawie informacji przyspieszonej.

(16)

14

TABL. 3. ZASIŁKI Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE 1994 1995 1994 =

=

100

WYPŁATY w min zł (brutto)

Zasiłki pracownicze

102,0

108,4 106,3

w tym:

rodzinne i pielęgnacyjne 37,2 37,2

100,0

chorobowe 45,1 47,5 105,3

w tym wypłacone ze środków

zakładów pracy 26,1 23,1 88,5

opiekuńcze 2,9

2,6 X

89,7

macierzyńskie 4,9

6,0

122,4

*« :: " • ' ;

Zasiłki rolników indywidualnych

2,1 2,6

- 123,8

TABL. 4. EMERYTURY I RENTY WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE 1994 1995 1994 =

=

100

EMERYTURY I RENTY PRACOWNICZE

I POCHODNE ORAZ KOMBATANCKIE Przeciętna liczba emerytów i rencistów

Wypłaty w min zł - brutto

Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w zł - netto

EMERYTURY Przeciętna liczba emerytów

Wypłaty w min zł - brutto

Przeciętna miesięczna emerytura w zł - netto

RENTY INWALIDZKIE Przeciętna liczba rencistów

Wypłaty w min zł - brutto

Przeciętna miesięczna renta w zł - netto

RENTY RODZINNE Przeciętna liczba rencistów

Wypłaty w min zł - brutto

Przeciętna miesięczna renta w zł - netto

164149 164278 •

679,0 893,3

286,18 376,67

67253 66538

295,9 382,8

301,43 395,19

73552 74235

286,5 381,5

271,56 358,11

22681 22912

94,6 126,5

290,47 385,35 EMERYTURY I RENTY POZOSTAŁE

Przeciętna liczba emerytów i rencistów 663 593

Wypłaty w min zł - brutto

2,0

2,5

Przeciętne miesięczne świadczenie

emerytalno-rentowe w zł - netto 214,91 286,15

EMERYTURY I RENTY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Przeciętna liczba emerytów i rencistów 20802 20406

Wypłaty w min zł - brutto 61,9 80,2

Przeciętne miesięczne świadczenie

emerytalno-rentowe w zł - netto 208,84 276,68

100,1 131,6 131,6

98,9 129,4 131,1

100.9 133,2 131.9

101,0 133.7 132.7

89,4 125.0 133.1

98,1 129,6 132,5

(17)

Dział II Infrastruktura komunalna

Uwagi ogólne do działu

1. Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych opracowano metodą rodzaju działalności, tj.

według kryterium przeznaczenia urządzeń, niezależnie od przeważającego przedmiotu działal­

ności przedsiębiorstwa.

2. Informacje o długości sieci wodociągowej, gazowej i cieplnej dotyczą przewodów ulicznych (tzw. sieci rozdzielczej) bez połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i innych obiek­

tów. Dane o długości sieci kanalizacyjnej, oprócz przewodów ulicznych, uwzględniają kolekto­

ry (tj. przewody odbierające ścieki z sieci ulicznej); nie uwzględniają natomiast kanałów przeznaczonych wyłącznie do odprowadzania wód opadowych.

3. Dane o korzystających z wodociągu i kanalizacji obejmują ludność zamieszkałą w budynkach

mieszkalnych dołączonych do określonej sieci oraz ludność korzystającą z wodociągu poprzez

zdroje podwórzowe i uliczne, a w przypadku kanalizacji poprzez wpusty kanalizacyjne. Dane o korzystających z gazu dotyczą ludności w mieszkaniach wyposażonych w instalacje gazu

z sieci.

4. Liczba odbiorców i zużycie gazu odnoszą się do wszystkich gospodarstw domowych, a zużycie opracowano na podstawie zaliczkowego systemu opłat.

5. Informacje o komunikacji autobusowej dotyczą komunikacji w miastach - łącznie z obsługą ru­

chu podmiejskiego i międzymiastowego pozostającego w gestii zakładów komunikacji miejskiej.

TABL. 1. PODSTAWOWE URZĄDZENIA I USŁUGI KOMUNALNE

1994 1995

WYSZCZEGÓLNIENIE

w liczbach

bezwzględnych 1994=100

WODOCIĄGI komunalne

Sieć rozdzielcza

3

* w km 1466,2

Połączenia prowadzące do budynków

mieszkalnych3'

39666

Zdroje uliczne

a)

Zużycie wody w gospodarstwach

domowych w dam

3

30380,6

miasta 28543,0

wieś 1837,6

1501,3

40420

29115,2 27107,3

2007,9

102,4

101,9

133,3

95,8 95,0

109,3

a) Stan w dniu 31 XII.

(18)

16

TABL. 1. PODSTAWOWE URZĄDZENIA I USŁUGI KOMUNALNE (dok.)

