• Nie Znaleziono Wyników

Powiat giżycki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Powiat giżycki"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

I. Charakterystyka absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2005 r. w szkołach powiatu giżyckiego

Do egzaminu maturalnego w 2005 r. przystąpiło 503 absolwentów z 8 szkół zlokalizowanych w powiecie giżyckim.

Tabela 1. Liczba absolwentów szkół z powiatu giżyckiego zdających egzamin maturalny w 2005 r.

Nr Szkoła Liczba absolwentów

1 I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskigo w

Giżycku 172

2 II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w

Giżycku 170

3 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska

i Agrobiznesu w Giżycku 56

4 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku 34

5 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektrycznych im.

KEN w Giżycku 19

6 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Elektrycznych im. KEN w

Giżycku 21

7 Katolickie Liceum Profilowane im. św. Brunona w Giżycku 14

8 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wydminach 17

Ogółem 503

* W tabeli uwzględniono liczbę absolwentów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego przedmiotu egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej.

* W dalszej części niniejszego opracowania szkoły zostały oznaczone numerami tak jak w tabeli nr 1.

Powiat giżycki

(2)

1. Wybory języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego na egzaminie maturalnym w 2005 r.

Tabela 2. Wybieralność, przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego, języków obcych nowożytnych i poziomu ich zdawania na ustnym egzaminie maturalnym

P R P R P R P R

1 103 41 19 14 1

2 105 19 29 3 9 5 1

3 44 12

4 17 15

5 16 3

6 20 1

7 9 5

8 6 1 10

w powiecie 320 61 94 17 9 5 0 2

Język włoski Szkoła Język angielski Język niemiecki Język rosyjski

Wykres 1. Wybieralność poziomu zdawania języków obcych nowożytnych na ustnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego

84%

85%

64%

0%

16%

15%

36%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

poziom podstawowy poziom rozszerzony

(3)

2. Wybory przedmiotów na pisemnym egzaminie maturalnym w 2005 r. przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego

Tabela 3. Wybieralność, przez absolwentów szkół z powiatu giżyckiego, języków obcych nowożytnych na pisemnym egzaminie maturalnym

P R P R P R P R

1 144 104 33 23 1 1

2 124 51 32 8 14 5 1 1

3 44 4 12 1

4 17 1 16 1

5 16 1 3

6 20 1 1

7 9 3 5

8 7 5 10 8

w powiecie 381 170 112 41 14 5 2 2

Język włoski Szkoła Język angielski Język niemiecki Język rosyjski

Wykres 2. Wybieralność poziomu zdawania języków obcych nowożytnych na pisemnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół z powiatu giżyckiego

100%

100%

100%

100%

45%

37%

36%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Większa liczba absolwentów wybierała poziom rozszerzony na pisemnym egzaminie maturalnym niż na egzaminie ustnym.

(4)

Tabela 4. Wybieralność przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na pisemnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego

O D O D O D O D O D O D O D O D O D

1 57 14 30 13 5 16 5 18 9 19 59 10 6 38 0 0 1 0

2 49 6 21 5 2 3 2 3 32 23 56 6 8 10 0 0 0 0

3 12 0 4 0 0 0 0 0 24 0 8 0 8 5 0 0 0 0

4 9 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0

5 11 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

6 8 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0

8 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 3 1 1 0 1 0 0 0

w

powiecie 146 23 84 18 7 19 12 21 79 42 135 18 37 54 1 0 1 0

historia sztuki

historia muzyki fizyka geografia historia wiedza o

społecz.

Szkoła matematyka biologia chemia

* O - przedmiot obowiązkowy, D – przedmiot dodatkowy

* W szkole nr 1 – 7 osób, a w szkole nr 2 – 9 osób zdawało informatykę jako przedmiot dodatkowy.

