Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy

Pełen tekst

(1)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Przekazać/wysłać do 12 dnia Gdynia roboczego po mies. kończą- Poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym cym okres sprawozdawczy do poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy/

Numer statystyczny-REGON i poszukujących pracy, staż właściwego terytorialnie 191927734 i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Urzędu Statystycznego Stan za 01.01.2009-31.12.2009 Gmina: Gdynia (226201)

Dział 1. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA

1.1. Korzystający z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (z wyjątkiem młodzieży uczącej się)

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy

Wyszczególnienie Liczba wizyt

liczba osób L. wizyt Liczba osób, które Liczba Liczba osób, liczba osób liczba osób Liczba osób które skorzystały w ramach skorzystały grup które skorzystały kótre skorzystały przepro- indywidualnych Liczba uczestniczących z rozmowy porady z porady z porady w grupowej z badań testowych wadzonych grup w spotkaniach wstępnej indywi- indywidualnej badań grupowych dualnej testowych

w okresie sprawozdawczym

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ogółem (w. 02 do 04) 01 1577 947 3040 1991 1231 2 13 13 44 32 125 84 51 46 348 237 bezrobotni 02 1531 929 2968 1935 1206 13 13 43 32 122 346 236

Z tego poszuk. pracy 03 4 1 1 1 0 0 0 1 0 3 2 1

inni 04 42 17 71 55 25 0 0 0 0 0 0 0 Wybrane kategorie bezrobotnych (z wiersza 02) Bezrobotni do 25 roku 05 138 65 213 159 75 1 1 8 7 23 31 12 Bezrobotni pow. 50 roku 06 423 241 912 566 326 4 4 3 2 9 102 68 Bezrobotni do 6 m-cy 07 1026 574 1731 1177 698 8 8 26 19 71 196 142 Bezrobotni od 6 do 12 m 08 345 221 792 505 301 3 3 10 8 30 90 54 Bezrobotni pow. 12 m-cy 09 160 134 445 253 207 2 2 7 5 21 60 40 Zamieszkali na wsi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niepełnosprawni 11 146 83 334 201 115 4 4 2 1 6 29 13 Cudzoziemcy 12 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Osoby (z wyjątkiem młodzieży uczącej się) korzystające z poradnictwa indywidualnego według poziomu wykształcenia Liczba osób korzystających z usług poradnictwa indyw.

Wyszczególnienie

razem kobiety bezrobotni kobiety

w okresie sprawozdawczym 0 1 2 3 4 Ogółem (w. 14 + 15 do 18) 13 1991 1231 1935 1206

(2)

wyższym 14 593 398 585 392 z

tego polic. i śr. zawodowym 15 633 427 625 423 z

wyksz- śr. ogólnokształcącym 16 259 193 253 189 tałce

niem zasadniczym zawodowym 17 270 110 258 106

gimnazjalnym i poniżej 18 236 103 214 96

1.3. Wyniki działania poradnictwa indywidualnego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz posiadania statusu bezrobotnego

Osoby korzystające Szkolenie Pomoc w aktywnym Skierowanie do z usług poradnict- Podjęcie pracy zawodowe poszukiwaniu pracy Centrum Informacji Wyszczególnienie wa indywidualnego (klub pracy) i Plan. Kar. Zaw.

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

w okresie sprawozdawczym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 19 1991 1231 370 220 356 222 100 71 0 0 Bezrobotni 20 1935 1206 370 220 352 221 99 71 0 0 wyższe 21 585 392 146 90 94 61 17 11 0 0

wy polic. i śr. zawodowe 22 625 423 120 79 134 85 37 30 0 0 kształ

Z cenie śr. ogólnokształcące 23 253 189 40 27 42 31 13 11 0 0 wie-

rsza zasadnicze zawodowe 24 258 106 40 13 48 26 20 12 0 0 20

gimnazjalne i poniżej 25 214 96 24 11 34 18 12 7 0 0

do 6 miesięcy 26 1177 698 280 154 260 151 67 44 0 0 czas

pozost 6-12 miesięcy 27 505 301 64 44 62 43 15 12 0 0 bez

pracy powyżej 12 miesięcy 28 253 207 26 22 30 27 17 15 0 0

1.4 Pracodawcy korzystający z poradnictwa zawodowego według wielkości przedsiębiorstw

Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa

Liczba pracow. którym udzielono Liczba pracodawców, którym Liczba pracodawców, którym Wyszczególnienie pomocy w określeniu wymagań dot. udzielono pomocy tylko udzielono pomocy tylko w doborze stanowisk pracy oraz pomocy w określeniu wymagań, dotyczących kandydatów do pracy w doborze kandydatów do pracy stanowisk pracy

