• Nie Znaleziono Wyników

Komunikat 19/2018: Indeks Państwowego Paternalizmu: krytycy i entuzjaści paternalistycznych regulacji unijnych w Parlamencie Europejskim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Komunikat 19/2018: Indeks Państwowego Paternalizmu: krytycy i entuzjaści paternalistycznych regulacji unijnych w Parlamencie Europejskim"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Cytaty

Powiązane dokumenty

By a suitably modified version of the Ackermann lemma based algorithm ALBA, we transform many strict implication sequents into analytic rules em- ploying one of the main tools

Jeśli chodzi o formułowanie polityki UE oraz innych członków społeczności między- narodowej względem Afganistanu, najczęściej pojawiały się oceniające wypowiedzi

(23) nad działaniem ekstraktu etanolowego z propolisu włoskiego na drobnoustroje wyizolowane od chorych z zakażeniami układu od- dechowego (tab. 13) wynika, że

Do ćwiczenia Rzeżucha potrzebne Ci będą zestawy doświadczalne dla każdego dziecka (słoik lub plastikowy pojemnik, wata, nasiona rzeżuchy) oraz jeden zestaw pokazowy

It does, however, seem hard to implement this rule while collecting meaning directives, and the choice of whether certain expression figures in a sentence enclosed in a

Of course, one could argue that the experiential machine does not really prove its own consistency, but then the discussion becomes a question begging, since we adduce a

Libera³owie, z ró¿- nym rezultatem, uczestniczyli we wszystkich kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego, które po 1979 roku odbywa³y siê w odstêpach piêcioletnich: w

Pierwotnie wybory do Parlamentu Europejskiego mia³y odbyæ siê w 1978 roku, ale Wielka Brytania poprosi³a, by odby³y siê rok póŸniej 38.. Wskutek kampanii wyborczej z 1979