1994 I 1995

WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach

bezwzględnych 1994=100 KANALIZACJA3^ jednostek komunalnych

Sieć kanalizacyjna1^ w km 741,1 718,4 96,9

Połączenia prowadzące do budynków

mieszkalnych 22952 22389 97,5

GAZOWNICTWO

Sieć rozdzielcza a) w km 917,9 955, 3 104,1

miasta U ... 873,2 895,0 102,5

wieś 44,7 60,3 134,9

Połączenia prowadzące do budynków .

mieszkalnych3) 21668 22160 102,3

miasta 20735 20935

101,0

wieś 933 1225 131,3

Odbiorcy gazu z sieci .

w gospodarstwach domowych 164674 161943 98, 3

miasta 160346 157585 98,3

wieś 4328 4358 100, 7

Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach

domowych0) w dam^ 205885,6 205493,3 99,8

miasta 200610,7 200064,6 99,7

wieś 5274,9 5428,7 102,9

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Czynne trasy autobusowe3^ w km 354 416 117,5

Tabor autobusowy3^ 245 241 98,4

Przewiezieni pasażerowie w ciągu

roku w min 59,5 53,5 89,9

OCZYSZCZANIE

Odpady wywiezione w dam : stałe

3

1298,0 1349,0 103,9

płynne 286,0 266,0 93,0

Wysypiska zorganizowane a) 26 26

100,0

Powierzchnia wysypisk zorganizowanych

w ha

3

/ 83,0 89,0 107,2

OGRZEWNICTWOa)d) "

6

)

Sieć cieplna w km 46, 3 39,7 85,7

Powierzchnia lokali mieszkalnych^

ogrzewanych centralnie w tys. m 3546,2 3392,5 95,7

Powierzchnia lokali mieszkalnych objętych centralną dostawą

ciepłej wody w tys. m^ 1161,5 1159,5 99,8

a) Stan w^dniu 31 XII. b) Ogólnospławna i na ścieki gospodarcze. c) W przeliczeniu na paliwo umowne (1 nT gazu o cieple spalania 16747 kJ). d) Dane dotyczące budynków i lokali ogrzewanych przy pomocy urządzeń terenowych jednostek gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz spółdziel­

ni budownictwa mieszkaniowego, niezależnie od źródeł wytwarzania energii cieplnej (własnych lub obcych), e) Bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów.

(19)

Dział III Oświata i wychowanie

Uwagi ogólne do działu

1. Dane zawarte w tablicach prezentują odrębnie zagadnienia szkolnictwa dla dzieci i młodzie­

ży, szkolnictwa policealnego i szkolnictwa dla dorosłych oraz wychowania przedszkolnego.

2. Szkolnictwo, dla dzieci i młodzieży obejmuje:

- szkolnictwo podstawowe, do którego zalicza się kształcenie w szkołach podstawowych łącz­

nie ze specjalnymi, szkołach filialnych, szkołach artystycznych I stopnia realizujących jednocześnie program szkoły podstawowej, szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej łącznie ze specjalnymi, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku

6

lat, łącznie ze specjalnymi,

- szkolnictwo średnie ogólnokształcące, do którego zalicza się kształcenie realizowane w liceach ogólnokształcących, łącznie ze specjalnymi,

- szkolnictwo średnie techniczne i zawodowe, do którego zalicza się kształcenie realizo­

wane w zasadniczych szkołach zawodowych, łącznie ze specjalnymi, szkołach średnich tech­

nicznych i zawodowych (licea zawodowe techniczne, technika, szkoły artystyczne II stop­

nia),

3. Szkolnictwo policealne (pomaturalne) obejmuje kształcenie realizowane w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej w szkołach policealnych.

4. Szkolnictwo dla dorosłych obejmuje:

- szkolnictwo podstawowe (realizowane w szkołach podstawowych i podstawowych studiach za­

wodowych ) ,

- szkolnictwo średnie ogólnokształcące oraz techniczne i zawodowe łącznie z zasadniczym zawodowym.

5. Do placówek wychowania przedszkolnego zaliczono:

- przedszkola (łącznie ze specjalnymi),

- oddziały przedszkolne organizowane przy szkołach podstawowych.

6

. Pomieszczenia do nauczania nie obejmują pomieszczeń w szkołach specjalnych.

:'l 1 '

j . < > •

7. Dane dotyczące wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa - jeśli nie zaznaczono inaczej - podano według stanu na początku roku szkolnego.

(20)

18

TABL.l. EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

a - 1994/95 b - 1995/96

Szkoły Ucznio­

wie

Absol-

wenci

1

'

SZKOLNICTWO

wychowanie przedszkolne a

X

9783

X

b

X

9417

X

2

)

podstawowe a 357 96877 11806

b 360 94182 12179

średnie a 188 41266 8306

b 186 42231 9809

ogólnokształcące a 32 11182

2102

techniczne i zawodowe^

b 33 11739 2449

a 156 30161 6209

b 153 30579 7368

w tym zasadnicze zawodowe a 49 10488 3994

b 49 9010 4006

policealne a

22

2552 763

b 24 3054 786

dla dorosłych a 49 5673 1250

b 46 6316 1408

podstawowe a

6

289 188

■** J .. ‘ r " • * * ‘

1

. , / . /* f ' . 1 r- r b 5 288 135

średnie a 43 5384 1062

• -i ;

b 41 6028 1273

ogólnokształcące a

12

1942 261

b

11

2196 . 300

techniczne i zawodowe a 31 3442 801

b 30 3832 973

1) Z poprzedniego roku szkolnego bez eksternów. 2) Łącznie ze szkołami specjalnymi, filialny­

mi i artystycznymi I stopnia realizującymi jednocześnie program szkoły podstawowej. 3) Łącznie ze szkołami specjalnymi i artystycznymi II stopnia.