w okresie sprawozdawczym

sektor publiczny sektor prywatny sektor publiczny sektor prywatny sektor publiczny sektor prywatny 0 1 2 3 4 5 6 do 9 osób 29 0 0 0 0 0 0 Przed-

siębior- od 10 do 49 osób 30 0 0 0 0 0 0 stwa

od 50 do 249 osób 31 0 0 0 0 0 0 zatrud-

niające: 250 i więcej osób 32 0 0 0 0 0 0

Razem (w. 29 + 30 do 32) 33 0 0 0 0 0 0

(3)

1.5 Opracowywanie lokalnych informacji zawodowych

Liczba opisanych Liczba zawodów Wyszczególnienie instytucji z opracowaną edukacyjnych informacją lokalną +

0 w okresie sprawozdawczym

0 1 2

Szkoły wyższe i studia podyplomowe 34 0

Szkoły średnie i policealne 35 0

Zasadnicze szkoły zawodowe 36 0

Inne instytucje szkolące 37 0

Informacje o szansach zatrudnienia 38 0

Informacje o płacach 39 0

Informacje o podnoszeniu kwalifikacji 40 0

(4)

Dział 2. POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY (KLUBY PRACY)

2.1.Organizatorzy i uczestnicy szkoleń oraz zajęć aktywizacyjnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy

Liczba Liczba z tego Liczba z tego klubów uczestników uczestników

Wyszczególnienie pracy szkoleń w bezrobotni poszukujący zgłoszeni zajęć akty- bezrobotni poszukujący zgłoszeni klubie pracy pracy z przyczyn wizacyjnych pracy z przyczyn dot. zakła- dot. zakła- du pracy du pracy w okresie sprawozdawczym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ogółem (w. 02 + 03 + 04 + 05) 01 6 87 87 0 0 291 291 0 0 PUP samodzielnie 02 6 87 87 0 0 291 291 0 0 z tego

kluby pracy instytucje i organizacje 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zorganizowane współpracujące z PUP przez:

instytucje i organizacje którym PUP zlecił reali- 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zacje usługi Centrum Informacji i Planowania 05 0 0 0 0 Kariery Zawodowej WUP

2.2.Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (szkolenia w klubach pracy)

Liczba z tego Wybrane kategorie bezrobotnych (z rubryki 2) Wyszczególnienie uczestników

szkoleń bezrobotni poszukujący zgłoszeni kobiety zamieszkali długotrwale niepełno- cudzoziemcy do 25 roku powyżej 50 ogółem pracy z przyczyn na wsi bezrobotni sprawni życia roku życia dot. zakł.

pracy

w okresie sprawozdawczym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem 06 87 87 0 0 68 0 20 16 0 7 41 18-24 07 6 6 0 0 2 0 0 1 0 Wiek

25-34 08 14 14 0 0 12 0 0 0 0

35-44 09 18 18 0 0 17 0 4 2 0

45 lat i więcej 10 49 49 0 0 37 0 16 13 0 wyższe 11 17 17 0 0 13 0 4 0 0 0 8

polic. i śr. zawodowe 12 27 27 0 0 25 0 4 4 0 2 13 Wykształ

cenie średnie ogólnokszt. 13 18 18 0 0 15 0 5 2 0 3 5

zasadnicze zawodowe 14 14 14 0 0 7 0 4 7 0 1 10

gimnazjalne i poniżej 15 11 11 0 0 8 0 3 3 0 1 5 do 1 roku 16 13 13 0 0 12 0 1 3 0 0 4

Staż 1-5 17 19 19 0 0 14 0 0 1 0 2 7 pracy

ogółem 5-10 18 10 10 0 0 8 0 0 3 0 0 3

10-20 19 26 26 0 0 22 0 14 6 0 16

20 lat i więcej 20 8 8 0 0 5 0 5 1 0 8

(5)

bez stażu 21 11 11 0 7 0 0 2 0 5 3 do 6 miesięcy 22 42 42 0 31 0 0 4 0 5 14 Czas

pozost 6-12 23 23 23 0 17 0 0 4 0 1 11 bez pracy

powyżej 12 24 22 22 0 20 0 20 8 0 1 16

2.3 Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Liczba z tego Wybrane kategorie bezrobotnych (z rubryki 2) uczestników

zajęć bezrobotni poszukujący zgłoszeni kobiety zamieszkali długotrwale niepełno- cudzoziemcy do 25 roku powyżej 50 Wyszczególnienie aktywizacyj pracy z przyczyn na wsi bezrobotni sprawni życia roku życia nych ogółem dot. zakł.

