• Nie Znaleziono Wyników

Przedmowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przedmowa."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Jacek Rosa Poprawa konkurencyjności gospodarki Irlandii jako najważniejsze ... 7

Przedmowa

Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego inauguracją roku akademickiego 2006/2007 rozpoczęła 10 rok działalności dydaktyczno-naukowej. Z tej też okazji oddajemy do rąk Czytelników V tom „Rocznika Żyrardowskiego”, w którym znajduje się 28 artykułów obejmujących bardzo rozległą proble-matykę w sensie tematycznym jak i geograficznym. Artykuły próbowano przyporządkować do odpowiednich działów w zależności od treści. Miano-wicie, zgodnie z podtytułem „Rocznika”, ze jest on poświęcony sprawom globalnym, regionalnym i lokalnym, w dziale I – Problemy ogólne – znajdują się trzy artykuły. Pierwszy – będący skrótem wykładu wygłoszonego przez prof. zw. dr hab. Wojciecha Rowińskiego z Akademii Medycznej w War-szawie na otwarcie roku akademickiego 2006/2007 – dotyczy bardzo waż-nego zagadnienia jakim są przeszczepy narządów ratujące lub przedłuża-jące życie ludzkie. Jest to problem bardzo złożony zarówno od strony me-dycznej, etycznej jak również ekonomicznej.

Dwa następne artykuły umieszczone w tym dziale dotyczą zróżni-cowania przestrzennego rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie i w USA.

W dziale II – Polska – znajduje się bardzo interesujący artykuł profe-sora Leszka Balcerowicza – prezesa Narodowego Banku Polskiego w la-tach 1996–2007 (styczeń), dotyczący roli banku w stabilności polskiego pieniądza oraz artykuł mgr Jakuba Kęski dotyczący subsydiarności.

W części III – Problemy regionalne Polski – polecam czytelnikowi cztery artykuły dotyczące woj. lubelskiego i dwa artykuły poświecone woj. mazowieckiemu i jeden Warszawie.

W części IV – Problemy lokalne – najbardziej obszernej, znajduje się 16 opracowań, z czego dwa dotyczą Mszczonowa (miasta i gminy), trzy Grodziska Mazowieckiego, cztery Żyrardowa i po jednym artykule poświę-cono gminom Magnuszew, Łąck i Wiskitki.

W ostatniej część V – Z życia uczelni – zamieszczono samoocenę kształcenia w WSRL w okresie 10 lat jej istnienia. W dorobku tym mieszczą się też następujące wydawnictwa uczelni:

w roku 1998:

„Sanologia – nauka o zdrowiu społeczeństwa”, pod redakcją prof.

(3)

Przedmowa 8

w 2004 roku pojawiły się następujące publikacje:

– „Rola zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym”

autorstwa Macieja Gurbały,

„Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych

Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973 r.” dr Jacka Rosy,

„Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struk-tur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie Suwałk” dr Dariusza Pio-trowskiego;

w 2005 r. ukazały się:

– „Historia i kultura Mazowsza do 1526 roku” prof. dr hab. Benona Dymka, – „Wstęp do ekonometrii (z zadaniami)” dr Eligiusza W. Nowakowskiego,

„Pamiętniki Polaków na wschodzie” opracowane przez Andrzeja

Bu-dzyńskiego (wydane wspólnie z Instytutem Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie),

„Rocznik Żyrardowski” tom III,

– „Procesy dostosowawcze województwa mazowieckiego do nowych wa-runków otoczenia”, materiały konferencyjne.

w 2006 r.:

„Promocja zdrowia i wczesne wykrywanie chorób przewlekłych wśród

mieszkańców powiatu grodziskiego”, materiały z konferencji organizo-wanej przez Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowiec-kim,

„Rocznik Żyrardowski” tom IV,

„Pamiętniki Polaków na wschodzie” tom II opracowane i wstępem

opa-trzone przez Andrzeja Budzyńskiego (wydane wspólnie z Instytutem Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), – „Zarys mikroekonomii – ćwiczenia, zadania, testy, problemy” autorzy:

Luiza Bednarowska, Jacek Drążkiewicz

Żywiąc nadzieję, że z tych publikacji i artykułów zawartych w „Rocz-niku” korzystać będą nie tylko studenci, życzymy przyjemnej lektury.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Maryja Panna - niewiasta umiejąca milczeć i słuchać, ulegle poddają­ ca się działaniu Ojca - przyzywana jest przez wszystkie pokolenia jako „bło­ gosławiona”,

W przypadku wskazania w rozporządzeniu Rady Ministrów innego naczelnego lub centralnego organu administracji państwowej albo NBP, które to instytucje nie- zależnie od Prezesa GUS

ści pieniądza staje się bowiem wówczas środkiem mało skutecznym do osiągnięcia zamierzonego celu, a mianowicie do przesunięcia siły kupna ze społeczeństwa na

finansow anie. 25) Księgow ość pow iernicza. 4) Szczególne zastosowania rachunkow ości kosztów.. 5) Zasady księgow ania kosztów poszczególnych zam ówień. 10)

ków pieniężnych i o ile akumulacja ta jest cał- kewicie w dyspozycji państwa działanie ich nie różni się od podatku. Na odcinku gospodarki państwowej zadaniem

M. Tym nie mniej już teraz, jakkolwiek proces kształtowania się naszego modelu gospodarczego nie jest jeszcze ostatecznie zakończony, miejsce, jakie zajmuje w nim

Narodowy Bank Polski sam przez się nie jest i nie potrzebuje być pionierem, po­.. nieważ w wyniku dokonanych przemian

Rentowność narzędzi polityki monetarnej wyznacza zaś poziom podstawowych stóp procentowych NBP, które w założeniach polityki pieniężnej traktuje się jako główny