TABL. 2. SZKOŁY PODSTAWOWE I SZKOŁY FILIALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pomieszczenia do nauczania

Szkoły Oddzia­ Ucznio­

w tym

Absol-

a - 1994/95 b - 1995/96

ły

wie

ogółem izby lek­

cyjne

pracow­

nie przed­

miotowe

wencil)

OGÓŁEM a 327 4316 94726 4195 3053 941 11401

b 328 4150 91983 4196 3063 941 11903

szkoły a 296 4236 93781 4070 2938 938 11401

b 291 4051 90794 4052 2928 938 11903

szkoły filialne a 30 67 704 99 93

X

2

) szkoły artystyczne I stopnia

b 36 85 934 118 113

X

a

1

13 241 26

22

3

X

b

1

14 255 26

22

3

X

Z ogółem

miasta a 145 3018 72200 2737 1894 712 8995

b 148 2891 70057 2744 1911 710 9390

wieś a 182 1298 22526 1458 1159 229 2406

b 180 1259 21926 1452 1152 231 2513

1) Z poprzedniego roku szkolnego, bez eksternów. 2) Kształcące jednocześnie w zakresie szko­

ły podstawowej.

(21)

19

TABL.3. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

LATA Szkoły Oddzia­

ły

Ucznio­

wie

3

'

Pomieszczenia nauczania

do

Absol- wenci^ ^ ogółem

w tym

9 9 4

izby lek­

cyjne

pra­

cownie przed­

miotowe

OGÓŁEM 1994/95 32 414 11182 529 219 283

2102

(w tym miasta) 1995/96 33 436 11739 538 256 255 2449

a) Bez uczniów, którzy uczęszczali jednocześnie do szkól artystycznych II stopnia kształcących się jednocześnie w zakresie ogólnokształcącym, b) Z poprzedniego roku szkolnego bez eksternów.

TABL. 4. SZKOŁY TECHNICZNE I ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY1* (bez specjalnych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pomieszczenia do nauczania

2

)

Szkoły Oddzia­ Ucznio­ w tym

Absol- wenci^) a - 1994/95

b - 1995/96

ły wie

ogółem izby lek­

cyjne

pra­

cownie przed­

miotowe •

Techniczne i zawodowe a 150 1077 29723 992 445 501 6070

ogółem b 146 1088 30158 1070 477 543 7248

w tym zasadnicze zawodowe a 43 360 10050 352 160 175 3855

b 42 309 8589 288 109 164 3886

Z liczby ogółem

miasta a 137

1011

27944 914 415 5742

b 134 1016 28369 982 441 6849

wieś a 13

66

1779 78 30 328

b

12

72 1789

88

36 399

1) Łącznie z artystycznymi II stopnia. 2) Łącznie z pomieszczeniami w szkołach policealnych i artystycznymi II stopnia. 3) Z poprzedniego roku szkolnego, bez eksternów.

TABL. 5. SZKOLNICTWO POLICEALNE

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły Oddzia­

ły

Ucznio­

wie

Absol- wencił)

Policealne ogółem a

22 100

2552 763

b 24 115 3054 786

szkoły dzienne a 17 74 1688 657

b 19

86

2037 586

szkoły stacjonarne a

1 *8

115

10

b

1

9 127

szkoły zaoczne a 4 18 749 96

• i > k . •. * V/ ‘ Ue 1 b 4 ...

20

890

200

1) Z poprzedniego roku szkolnego, bez eksternów.

(22)

20

TABL.

6

. SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1994/95

b - 1995/96

Szkoły Oddzia­

ły

Ucznio­

wie

Absol­

wenci

1

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE a

6

13 289 188

b 5

11

288 135i

szkoły podstawowe a 3

6

105 61

b

2

5 142 39

podstawowe studia zawodowe a 3 7 184 127

b 3

6

146 " ' 96

SZKOLNICTWO ŚREDNIE a 43 164 5384 1050

b 41 181 6028 1271

ogólnokształcące a

12

57 1942 261

v- b

11

69 2196 300

2

)

techniczne i zawodowe a 31 107 3442 789

b 30

112

3832 971

stacjonarne a

20 66

1963 510

b

22

85 2913 711

zaoczne a

11

41 1479 279

b

8

27 919 260

1

) Z poprzedniego roku szkolnego, bez eksternów. 2) Łącznie z zasadniczymi.

TABL. 7. SZKOLNICTWO SPECJALNE

WYSZCZEGÓLNIENIE

Szkoły Oddzia­ Ucznio­

■■■■— '

Absol­

a - 1994/95

b - 1995/96 ły wie wenci

1

)

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

szkoły podstawowe a 27 1887 219

b 27 188 1949 179

oddziały specjalne przy szkołach a

6

80 46

podstawowych%' b

8

szkoły przysposabiające do pracy zawodowej3)

%

a b

3

5

10

264 250

186 97

Zasadnicze szkoły zawodowe a

6

438 139

b 7 39 421

120

1) Z poprzedniego roku szkolnego, bez eksternów. 2) Oddziały, uczniowie i absolwenci podani są także w odpowiednich tablicach dotyczących oddziałów, uczniów i absolwentów szkół podstawowych

dla dzieci i młodzieży. 3) Na podbudowie niepełnej oraz ukończonej szkoły podstawowej.

(23)

21

TABL.

8

. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WYSZCZEGÓLNIENIE

a - 1994 r.

b - 1995 r.

