• Nie Znaleziono Wyników

Powiat elbląski

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Powiat elbląski"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

I. Charakterystyka absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2005 r. w szkołach powiatu elbląskiego

Do egzaminu maturalnego w 2005 r. przystąpiło 186 absolwentów z 3 szkół zlokalizowanych w powiecie elbląskim.

Tabela 1. Liczba absolwentów z powiatu elbląskiego zdających egzamin maturalny w 2005 r.

Nr Szkoła Liczba absolwentów

1 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych i

Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku 17 2 Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Zespole

Szkół w Pasłęku 140

3 Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Pasłęku 29

Ogółem 186

* W tabeli uwzględniono liczbę absolwentów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego przedmiotu egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej.

* W dalszej części niniejszego opracowania szkoły zostały oznaczone numerami tak jak w tabeli nr 1.

1. Wybory języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego na egzaminie maturalnym w 2005 r.

Tabela 2. Wybieralność, przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego, języków obcych nowożytnych i poziomu ich zdawania na ustnym egzaminie maturalnym

P R P R P R

1 10 1 3

2 62 12 22 8 36 1

3 14 1 4 10

w powiecie 86 13 27 8 49 1

Szkoła Język angielski Język niemiecki Język rosyjski

Powiat elbląski

(2)

Wykres 1. Wybieralność poziomu zdawania języków obcych nowożytnych na ustnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego

87%

77%

98%

13%

23%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język angielski język niemiecki język rosyjski

poziom podstawowy poziom rozszerzony

2. Wybory przedmiotów na pisemnym egzaminie maturalnym w 2005 r.

przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego

Tabela 3. Wybieralność, przez absolwentów szkół z powiatu elbląskiego, języków obcych nowożytnych na pisemnym egzaminie maturalnym

P R P R P R

1 11 1 4

2 74 36 30 23 37 22

3 15 4 4 2 10 1

w powiecie 100 40 35 25 51 23

Szkoła Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Wykres 2. Wybieralność poziomu zdawania języków obcych nowożytnych na pisemnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół z powiatu elbląskiego

100%

100%

100%

40%

71%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język angielski język niemiecki język rosyjski

poziom podstawowy poziom rozszerzony

(3)

Zdecydowanie większa liczba absolwentów wybierała poziom rozszerzony na pisemnym egzaminie maturalnym niż na egzaminie ustnym.

Tabela 4. Wybieralność przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na pisemnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego

O D O D O D O D O D O D O D 1 0 0 5 0 0 0 0 0 8 1 1 0 1 0 2 29 7 37 7 5 12 3 5 21 11 40 0 5 21 3 3 0 6 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 2

w

powiecie 32 7 48 7 5 12 3 5 48 12 41 0 6 23

fizyka geografia historia wiedza o społecz.

Szkoła matematyka biologia chemia

* O - przedmiot obowiązkowy, D – przedmiot dodatkowy

Wykres 3. Wybory przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdawanych na egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego

32

48

5 3

48 41

7 7 12 6

5 12

23

0 100

matematyka biologia chemia fizyka geografia historia wiedza o społeczeństwie

przedmiot obowiązkowy przedmiot dodatkowy

Tabela 5. Wybieralność poziomu zdawania poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie elbląskim

P R P R P R P R P R P R P R P R

1 16 2 5 9 1 1 1 1

2 140 50 36 24 44 29 17 16 8 8 32 25 40 39 26 22

3 28 3 3 6 19 4 2 2

w

powiecie 184 55 39 24 55 29 17 16 8 8 60 30 41 39 29 25

wiedza o społeczeństwie chemia fizyka i

astronomia

geografia historia Szkoła język polski matematyka biologia

(4)

Wykres 4. Wybieralność poziomu zdawania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przez absolwentów szkół z powiatu elbląskiego

0 50 100 150 200

język polski matematyka biologia chemia fizyka i astronomia geografia historia wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy poziom rozszerzony

II. Wyniki egzaminu maturalnego absolwentów szkół w powiecie elbląskim 1. Wyniki ustnego egzaminu maturalnego

Tabela 6. Średni procent punktów uzyskanych przez zdających w poszczególnych szkołach powiatu elbląskiego na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych

P R P R P R

1 45 39 45 33

2 83 74 70 72 81 85 100

3 71 53 80 49 63

Język rosyjski (%) Szkoła Język

polski (%)

Język

angielski (%)

Język niemiecki

Tabela 7. Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie elbląskim

Przedmiot Poziom podstawowy (%) Poziom rozszerzony (%)

Język polski 78

Język angielski 66 70

Język niemiecki 67 81

Język rosyjski 78 100

(5)

Tabela 8. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego

wynik pozytywny uzyskało Przedmiot Liczba zdających

egzamin liczba %

Język polski 182 179 98,3

Język angielski 98 91 92,8

Język niemiecki 35 35 100

Język rosyjski 50 47 94

Wykres 5. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego

98%

93%

100%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język polski język angielski język niemiecki język rosyjski