pracy

w okresie sprawozdawczym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem 25 291 291 0 0 158 0 39 39 0 11 100 18 - 24 lata 26 11 11 0 0 4 0 0 3 0

25 - 34 27 81 81 0 0 52 0 10 3 0 Wiek

35 - 44 28 76 76 0 0 39 0 8 6 0

45 lat i więcej 29 123 123 0 0 63 0 21 27 0 wyższe 30 49 49 0 0 36 0 14 3 0 0 8

polic. i śr. zawodowe 31 89 89 0 0 50 0 11 12 0 3 35 Wykształ

cenie średnie ogólnokszt. 32 27 27 0 0 23 0 3 3 0 2 7

zasadnicze zawodowe 33 72 72 0 0 32 0 9 12 0 2 32

gimnazjalne i poniżej 34 54 54 0 0 17 0 2 9 0 4 18 do 1 roku 35 31 31 0 0 21 0 3 2 0 2 2

Staż 1-5 36 52 52 0 0 29 0 4 9 0 6 9 pracy

ogółem 5-10 37 58 58 0 0 33 0 9 5 0 0 12

10-20 38 52 52 0 0 33 0 10 8 0 23

20 lat i więcej 39 67 67 0 0 21 0 11 12 0 46

bez stażu 40 31 31 0 21 0 2 3 0 3 8 do 6 miesięcy 41 185 185 0 89 0 0 15 0 6 62 Czas

pozost 6-12 42 62 62 0 36 0 0 14 0 4 22 bez pracy

powyżej 12 43 44 44 0 33 0 39 10 0 1 16

(6)

Dział 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

3.1. Kategorie bezrobotnych i poszukujących pracy kierowanych na szkolenia

Osoby, które w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie rozpoczęły szkolenie ukończyły szkolenie podjęły pracę w trakcie lub po ukończ. szkol.

razem kobiety razem kobiety razem kobiety 0 1 2 3 4 5 6 ogół.(w. 02+05+10+13+16+17+18+19) 01 527 294 557 315 180 105 razem 02 492 269 522 290 175 101 bezrobotni

(bez uczestniczący w szkoleniach 03 79 22 87 25 30 10 niepełno- z wskazanych przez zainteresowanego sprawnych) w.

02 uczestniczący w szkoleniach 04 0 0 0 0 0 0 częsciowo sfinansowanych

razem (w. 06+07+08+09) 05 3 0 3 0 0 0

w okresie wypowiedzenia 06 0 0 0 0 0 0

poszukujący zatrudnieni u pracodawcy, 07 0 0 0 0 0 0 Z pracy (bez z wobec którego ogłoszono upadłość tego niepełno- tego

nsprawnych) otrzymujący świadczenia socjalne 08 0 0 0 0 0 0

uczestniczący w indywidualnym 09 0 0 0 0 0 0 programie integracji

razem (w. 11+12) 10 30 23 30 23 4 3

niepełno- uczestniczący w szkoleniach 11 2 1 2 1 0 0 sprawni z wskazanych przez zainteresowanego bezrobotni tego

uczestniczący w szkoleniach z 12 28 22 28 22 4 3 inicjatywy urzędu pracy lub na podst.

orzeczenia właściwego organu

razem (w. 14+15) 13 2 2 2 2 1 1 niepełno-

sprawni uczestniczący w szkoleniach 14 2 2 2 2 1 1 poszukujący z wskazanych przez zainteresowanego pracy i nie tego

pozostający uczestniczących w szkoleniach z 15 0 0 0 0 0 0 w zatrud. inicjatywy urzędu pracy lub na podst.

orzeczenia właściwego organu

osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia 16 0 0 0 0 0 0

osoby, którym przyznano rentę szkoleniową 17 0 0 0 0 0 0

żołnierze rezerwy 18 0 0 0 0 0 0

osoby szkolone w ramach programu zwolnień monitorowanych 19 0 0 0 0 0 0

w tym osoby, którym pracodawca przyznał świadczenie 20 0 0 0 0 0 0 szkoleniowe

3.2. Obszary zawodowe szkoleń

Osoby, które w okresie sprawozdawczym Wyszczególnienie

ukończyły szkolenie podjęły pracę w trakcie lub po ukończ. szkol.