W tym Placów­

ki

Miej­

sca

Oddzia­

ły dzieci w

wieku

6

lat

Nauczy­

ciele1^

■' f A

OGÓŁEM

OGÓŁEM a 329

X

782 16834 9783 1265

b 327

X

777 16817 9417 1245

przedszkola a 161 13947 567 13228 6658

1022

b 158 13988 562 13087 6185

1012

oddziały przedszkolne przy a 168

X

215

• ' J !* ‘ t

3606 3125 243

szkołach podstawowych b 169 x : 215 3730 3232 243

MIASTA

OGÓŁEM a 156

X

549 12973 7313 930

b 162

X

554 13064 7103 928

przedszkola a 113 11182 467 11299 5693 844

b 109 11193 464 11168 5264 832

oddziały przedszkolne przy a 43

X

82 1674 1620

86

szkołach podstawowych b 53 X 90 1896 1839 96

NIEŚ

OGÓŁEM a 173

X

233 3861 2470 335

b 165

X

223 3753 2314 317

przedszkola a 48 2765

100

1929 965 178

b 49 2795 98 1919 921 180

oddziały przedszkolne przy a 125

X

133 1932 1505 157

szkołach podstawowych b 116

X

125 1834 1393 137

1) Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni.

(24)

Dział IV Ceny

Uwagi ogólne do działu

1. W dziale zawarte są informacje o cenach detalicznych wybranych:

1

) artykułów żywnościowych,

2

) artykułów nieżywnościowych, 3) usług konsumpcyjnych.

2. Materiał źródłowy stanowiły notowania cen w sklepach i zakładach usługowych przeprowadzane w miejscowościach: Wałbrzych, Dzierżoniów, Kłodzko, Świdnica, Ząbkowice Śląskie.

TABL. 1. CENY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

1995 WYSZCZEGÓLNIENIE

Jed­

nostka I XII

miary

przeciętne ceny w zł

I

1995=100

Mięso wieprzowe - schab środkowy

1

kg 8,44 9,00 106,6

Mięso wieprzowe - boczek

1

kg 5,52

6,02

109,1

Mięso wołowe bez kości

1

kg 9,06

10,86

119,9

Mięso wieprzowo-wołowe mielone

1

kg 5,80 6,78 116,9

< '■ i"

Szynka wieprzowa gotowana ...

a

1

kg 13,86 14,54 104,9

!

Kiełbasa podlaska

1

kg 7,92 8,56 108,1

Kiełbasa zwyczajna

1

kg

6,02

6,44 107,0

Kurczę patroszone

1

kg 4,06 5,20 128,1

Jaja świeże

1

sz t 0,25 0,27 108,0

Makrele bez głów wędzone

1

kg 3,92 4,95 126,3

Mleko o zawartości 2-2,5 % tłuszczu L 1 0,65 0,71 109,2

Ser twarogowy tłusty

1

kg 5,50 6,40 116,4

Śmietana o zawartości 18 % tłuszczu

0

,5 1 1,25 1,45 116,0

Masło o zawartości 82,5 % tłuszczu (świeże) 250 g 1,92 1,89 98,4

Mąka wrocławska

1

kg

0,86

1,07 124,4

Chleb mieszany zwykły

4 * *

1

kg 1,07 1,28 119,6

Cukier biały kryształ

1

kg 1,50 1,92 128,0

Kapusta kwaszona

1

kg 1,26 1,28

101,6

*#

1 f

Olej jadalny rzepakowy 0,5 1 1,76 2,08 118,2

Margaryna zwykła mleczna 250 g 0,84 0,96 114,3

Ziemniaki

1

kg

0,86

0,52 60,5

Kapusta biała, świeża

1

kg 0,63 0,39 61,9

Marchew

1

kg 0,83 0,78 1 94,0

(25)

23

TABL.l. CENY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (dok.)

1995 WYSZCZEGÓLNIENIE

Jed­

nostka

I ; XII

miary • przeciętne ceny w zl

I

1995=100

Buraki

1

kg

0,86

0,7.8 90,7

Pietruszka *’

1

kg 1,49 1,80

120,8

Cebula

1

kg 1,29 0,83 64,3

Jabłka I grupy cenowej

(np. Mc Intosh, Close, Lobo)

1

kg 1,65 1,75 106,1

Pomarańcze

1

kg 2,51 3,35 133,5

Cytryny

1

kg

CM

O m

4,09 135,4

Herbata "Chińska"

100

g 1,04 1,16 111,5

Kawa naturalna w opakowaniach

oryginalnych z importu 250 g 7,66 7,75

101,2

Papierosy "Caro"

20

szt 1,09 1,47 134,9

TABL. 2. CENY ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH

1995 WYSZCZEGÓLNIENIE

Jed­

nostka I XII

miary

przeciętne ceny w zł

I

1995=100

Rajstopy dziecięce bawełniane

1

para 4,20 6,32 150,5

Rajstopy damskie elastyczne cienkie,

gładkie

1

sz t

1,88

1,93 102,7

Skarpety męskie bawełniane

1

para 2,72 3,04

111,8

Spodnie męskie z tkaniny typu texas

1

szt 47,10 71,40 151,6

Ręcznik frotte, bawełna, wymiar

50x100 cm

1

szt 7,14 8,58

120,2

Pralka automatyczna (na 5 kg suchej

bielizny)

1

szt 845,60 923,80 109,2

Żelazko elektryczne bez nawilżacza z termoregulatorem i grzejnikiem

rurkowym

1

szt 39,70 45,75 115,2

Żarówka 60 W przezroczysta

1

szt 0,74

0,86

116,2

Szklanka niezdobiona zwykła

z produkcji automatycznej

1

szt 0,51 0,67 131,4

Zapałki

1

pud. 0,05 0,09 180,0

Proszek do prania w pralkach

automatycznych w temperaturze

60° C 600 g

2,20

2,76 125,5

Mydło toaletowe (z wyjątkiem

wyborowego i luksusowego)