Tabela 9. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) przez absolwentów poszczególnych szkół w powiecie elbląskim

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

1 14 11 10 6 1 1 3 2

2 140 140 73 71 30 30 37 37

3 28 28 15 14 4 4 10 8

w powiecie

182 179 98 91 35 35 50 47

Język rosyjski Szkoła Język polski Język Język

* Oznaczenia: P – liczba zdających absolwentów, Z– liczba absolwentów, którzy zdali egzamin

(6)

2. Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego

2.1. Średni procent punktów uzyskanych przez absolwentów szkół w powiecie elbląskim

Tabela 10. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie elbląskim

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Przedmiot Liczba

zdających egzamin

Średni % uzyskanych punktów

Liczba zdających egzamin

Średni % uzyskanych punktów

Język polski 184 56 55 46

Język angielski 100 71 40 58

Język niemiecki 35 71 25 46

Język rosyjski 51 84 23 76

Matematyka 39 46 24 22

Biologia 55 66 29 54

Chemia 17 75 16 52

Fizyka i astronomia 8 53 8 22

Geografia 60 52 30 42

Historia 41 46 39 30

Wiedza o społeczeństwie 29 60 25 47

Wykres 6. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego przez absolwentów szkół powiatu elbląskiego

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3

poziom podstawowy poziom rozszerzony

* Na osi poziomej umieszczono liczbę porządkową szkół zawartą w tabeli 1.

Tabela 11. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu z języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół w powiecie elbląskim

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski Szkoła

P R P R P R

1 63 - 31 - 40 -

2 75 60 75 47 91 75 3 57 39 51 33 77 83

(7)

Tabela 12. Średni procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (część pisemna) przez absolwentów szkół w powiecie elbląskim

matematyka biologia chemia fizyka i

astronomia geografia historia WOS Szkoła

P R P R P R P R R R P R P R

1 - - 58 - - - 39 44 37 - 59 44 2 47 22 69 54 75 52 53 22 57 45 46 30 60 46 3 31 - 49 - - - 49 27 - - 59 66

Wykres 7. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego w 2005 r.

przez absolwentów szkół w powiecie elbląskim

46

66 75 53

52 46

60

22

54 52 22

42 30

47

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Matematyka Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy poziom rozszerzony

2.2. Średni procent punktów uzyskanych przez absolwentów szkół w powiecie elbląskim przedstawiony w pięciostopniowej skali znormalizowanej

Wykres 8. Średni procent punktów pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziomu podstawowego) uzyskanych przez absolwentów poszczególnych szkół w powiecie elbląskim

0 1 2 3 4 5

1 2 3

* Na osi pionowej umieszczono liczbę porządkową szkół zawartą w tabeli 1.

* Opis wyniku w skali województwa: przedział 1 – wyniki niskie, przedział 2 – wyniki niżej średnie, przedział 3 – wyniki średnie, przedział 4 – wyżej średnie, przedział 5 – wyniki wysokie.

(8)

Wykres 9. Średni procent punktów (poziom podstawowy) wyrażony w pięciostopniowej skali znormalizowanej z pisemnych egzaminów zdawanych przez absolwentów z powiatu elbląskiego

0 1 2 3 4 5

Matematyka Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie język angielski język niemiecki język rosyjski język polski

przedział

* Opis wyniku: przedział 1 – wyniki niskie, przedział 2 – wyniki niżej średnie, przedział 3 – wyniki średnie, przedział 4 – wyżej średnie, przedział 5 – wyniki wysokie w skali województwa

2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2005 r. przez absolwentów z powiatu elbląskiego

Tabela 13. Zdawalność egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie elbląskim

liczba %

1 17 7 41,18

2 140 130 92,86

3 29 23 79,31

Szkoła Liczba zdających Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny

Wykres 10. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2005 r. przez absolwentów szkół z powiatu elbląskiego

160 26

pozytywne wyniki negatywne wyniki

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli cofniemy się do początków naszego gatunku, okaże się, że szybkie życie wcale nie jest nowym wynalazkiem.. Przez setki tysięcy lat praludzie padali ofiarą silniejszych

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie ełckim. Przedmiot Poziom podstawowy

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie giżyckim. Przedmiot Poziom

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie kętrzyńskim. Przedmiot

Średni procent uzyskanych punktów przez zdających na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół

Średni procent uzyskanych punktów przez zdających na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół

Jest więc Internet raczej tyglem, w którym kultury się spotykają, tu, dzięki właściwościom komunikacyjnym tego medium, następuje ich konfrontacja.. Jest to

raz wraz dusza się odsłania, raz wraz wielkość się wyłania i raz wraz grąży się w cieniu. Raz wraz wstaje wielka postać, że ino jej skrzydeł dostać, rok w rok w