Regulamin przetargu na dzierŝawę parkingu przy Hali widowiskowo-sportowej Sośnica

Pełen tekst

(1)

Regulamin przetargu na dzierŜawę parkingu przy Hali widowiskowo-sportowej Sośnica

§ 1

1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na dzierŜawę parkingu przy Hali widowiskowo-sportowej Sośnica pod parking i/lub komis, zwany w dalszej części Regulaminem.

§ 2

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które spełniają poniŜsze warunki:

a) nie zalegają z Ŝadnymi płatnościami na rzecz MZUK i Gminy Gliwice, b) wniosą wadium w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu

c) w terminie wskazanym w ogłoszeniu złoŜyły ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu załączając następujące dane i dokumenty:

- firmę lub imię i nazwisko,

- oferowaną cenę nie niŜszą niŜ wywoławcza,

- określenie działalności jaką najemca będzie prowadził na terenie najmu, - dowód wpłaty wadium,

- kserokopię dowodu osobistego osoby podpisującej ofertę,

2. Wadium naleŜy wpłacić w kasie MZUK lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408.

3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, z zastrzeŜeniem ust. 4, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

a) odwołania przetargu, b) zamknięcia przetargu, c) uniewaŜnienia przetargu,

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej i zostanie zwrócone najemcy na koniec trwania umowy.

§ 3

1. Przetarg przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora MZUK, zwana dalej Komisją.

2. Do rozstrzygnięcia przetargu, wystarczy jedna waŜna oferta, wygrywa oferent, który zaproponował najwyŜszą cenę.

3. W przypadku złoŜenia przez podmioty dwóch ofert zawierających tą samą cenę, przetarg zostanie rozstrzygnięty wśród tych podmiotów, po ponownym złoŜeniu ofert w terminie dwóch dni.

4. Komisja przetargowa sporządzi z przeprowadzonego przetargu protokół, który będzie zawierał:

a) termin i miejsce przetargu, b) skład komisji przetargowej,

c) firmy dopuszczone i niedopuszczone do uczestnictwa wraz z uzasadnieniem, d) ceny najmu proponowane w poszczególnych ofertach,

e) nazwę oraz siedzibę firmy wyłonionej w przetargu jako najemca

(2)

f) Informacje o dacie sporządzenia protokołu,

Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

6. Protokół pozostaje do wglądu w siedzibie MZUK w terminie 14 dni od sporządzenia, dla uczestników przetargu, którzy wpłacili wadium.

§ 4

1. Uczestnicy, którzy przetarg wygrają zobowiązani są podpisać umowę najpóźniej w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

2. MZUK moŜe odmówić podpisania umowy z uczestnikiem, który przetarg wygrał i zatrzymać wadium w razie gdy uczestnik nie dochowa następujących warunków:

− najpóźniej do dnia podpisania umowy, nie przedstawi aktualnego (wydanego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed data podpisania umowy) odpisu z właściwego rejestru KRS lub odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

− odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w przetargu lub nie podpisze umowy w terminie wskazanym w ustępie 1,

− zawarcie umowy stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie uczestnika przetargu.

3. MZUK nie wyraŜa zgody na podnajem lub/i dalsze oddanie w dzierŜawę terenu w trakcie trwania umowy dzierŜawy.

4. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:

a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy przetargu wraz z oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz z oświadczeniem o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz MZUK i Gminy Gliwice,

b) Załącznik nr 2 - umowa dzierŜawy.

(3)

Zał. Nr 1 ...

(pełna nazwa firmy)

FORMULARZ OFERTOWY W PRZETARGU NA

DZIERśAWĘ PARKINGU PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SOŚNICA

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c.

44-109 Gliwice

1. Przystępując do przetargu pisemnego na dzierŜawę parkingu przy Hali widowiskowo- sportowej Sośnica, oferuję cenę brutto najmu w wysokości

- netto ...zł.

- podatek VAT ... % kwota ... zł.

---

Razem kwota brutto : ... zł.

Słownie zł.: ...

