• Nie Znaleziono Wyników

Kuratorium Oświaty w Lublinie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kuratorium Oświaty w Lublinie"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Kuratorium Oświaty w Lublinie

KOD UCZNIA

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016

ETAP WOJEWÓDZKI

Instrukcja dla ucznia

1. Zestaw konkursowy zawiera 10 zadań.

2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny.

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

5. Odpowiedzi wpisuj na arkuszu w miejscach do tego wyznaczonych.

6. Pisz czytelnie, czarnym lub niebieskim długopisem.

7. Wszelkie notatki możesz sporządzać w brudnopisie, który nie będzie oceniany.

8. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego rozwiązanie.

9. Staraj się nie popełniać błędów przy udzielaniu

odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

10. Nie używaj korektora.

Pracuj samodzielnie.

GOOD LUCK 

Czas pracy:

80 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40

Wypełnia komisja konkursowa

Numer

zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część

ustna Razem

Liczba punktó

w Liczba punktó w po weryfik

acji

(2)

Zadanie 1. Wysłuchaj czterech osób mówiących o interesujących miejscach, jakie odwiedziły. Dopasuj rozmówcę (Speaker 1-4) do opisu miejsca (A-F). Dwa opisy miejsc są podane dodatkowo i nie pasują do żadnego rozmówcy. Nagranie usłyszysz dwukrotnie.

Speaker 1 ….. Speaker 2 ….. Speaker 3 ….. Speaker 4 …..

A. an adventure park

B. a place where you can learn about technology C. a place where you can do sport

D. a historical place

E. a place where you can learn about the natural world F. a rock concert

…... / 2 pkt

Zadanie 2. Wysłuchaj czterech dialogów i w punktach 1-4 zakreśl A, B lub C oznaczające usłyszaną wypowiedź . Nagranie usłyszysz dwukrotnie.

1. A. Kelly doesn't think Mark will be interested in her book.

B. Kelly offers to lend Mark her book.

C. Kelly can't lend Mark her book at the moment.

2. A. Arsenal won the match last night.

B. Liverpool played better and won.

C. The score was 1 – 1.

3. A. Harry knew about the 14-year-old boy.

B. Harry was surprised to hear that a young teenager can go to university.

C. Harry thought the boy was 18 years old.

4. A. Gavin might not win Big Btother because he was impolite to someone.

B. Sandra is more popular than Gavin so she might win.

C. Gavin might not win Big Brother because he's boring.

…... / 2 pkt

(3)

Zadanie 3. Przeczytaj tekst z lukami. Uzupełnij go wpisując do każdej luki 1-10 jeden wyraz spośród A, B, C tak, aby powstała spójna i logiczna wypowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Dinosaurs lived a long time before people did. The environment 1.) …...

different then and they lived 2.) …... forests and in places with wet grass. Some dinosaurs were tall 3.) …... heavy and some were small. No dinosurs flew 4.) …... lived in the water.

It is difficult to 5.) …... things about dinsaurs because now 6.) …... are extinct. We know that the ones which ate meat 7.) …... big teeth. We also know that baby dinosaurs came from eggs, like snakes or chickens do today. 8.) …... people are famous bacause they have 9.) …... old dinosaur eggs.

I wish 10.) …... could find an old dinosaur egg, too!

1. A. were B. was C. is 2. A. at B. on C. in 3. A. and B. then C. if 4. A. than B. because C. or 5. A. learnt B. learn C. learning 6. A. they B. their C. them 7. A having B. had C. have 8. A. Any B. Lot C. Some 9. A. find B. found C. caught 10. A. mine B. me C. I

…... / 5 pkt

Zadanie 4. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach. Zastosuj Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, be going to lub used to.

1. The Wilsons (fly) …... to Portugal next week.

2. Look at those clouds! I think it (snow) …... soon.

3. I promise I (keep) …... my room clean next year!

4. He cut his finger when he (peel) …... potatoes.

5. Where (you/put) …... my mobile phone? I can't find it.

6. Look at the baby – it (play) …... with matches!

7. I (no hear) …... this song since I was a small child.

8. How often (you/drink) …... milk when you were younger.

(4)

Zadanie 5. Uzupełnij tekst odpowiednią formą podanych czasowników, dodając do nich właściwe przyimki.

look (2x) get feed calm turn find eat put come A Ghost Story

Mike's aunt lived in an old house in the country. During his holidays Mike often visited her. One year when he came to her house aunt Emily said, 'Strange things are going on here, Mike. I hope you will help me 1. …... what it is.'

Mike went to his room quite late on the first day. He was so sleepy.

He 2. …... his pyjamas, 3. …... the light and when he was just falling asleep he heard a knock on the door. He thought it was aunt Emily with a glass of milk for him so he said, 4. …... !' The door opened and Mike saw a white figure. It looked like a ghost. Mike started shivering. ' 5. …...', said the white figure. 'Don't be afraid of me! I need some help. I've 6. …... all the carrots in the kitchen and I'm still white. I'm 7. …... with being a ghost. I don't want to be white and scare everyone around.'

'But how can I help you?' asked Mike. ' Go to the garden and 8. …... some more carrots for me. If I eat more, maybe I'll turn orange',said the ghost.