100

g 0,78 0,92 117,9

Płyn do mycia naczyń 250,g 0,70 0,85 121,4

Pasta z importu do mycia

zębów (Colgate, Signal) 75 ml 3,35 4,06

121,2

Gazeta codzienna (poranna)

1

egz. 0,42 0,60 142,9

Papier toaletowy

1

szt 0,25 0,37 148,0

Zeszyt 80-kartkowy, format A-5

1

szt

1,12

1,54 137,5

Wata opatrunkowa

200

g 2,28 4,08 178,9

Węgiel kamienny, klasa I

1

t 196,60 232,80 118,4

Etylina 94

1 1

1,18 1,30

110,2

(26)

24

TABL. 3. CENY DETALICZNE NIEKTÓRYCH USŁUG KONSUMPCYJNYCH

1995

WYSZCZEGÓLNIENIE I XII

przeciętne ceny w zł

I

1995=100

Uszycie na miarę prostej spódnicy

damskiej 19,40 21,80 112,4

Naprawa klejonego obuwia męskiego -

przyklejenie zelówek i fleków 10,60

12,00

113,2

Naprawa klejonego obuwia damskiego -

przyklejenie fleków 4,10 4,50 109,8

Opłata za bilet miesięczny

pracowniczy na

1

linię (zwykłą) 18,30 23,18 126,7

Opłata za bilet miesięczny

pracowniczy na wszystkie linie 46,50 59,00 126,9

Pobranie 100 m

3

wody pitnej

z miejskiej sieci wodociągowej

(przez gospodarstwo domowe) 58,50 65,80 112,5

Odprowadzenie 100 m

3

ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej

(przez gospodarstwo domowe

w nieruchomości prywatnej) ; 32,96 34,60 105,0

Wywóz 1 m

3

nieczystości stałych i

w pojemnikach (z gospodarstwa domowego w nieruchomości

prywatnej) 7,67 9,71 126,6

Opłata miesięczna (czynsz)

za

1

m^ powierzchni użytkowej mieszkania w lokalu kwaterun­

kowym (bez innych opłat) 0,52 0,61 117,3

Wizyta u lekarza specjalisty

II stopnia 15,40 18,54 120,4

Zaplombowanie 1 zęba bez leczenia kanałowego (przewodowego)

przez specjalistę II stopnia 20,60 22,58 109,6

Strzyżenie zwykłe włosów głowy

męskiej 4,20 5,20 123,8

Strzyżenie zwykłe włosów głowy

damskiej

m o o

6,00 120,0

Zdjęcia

(6

sztuk) do legitymacji

kolorowe

1

7,63 I 8,70 114,0

(27)

Dział V Rolnictwo

f

Uwagi ogólne do działu

1. Dział zawiera dane statystyczne z zakresu:

1

/ globalnej i towarowej produkcji rolniczej,

2

/ produkcji głównych ziemiopłodów,

3/ skupu produktów rolnych,

4/ pogłowia zwierząt gospodarskich, 5/ zużycia nawozów sztucznych.

2. Materiał źródłowy opracowania stanowiły:

1

/ sprawozdawczość z zakresu:

- skupu produktów rolnych,

- zużycia nawozów sztucznych,

- szacunków plonów i zbiorów ziemiopłodów rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodars­

kich w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i spółkach.

2

/ kwartalny spis pogłowia zwierząt gospodarskich i drobiu w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Informacje prezentowane są zarówno dla całego rolnictwa jak i w podziale na dwie podsta­

wowe grupy:

e Ą

1/ sektor publiczny obejmuje gospodarstwa skarbowe Agencji Własności Rolnej Skarbu Pańs­

twa, gospodarstwa rolne podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo­

wej , pgr pozostałe oraz spółki państwowe; a w zakresie użytkowania grunty państwowe i społeczne-nie stanowiące gospodarstw rolnych;

2

/ sektor prywatny,do którego zalicza się: indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej

1

ha użytków rolnych, spółdzielnie produkcji rolniczej, indywidualne działki

rolne o powierzchni do

1

ha użytków rolnych, indywidualnych właścicieli zwierząt gos­

podarskich nie posiadających użytków rolnych, ogrody działkowe oraz spółki prywatne.

(28)

26

Struktura wartości globalnej produkcji rolniczej w 1994 r.

produkcji roślinnej

4M

Ah

Üi

przemysłowe

o

16,6%o

zwierzęcej

(29)

27

TABL. 1 . WARTOŚĆ GLOBALNA PRODUKCJI ROLNICZEJ (ceny stałe 1993 r.)

:*• y " .

• •

'*

% * r

. %

1

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem W tym

sektor prywatny

1993 1994 I 1993 1994

w tysiącach złotych

1993 =

=

100

w tysiącach złotych

1993 =

=

100

Produkcja globalna 310652,5 297009,5 95,6 248778,6 243408,9 97,8

roślinna 216595,9 199510,3 92,1 166089,5 154749,1 93,2

zwierzęca 94056,6 97499,2 103,7 82689,1 88659,8 107,2

Produkcja końcowa 220387,5 200147,6 90,8 177851,4 168432,9 94,7

roślinna 134200,1 109713,4 81,8 101310,8 85762,5 84,7

zwierzęca 86187,4 90434,2 I 104,9 76540,6 82670,4 108,0

Produkcja towarowa 177424,7 164269,4 92,6 139374,6 130880,8 93,9

roślinna 98828,6 89486,8 90,5 74217,6 65450,6

88,2

zwierzęca | 78596,1 74782,6 I 95,1 65157,0 65430,2 100,4

Skup produktów rolnych 94189,8 88894,0 94,4 65764,6 61729,6 93,9

roślinnych 67763,3 65963,2 97,3 45512,3 43548,2 95,7

zwierzęcych 26426,5 22930,8

86,8

20252,3 18181,4 OD 00

Sprzedaż targowiskowa 83234,9 75375,4 90,6 73610,0 1 69151,2 93,9 '

roślinna 31065,3 23523,6 75,7 28705,3 21902,4 76,3

zwierzęca 52169,6 51851,8 99,4 44904,7 47248,8 105,2

Samozdopatrzenie 38659,4 34248,3

88,6

36791,6 33309,5 90,5

roślinne 19550,8 17332,4 88,7 18375,9 16966,8 92,3

zwierzęce 19108,6 16915,9 88,5 18415,7 16342,7 88,7

Zużycie produkcyjne 90265,0 96861,9 107,3 70927,2 74976,0 105,7

roślinne 82395,8 89796,9 109,0 64778,7 68986,6 106,5

zwierzęce 7869,2 7065,0 89,8 6148,5 5989,4 97,4

Przyrost zapasów 15819,5 2892,3

1

x 8716,8 3345,1

X

roślinnych 15820,7 2894,2

X

8717,3 3345,1

X

zwierzęcych

-1,2

-1,9

X

-0,5

X

Przyrost stada 1 -11516,1 -1262,4

1 X

1 -7031,6 1 897,5

X

(30)

28

TABL. 2. WARTOŚĆ GLOBALNA PRODUKCJI ROŚLINNEJ (ceny stałe 1993 r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem W tym

sektor prywatny

1993 1994 1993 1994

w tysiącach złotych

1993 =

=

100

w tysiącach złotych

1993 =

=

100

OGÓŁEM 216595,9 199510,3 92,1 166089,5 154749,1 93,2

Zboża 92571,1 91250,7 98,6 65027,2 66861,8

102,8

pszenica 65466,4 67391,6 102,9 43074,8 46740,0 108,5

żyto 1144,1 1959,5 171,3 669,5 1476,3 220,5

jęczmień 16680,7 12530,6 75,1 12935,2 9910,5 76,6

owies 2082,5 1905,7 91,5 1681,8 1653,4 98,3

mieszanki zbożowe 2332,5 2406,3 103,2 2258,3 2342,9 103,7

pszenżyto

2245,2 1599,2 71,2 2177,9 150.3,4 69,0

kukurydza - ziarno 2061,5 2827,6 137,2 1704,8 2635,4 154,6

inne zboża 558,2 630,2 112,9 524,9 599,9 114,3

Strączkowe jadalne na ziarno 387,6 127,3 32,8 387,6 127,3 32,8

Przemysłowe 23501,5 25655,4 109,2 13343,5 14252,6 106,8

buraki cukrowe 10567,5 8450,8 00

o o

9119,8 7630,0 83,7

oleiste 12572,0 16839,0 133,9 4009,2 6257,0 156,1

len - słoma nieodziarniona 17,9 78,2 436,9 17,9 78,2 436,9

konopie - słoma nieodziarniona 0,7

0,8

114,3

0,8 o

co

100,0

tytoń 98,5

100,1 101,6

98,5

100,1 101,6

chmiel 147,6 147,6

100,0

147,6

zioła 97,3 38,9 40,0 97,3 38,9 40,0

Ziemniaki 24668,5 21408,0 CO U) » OD 23556,7 21203,8 <T

o o

>

Produkcja ogrodnicza 35944,0 27823,6 77,4 34204,7 26869,7 78,6

Pastewne w plonie głównym 9308,4 7215,1 77,5 5595,6 4857,2 00 <7i CO

Trwałe użytki zielone 12416,5 9051,7 72,9 11142,9 7857,7 70,5

Pozostałe uprawy w plonie głównym 3,5 15,2 434,3 2,4 15,1 629,2

Produkty uboczne 17715,6 16799,1 94,8 12749,7 12539,7 Ot CO

Pozostałe produkty 79,2 164,2 207,3 79,2 164,2 207,3

(31)

29

TABL.3 WARTOŚĆ GLOBALNA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ (ceny stałe 1993 r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