(7)

razem kobiety razem kobiety

0 1 2 3 4

Ogółem osoby szkolone (w.22 do 53) 21 557 315 180 105

Podstawowe programy ogólne (w tym: 22 0 0 0 0

kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia) Rozwój osobowościowy i kariery zaw. 23 0 0 0 0

Szkol. nauczycieli i nauka o kształ. 24 0 0 0 0

Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 25 0 0 0 0

Nauki humanistyczne (bez języków 26 0 0 0 0

obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) Języki obce 27 24 17 10 5

Dziennikarstwo i informacja naukowo- 28 43 39 10 10

-techniczna Sprzedaż, marketing, public relations 29 48 48 10 10

handel nieruchomościami Rachunkowość, księgowość, bankowość, 30 80 41 61 30

ubezpieczenia, analiza inwestycyjna Zarządzanie i administrowanie 31 29 29 21 21

Prace sekretarskie i biurowe 32 0 0 0 0

Prawo 33 0 0 0 0

Nauki o życiu i nauki przyrodnicze 34 0 0 0 0

(w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka) Matematyka i statystyka 35 0 0 0 0

Informatyka i wykorzystanie komputerów 36 86 60 11 8

Technika i handel artykułami techni- 37 0 0 0 0

cznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe 38 0 0 0 0

(w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny) Architektura i budownictwo 39 0 0 0 0

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 40 0 0 0 0

Weterynaria 41 0 0 0 0

Opieka zdrowotna 42 15 15 8 8

Opieka społeczna (w tym: opieka nad 43 0 0 0 0

osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) Ochrona własności i osób 44 18 11 0 0

Ochrona środowiska 45 0 0 0 0

Usługi hotelarskie, turystyka i rekr. 46 0 0 0 0

(8)

Usługi gastronomiczne 47 5 2 1 0

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 48 29 28 7 7

Usługi krawieckie, obuwnicze 49 0 0 0 0

Usługi stolarskie, szklarskie 50 0 0 0 0

Usługi transportowe (w tym kursy 51 61 7 11 1

prawa jazdy) Pozostałe usługi 52 28 17 8 4

BHP 53 0 0 0 0

Nauka aktywnego poszukiwania pracy 54 0 0 0 0

Inne obszary szkoleń 55 91 1 22 1

3.3 Osoby, które ukończyły szkolenie według wieku i poziomu wykształcenia wiek (lata) wykształcenie Ogółem 18-24 25-34 35-44 45 i wyższe police- średnie zasad- gimna- więcej alne i ogólno- nicze zjalne średnie kształ- zawo- i po- zawodowe cące dowe niżej w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

56 557 47 183 129 198 147 184 102 78 46

3.4. Pożyczki szkoleniowe Bezrobotni i żołnierze rezerwy, którym Bezrobotni i żołnierze rezerwy, którzy Bezrobotni i żołnierze rezerwy, którzy udzielono pożyczek szkoleniowych ukończyli szkolenie finansowane podjęli pracę w trakcie/po szkoleniu z pożyczki szkoleniowej finansowanym z pożyczki szkoleniowej razem kobiety żołnierze razem kobiety żołnierze razem kobiety żołnierze rezerwy rezerwy rezerwy w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 9

57 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Refundacja pracodawcom kosztów szkolenia specjalistycznego Pracodawcy, Pracownicy, na których Pracownicy, którzy Pracownicy zatrudnieni którym przyznano szkolenie przyznano ukończyli szkolenie po szkoleniu objętym refundację kosztów pracodawcy refundację objęte refundacją refundacją szkolenia kosztów szkolenia kosztów szkolenia razem kobiety razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7

58 0 0 0 0 0 0 0

(9)

3.6. Szkolenie w ramach urlopów szkoleniowych i bezrobotni skierowani na zastępstwo Pracodawcy, którym Pracownicy na urlopach Bezrobotni zatrudnieni przyznano refundację szkoleniowych dla których na zastępstwo, dla których kosztów szkolenia zrefundowano koszty szkolenia zrefundowano wynagrodzenie pracowników na urlopach

szkoleniowych razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 59 0 0 0 0 0