Mike did what the ghost told him to do. But there were no carrots in the garden so he picked some blackcurrants. The ghost ate them all and he turned black.

Mike 9. …... him and thought that he looked like a vampire now. Suddenly Mike heard his aunt's voice. 'It's time to 10. …...! Breakfast is ready. And why are these blackcurrants on your pillow?'

…... / 10 pkt

(5)

Przeczytaj uważnie artykuł o ochronie naszej planety i wykonaj zadania 6-8.

Have you ever wanted to help the environment, but weren't sure where to start?

Well, in today's issue I'll be giving you a few pieces of advice. I'll tell you what you should do to help save our endangered planet!

I. This means taking your newspapers and magazines, your bottles (glass and plastic ones) and cans and even your old clothes to special bins. These are usually outside supermarkets or in parks. If everybody did this with their rubbish, it would make a big difference.

II. Look up the addresses and phone numbers in the phone book. It doesn't cost very much and members get a free magazine and a badge. Usually they have meetings every month and organise fun activities which really help the environment.

III. This could be something like clearing up the lawns near your house. Ask your friends to join you and take lots of rubbish bags with you. Last year a group of

children cleaned a beach in Greece and in one morning they had collected 450 kilos of rubbish. This included 234 bottles and 2345 cigarette ends!

IV. You pay a small amount to a company and they look after it for you. And you can choose any one you like, from gorillas to dolphins to elephants. They will send you a photo of 'your' new friend and tell you all about its progress. It's a great idea if you love wildlife!

So, what are you waiting for? Get out there and save out planet. It needs you!

Zadanie 6. Dopasuj nagłówek spośród podanych A-E do każdego fragmentu artykułu I-IV. Jeden nagłówek jest podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu.

A. Why not organise a 'pick-up-litter' day?

B. How about adopting an animal?

C. Ever thought about recycling?

D. Want to use less water?

E. What about joining an environmental group?

….../2 pkt

(6)

Zadanie 7. Wyszukaj w artykule i nagłówkach (Zadanie 6) wyrazy, które pasują do określeń 1-4 i wpisz je.

1. …... (n) putting rubbish in special bins so that it can be used again 2. …... (n) the natural world, including plants and animals

3. …... (adj) in danger of disappearing from the planet 4. …... (n) rubbish we usually find on the ground

….../2 pkt

Zadanie 8. Przeczytaj artykuł jeszcze raz i zadecyduj, czy poniższe zdania są zgodne z informacjami zawartymi w tekście. Wpisz literę (P) jeśli są prawdziwe lub (F) jeśli są fałszywe.

1. All environmental groups are free to join. …...

2. It's easy to find litter on Greek beaches. …...

3. You can choose the species of animal you want to adopt. …...

4. It's possible to see what your adopted animal looks like. …...

….../2 pkt

Zadanie 9. Spośród wymienionych świąt od A-H wybierz i podaj to, które

występuje w kalendarzu najwcześniej i to, które występuje najpóźniej.

A. Halloween B. Boxing Day C. Valentine's Day D. Thanksgiving E. Easter F. Bonfire Night G. St. Patrick's Day H. Columbus Day

…... …...

…... / 1 pkt

(7)

Zadanie 10. Spędzasz ferie zimowe z rodziną za granicą. Napisz list do kolegi/koleżanki. W liście opisz:

miejsce, w którym przebywasz,

co dotychczas zrobiłeś,

co planujesz/zamierzasz zrobić.

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

Informacja 1 1 pkt

Informacja 2 1 pkt

Informacja 3 1 pkt

Kompozycja 1 pkt

Poprawność językowa max. 3 pkt

Bogactwo językowe max. 3 pkt

Suma max. 10 pkt

(8)

BRUDNOPIS

Cytaty

Powiązane dokumenty

Motorem ewolucji są mutacje i rekombinacje, które przyczyniają się do zmienności organizmów. Dobór sztuczny polega na eliminowaniu przez środowisko osobników gorzej

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40 Do następnego etapu zakwalifikujesz się, jeżeli uzyskasz co najmniej 32 punkty. Wypełnia komisja konkursowa : Nr.. Oceń

Do przedstawionych poniżej polskich zabytków (Załącznik nr 3) dopisz styl architektoniczny prezentowany przez daną budowlę oraz nazwę budowli, a także

Rozpoczęcie kongresu wiedeńskiego – utworzenie Rzeczypospolitej Krakowskiej – początek rabacji galicyjskiej – wybuch powstania krakowskiego – wybuch Wiosny Ludów

Der Sommer in Deutschland ist schön: Man geht in den Biergarten oder einen Park und macht Ausflüge. Aber für mich ist der deutsche Sommer nicht heiß genug. Ich liebe die

En plus, nous faisons une liste des courses avant d’aller au supermarché surtout quand nous essayons de nouveaux recettes.. Nous donnons aussi les restes aux animaux

Punkty podziału oznaczyła kolejno A, B, C, D, E, F (punkt A znajduje się najbliżej punktu M). Wykonaj rysunek pomocniczy. Porównaj pola trójkątów MAK i EFK.

Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 8 zadań. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji