Full text

(1)

:?«!

„spa

zai,scy

Samodzielny Publiczny ZespółZakładów Opieki Zdrowotnej

.

d'”

w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych

i

Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów,woj.świętokrzyskie,

REGON 000302391,NIP866-14-55-641 tel.15864-85-04

www.szpitalstaszowpl e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl wStaszowie

DZPiZ-381-12/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Samodzielny

Publiczny

Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej w

Staszowie zaprasza do składania ofert

i udziału w

postępowaniu dotyczącym:

Zakup i wymiana

urządzeń

w

pomieszczeniu stacji odwróconej osmozy

w

budynku

bloku

operacyjnego.

I.

Szczegółowyzakres przedmiotu

zamówienia:

4]

.

Przeglądiregulacjadwukolumnowej stacji zmiękczaniawody (wydajność3m3/h)

~ Dostawa i montaż wkładów ńitracyjnych tj: EPUROIT I 25/20—CA 20”(4sztuki),EPUROIT I 25 IZO-1 20"(Zsztuki),CENTRIFUGES NW 25 100mic(1opakowanie)

~ Dostawai montażpompy Grundfosstyp CM35ARGVAQQVCAAN modelA96806843-P3—1101 Pmax16bar Tmax

900

Qnom 3.1m3lhHnom 34.5m-hmax 45.9m-252t

- Utylizacja zużytychfiltrów,

.

Przegląd armatury zamontowanejstacji odwróconej osmozy wraz z osprzętem.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi ijakosclowymi określonymidla przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu oraz zgodniez:

_ wymaganiamiwynikającymi zobowiązującychPolskich Norm iprzepisów związanych;

_ zasadami rzetelnejwiedzy techniczneji ustalonymi zwyczajami.

3. Wykonawca zobowiązuje się do kierowania do wykonywania przedmiotu zamówienia wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, 3 w przypadku wykorzystywanego sprzętu wyłącznie sprawnych technicznie urządzeń i maszyn orazdo terminowego wykonywania przedmiotu zamówienia, a także usuwania wad, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe.z przyczyn leżących pojego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w pracach wykonywanychu Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. Do momentu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niegolub dla niego materiałów, elementów orazinnych przedmiotów.

5. Dostawa wszystkich materiałów i urządzeń wymienionych w punkcie numer 1 niniejszego zaproszenia do składaniaofert niezbędnychdo prawidłowego wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę,

| ||. Oferty

częściowe

]

Zamawiającynie dopuszcza możliwości składaniaofert częściowych.

| III. Oferty

wariantowe

I

Zamawiającynie dopuszcza możliwości składania ofertwariantowych.

[ lV. Termin

wykonania

zamówienia:

4]

Termin wykonania przedmiotu zamówieniado 14dni oddaty podpisania umowy.

| V. Warunki udziału w

postępowaniu oraz opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania tych

warunków: ]

Nie dotyczy.

VI. Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów,

jakie mają

dostarczyć

Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków

udziału w

postępowaniu:

Nie dotyczy.

(2)

VII. Informacje

o sposobie porozumiewania się Zamawiającego

z Wykonawcami

oraz

przekazywania

oświadczeń

lub

dokumentów,

a

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się

z Wykonawcami:

Oświadczenia,wnioski, zawiadomienia orazinformacje ZamawiającyiWykonawca, przekazują zgodnie zwyborem Zamawiającego,tj. za pomocąpoczty elektronicznej: e-mail: przetargi@szpita|staszow.pI

! VIII. Wymagania

dotyczące

wadium, jeżeli Zamawiający

żąda wniesienia

wadium: ]

Nie dotyczy

| IX. Termin związania

ofertą:

|

Do 30 dni oddaty złożeniaoferty.

| X. Opis

sposobu

przygotowywania ofert: |

Ofertawinna zawierać następujące dokumenty:

- Formularzofertyzałącznik numer1;

o O ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych dostępnych w odpowiednich bazach internetowych, Wykonawca musi złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składającychofertę.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentóww celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartymwzaproszeniu do składaniaofertwrazzzałącznikami.

XI. Miejsce

oraz

termin

składania

i otwarcia ofert:

Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na

adres

e—mail: przetargi@szpitalstaszow.pł (dokument wydrukowany, podpisanyi zeskanowany lub podpisanykwalifikowałnym podpisemelektronicznym); w terminie do dnia 26.05.2021 roku do godziny 13:00, z dopiskiem w tytule wiadomości Postępowanie DZPiZ-12/202l Otwarcieofert nastąpiogodzinie13:30.

mi.

Opis

sposobu obliczenia

ceny:

4

- Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.

› Cena musi uwzględniać wymagania ogłoszenia oraz obejmować wszystkiekoszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnejzobowiązującymiprzepisamirealizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę musi byćwyrażonawpolskich złotych.

.

Cena podana wofercie powinna byćceną kompletną, jednoznaczną iostateczną.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający

będzie się

kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia

tych kryteriów i

sposobu oceny

ofert:

CENA 100%

|7XIV. Informacje o

formalnościach,

jakie powinny

zostać dopełnione

po wyborze oferty: J Informacja owyborze najkorzystniejszejofertyzostanie zamieszczona na stronie internetowejZamawiającego.

XV. Wymagania

dotyczące zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, jeżeli Zamawiający

żąda wniesienia zabezpieczenia:

Nie dotyczy

XVI.

Istotne

dla

stron postanowienia,

które

zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w

sprawie zamówienia publicznego, ogólne

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli

zamawiający

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w

sprawie

zamówienia

publicznego

na takich

warunkach:

Nie dotyczy.

mi". Zastosowanie aspektów społecznych: J

Nie dotyczy.

Staszów, 20.05.2021r.

(3)

Załącznik

numer

1 dnia

...

Formularz oferty

Zamawia'gcy

nazwa adres:

_

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w

Staszowue

ul. 11

Listopada 78, 28

-

200 Staszów, Nazwa

i

adres Wykonawcy:

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na „Zakup

i

wymianę urządzeń w pomieszczeniu stacji odwróconej osmozy w budynku bloku operacyjnego SPZZOZ

w

Staszowie", nr DZPiZ-381-12/2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi

w

ogłoszeniu za cenę:

Wartość brutto ...

(słownie złotych: ... /100)

Oświadczenia Wykonawcy:

1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się

z Opisem

przedmiotu zamówienia przedstawionym

w

zaproszeniu

do

skladania

ofert

wraz

z

załącznikami oraz że

zdobyliśmy

wszelkie konieczne

i

wyczerpujące

informacje od

Zamawiającego do przygotowania

oferty i nie wnosimy

żadnych zastrzeżeń.

2.

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

3.

Oświadczamy że

po

protokolarnymzakończeniu

realizacji

przedmiotu zamówienia dostarczymy niezbędne

certyfikaty dot.

zamontowanych urządzeń

i udzielimy

pisemnej

gwarancji.

konawcy

Gail:

' iii?)!!!

Figure

Updating...

References

Related subjects :