• Nie Znaleziono Wyników

Kuratorium Oświaty w Lublinie ……………………………………………………..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kuratorium Oświaty w Lublinie …………………………………………………….."

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Kuratorium Oświaty w Lublinie

………..

Imię i nazwisko ucznia

……… Liczba uzyskanych punktów Pełna nazwa szkoły

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP TRZECI

1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań.

2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny.

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Udzielaj precyzyjnych i starannie zapisanych odpowiedzi.

5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem (kolor

atramentu – czarny). Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.

6. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.

7. Nie używaj korektora.

8. Jeśli chcesz nanieść poprawkę w zapisie, przekreśl błędnie napisany wyraz i zapisz go jeszcze raz.

Na przykład: duł dół Pracuj samodzielnie.

POWODZENIA!

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40.

Tytuł laureata

uzyskuje uczeń, który zdobył co najmniej 36 punktów.

Zatwierdzam

(2)

Podaj cztery rzeczowniki w rodzaju żeńskim zakończone przyrostkiem -eż.

………...

Zadanie 2. (3 p.)

Podaj dziesięć terminów z zakresu nauki o języku, w których występuje rz lub ż. Następnie uporządkuj je alfabetycznie.

Terminy z zakresu nauki o języku z rz lub ż Wymienione w pierwszej kolumnie wyrazy w porządku alfabetycznym

Zadanie 3. (2 p.)

Podaj pięć czasowników w formie bezokolicznika, które piszemy łącznie z cząstką nie.

………...

Zadanie 4. (2 p.)

Dopisz do podanych wyrazów po jednym przysłówku przeciwstawnym z h lub ch.

detalicznie – ……….………..

skromnie – ……….

spokojnie – ……….…………

zdrowo – ……….…

(3)

Zastąp podane wyrażenia jednym rzeczownikiem o podobnym znaczeniu zawierającym h lub ch.

przywódca bandy – ……….….…..

koniec epoki – ……….…………..

rój owadów – ………..…..…

zachowania awanturnicze – ………...

Zadanie 6. (3 p.)

Do nazw własnych dopisz rzeczowniki będące nazwami mieszkańców kontynentów, państw, regionów, miast, dzielnic miasta.

Nazwa własna Nazwa mieszkańca w mianowniku Śląsk

Litwa Lwów

Azja Bruksela

Chełm Żoliborz

(4)

Zapisz słownie podane liczby.

757 2534 800642 2035001 805 59 10369 333555

Zadanie 8. (2 p.)

Utwórz podane formy rzeczowników.

Rzeczownik Rzeczownik w miejscowniku liczby pojedynczej

motto Traugutt Jagiełło

willa terror lasso

(5)

Ułóż historyjkę, w której zastosujesz siedem wyrazów z rz pisanym po spółgłoskach i siedem wyrazów z rz występującym w zakończeniach wyrazów. Pamiętaj o zapisie poprawnym pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Podkreśl w swojej wypowiedzi zastosowane wyrazy z rz.

Wyrazy z rz po spółgłoskach ………..

………...

Wyrazy z rz w zakończeniach ………..

………...

Wypowiedź

…...………

………...

………...

………...

………...

………...

………...

………...

………...

………...

………...

(6)

Zapisz wszystkie głoski, na które wymienia się ż. Do każdej wymiany głosek podaj przykład.

Ż wymienia się w formach pokrewnych lub innych wyrazach na głoski:

Przykłady wyrazów, w których wystąpiła wymiana

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Zadanie 11. (6 p.)

Utwórz trzy grupy wyrazów zawierających ó. Pierwsze litery mają utworzyć odpowiednio trzy hasła: kropka, wzlot, bzdura. Nie powtarzaj tych samych wyrazów.

Grupa A Hasło: kropka

Grupa B Hasło: wzlot

Grupa C Hasło: bzdura

k w b

r z z

o l d

p o u

k t r

a a

(7)

A) Podaj pięć wyrazów złożonych, w których występuje u lub ó.

………...

………...

B) Podaj pięć rzeczowników w mianowniku, w których występuje ą lub ę.

………...

………...

C) Podaj pięć przymiotników w mianowniku, w których występuje om lub on.

………...

………...

(8)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40 Do następnego etapu zakwalifikujesz się, jeżeli uzyskasz co najmniej 32 punkty. Wypełnia komisja konkursowa : Nr.. Oceń

Представь себе, что ты в кругу любящих тебя людей, которые довольны общением с тобой, что они хотят порадовать тебя, может даже подружится с

Uporządkuj zdania tak, aby utworzyły logiczne opowiadanie. b) На следующий день Серёжа сдал кровь для анализа и сделал ЭКГ. c) Когда Серёжа вошёл в кабинет,

Der Sommer in Deutschland ist schön: Man geht in den Biergarten oder einen Park und macht Ausflüge. Aber für mich ist der deutsche Sommer nicht heiß genug. Ich liebe die

Punkty podziału oznaczyła kolejno A, B, C, D, E, F (punkt A znajduje się najbliżej punktu M). Wykonaj rysunek pomocniczy. Porównaj pola trójkątów MAK i EFK.

ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 6 zadań. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny.

Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 7 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je

Na podstawie mapy (załącznik nr 7) i wiedzy własnej wykonaj polecenia. a) Podaj nazwy trzech głównych państw, które utworzyły Trójporozumienie. b) Napisz nazwy miejscowości,