• Nie Znaleziono Wyników

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

CUSTOMER: MZMGO

NO_DOC_EXT: 2017-149662

SOFTWARE VERSION: 9.6.5

ORGANISATION: ENOTICES

COUNTRY: EU

PHONE: /

E-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

NOTIFICATION TECHNICAL: YES

NOTIFICATION PUBLICATION: YES

(2)

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy

Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami ul. Wodna 4

Giżycko 11-500 Giżycko Polska

Tel.: +48 874291374

E-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl Faks: +48 874291375

Kod NUTS: PL62 Adresy internetowe:

Główny adres: http://mzmgo.mazury.pl Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w 12 gminach – uczestników Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami - Sektor I i II

II.1.2) Główny kod CPV 90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i transport odpadów ze wszystkich wyżej wymienionych rodzajów nieruchomości znajdujących się na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami tj. Gmina Banie Mazurskie, Gmina Budry, Gmina Giżycko, Miasto Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Orzysz, Gmina Pozezdrze, Miasto i Gmina Ryn, Gmina Srokowo, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w Spytkowie tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.,

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: MZMGO Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-142950

(3)

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 199-409578 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/10/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4 Część nr: Część I Sektor I

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z punktów gromadzenia

odpadów.Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w następujących miejscowościach: Węgorzewo wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych zezwoleń do prowadzenia PSZOK na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do właścicieli nieruchomości pojemników na odpady komunalne wyposażonych w transpondery RFID oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z zadeklarowaną formą zbierania odpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie pojemników zbiorczych na popiół pochodzący z gospodarstw domowych. Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę właścicieli nieruchomości w zakresie zadeklarowanej formy zbierania odpadów komunalnych i informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. Orientacyjna ilość odpadów do odbioru i transportu w ramach przedmiotu zamówienia wynosi w sektorze I: 16 293,69 Mg.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z punktów gromadzenia

odpadów.Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w następujących miejscowościach: Węgorzewo wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych zezwoleń do prowadzenia PSZOK na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do właścicieli nieruchomości pojemników na odpady komunalne wyposażonych w transpondery RFID oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z zadeklarowaną formą zbierania odpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie pojemników zbiorczych na popiół pochodzący z gospodarstw domowych. Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę właścicieli nieruchomości w zakresie zadeklarowanej formy zbierania odpadów komunalnych i informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. Orientacyjna ilość odpadów do odbioru i transportu w ramach przedmiotu zamówienia wynosi w sektorze I: 24 440,53 Mg.

Numer sekcji: II.2.7 Część nr: Część I Sektor I

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Początek: 01/01/2018 Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie Powinno być:

(4)

Początek: 01/01/2018 Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie Numer sekcji: II.2.4

Część nr: Część II Sektor II

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z punktów gromadzenia

odpadów.Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w następujących miejscowościach: Giżycko, Orzysz, Ryn wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych zezwoleń do prowadzenia PSZOK na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do właścicieli nieruchomości pojemników na odpady komunalne wyposażonych w transpondery RFID oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z zadeklarowaną formą zbierania odpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie pojemników zbiorczych na popiół pochodzący z gospodarstw domowych. Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę

właścicieli nieruchomości w zakresie zadeklarowanej formy zbierania odpadów komunalnych i informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. Orientacyjna ilość odpadów do odbioru i transportu w ramach przedmiotu zamówienia wynosi w sektorze II: 44 053,31 Mg.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z punktów gromadzenia

odpadów.Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w następujących miejscowościach: Giżycko, Orzysz, Ryn wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych zezwoleń do prowadzenia PSZOK na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do właścicieli nieruchomości pojemników na odpady komunalne wyposażonych w transpondery RFID oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z zadeklarowaną formą zbierania odpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie pojemników zbiorczych na popiół pochodzący z gospodarstw domowych. Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę

właścicieli nieruchomości w zakresie zadeklarowanej formy zbierania odpadów komunalnych i informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. Orientacyjna ilość odpadów do odbioru i transportu w ramach przedmiotu zamówienia wynosi w sektorze II: 66 079,96 Mg.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: Część II Sektor II

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Początek: 01/01/2018 Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie Powinno być:

Początek: 01/01/2018 Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie Numer sekcji: IV.2.2

(5)

Część nr: Część I i II / Sektor I i II

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 03/11/2017 Czas lokalny: 10:00 Powinno być:

Data: 10/11/2017 Czas lokalny: 10:00 Numer sekcji: IV.2.7

Część nr: Część I i II/ Sektor I i II

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert Zamiast:

Data: 03/11/2017 Czas lokalny: 10:15 Miejsce:

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa powołana przez kierownika zamawiającego.

Powinno być:

Data: 10/11/2017 Czas lokalny: 10:15 Miejsce:

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa powołana przez kierownika zamawiającego.

Numer sekcji: VI.1

Część nr: Część I i II / Sektor I i II

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Zamiast:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień 2019 Powinno być:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień 2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Cytaty

Powiązane dokumenty

d) /Transport kontenera/ obejmuje kompleksową aranżację transportu kontenera (wraz z jego zapakowaniem oraz rozpakowaniem) na wskazanych trasach z dostawą na statek ekspedycyjny

„JEDZ”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami oraz warunkami opisanymi w niniejszej SIWZ, w tym między innymi w Wymaganiach Eksploatacyjno –

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy polegające

Numer sekcji: II.2.1.. Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa Zamiast:.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019