• Nie Znaleziono Wyników

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

CUSTOMER: GminaMielec

NO_DOC_EXT: 2017-179832

SOFTWARE VERSION: 9.6.5

ORGANISATION: ENOTICES

COUNTRY: EU

PHONE: /

E-mail: a.bieniek@ug.mielec.pl

NOTIFICATION TECHNICAL: YES

NOTIFICATION PUBLICATION: YES

(2)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy

GMINA MIELEC UL.GŁOWACKIEGO 5 MIELEC

39-300 Polska

Osoba do kontaktów: Andrzej Bieniek Tel.: +48 177730590

E-mail: a.bieniek@ug.mielec.pl Faks: +48 177730591

Kod NUTS: PL823 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminamielec.bip.hsi.pl I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 rokudo 31 grudnia 2019 roku Numer referencyjny: ZPM.271.13.2017

II.1.2) Główny kod CPV 90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jego realizacji.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

(3)

Najtańsza oferta: 3 175 200.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 175 200.00 PLN brana pod uwagę II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823 Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Wiejskiej Mielec II.2.4) Opis zamówienia:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jego realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %

Kryterium kosztu - Nazwa: Posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniajacych normy emisji spalin EURO ( do oceny branych będzie 7 samochodów) / Waga: 35 %

Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 5 % II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZPM.271.13.2017 Nazwa:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku

(4)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

15/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

LIDER Konsorcjum : Miejskie Przedsębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 44 Mielec

39-300 Polska

Tel.: +48 175820500

E-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl Faks: +48 175820576

Kod NUTS: PL823 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Partner: Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie Ostrów

Ostrów 39-103 Polska

Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Partner: Zakład Usług Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Wolności 171 Mielec

39-300 Polska

Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Parner: Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o.

Ostrów 225 Ostrów 39-103 Polska

Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

(5)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 097 560.98 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 175 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych( papier, tektura, tworzywa

sztuczne, metale,odpady wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady ulegajace biodegradacji w tym odpady zielone)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587700 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań UZP

ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587700 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/12/2017

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami oraz warunkami opisanymi w niniejszej SIWZ, w tym między innymi w Wymaganiach Eksploatacyjno –

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy polegające

„JEDZ”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe.. II.2) Opis II.2.1) Nazwa:. Usługi ochrony osób i mienia w

Numer sekcji: II.2.1.. Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa Zamiast:.

d) /Transport kontenera/ obejmuje kompleksową aranżację transportu kontenera (wraz z jego zapakowaniem oraz rozpakowaniem) na wskazanych trasach z dostawą na statek ekspedycyjny