3.7. Rolnicy, którym sfinansowano koszty szkolenia, oraz bezrobotni, którym zrefundowano koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej

Rolnicy, którzy Rolnicy, którzy Rolnicy zatrudnieni w Bezrobotni, którzy otrzymali zgodę na ukończyli szkolenie trakcie/ po szkoleniu otrzymali refundację sfinansowanie kosztów sfinansowane z sfinansowanym z kosztów pomocy prawnej, szkolenia Funduszu pracy Funduszu pracy konsultacji i doradztwa razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 60 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8. Bezrobotni, którzy otrzymali stypendium na kontynuowanie nauki

Ogółem bezrobotni, Bezrobotni, którzy Bezrobotni, którzy którzy otrzymali otrzymali stypendium na otrzymali stypendium na stypendium na kontynuowanie nauki w kontynuowanie nauki w kontynuowanie nauki szkole ponadpodstawowej szkole wyższej Wyszczególnienie lub ponadgimnazjalnej (studia niestacjonarne)

razem kobiety razem kobiety razem kobiety

w okresie sprawozdawczym 0 1 2 3 4 5 6 61 bezrobotni którzy 0 0 0 0 0 0 rozpoczęli naukę 62 bezrobotni którzy 0 0 0 0 0 0 kontynuują naukę

3.9. Osoby, którym sfinansowano koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu

Osoby, którym sfinansowano z tego:

z Funduszu Pracy

koszty egzaminów uczestniczące w szkoleniach nieuczestniczące w szkoleniach razem kobiety razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 63 0 0 0 0 0 0

(10)

3.10 Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy

z tego:

Ogółem

do 1 miesiąca powyżej 1 powyżej 3 powyżej 6 powyżej 12 do 3 miesięcy do 6 miesięcy do 12 miesięcy do 24 miesięcy Liczba Liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba szkoleń uczestników szkoleń uczestników szkoleń uczestników szkoleń uczestników szkoleń uczestników szkoleń uczestników w okresie sprawozdawczym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

64 136 527 73 361 53 133 8 31 1 1 1 1

3.11 Osoby, którym sfinansowano z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych Osoby, które złożyły wniosek o Osoby, które uzyskały zgodę starosty na współfinansowanie kosztów studiów podyplomowych sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Osoby, które rozpoczęły studia Osoby, które zakończyły studia Osoby, które podjęły pracę w trakcie podyplomowe podyplomowe studiów podyplomowych oraz w okresie 3 miesięcy po ich ukończeniu razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8

65 19 14 5 4 0 0 2 2

3.12 Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy Liczba Instytucje szkoleniowe instytucji uczestników szkoleniowych szkoleń ogółem kobiety w okresie sprawozdawczym 0 1 2 3 4

66 Ogółem, z tego: 38 136 527 294

67 Szkoła średnia, policealna 0 0 0 0

68 Szkoła wyższa 0 0 0 0

69 Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego 0 0 0 0

70 Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 2 3 22 16

71 Placówka naukowa, naukowo - badawcza, Ośrodek Badawczo Rozwojowy 0 0 0 0

72 Zakład pracy 0 0 0 0

73 Stowarzyszenie, fundacja oraz inna osoba prawna 1 3 25 13

74 Osoba fizyczna 0 0 0 0

75 Specjalistyczny ośrodek szkoleniowo - rehabilitacyjny 0 0 0 0

76 Inna forma 35 130 480 265

(11)

DZIAŁ 4. STAŻ I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY

4.1. Kategorie bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu uczestniczących w programie stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy

Osoby, które w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie z tego podjęły pracę w trakcie rozpoczęły program ukończyły program lub po ukończeniu od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 m-cy programu

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem (w. 02+03+04) 01 337 263 274 223 234 190 40 33 122 97

bezrobotni (bez niepełno- 02 324 251 262 212 222 179 40 33 121 97 Osoby sprawnych) uczestnizące z

w programie tego niepełnosprawni bezrobotni 03 10 9 9 8 9 8 0 0 1 0 stażu

niepełnosprawni poszukujący 04 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 pracy i nie pozostający w zatrudnieniu Ogółem (w. 06+07+08) 05 4 4 34 34 34 34 17 17

Osoby bezrobotni (bez niepełno- 06 3 3 31 31 31 31 14 14 uczestniczące sprawnych) w programie

przygotowania niepełnosprawni bezrobotni 07 1 1 3 3 3 3 3 3 zawodowego w

miejscu pracy niepełnosprawni poszukujący 08 0 0 0 0 0 0 0 0 pracy i nie pozostający w zatrudnieniu

4.2. Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy

Osoby, które w okresie sprawozdawczym Wyszczególnienie

zakończyły staż podjęły pracę zakończyły podjęły pracę w trakcie lub po stażu przygotowanie zawodowe w trakcie lub po przygotowaniu zawodowym

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem osoby uczestniczące 09 271 220 122 97 34 34 17 17 w programie (w.28 do 57) Szkolenie nauczycieli i nauka 10 2 2 1 1 0 0 0 0 o kształceniu Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 11 1 0 0 0 0 0 0 0 Nauki humanistyczne (bez języków 12 0 0 0 0 1 1 1 1 obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) Języki obce 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Dziennikarstwo i informacja naukowo- 14 0 0 0 0 0 0 0 0 -techniczna Sprzedaż, marketing, public relations 15 2 0 0 0 0 0 0 0 handel nieruchomościami Rachunkowość, księgowość, bankowość, 16 22 14 12 5 2 2 1 1

(12)

ubezpieczenia, analiza inwestycyjna

Zarządzanie i administrowanie 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Prace sekretarskie i biurowe 18 154 140 82 73 31 31 12 12

Prawo 19 1 1 0 0 0 0 0 0

Nauki o życiu i nauki przyrodnicze 20 0 0 0 0 0 0 0 0

(w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka) Matematyka i statystyka 21 0 0 0 0 0 0 0 0

Informatyka i wykorzystanie komputerów 22 3 2 1 0 0 0 0 0

Technika i handel artykułami techni- 23 1 0 0 0 0 0 0 0

cznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe 24 0 0 0 0 0 0 0 0

(w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny) Architektura i budownictwo 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 26 0 0 0 0 0 0 0 0

Weterynaria 27 0 0 0 0 0 0 0 0

Opieka zdrowotna 28 4 3 0 0 0 0 0 0

Opieka społeczna (w tym: opieka nad 29 13 13 3 3 0 0 0 0

osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) Ochrona własności i osób 30 2 2 0 0 0 0 0 0

Ochrona środowiska 31 1 1 1 1 0 0 0 0

Usługi hotelarskie, turystyka i rekr. 32 9 7 1 0 0 0 0 0

Usługi gastronomiczne 33 5 5 0 0 0 0 0 0

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 34 3 1 1 1 0 0 1 1

Usługi krawieckie, obuwnicze 35 0 0 0 0 0 0 0 0

Usługi stolarskie, szklarskie 36 0 0 0 0 0 0 0 0

Usługi transportowe (w tym kursy 37 3 1 0 0 0 0 0 0

prawa jazdy) Pozostałe usługi 38 23 16 13 9 0 0 1 1

Inne obszary zawodowe 39 22 12 7 4 0 0 1 1

4.3Rodzaj działalności i liczba pracowników zatrudnionych u pracodawcy organizującego staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Osoby, które w okresie sprawozdawczym ukończyły program staż u pracodawcy zatrudniającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy zatrudniającego Wyszczególnienie do 49 osób od 50 do 249 osób 250 i więcej osób do 49 osób od 50 do 249 osób 250 i więcej osób razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(13)

i rybactwo Górnictwo i wydobywanie 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Przetwórstwo przemysłowe 42 7 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimat.

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 44 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo 45 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Handel hurtowy i detaliczny; 46 10 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowa- 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 niem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa 48 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Informacja i komunikacja 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działalność finansowa 50 23 21 14 14 5 4 1 1 0 0 0 0 i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą 51 9 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, 52 19 14 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług admini- 53 9 6 25 15 1 1 0 0 0 0 0 0 strowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona 54 14 14 38 38 12 10 6 6 19 19 0 0 narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja 55 7 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 56 15 15 9 7 7 6 1 1 0 0 1 1 Działalność związana z kulturą, 57 10 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa 58 9 9 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Gospodarstwa domowe zatrudniające 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem (w. od 40 do 60) 61 145 116 97 81 32 26 14 14 19 19 1 1

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :