• Nie Znaleziono Wyników

Powiat kętrzyński

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Powiat kętrzyński"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

I. Charakterystyka absolwentów szkół przystępujących do egzaminu maturalnego w 2005 r. w powiecie kętrzyńskim

Do egzaminu maturalnego w 2005 r. przystąpiło 541 absolwentów z 9 szkół zlokalizowanych w powiecie kętrzyńskim.

Tabela 1.* Liczba absolwentów szkół z powiatu kętrzyńskiego zdających egzamin maturalny w 2005 r.

Nr Szkoła Liczba absolwentów

1 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 115

2 III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych

w Kętrzynie 25

3 II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Budowlanych

w Kętrzynie 22

4 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. M. Curie-

Skłodowskiej w Kętrzynie 158

5 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej

w Kętrzynie 58

6 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Licealnych

i Zawodowych w Karolewie 22

7 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Licealnych

i Zawodowych w Karolewie 30

8 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych

i Ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu 30 9 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolniczych

i Ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu 81

Ogółem 541

* W tabeli uwzględniono liczbę absolwentów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego przedmiotu egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej.

* W dalszej części niniejszego opracowania szkoły zostały oznaczone numerami tak jak w tabeli nr 1.

Powiat kętrzyński

(2)

1. Wybory języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół powiatu kętrzyńskiego na egzaminie maturalnym w 2005 r.

Tabela 2. Wybieralność, przez absolwentów szkół powiatu kętrzyńskiego, języków obcych nowożytnych i poziomu ich zdawania na ustnym egzaminie maturalnym

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Język francuski Szkoła

P R P R P R P R

1 81 18 8 1 5 2 - 1

2 19 1 - - 5 - - -

3 12 2 - - 7 1 - -

4 128 24 3 - 2 - - -

5 47 7 3 1 1 1 - -

6 14 2 - - 6 - - -

7 21 - 3 - 6 - - -

8 18 4 - - 8 - - -

9 24 1 - - 49 2

w

powiecie 364 59 17 2 89 6 0 1

Wykres 1. Wybieralność poziomu zdawania języków obcych nowożytnych na ustnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół powiatu kętrzyńskiego

86%

89%

94%

0%

14%

11%

6%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język angielski język niemiecki język rosyjski język francuski

poziom podstawowy poziom rozszerzony

(3)

2. Wybory przedmiotów na pisemnym egzaminie maturalnym w 2005 r.

przez absolwentów szkół powiatu kętrzyńskiego

Tabela 3. Wybieralność, przez absolwentów szkół z powiatu kętrzyńskiego, języków obcych nowożytnych na pisemnym egzaminie maturalnym

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Język francuski Szkoła

P R P R P R P R

1 99 59 9 3 7 2 1 1

2 20 3 - - 5 - - -

3 14 2 - - 8 1 - -

4 152 77 3 - 2 - - -

5 54 16 4 1 2 2 - -

6 15 5 - - 6 - - -

7 19 - 3 - 6 - - -

8 22 5 - - 8 3 - -

9 27 - - - 54 - - -

w

powiecie 422 167 19 4 98 8 1 1

Wykres 2. Wybieralność poziomu zdawania języków obcych nowożytnych na pisemnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół z powiatu kętrzyńskiego

100%

100%

100%

100%

40%

21%

8%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język angielski język niemiecki język rosyjski język francuski

poziom podstawowy poziom rozszerzony

(4)

Zdecydowanie większa liczba absolwentów wybierała poziom rozszerzony na pisemnym egzaminie maturalnym niż na egzaminie ustnym.

Tabela 4. Wybieralność przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na pisemnym egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół powiatu kętrzyńskiego

matematyka biologia chemia

fizyka i astronomia

geografia historia

wiedza o społeczeń- stwie

historia sztuki

historia

muzyki informatyka język łaciński i kultura antyczna Szkoła

O D O D O D O D O D O D O D O D O D D D 1 47 14 3 27 30 19 - 26 5 5 23 7 7 18 - - - 1 2 1 2 11 1 8 - 1 - - - 1 - 1 - 3 - - - - 3 6 - 6 2 - 1 - - 5 - 2 1 3 2 - - - - 4 60 6 16 9 4 - 1 5 26 2 45 1 5 10 - 6 - - 7 - 5 21 - 7 4 - 1 - - 27 3 1 2 2 - - - - 6 - - 14 - - - 7 - - - - 7 6 - 3 - - 1 - - 11 - 4 - 4 2 - 2 - - - - 8 17 1 4 3 - 1 - - 4 - 2 2 3 1 - - - - 9 22 - 9 - - - 37 - 8 2 4 - - - -

w powiecie 190 22 70 45 35 23 1 31 116 10 93 15 31 33 0 8 0 1 9 1

O – przedmiot obowiązkowy D – przedmiot dodatkowy

Wykres 3. Wybory przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdawanych na egzaminie maturalnym przez absolwentów szkół z powiatu kętrzyńskiego

190

70

35

1

116

93

22 31

45

23 31

10 15

33

0 100 200

matematyka biologia chemia fizyka i

astronomia

geografia historia wiedza o

społeczeństwie

obowiązkowy dodatkowy

(5)

Tabela 5. Wybieralność poziomu zdawania poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim

język polski matematyka biologia chemia fizyka i

astronomia geografia historia wiedza o społeczeństwie Szkoła

P R P R P R P R P R P R P R P R

1 115 42 61 49 30 30 49 45 26 26 10 7 30 26 25 22

2 25 - 12 2 8 1 1 - - 1 - 1 1 3 -

3 22 3 6 - 8 3 1 1 - - 5 - 3 3 5 3

4 157 36 66 43 25 19 4 1 6 6 28 13 46 18 15 12 5 58 5 21 4 11 5 1 1 - - 30 7 3 3 2 -

6 22 7 - - 14 5 - - - 7 2 - -

7 28 2 6 - 3 1 1 1 - - 11 - 4 1 6 2

8 30 2 18 4 7 5 1 1 - - 4 - 4 2 4 2

9 81 3 22 - 9 - - - 37 - 10 2 4 2

w

powiecie 538 100 212 102 115 69 58 50 32 32 126 27 108 58 64 43

Wykres 4. Wybieralność poziomu zdawania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przez absolwentów szkół z powiatu kętrzyńskiego

0 100 200 300 400 500 600

język polski matematyka biologia chemia fizyka i astronomia geografia historia wiedza o społeczeństwie

podstawowy rozszerzony

(6)

Wyniki egzaminu maturalnego absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim

1. Wyniki ustnego egzaminu maturalnego

Tabela 6. Średni procent punktów uzyskanych przez zdających w poszczególnych szkołach powiatu kętrzyńskiego na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych

Język

angielski (%)

Język

niemiecki (%)

Język rosyjski (%)

Język

francuski (%) Szkoła Język

polski (%)

P R P R P R P R

1 79 82 93 59 75 72 78 - 100

2 59 66 90 - - 76 - - -

3 72 58 73 - - 61 100 - -

4 68 80 92 58 - 78 - - -

5 59 61 71 20 15 75 35 - -

6 74 51 85 - - 63 - - -

7 58 49 - 35 - 69 - - -

8 64 68 75 - - 71 - - -

9 59 67 40 - - 39 20 - -

Tabela 7. Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie kętrzyńskim

Przedmiot Poziom podstawowy (%) Poziom rozszerzony (%)

Język polski 67

Język angielski 72 87

Język niemiecki 48 45

Język rosyjski 53 55

Język francuski - 100

Tabela 8. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) przez absolwentów szkół powiatu kętrzyńskiego

Wynik pozytywny uzyskało Przedmiot Liczba zdających

egzamin liczba %

Język polski 534 522 98

Język angielski 423 418 99

Język niemiecki 18 15 83

Język rosyjski 93 83 89

Język francuski 1 1 100

(7)

Wykres 5. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół powiatu kętrzyńskiego

98%

99%

83%

89%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

język polski język angielski język niemiecki język rosyjski język francuski

Tabela 9. Zaliczalność ustnego egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) przez absolwentów poszczególnych szkół w powiecie kętrzyńskim

Język polski Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Język francuski Szkoła

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

1 115 115 99 99 9 8 6 6 1 1

2 25 25 20 20 - - 5 5 - -

3 22 22 14 14 - - 8 8 - -

4 158 156 152 152 3 3 2 2 - -

5 57 56 54 53 3 1 1 1 - -

6 22 21 16 15 - - 6 6 - -

7 30 28 21 19 3 3 6 6 - -

8 30 30 22 22 - - 8 8 - -

9 75 69 25 24 - - 51 41 - -

w

powiecie 534 522 423 418 18 15 93 83 1 1

Oznaczenia: P – liczba zdających absolwentów, Z – liczba absolwentów, którzy zdali egzamin

(8)

2. Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego

2.1. Średni procent punktów uzyskanych przez absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim

Tabela 10. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Przedmiot Liczba

zdających egzamin

Średni % uzyskanych punktów

Liczba zdających egzamin

Średni % uzyskanych punktów

Język polski 538 55 100 51

Język angielski 422 74 167 62

Język niemiecki 19 71 4 63

Język rosyjski 98 68 8 65

Język francuski 1 90 1 77

Matematyka 212 50 102 32

Biologia 115 63 69 44

Chemia 58 79 50 67

Fizyka i astronomia 32 71 32 42

Geografia 126 49 27 48

Historia 108 53 58 34

Wiedza o społeczeństwie 64 55 43 56

Historia muzyki 1 30 1 38

Historia sztuki 8 26 8 53

Informatyka 0 9 25

Język łaciński i kultura

antyczna 0 1 100

Wykres 6. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego przez absolwentów szkół powiatu kętrzyńskiego

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

poziom podstawowy poziom rozszerzony

* Na osi poziomej umieszczono liczbę porządkową szkół zawartą w tabeli 1.

(9)

Tabela 11. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu z języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Język francuski

Szkoła

P R P R P R P R

1 87 71 81 72 69 84 90 77

2 59 55 - - 69 - - -

3 57 50 - - 69 81 - -

4 78 60 69 - 72 - - - 5 64 44 62 35 66 40 - -

6 53 37 - - 58 - - -

7 59 - 53 - 70 - - -

8 75 64 - - 83 64 - -

9 60 - - - 65 - - -

Tabela 12. Średni procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (część pisemna) przez absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim

matematyka biologia chemia fizyka i

astronomia geografia historia historia

muzyki/sztuki WOS Szkoła

P R P R P R P R R R P R P R P R

1 76 39 84 62 84 71 75 46 80 68 62 40 30M 38M 64 62 2 21 9 64 14 35 - - - 37 - 47 24 - - 43 - 3 34 - 53 24 83 80 - - 46 - 48 27 - - 45 41 4 48 27 62 36 52 22 56 25 57 45 52 31 30S 49S 56 54 5 36 11 48 23 37 13 - - 47 33 52 23 - - 47 -

6 - - 50 13 - - - - 33 15 - - - -

7 21 - 47 42 53 27 - - 43 - 34 16 17S 64S 39 27 8 42 32 60 32 45 23 - - 55 - 55 32 - - 54 47 9 30 - 53 - - - 39 - 49 30 - - 55 62

(10)

Wykres 7. Średni procent punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim

32 44

67 42

48 34

56 38

53 0

25

50 63

79 71 49

53 55 30

26

48 0

0 20 40 60 80 100

Matematyka Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie Historia muzyki Historia sztuki Wiedza o tańcu Informatyka

poziom rozszerzony poziom podstawowy

2.2. Średni procent punktów uzyskanych przez absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim przedstawiony w pięciostopniowej skali znormalizowanej

Wykres 8. Średni procent punktów pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziomu podstawowego) uzyskanych przez absolwentów poszczególnych szkół w powiecie kętrzyńskim

0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

przedział

* Na osi pionowej umieszczono liczbę porządkową szkół zawartą w tabeli 1.

* Opis wyniku w skali województwa: przedział 1 – wyniki niskie, przedział 2 – wyniki niżej średnie, przedział 3 – wyniki średnie, przedział 4 – wyżej średnie, przedział 5 – wyniki wysokie.

(11)

Wykres 9. Średni procent punktów (poziom podstawowy) wyrażony w pięciostopniowej skali znormalizowanej z pisemnych egzaminów zdawanych przez absolwentów szkół z powiatu kętrzyńskiego

0 1 2 3 4 5

Matematyka Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Wiedza o społeczeństwie Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język polski

* Opis wyniku: przedział 1 – wyniki niskie, przedział 2 – wyniki niżej średnie, przedział 3 – wyniki średnie, przedział 4 – wyżej średnie, przedział 5 – wyniki wysokie w skali województwa

2.3. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2005 r. przez absolwentów szkół z powiatu kętrzyńskiego

Tabela 13. Zdawalność egzaminu maturalnego przez absolwentów szkół w powiecie kętrzyńskim

Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny

Szkoła Liczba zdających

liczba %

1 115 114 99,13

2 25 16 64

3 22 19 86,36

4 158 148 93,67

5 58 44 75,86

6 22 18 81,81

7 30 22 73,33

8 30 27 90

9 81 51 62,96

(12)

Wykres 10. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2005 r. przez absolwentów szkół z powiatu kętrzyńskiego

459 82

pozytywne wyniki negatywne wyniki

Cytaty

Powiązane dokumenty

Najpierw był On, Adam, potem była Ona (w raju bezimienna), potem byli razem w niewinności, potem skosztowali zakazanego owocu, stracili niewinność, ale utrata niewinności

Zdanie: Ten anarchiczny sposób tworzenia encyklopedii oraz jej darmowy charakter wzbudzały wielkie emocje, oskarżenia, próby dyskredytacji z jednej strony, a deklaracje o

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie elbląskim. Przedmiot Poziom

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie ełckim. Przedmiot Poziom podstawowy

Średni procent punktów uzyskanych przez zdających ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w powiecie giżyckim. Przedmiot Poziom

Średni procent uzyskanych punktów przez zdających na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół

Średni procent uzyskanych punktów przez zdających na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych przez absolwentów szkół

Jest więc Internet raczej tyglem, w którym kultury się spotykają, tu, dzięki właściwościom komunikacyjnym tego medium, następuje ich konfrontacja.. Jest to