O

G

O L E M

Żywiec

wołowy cielęcy

wieprzowy barani

drobiowy koński

koz i

króliczy

Zwierzęta hodowlane konie

Ogółem W tym

sektor prywatny

1993 1994 1993 1994

w tysiącach złotych

94056,6

55484,2 14127,3 1149.4 31453,4 916,2 7129,8 645,9

1,1

61,1

229,3

48,1

44994,6

10773,2 705,0 25539,1 773,2 6695,0 451,0

57,0

7,3

1993

= 100

97499,2 103,7

81,1

76,3 61,3 81,2 84.4 93,9 69,8

1,1 100,0

93,3

3,2

w tysiącach złotych

82689,1 88659,8

46290,2 39268,9 10069,5

895,0

752,6 6745,2 645,9

1,1

56,9

135,3

48,1

7991,7 603,3 27124,0 23367,8 646,8 6154,4 451,0

1 .1

52,8

7.3

1993

= 100

107,2

84,8

79,4 67,4 86,2

85,9 91.2 69,8 100.0

92.8

5,4

bydło

141.6 7,3 5,2 50,7 7,3 14 ,4

trzoda chlewna 0,8

0,8

prosięta

38,8 35,7

Produkty pochodzenia zwierzęcego

49859,2 53759,7 107,8 43295,2 48486,1

112,0

m

}

eko

24594,4 22580,6 91,8 19627,1 18567,7 94

,6

jaja kurze

20134,9 26335,9 130,8 19536,4 25877,9 132,5

wełna

165,6 104,0 62.8 146,6 79,3 54,1

ryby

miód

224,2 242,4 108,1 224 .2 242,4 108,1

wosk 19,0 22,0 115,8 19,0

22,0

115,8

pierze

6.6

6,8

103,0 5,4 5,6 103,7

obornik

4712,4 4443,4 94,3 3734,4 3666,6 98,2

pozostałe

.<* v. v '

2,1

24,6 1171,4

2,1

24,6 1171,4

Przyrost stada

•11516,1 I -1262,4 •7031,6 897,5

(32)

30

TABL.4. PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

Powierz­ Plony

i nK II

a - 1994 r. chnia z 1 ha LßUXsjL y

i.* /i &-

b - 1995 r. w ha w dt w O v

c

- 1994=100 ____

Z DOZA

OGÓŁEM

Sektor publiczny

Sektor prywatny

Spółdzielnie produkcji rolniczej

Gospodarstwa indywidualne

Spółki prywatne

114821 102384 89,2

24660 16556 67,1

90161 85828 95,2

11309 11088 98,0

77854 70496 90,5

998 4244 425,3

34,7 40,2 115,9

42,4 51,0 120,3

32,6 38,1 116,9

34.4 41.5 120,6

32,3 37,6 116,4

35,0 37,7 107,7

3981095 4112873 103,3

1044604 884031 84,6

2936491 3268842 111,3

388604 460038 118,4

2512967 2648890 105,4

34920 159914 457,9

ZIEMNIAKI

t

OGÓŁEM a 15719 149

b 10806 171

c 68,7 114,8

Sektor publiczny a 146 . 134

b 104 119

c 71,2 88,8

Sektor prywatny a 15573 149

b 10702 171

c 68,7 114,8

Spółdzielnie produkcji rolniczej a 130 107

b 105 119

c 80,8 111,2

Gospodarstwa indywidualne > a 15443 149

b 10594 172

c 68,6 115,4

Spółki prywatne a

b 3 67

c

2334589 1847255 79,1

19632 12377 63,0

2314957 1834878 79,3 13950

12510 89,7 2301007 1822168 79,2

200

(33)

31

TABL. 4. PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Powierz­ Plony

a - 1994 r. chnia z

1

ha

b - 1995 r. w ha w dt

c - 1994=100

BURAKI CUKROWE

OGÓŁEM a 6291 307

b 5581 412

c 88,7 134,2

Sektor publiczny a 617 304

b 304 411

c 49,3 135,2

Sektor prywatny a 5674 307

b 5277 412

c 93,0 134,2

Spółdzielnie produkcji rolniczej a 311 277

b 337 377

c 108,4 136,1

Gospodarstwa indywidualne a 5363 309

b 4794 415

c 89,4 134,3

Spółki prywatne a

b 146 397

c

RZEPAK I RZEPIK

(według wilgotności normatywnej)

OGÓŁEM a 18079 24,2

b 27058 26,5

c 149,7 109,5

Sektor publiczny a 10187 27,0

b 8870 29,3

c 87,1 108,5

Sektor prywatny a 7892

20,6

b 18188 25,2

c 230,5 122,3

Spółdzielnie produkcji rolniczej a

2020

21,5

b 3114 26,7

c 154,2 124,2

Gospodarstwa indywidualne a 5646 20,4

b 13655 25,0

c 241,9 122,5

Spółki prywatne a 226 16,6

b 1419 23,3

c 627,9 140,4

Zbiory w dt

1929411 2298739 119,1

187402 125030 66,7

1742009 2173709 124,8

86088 127183 147,7 1655921 1988526

120,1

58000

437002 717267 164,1

274699 259485 94,5

162303 457782 282,1

43383 83182 191,7

115178 341500 296,5

3742 33100 884,6

(34)

32

TABL. 5. PRODUKCJA WARZYW I OWOCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

1994 II 1995

w tonach 1994 =100 WARZYWA

OGÓŁEM 48689 50991 104,7

Sektor publiczny 1512 745 49,3

Sektor prywatny 47177 50246 106,5

Spółdzielnie produkcji rolniczej

1010

861 85,2

Gospodarstwa indywidualne 46167 49385 107,0

Spółki prywatne

OWOCE

OGÓŁEM 12302 11508 93,5

Sektor publiczny 765 459 60,0

Sektor prywatny 11537 11049 95,8

Spółdzielnie produkcji rolniczej 628 239 38,1

Gospodarstwa indywidualne 10805 10810

100,0

Spółki prywatne 104

TABL.

6

. PRODUKCJA WARZYW I OWOCÓW WEDŁUG GATUNKÓW W ROLNICTWIE OGÓŁEM

1994 1995

WYSZCZEGÓLNIENIE

w tonach 1994 =100 WARZYWA

OGÓŁEM 48689 50991 104,7

Kapusta 12367 12296 99,4

Kalafiory 1059 1118 105,6

Cebula 5711 6851

120,0

Marchew jadalna 9829 9887

100,6

Buraki ćwikłowe 6853 6976

101,8

Ogórki 2943 2376 80,7

Pomidory

&

1628 1681 103,3

Warzywa pozostałe

3

8299 9806 118,2

OWOCE

OGÓŁEM 12302 11508 93,5

Jabłka 3316 2704 81,5

Gruszki 580 717 123,6

Śliwki 1358 1133 83,4

Wiśnie 1094 1143 104,5

Czereśnie 917 980 106,9

Pozostałe z drzew 127 140

110,2

Truskawki 2027 1900 93,7

Maliny 178 114 64,0

Porzeczki 1701 1725 101,4

Agrest 857 816 95,2

Jagodowe pozostałe c) 147 136 92,5

a) Groszek na zielono, fasolka szparagowa, pietruszka, rzodkiewka i inne. b) Brzoskwinie, rele, orzechy włoskie, c) Aronia, borówka wysoka i inne.

mo-

(35)

TABL. 7. POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 1995 R. v y «

51,4

Stan w dniu 31 XII

33

Bydło Trzoda chlewna WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem w tym

krowy ogółem

w tym lochy na chów

Owce

W SZTUKACH

OGÓŁEM 57376 24169 129988 12423 6734

Sektor publiczny 8078 3120 8837 786 1227

Sektor prywatny 49298 21049 121151 11637 5507

Spółdzielnie produkcji rolniczej 2373 953 11970 1167 476

Gospodarstwa indywidualne 46380 19852 108344 10382 4336 .

Spółki prywatne 545 244 837

88

695

31 XII 1994=100

OGÓŁEM 91,7 88,7 94,1

121,8

88,9

Sektor publiczny 68,4 70,4 73,8 66,9 38,1

Sektor prywatny 97,1 92,2 96,0 129,0 126,5

Spółdzielnie produkcji rolniczej 93,1 97,7 95,5 91,2 100,4

Gospodarstwa indywidualne 96,6 91,2 95,7 135,5 111,7

Spółki prywatne 278,1 290,5 200,7 111,4

30 IX 1995=100 '.UJ.M •'9 A

OGÓŁEM

100,2

98,2 87,4 92,3

*

84,7

Sektor publiczny 97,6 99,3 92,2 87,1 96,6

Sektor prywatny

100,6

98,1 87,0 92,7 82,5

Spółdzielnie produkcji rolniczej

101,0

95,9 95,3 99,7 124,6

Gospodarstwa indywidualne 100,7 98,3

86,1

91,9 68,9

• 9 *

Spółki prywatne 94,3 87,1 105,3 95,7

(36)

34

TABL.

8.

SKUP WAŻNIEJSZYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE

1994 | 1995

w tonach 1994 =100

Zboża podstawowe

3

- 179870 158241 0

o

000

w tym:

pszenica 163117 142284 co r* CN

Ziemniaki 431 289 67,1

Buraki cukrowe 192941 229874 il9

,1

Rzepak i rzepik

3

* 31990 68065

212,8

a) Bez ziarna siewnego, b) Łącznie z mieszankami zbożowymi.

TABL. 9. SKUP PRODUKTÓW ROŚLINNYCH WEDŁUG SEKTORÓW

1994 1995

WYSZCZEGÓLNIENIE VII - XII

w tonach VII - XII 1994=100

ZBOŻA PODSTAWOWE a )b) OGÓŁEM

Sektor publiczny Sektor prywatny

Spółdzielnie produkcji rolniczej Indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi)

ZIEMNIAKI OGÓŁEM

Sektor publiczny Sektor prywatny

Indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi)

RZEPAK I RZEPIK3)

141204 115705 4l’>79 19267

99425 96438

10275 13654

89150 82784

169

212

169

212

169

212

OGÓŁEM 31016 60239

Sektor publiczny 16307 19761

Sektor prywatny 14709 40478

Spółdzielnie produkcji rolniczej 3224 6506

Indywidualne gospodarstwa rolne

(łącznie ze spółkami prywatnymi) 11485 33972

a) Bez ziarna siewnego, b) Łącznie z mieszankami zbożowymi.

81.9 46,1 97,0 132,9

92.9

125,4

125,4

125,4

194.2

121.2

275,2

201,8

295,8

Cytaty

Powiązane dokumenty

cych osobowości prawnej ( z wyłączeniem jednostek wchodzących w skład osób prawnych, jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych),

cych osobowości prawnej ( z wyłączeniem jednostek wchodzących w skład osób prawnych, jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych),

JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE REGON (BEZ ZAKŁADÓW OSÓB FIZYCZNYCH) WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI I WYBRANYCH FORM OR­. GANIZACYJNO-PRAWNYCH Stan w dniu

W porównaniu do grudnia 1994 roku liczba ludności zmniejszyła się o 594 osoby, co było konse­.. kwencją ujemnego przyrostu naturalnego (-947 osób) i niskiego przyrostu z

27 Powyższa tablica obejmuje zestawienie jednostek zarejestrowanych w systemie Regon (bez zakładów osób fizycznych) według wybranych form organiazcyjno-prawnych i rodzajów

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 5 osób) w grudniu 1995

2) sektor prywatny, do którego zalicza się: indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych, spółdzielnie produkcji rolniczej, indywidualne działki rolne

2/ sektor prywatny,do którego zalicza się: indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, spółdzielnie produkcji rolniczej, indywidualne działki. •