• Nie Znaleziono Wyników

W razie trudności proszę pytad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W razie trudności proszę pytad"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Witam,

Temat i nacobezu proszę wpisad do zeszytu ( temat na dzieo 20. 03. 2020) Temat: Energia i praca.

Nacobezu:

Potrafię podad przykłady rodzajów energii Znam pojęcie pracy w sensie fizycznym

Wiem, kiedy wykonana jest praca mechaniczna a kiedy jest równa zero Znam wzór na obliczenie pracy mechanicznej

Znam jednostki pracy

Rozwiązuję zadani problemowe i rachunkowe z wykorzystaniem poznanego wzoru.

Przebieg lekcji:

1. Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs 2. Przeczytaj temat 29 z podręcznika : energia i praca.

3. Rozwiąż zadania pod tematem.

4. Rozwiązania prześlij do sprawdzenia.

5. W razie trudności proszę pytad.

Odpowiedzi proszę przesyład na mojego maila: jolamarkowicz@wp.pl W razie trudności proszę pytad mailowo.

Powodzenia!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po nad to AAP i Me di - cal Tri bu ne Pol ska nie po pie ra ją sto so wa nia ani nie rę - czą (bez po śred nio lub po śred nio) za ja kość ani sku tecz ność ja kich kol wiek

a) Pole działki pana Zbyszka jest równe ……… m 2. b) Długość boku działki pana Zbyszka jest równa ……….. c) Obwód działki pana Jana jest równy: ………m. ). Za pomocą cyfr

………. c) Ile czasu będzie trwało napełnianie pustej cysterny, jeśli będzie otwarty pierwszy kran, który napełnia cysternę i kran w dnie

Jego podstawą było przekonanie, że słowo jest żywe tylko wtedy, gdy jest wymawiane przez obecnego realnie człowieka wobec innych realnie obecnych ludzi, wymawianiu temu

Pieniądze - znam i rozumiem..

30. Czy Jan Henryk Dąbrowski brał udział w powstaniu?.. Jaka polska jednostka wojskowa w czasie II wojny światowej przyjęła imię Kościuszki? Podaj pełną

Wśród podanych wyrazów znajduje się taki, po którego skrócie nie stawia się kropki. Wypisz go i napisz

Jeśli zauważysz, że jedna z osób jest wykluczana przez grupę, postaraj się tak organizować lekcje WF-u, żeby mogła ona brać udział i czuć się pewnie.. Spytaj np., jaką