2. Deklarowany czas obowiązywania umowy:……… (min. 24 m-cy, max 3 lata) 3. DzierŜawiony teren zamierzam przeznaczyć na prowadzenie działalności:

………

(uszczegółowienie, krótki opis prowadzonej działalności) 4. Niniejszym oświadczam, Ŝe:

− nie zalegam z Ŝadnymi płatnościami na rzecz MZUK i Gminy Gliwice,

− zapoznałem się z warunkami technicznymi terenu i przyjmuję te warunki bez zastrzeŜeń

− zapoznałem się z Regulaminem niniejszego przetargu oraz wzorem umowy, nie wnoszę do nich zastrzeŜeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach.

Załącznikami do oferty są:

- dowód wpłaty wadium,

- kserokopia dowodu osobistego osoby podpisującej ofertę

... ...

(miejscowość, data) ( podpis)

(4)

UMOWA DZIERśAWY

Zawarta w dniu . . . .2012 roku pomiędzy Gminą Gliwice – Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, NIP 631-011-22-68, reprezentowanym przez:

- inŜ. Henryka Białowąsa – p.o. Dyrektora,

zwanym w dalszej części umowy „WydzierŜawiającym”

a ...

zwanym w dalszej części umowy „DzierŜawcą”

I. Przedmiot umowy

§1

1. WydzierŜawiający oddaje w dzierŜawę na warunkach określonych w niniejszej umowie nieruchomość – parking przy hali widowiskowo – sportowej Sośnica, stanowiącą własność Gminy Gliwice, pozostającą w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, połoŜoną w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130 obejmującą część działki 1940 o pow. ok. 750 m2 (powierzchnia całkowita działki 0,4632 ha) obręb Sośnica, zapisaną w KW nr GL1G/00052401/7).

2. WydzierŜawiający oddaje w dzierŜawę DzierŜawcy nieruchomość opisaną w ust. 1 w celu prowadzenia parkingu i/lub komisu samochodowego.

3. WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe jest administratorem parkingu przy hali widowiskowo – sportowej Sośnica, jest umocowany do podpisania niniejszej umowy oraz jest jedynym właścicielem dzierŜawionego parkingu i oświadcza, Ŝe przedmiot umowy wolny jest od wszelkich obciąŜeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemoŜliwić lub utrudnić wykonanie przez DzierŜawcę uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

II. Warunki realizacji umowy

§2

1. Umowa niniejsza została zawarta na okres . . .

2. WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe nie udostępnia pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności przez DzierŜawcę oraz, Ŝe dzierŜawiony teren pozbawiony jest dostępu do instalacji energii elektrycznej i wody (media).

3. DzierŜawca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

4. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy DzierŜawca zobowiązany jest:

a) zabezpieczyć dzierŜawiony teren parkingu tak, aby zminimalizować skutki prowadzonej działalności mogące wpłynąć na osoby lub mienie znajdujące się poza dzierŜawionym terenem,

b) do ochrony i utrzymania porządku oraz zapewnienia odpowiedniego stanu estetycznego, w szczególności zobowiązany jest do usuwania i wywozu wszelkich odpadów, na całej powierzchni działki nr 1940, tj. na 0,4632 ha. Koszty sprzątania oraz wywozu odpadów ponosi DzierŜawca we własnym zakresie,

5. W trakcie trwania imprez sportowych/rozrywkowych w hali widowiskowo – sportowej Sośnica DzierŜawca w miarę moŜliwości udostępnia WydzierŜawiającemu część dzierŜawionego terenu pod parking dla uczestników imprezy.

5. W trakcie trwania imprez sportowych/rozrywkowych w hali widowiskowo – sportowej Sośnica DzierŜawca zobowiązany jest udostępnić przejazd przez dzierŜawiony teren oraz bramę wjazdową na dzierŜawiony teren.

6. Kierownik hali widowiskowo – sportowej Sośnica jest zobowiązany powiadomić DzierŜawcę o imprezie sportowej/rozrywkowej na 3 dni przed jej planowanym rozpoczęciem w celu udostępnienia przez DzierŜawcę terenu oraz bramy wjazdowej.

7. W przypadku wyrządzenia szkód WydzierŜawiającemu lub osobom trzecim, DzierŜawca zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych i usunięcia szkód we własnym zakresie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wyrządzenia szkody.

§3

1. WydzierŜawiający wyraŜa zgodę na wniesienie przez DzierŜawcę, na dzierŜawiony teren, wszelkiego sprzętu/urządzeń/pojazdów (ruchomości) niezbędnych do prowadzenia działalności opisanej w §1 ust. 2 umowy.

(5)

2. WydzierŜawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom DzierŜawcy poprzez działanie osób trzecich lub działanie innych zdarzeń losowych.

§4

1. DzierŜawcy nie wolno dokonywać zmian przeznaczenia dzierŜawionego terenu.

2. DzierŜawcy nie przysługuje prawo do podnajmowania/poddzierŜawiania lub oddawania przedmiotu umowy do bezpłatnego uŜytkowania w całości lub w części osobom trzecim.

3. Przekazanie przedmiotu dzierŜawy oraz odbiór po zakończeniu dzierŜawy nastąpi w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§5

Do bieŜących kontaktów, w sprawie realizacji przedmiotu umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

a) ze strony WydzierŜawiającego:

Grzegorz Śliczniuk, kierownik hali widowiskowo – sportowej Sośnica, tel. 32 332-10-87 b) ze strony DzierŜawcy:

. . . tel. . . .

§6

1. KaŜda ze Stron moŜe niniejszą umowę rozwiązać z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego:

a) WydzierŜawiający, gdyby przedmiot dzierŜawy okazał się niezbędny do wykonywania działalności statutowej lub gdy wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym,

b) DzierŜawca z własnej woli.

Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.

2. WydzierŜawiający moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku raŜącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez DzierŜawcę, zalegania przez DzierŜawcę z zapłatą naleŜności za jeden okres rozliczeniowy.

3. Bez względu na formę zakończenia umowy dzierŜawy, DzierŜawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wniesionych ruchomości z dzierŜawionego terenu w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni roboczych. W przypadku nieusunięcia urządzeń w ww. terminie WydzierŜawiający, bez dodatkowego wezwania, dokona demontaŜu oraz wywiezie pozostawione urządzenia na wysypisko śmieci. Koszty demontaŜu, transportu i składowania na wysypisku ponosi DzierŜawca.

III. Warunki finansowe realizacji umowy

§7

1. Z tytułu niniejszej umowy DzierŜawca zobowiązuje się do zapłaty czynszu dzierŜawy w wysokości . . . zł (słownie: . . . .) brutto miesięcznie.

2. Zapłata naleŜności następować będzie przelewem na nr konta ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice 68 1050 1285 1000 0002 0213 1876 na podstawie faktur wystawianych do 7 dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc z góry.

3. DzierŜawca ureguluje naleŜność w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

4. W przypadku zwłoki w płatności czynszu DzierŜawca jest obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości.

5. Wysokość czynsz dzierŜawy, o którym mowa w ust. 1, będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. Waloryzacja będzie odbywać się poprzez doręczenie DzierŜawcy pisma WydzierŜawiającego informującego o wysokości czynszu.

§8

1. DzierŜawca wpłaca kaucję gwarancyjną w wysokości . . . zł (słownie: . . . .) brutto, która podlega zwrotowi po przekazaniu przedmiotu umowy wstanie niepogorszonym WydzierŜawiającemu.

2. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia przedmiotu umowy ponad normalne zuŜycie w trakcie trwania umowy oraz zabezpieczenia wszelkich naleŜności finansowych, w tym z tytułu zaległego czynszu.

(6)

3. Kaucja zostanie zwrócona przelewem na nr konta DzierŜawcy . . . ., w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag określonego w §4 ust. 3 umowy i powiększona o odsetki wynikające z rachunku bankowego WydzierŜawiającego.

4. Strony dopuszczają moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŜszającego wysokość wpłaconej kaucji na zasadach ogólnych.

5. DzierŜawca wskazuje adres do doręczania wszelkiej korespondencji:

. . . W przypadku zmiany adresu do doręczeń DzierŜawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia WydzierŜawiającego o powyŜszym, wskazując nowy adres.

IV. Postanowienia końcowe

§9

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby WydzierŜawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron.

WYDZIERśAWIAJĄCY DZIERśAWCA

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :