• Nie Znaleziono Wyników

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

CUSTOMER: JW4229

NO_DOC_EXT: 2017-013246

SOFTWARE VERSION: 9.4.0

ORGANISATION: ENOTICES

COUNTRY: EU

PHONE: /

E-mail: 4rblog.szpub@ron.mil.pl

NOTIFICATION TECHNICAL: YES

NOTIFICATION PUBLICATION: YES

(2)

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy

4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 28

Wrocław 50-984 Polska

Osoba do kontaktów: jw Tel.: +48 261651080

E-mail: 4rblog.szpub@ron.mil.pl Faks: +48 261651085

Kod NUTS: PL514 Adresy internetowe:

Główny adres: www.4rblog.wp.mil.pl I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.4rblog.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Jednostka Wojskowa I.5) Główny przedmiot działalności

Obrona Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

NAPRAWA GŁÓWNA TRANSPORTERA ROZPOZNANIA INŻYNIERYJNEGO TRI Numer referencyjny: TECH/14/2017

II.1.2) Główny kod CPV 50110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na naprawie głównej transportera rozpoznania inżynieryjnego TRI w 3 etapach:

Etap I – 2017r.

Etap II – 2018r.

(3)

Etap III – 2019r.

Celem naprawy jest przywrócenie wszystkich właściwości użytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w tym sprawne wszystkie zespoły, podzespoły, mechanizmy i urządzenia zgodnie z warunkami technicznymi

producenta (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz wymaganiami zawartymi we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie zostanie zrealizowane w miejscu wskazanym przez Wykonawcę tj. w jego siedzibie.

II.2.4) Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do umowy). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami oraz warunkami opisanymi w niniejszej SIWZ, w tym między innymi w Wymaganiach Eksploatacyjno – technicznych (Załączniku nr 4 do SIWZ) oraz ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że można zapoznać się ze stanem technicznym sprzętu przeznaczonego do remontu w miejscu stacjonowania. Wizja lokalna zostanie zorganizowana na pisemny wniosek zainteresowanych Wykonawców, przesłany do użytkownika w miejscu stacjonowania. Zamawiający informuje, że pytania z wizji lokalnej dotyczące stanu technicznego sprzętu należy zadawać wyłącznie na piśmie (do Zamawiającego) zgodnie z art. 38 Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 21/03/2017

Koniec: 30/11/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych, zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy).

Termin realizacji zamówienia opcjonalnego:

a) do dnia 30.11 2017 r.

(4)

b) do dnia 30.11.2018 r.

c) do dnia 30.11.2019 r.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia tj. aktualna Koncesja o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w

zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U Nr 67, poz. 679, z późn. zm.) uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami określonymi w WT II, WT III ust. 3 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie co najmniej jednej należycie wykonanej usługi o wartości co najmniej 2 000 000 PLN w zakresie napraw transporterów na podwoziu gąsienicowym lub pozostałego sprzętu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów wskazujących czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg Załącznika nr 3 do SIWZ)

• W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie

• Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości

• Wykonawca może wykazać jedną usługę, jeśli zawiera w sobie wszystkie powyższe elementy w zakresie wymaganym przez Zamawiającego

• W przypadku złożenia wykazu usług w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości według kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dzień publikacji ogłoszenia przypadnie na dzień, w którym Narodowy Bank Polski nie ogłasza bieżących kursów walut obcych, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu z następnego dnia roboczego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia

(5)

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami oraz warunkami opisanymi w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ oraz ze wzorem umowy wraz z zalącznikami (załącznik nr 5 do SIWZ)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/03/2017 Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 21/03/2017 Czas lokalny: 11:30 Miejsce:

Siedziba Zamawiającego - Klub 4RBLog Wrocław ul. Pretficza 24 Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

(6)

Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

- Załącznik nr 2 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w formie JEDZ;

- Oświadczenie innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w zakresie określonym w ust.

6.4. SIWZ złożone w formie JEDZ (Załącznik nr 2 do SIWZ).

- Pełnomocnictwo - w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wystawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

- Dowód wniesienia wadium (lub jego kserokopię - w przypadku gdy Wykonawca złożył oryginał dowodu odrębnie od oferty w Kancelarii Zamawiającego).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587701 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. od 179 do 198g ustawy Pzp.

Odwołanie:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający

(7)

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp (określony w pkt.7.1.2. SIWZ), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (określony w pkt.7.1.1. SIWZ);

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.1.5. – 17.1.6. SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Skarga do sądu:

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej

wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenie lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań

ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587803

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/01/2017

Cytaty

Powiązane dokumenty

„JEDZ”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe.. II.2) Opis II.2.1) Nazwa:. Usługi ochrony osób i mienia w

Numer sekcji: II.2.1.. Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa Zamiast:.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019

d) /Transport kontenera/ obejmuje kompleksową aranżację transportu kontenera (wraz z jego zapakowaniem oraz rozpakowaniem) na wskazanych trasach z dostawą na statek ekspedycyjny

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy polegające