Wykres 3. Wybory przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdawanych na egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego

146

84

7 12

79

135

37

23 18 19 21

42

18

54

0 50 100 150

matematyka biologia chemia fizyka geografia historia wiedza o społeczeństwie

przedmiot obowiązkowy przedmiot dodatkowy

(5)

Tabela 5. Wybieralność poziomu zdawania poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie giżyckim

P R P R P R P R P R P R P R P R

1 172 81 71 54 43 41 21 21 23 22 28 25 69 67 44 44

2 170 50 55 32 26 22 5 5 5 3 55 39 62 33 18 16

3 56 5 12 2 4 24 3 8 1 13 9

4 33 9 8 10 1 6

5 19 2 14 4 6 5 1 1 1 2 1

6 21 8 1 4 4 5

7 14 3 4 7 2

8 17 7 8 7 4 3 4 1 1 1

w

powiecie 502 145 169 93 102 75 26 26 33 25 121 71 153 103 91 73

wiedza o społeczeństwie chemia fizyka i

astronomia

geografia historia Szkoła język polski matematyka biologia

Wykres 4. Wybieralność poziomu zdawania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przez absolwentów szkół z powiatu giżyckiego

502 169

102 26

33

121 153 91

145 93 75 26 25

71 103 73

0 100 200 300 400 500 600

język polski matematyka biologia chemia fizyka i astronomia geografia historia wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy poziom rozszerzony

(6)

II. Wyniki egzaminu maturalnego absolwentów szkół w powiecie giżyckim 1. Wyniki ustnego egzaminu maturalnego

Tabela 6. Średni procent punktów uzyskanych przez zdających w poszczególnych szkołach powiatu giżyckiego na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych

P R P R P R P R

1 86 78 82 59 77 100

2 81 63 72 64 82 58 70 75

3 79 49 38

4 57 48 42

5 74 60 45

6 56 46 80

7 68 45 29

8 71 85 90 77

Język rosyjski (%) Język włoski (%) Szkoła Język

polski (%)

Język angielski (%) Język niemiecki

Tabela 7. Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie giżyckim

Przedmiot Poziom podstawowy (%) Poziom rozszerzony (%)

Język polski 79

Język angielski 64 79

Język niemiecki 55 78

Język rosyjski 58 70

Język włoski 88

Tabela 8. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego

Wynik pozytywny uzyskało Przedmiot Liczba zdających egzamin

liczba %

Język polski 503 497 98,8

Język angielski 379 358 94,5

Język niemiecki 108 97 89,8

Język rosyjski 13 13 100,0

Język włoski 1 1 100,0

(7)

Wykres 5. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego

99%

94%

90%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język polski język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Tabela 9. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) przez absolwentów poszczególnych szkół w powiecie giżyckim

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

1 172 172 142 141 30 30 - - - -

2 170 169 124 118 32 29 13 13 1 1

3 56 56 44 39 12 9 - - - -

4 34 30 17 13 15 11 - - - -

5 19 19 16 16 3 3 - - - -

6 21 20 20 18 1 1 - - - -

7 14 14 9 6 5 4 - - - -

8 17 17 7 7 10 10 - - - -

w powiecie

503 497 379 358 108 97 13 13 1 1

Język rosyjski Język Szkoła Język polski Język Język

* Oznaczenia: P – liczba zdających absolwentów, Z – liczba absolwentów, którzy zdali egzamin

(8)

2. Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego

2.1. Średni procent punktów uzyskanych przez absolwentów szkół w powiecie giżyckim

Tabela 10. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie giżyckim

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Przedmiot Liczba

zdających egzamin

Średni % uzyskanych punktów

Liczba zdających egzamin

Średni % uzyskanych punktów

Język polski 502 54 145 44

Język angielski 381 75 170 64

Język niemiecki 112 68 41 56

Język rosyjski 14 79 5 65

Język włoski 2 84 2 63

Matematyka 169 48 93 32

Biologia 102 68 75 50

Chemia 26 69 26 46

Fizyka z astronomią 33 57 25 31

Geografia 121 58 71 45

Historia 153 51 103 31

Wiedza o społeczeństwie 91 54 73 56

Historia muzyki 1 34

Historia sztuki 1 74 1 64

Informatyka 16 25

Wykres 6. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego przez absolwentów szkół powiatu giżyckiego

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5 6 7 8

poziom podstawowy poziom rozszerzony

* Na osi poziomej umieszczono liczbę porządkową szkół zawartą w tabeli 1.

(9)

Tabela 11. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu z języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół w powiecie giżyckim

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Język włoski Szkoła

P R P R P R P R

1 86 69 83 62 - - 80 65 2 77 60 67 59 79 65 88 61 3 60 41 60 35 - - - - 4 55 64 56 59 - - - - 5 61 45 60 - - - - - 6 58 49 76 - - - - - 7 54 33 42 - - - - - 8 75 54 66 39 - - - -

Tabela 12. Średni procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (część pisemna) przez absolwentów szkół w powiecie giżyckim

matematyka biologia chemia fizyka i

astronomia geografia historia historia

sztuki/muzyki WOS Szkoła

P R P R P R P R R R P R P R P R

1 67 42 81 63 68 45 63 29 75 55 59 32 34 - 61 64 2 42 20 68 37 75 53 54 40 59 41 46 27 - - 55 50 3 21 9 48 - - - 46 31 38 22 - - 40 32 4 22 - 45 - - - 38 37 - - - - 36 - 5 27 7 56 36 - - 38 - - - 34 26 - - 46 34 6 18 2 54 - - - 37 - - - 36 - - - - - 7 - - 47 - - - 43 - - - 39 39 8 - - 56 26 - - - - 60 31 57 54 74 64 68 60

Wykres 7. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego w 2005 r.

przez absolwentów szkół w powiecie giżyckim

48

68 69 57

58 51

54 34

74

32

50 46 31

45 31

56 64 25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Matematyka Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie Historia muzyki Historia sztuki Informatyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

(10)

2.2. Średni procent punktów uzyskanych przez absolwentów szkół w powiecie giżyckim przedstawiony w pięciostopniowej skali znormalizowanej

Wykres 8. Średni procent punktów pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziomu podstawowego) uzyskanych przez absolwentów poszczególnych szkół w powiecie giżyckim

0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

przedział

* Na osi pionowej umieszczono liczbę porządkową szkół zawartą w tabeli 1.

* Opis wyniku w skali województwa: przedział 1 – wyniki niskie, przedział 2 – wyniki niżej średnie, przedział 3 – wyniki średnie, przedział 4 – wyżej średnie, przedział 5 – wyniki wysokie.

Wykres 9. Średni procent punktów (poziom podstawowy) wyrażony w pięciostopniowej skali znormalizowanej z pisemnych egzaminów zdawanych przez absolwentów z powiatu giżyckiego

0 1 2 3 4 5

Matematyka Biologia Chemia Fizyka z astronomią Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie język angielski język niemiecki język rosyjski język polski

przedział

* Opis wyniku: przedział 1 – wyniki niskie, przedział 2 – wyniki niżej średnie, przedział 3 – wyniki średnie, przedział 4 – wyżej średnie, przedział 5 – wyniki wysokie w skali województwa

(11)

2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2005 r. przez absolwentów z powiatu giżyckiego

Tabela 13. Zdawalność egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie giżyckim

liczba %

1 172 170 98,84

2 170 144 84,71

3 56 34 60,71

4 34 16 47,06

5 19 10 52,63

6 21 10 47,62

7 14 6 42,86

8 17 11 64,71

Szkoła Liczba zdających Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny

Wykres 10. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2005 r. przez absolwentów szkół z powiatu giżyckiego

401 102

pozytywne wyniki negatywne wyniki

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jest więc Internet raczej tyglem, w którym kultury się spotykają, tu, dzięki właściwościom komunikacyjnym tego medium, następuje ich konfrontacja.. Jest to

raz wraz dusza się odsłania, raz wraz wielkość się wyłania i raz wraz grąży się w cieniu. Raz wraz wstaje wielka postać, że ino jej skrzydeł dostać, rok w rok w

Jeśli cofniemy się do początków naszego gatunku, okaże się, że szybkie życie wcale nie jest nowym wynalazkiem.. Przez setki tysięcy lat praludzie padali ofiarą silniejszych

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie elbląskim. Przedmiot Poziom

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie ełckim. Przedmiot Poziom podstawowy

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie kętrzyńskim. Przedmiot

Średni procent uzyskanych punktów przez zdających na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół

Średni procent uzyskanych punktów przez zdających na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół