ZAMAWIAJĄCY: p.p.u.p. POCZTA POLSKA Rakowiecka 26, Warszawa. Jednostka przeprowadzająca postępowanie:

Pełen tekst

(1)

ZAMAWIAJĄCY: p.p.u.p. POCZTA POLSKA

Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa Jednostka przeprowadzająca postępowanie:

p.p.u.p. Poczta Polska

Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego

na podstawie art. 47 – 53 w związku z art.134 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „u.p.z.p.”

o wartości przekraczającej równowartość 412.000 euro na:

Usługi konserwacyjno – remontowe: ogólnobudowlane, wyposażenia meblowego, w obiektach i placówkach pocztowych administrowanych przez Centrum Infrastruktury

Oddział Regionalny w Łodzi, realizowane na terenie miasta Łodzi i powiatów Łódzkiego Wschodniego, Pabianickiego i Zgierskiego.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie prac konserwacyjno-naprawczych, wykonywanie napraw instalacji elektr., instalacji c.o., instalacji wod.-kan. i innych oraz z zakresu ogólnobudowlanego wraz z naprawami ruchomego wyposażenia (różne meble, żaluzje, rolety itp.) w obiektach stanowiących własność oraz lokalach najmowanych przez Pocztę Polską użytkowanych przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej i administrowanych przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi, realizowane na terenie miasta Łodzi i powiatów Łódzkiego Wschodniego, Pabianickiego i Zgierskiego.

Kod (CPV): 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu zwanych dalej „wnioskami” upływa w dniu 19.02.2009 r. o godz. 1000. Wnioski należy składać w kancelarii Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi, al.

Kościuszki 5/7 pok. 114 [kancelaria]. Zamawiający nie udostępnia SIWZ na stronie internetowej.

Pracownik uprawniony do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Bednarek, Marcin Kalmus - Dział Zamówień Publicznych, tel. (042) 630-57-80 w godz. 8-14

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie wniosków częściowych.

4. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

4.1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie):

4.1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4.2 nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu

potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o

(2)

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie):

4.2.1 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

4.2.2 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

4.2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4.2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4.3 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał i doświadczenie) tj.:

4.3.1 dysponować następującymi osobami które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

co najmniej jedną osobą posiadającymi uprawnienia SEP-owskie z zakresu eksploatacji „E” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV,

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP-owskie z zakresu dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jednocześnie będącą członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.,

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacji sanitarnych, jednocześnie będącą członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.,

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacji elektrycznych, jednocześnie będącą członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

(3)

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

4.3.2 wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

4.3.3 stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wymienione w wykazie wymaganych uprawnień. W przypadku wskazania osób którymi Wykonawca będzie dysponował należy załączyć do wykazu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do realizacji zamówienia.

4.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

4.5 Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Min. z dnia 19.05.2006. (Dz. U.

Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

4.5.1 jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

4.5.1.1 pkt 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4 – wraz z wnioskiem składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu albo składania wniosków;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

4.5.1.2 pkt. 4.2.1 - wraz z wnioskiem składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

4.5.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Z zachowaniem wskazanych powyżej terminów.

4.6 W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. Treść przedmiotowego oświadczenia zawarta jest we wzorze wniosku, który Zamawiający udostępnił na stronie internetowej: http://www.poczta- polska.pl/O_Firmie/?d=przetargi.

(4)

4.7 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

„spełnia – nie spełnia”.

5. Zamawiający zaprosi do składania ofert maksymalnie 5 Wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

5.1 Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 1 u.p.z.p., celem wyboru odpowiedniej liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, Zamawiający dokona kwalifikacji wg następującej punktacji:

5.1.1 za każdą wskazaną w wykazie osobę, dla której potwierdzono wymagane kwalifikacje, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 1 pkt; Zamawiający dopuszcza by Wykonawca wskazał osobę posiadającą wymagane kwalifikacje w więcej niż jednej pozycji wykazu.

Zamawiający przyzna za wskazanie takiej osoby jeden punkt niezależnie od ilości pozycji w której/ych daną osobę wskazano.

5.1.2 W przypadku, gdy po ustaleniu klasyfikacji Wykonawców na pozycjach od 1 do 5 ich liczba będzie większa niż 5, (np. dwóch lub więcej wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców zakwalifikowanych na pozycjach od 1 do 5.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

7. Informacje dodatkowe:

7.1 Upoważnienie osób podpisujących wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do jego podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7.2 Dokumenty dołączone do wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Wniosek (zawierający oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia) winien być złożony w formie oryginału.

7.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony wniosku były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego

(5)

zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

9. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009 r.

10. W niniejszym postępowaniu wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający żądania wadium w wysokości 2000,00 zł.

Wykonawca zaproszony do złożenia oferty winien wnieść wadium najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Szczegółowe kwestie odnoszące się do wadium zostaną zamieszczone, w przekazanej wraz z zaproszeniem do składania ofert Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu będą związani złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

13. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

pisemnie na adres:

ppup Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi, al. Kościuszki 5/7, pokój nr 114 [kancelaria],

elektronicznie na adres:magdalena.bednarek@lodz.poczta-polska.pl (w tytule wiadomości e-mail należy podać nr referencyjny postępowania:

DZMB/KONSERWACJE ŁÓDŹ/23/09

UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader faksem na nr 042 633-08-08

Zamawiający zastrzega iż protest i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej.

15. Informację o ogłoszeniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 03.02.2009 r.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :