Przedsiębiorstwo świadczy usługi elektryczne do wykonania których wykorzystuje kabel

Download (0)

Full text

(1)

Nauczyciel: Wanda Preuss

Przedmiot: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Klasa: 3BS BS6 grupa 1

Temat lekcji: Koszty i wydatki w działalności gospodarczej.

Data lekcji: 22..04.2020

Wprowadzenie do tematu: zapoznaj się z treścią i odpowiedz na następujące pytania.

1. Przedsiębiorstwo w 03.2020 zużyło energie elektryczną na kwotę 3 600,00 zł- do jakiej grupy kosztów zaliczymy koszt zużycia energii elektrycznej.

2. Wynagrodzenia pracowników za miesiąc marzec 2020 roku wynoszą 36 000,00 zł- do jakiej grupy zaliczymy ten koszt.

3. Przedsiębiorstwo świadczy usługi elektryczne do wykonania których wykorzystuje kabel. Koszt zużycia kabla to koszt stały czy zmienny.

Informacja zwrotna: proszę przesłać na adres erc@poczta.onet.pl

W ramach układu rodzajowego można podzielić koszty na następujące grupy:

-– zużycie materiałów i energii – rozchód nabytych surowców, półfabrykatów,

opakowań, paliwa ogumienia, części zapasowych maszyn i urządzeń, koszty zużycia energii elektrycznej, pary, wody, gazu,

– usługi obce – różne usługi wykonane przez dostawców: obróbka obca, usługi transportowe, usługi remontowe, koszty opłat pocztowych i telekomunikacyjnych,

– podatki i opłaty – VAT naliczony, podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

– wynagrodzenia,

(2)

– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki na ubezpieczenia

emerytalne, rentowe i wypadkowe, odpisy na fundusz pracy, na fundusz świadczeń socjalnych, na PFRON, na szkolenia pracowników,

– amortyzacja,

– pozostałe koszty rodzajowe – podróże służbowe, reprezentacja i reklama, czynsze, dzierżawy,

wg stopnia zależności kosztów od wielkości produkcji:

- koszty stałe – kształtują się w zasadzie na tym samym poziomie niezależnie od wielkości produkcji,

- koszty zmienne – kształtują się w określonej proporcji do wielkości wytworzonej produkcji,

Figure

Updating...

References

Related subjects :