• Nie Znaleziono Wyników

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO ORAZ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO ORAZ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE"

Copied!
194
0
0

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO

ORAZ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w województwie śląskim

sesja od 7 czerwca do 8 lip ca 2021 r.

Jaworzno 2021

(2)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 2 z 194

SPIS TREŚCI

1. TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO ORAZ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE _____________________________________________________________________ 3 2. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY ORAZ EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ______________________________________________________ 4

2.1. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2012 ROKU ______________________ 4

2.2. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2017 ROKU ______________________ 6

2.3. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2019 ROKU ______________________ 8 3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ORAZ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ____________________________________________________ 10

3.1. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2012 ROKU _____________________ 10

3.2. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2017 ROKU _____________________ 28

3.3. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2019 ROKU _____________________ 69 4. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE _____________________________________________________ 89

4.1. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2012 ROKU _____________________ 89

4.2. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2017 ROKU ____________________ 103

4.3. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2019 ROKU ____________________ 163

(3)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 3 z 194

Na podstawie:

▪ art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

▪ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673, ze zm.), zwanym dalej

„rozporządzeniem z 2015 r.”

▪ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1707), zwanym dalej „rozporządzeniem z 2019 r.”

▪ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1717)

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił 20 sierpnia 2020 r. – aktualizacja 8 stycznia 2021 r. harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji od 7 czerwca – 8 lipca 2021 r., który został przedstawiony w Tabeli 1.

Tabela 1. Główne terminy egzaminu

Część egzaminu „Formuła 2012” „Formuła 2017” „Formuła 2019”

Część pisemna: 22 czerwca 2021 r. 22 czerwca 2021 r. 8–12 czerwca 2021 r.

Część praktyczna:

21 czerwca 2021 r.

(model „d”)

23 czerwca–8 lipca 2021 r. (model „w”,

”wk”, „dk”)

21 czerwca 2021 r.

(model „d”)

23 czerwca–8 lipca 2021 r. (model „w”,

”wk”, „dk”)

7 czerwca 2021 r.

(model „d”)

11–21 czerwca 2021 r.

(model „w”, ”wk”, „dk”)

(4)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 4 z 194

Model (forma) egzaminu praktycznego:

w – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,

wk – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera, d – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,

dk – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

2. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY ORAZ EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

2.1. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2012 ROKU

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673 z późn. zm.)

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 r.

przystąpili słuchacze szkoły policealnej, uczniowie technikum i szkoły branżowej, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby zdające egzamin zawodowy eksternistyczny oraz absolwenci.

Tabela 2. Liczba zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, którzy przystąpili przynajmniej do jednej części egzaminu

Grupa zdających Liczba zdających

*

Absolwenci 262

Osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy

4 Osoby, które ukończyły

kwalifikacyjny kurs zawodowy

22

Razem 288

*

Zdający mogą przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji. Wśród 288 zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji – 254 osoby przystąpiły do egzaminu z jednej

kwalifikacji a 17 osób zdawało egzamin z dwóch kwalifikacji.

(5)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 5 z 194

Grupa zdających Liczba zdających

*

Absolwenci

33

Osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy

1

Osoby, które ukończyły

kwalifikacyjny kurs zawodowy

5

Razem 39

*

Zdający mogą przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji. Wśród 39 zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji – 31 osób przystąpiło do egzaminu z jednej

kwalifikacji, natomiast 4 osoby zdawały egzamin z dwóch kwalifikacji.

Tabela 4. Liczba ośrodków egzaminacyjnych

Część egzaminu Liczba ośrodków egzaminacyjnych

pisemna 63

praktyczna 110

(6)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 6 z 194

2.2. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2017 ROKU

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2019

r., poz. 1707) z zakresu kwalifikacji zgodnie z klasyfikacją zawodów z 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.) i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 860 z późn. zm.) do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. przystąpili uczniowie szkoły branżowei i technikum, słuchacze szkoły policealnej, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby zdające egzamin zawodowy eksternistyczny oraz absolwenci.

Tabela 5. Liczba zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, którzy przystąpili przynajmniej do jednej części egzaminu

Grupa zdających Liczba zdających

*

Absolwenci 376

Osoby zdające eksternistyczny

egzamin zawodowy 21

Osoby, które ukończyły

kwalifikacyjny kurs zawodowy 448

Słuchacze SP 13

Uczniowie technikum 12 203

Uczniowie szkoły branżowej 2404

Razem 15 465

*

Zdający mogą przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji. Wśród 15 465

zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji – 14 831 osób przystąpiło do egzaminu

z jednej kwalifikacji a 317 osób zdawało egzamin z dwóch kwalifikacji.

(7)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 7 z 194

Grupa zdających Liczba zdających

*

Absolwenci 78

Osoby zdające eksternistyczny

egzamin zawodowy 21

Osoby, które ukończyły

kwalifikacyjny kurs zawodowy 219

Słuchacze SP 7

Uczniowie technikum 9565

Uczniowie szkoły branżowej 2245

Razem 12 135

*

Zdający mogą przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji. Wśród 12 135 zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji – 11 993 osoby przystąpiły do egzaminu z jednej kwalifikacji, natomiast 71 osób zdawało egzamin z dwóch kwalifikacji.

Tabela 7. Liczba ośrodków egzaminacyjnych

Część egzaminu Liczba ośrodków egzaminacyjnych

pisemna 424

praktyczna 399

(8)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 8 z 194

2.3. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2019 ROKU

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U.

z 2019 r., poz. 1707) z zakresu kwalifikacji zawodów szkolnictwa branżowego z 2019 r.

(Dz. U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.) i podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 991 z późn. zm.) do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. przystąpili słuchacze szkoły policealnej, uczniowie technikum oraz szkoły branżowej, a także osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy i absolwenci.

Tabela 8. Liczba zdających egzamin zawodowy, którzy przystąpili przynajmniej do jednej części egzaminu

Grupa zdających Liczba zdających

*

Absolwenci 467

Osoby, które ukończyły

kwalifikacyjny kurs zawodowy 2105

Słuchacze SP 3445

Uczniowie technikum 3623

Uczniowie szkoły branżowej 76

Razem 9716

*

Zdający mogą przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji. Wśród 9716

zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji – 9337 osób przystąpiło do egzaminu

z jednej kwalifikacji, 163 osoby zdawały egzamin z dwóch kwalifikacji, 11 osób przystąpiło do

egzaminu z trzech kwalifikacji a 5 osób zdawało egzamin z czterech kwalifikacji.

(9)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 9 z 194

Absolwenci 343

Osoby, które ukończyły

kwalifikacyjny kurs zawodowy 1994

Słuchacze SP 3297

Uczniowie technikum 3611

Uczniowie szkoły branżowej 75

Razem 9320

*

Zdający mogą przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji. Wśród 9320 zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji – 9002 osoby przystąpiły do egzaminu z jednej kwalifikacji, 137 osób zdawało egzamin z dwóch kwalifikacji, 8 osób przystąpiło do egzaminu z trzech kwalifikacji a 5 osób zdawało egzamin z czterech kwalifikacji.

Tabela 10. Liczba ośrodków egzaminacyjnych

Część egzaminu Liczba ośrodków egzaminacyjnych

pisemna 236

praktyczna 220

(10)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 10 z 194

3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ORAZ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

1

3.1. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2012 ROKU

Tabela 11. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Grupa zdających

Część pisemna Część praktyczna Całość egzaminu

liczba zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność liczba zdających obie części egzaminu

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

Ogółem 117 75 64,10 210 122 58,10 39 17 43,59

Absolwenci 99 58 58,59 196 111 56,63 33 12 36,36

Osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy

3 3 100 2 2 100 1 – –

Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy

15 14 93,33 12 9 75,00 5 4 80,00

1 Analizując wyniki egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej kwalifikacji, należy pamiętać o różnych progach zaliczenia egzaminu w poszczególnych jego częściach. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

(11)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 11 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich A.13. – – – 1 – – – – –

2. Prowadzenie sprzedaży A.18. – – – 1 – – – – –

3. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19. 1 – – – – – – – –

4. Rejestracja i obróbka obrazu A.20. – – – 1 – – – – –

5. Wykonywanie i realizacja projektów

multimedialnych A.25. 3 2 66,67 1 – – 1 – –

6. Sprzedaż produktów i usług

reklamowych A.26. – – – 1 – – – – –

7. Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej A.27. – – – 1 – – – – –

8. Organizacja i nadzorowanie

transportu A.28. – – – 1 – – – – –

9. Obsługa klientów i kontrahentów A.29. – – – 3 3 100 – – –

10.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.30.

– – – 2 1 50,00 – – –

11.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów

transportowych

A.31.

– – – 7 4 57,14 – – –

12.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.32.

– – – 1 – – – – –

(12)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 12 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

13.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.34.

– – – 4 2 50,00 – – –

14. Prowadzenie rachunkowości A.36. 2 1 50,00 3 0 0 2 0 0

15. Planowanie i kontrola produkcji

poligraficznej A.40. – – – 1 – – – – –

16. Organizacja i prowadzenie ruchu

pociągów A.44. – – – 2 0 0 – – –

17. Planowanie i realizacja przewozów

kolejowych A.45. – – – 3 1 33,33 – – –

18. Przygotowywanie materiałów

graficznych do procesu drukowania A.54. 1 – – 1 – – 1 – –

19. Drukowanie cyfrowe A.55. – – – 1 – – – – –

20. Wykonywanie badań analitycznych A.60. 8 0 0 – – – – – –

21. Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych twarzy A.61. – – – 1 – – – – –

22. Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A.62. 1 – – – – – – – –

23. Organizacja i prowadzenie

archiwum A.63. 1 – – 1 – – 1 – –

24. Opracowywanie materiałów

archiwalnych A.64. 1 – – 1 – – 1 – –

25. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

publicznych A.65. 3 1 33,33 1 – – 1 – –

26. Obsługa klienta w jednostkach

administracji A.68. 1 – – 2 1 50,00 1 – –

(13)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 13 z 194

27. Prowadzenie działań we współpracy

ze służbami żeglugi powietrznej A.73. 1 – – 4 4 100 – – –

28. Wykonywanie robót drogowych B.2. 2 1 50,00 – – – – – –

29. Eksploatacja urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej B.22. – – – 3 2 66,67 – – –

30.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.30.

2 2 100 6 5 83,33 2 2 100

31. Organizacja i kontrolowanie robót

budowlanych B.33. – – – 5 2 40,00 – – –

32. Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych B.35. – – – 2 1 50,00 – – –

33.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i

gospodarką nieruchomościami

B.36.

– – – 2 1 50,00 – – –

34. Wykonywanie instalacji urządzeń

elektronicznych E.6. – – – 1 – – – – –

35. Montaż i konserwacja maszyn

i urządzeń elektrycznych E.7. 11 7 63,64 – – – – – –

36. Montaż i konserwacja instalacji

elektrycznych E.8. 3 0 0 1 – – – – –

37.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.13.

4 3 75,00 3 2 66,67 2 1 50,00

38.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.14.

5 3 60,00 29 10 34,48 5 2 40,00

(14)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 14 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

39. Montaż i eksploatacja sieci

rozległych E.16. 3 2 66,67 – – – – – –

40.

Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

E.17.

– – – 1 – – – – –

41.

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych

E.19.

1 – – 13 11 84,62 – – –

42. Eksploatacja urządzeń

elektronicznych E.20. 3 2 66,67 3 2 66,67 – – –

43.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.22.

– – – 1 – – – – –

44.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

E.23.

1 – – 1 – – 1 – –

45. Eksploatacja maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych E.24. 4 3 75,00 22 12 54,55 3 1 33,33

46. Montaż i eksploatacja sieci

zasilających oraz trakcji elektrycznej E.25. 1 – – – – – – – –

47. Montaż i eksploatacja środków

transportu szynowego E.26. 1 – – – – – – – –

48. Eksploatacja złóż podziemnych M.11. 25 18 72,00 12 12 100 9 6 66,67

49.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.12.

1 – – – – – – – –

50. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M.17. 5 5 100 1 – – – – –

(15)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 15 z 194

51.

Diagnozowanie i naprawa

podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18.

1 – – – – – – – –

52. Użytkowanie obrabiarek

skrawających M.19. 2 1 50,00 1 – – – – –

53.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.20.

1 – – – – – – – –

54. Wykonywanie i naprawa pomocy

wzrokowych M.30. – – – 1 – – – – –

55. Wykonywanie obsługi liniowej

i hangarowej statków powietrznych M.31. 1 – – 2 0 0 1 – –

56. Prowadzenie procesu przeróbki

kopalin stałych M.35. 1 – – 1 – – 1 – –

57. Organizacja procesu przeróbki

kopalin stałych M.36. – – – 1 – – – – –

58.

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

M.38.

1 – – 3 0 0 1 – –

59. Organizacja i prowadzenie

eksploatacji złóż podziemnych M.39. – – – 3 3 100 – – –

60. Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych M.42. – – – 3 0 0 – – –

61.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

M.44. 2 2 100 2 2 100 1 – –

62. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

R.8. – – – 1 – – – – –

(16)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 16 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

63. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.9. 1 – – 3 0 0 – – –

64.

Wykonywanie czynności

pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.11. 1 – – 8 7 87,50 – – –

65. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.16. – – – 2 2 100 – – –

66. Organizowanie chowu i hodowli koni

R.19. – – – 1 – – – – –

67.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.21. – – – 1 – – – – –

68.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.22. – – – 4 2 50,00 – – –

69. Sporządzanie potraw i napojów T.6. 3 0 0 – – – – – –

70. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.11. – – – 1 – – – – –

71. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.12. – – – 2 2 100 – – –

72. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.14. – – – 1 – – – – –

73. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.15. 1 – – 4 1 25,00 – – –

74. Świadczenie usług w zakresie masażu

Z.1. – – – 1 – – – – –

75. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.4. 4 4 100 4 2 50,00 3 1 33,33

(17)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 17 z 194

76. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.8. 1 – – 1 – – 1 – –

77.

Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie

Z.12. – – – 2 2 100 – – –

78. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Z.13. 1 – – 5 4 80,00 1 – –

79.

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Z.19. 1 – – 1 – – – – –

Razem 117 75 64,10 210 122 58,10 39 17 43,59

(18)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 18 z 194

Tabela 13. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych kwalifikacjach – kwalifikacyjny kurs zawodowy

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.13. – – – 1 – – – – –

2. Wykonywanie robót drogowych B.2. 1 – – – – – – – –

3.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.30. – – – 1 – – – – –

4. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7. 1 – – – – – – – –

5. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.8. – – – 1 – – – – –

6. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

E.24. – – – 1 – – – – –

7. Eksploatacja złóż podziemnych M.11. 8 7 87,50 5 5 100 4 4 100

8. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.17. 4 4 100 – – – – – –

9.

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

M.38. 1 – – 3 0 0 1 – –

Razem 15 14 93,33 12 9 75,00 5 4 80,00

(19)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 19 z 194

kwalifikacji do obu części

egzaminu liczba

zdających

liczba zdających

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Eksploatacja złóż podziemnych M.11. 3 3 100 2 2 100 1 – –

Razem 3 3 100 2 2 100 1 – –

Tabela 15. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych kwalifikacjach – absolwenci szkół

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Prowadzenie sprzedaży A.18 – – – 1 – – – – –

2. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.19 1 – – – – – – – –

3. Rejestracja i obróbka obrazu A.20 – – – 1 – – – – –

4. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.25 3 2 66,67 1 – – 1 – –

5. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.26 – – – 1 – – – – –

6. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.27 – – – 1 – – – – –

7. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.28 – – – 1 – – – – –

8. Obsługa klientów i kontrahentów

A.29 – – – 3 3 100 – – –

(20)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 20 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

9.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów

i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.30 – – – 2 1 50,00 – – –

10.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.31 – – – 7 4 57,14 – – –

11.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i

informacji w jednostkach organizacyjnych

A.32 – – – 1 – – – – –

12.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z

przeładunkiem oraz

magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.34 – – – 4 2 50,00 – – –

13. Prowadzenie rachunkowości A.36 2 1 50,00 3 0 0 2 0 0

14. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

A.40 – – – 1 – – – – –

15. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

A.44 – – – 2 0 0 – – –

16. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

A.45 – – – 3 1 33,33 – – –

17.

Przygotowywanie

materiałów graficznych do procesu drukowania

A.54 1 – – 1 – – 1 – –

(21)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 21 z 194

18. Drukowanie cyfrowe A.55 – – – 1 – – – – –

19. Wykonywanie badań analitycznych

A.60 8 0 0 – – – – – –

20. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.61 – – – 1 – – – – –

21.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.62 1 – – – – – – – –

22. Organizacja i prowadzenie archiwum

A.63 1 – – 1 – – 1 – –

23. Opracowywanie materiałów archiwalnych

A.64 1 – – 1 – – 1 – –

24. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.65 3 1 33,33 1 – – 1 – –

25. Obsługa klienta w

jednostkach administracji

A.68 1 – – 2 1 50,00 1 – –

26.

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

A.73 1 – – 4 4 100 – – –

27. Wykonywanie robót drogowych

B.2 1 – – – – – – – –

28.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22 – – – 3 2 66,67 – – –

29.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.30 2 2 100 5 4 80,00 2 2 100

(22)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 22 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

30. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.33 – – – 5 2 40,00 – – –

31. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.35 – – – 2 1 50,00 – – –

32.

Wykonywanie prac

geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

B.36 – – – 2 1 50,00 – – –

33. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.6 – – – 1 – – – – –

34.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7 10 6 60,00 – – – – – –

35. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.8 3 0 0 – – – – – –

36.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.13 4 3 75,00 3 2 66,67 2 1 50,00

37.

Tworzenie aplikacji

internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.14 5 3 60,00 29 10 34,48 5 2 40,00

38. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

E.16 3 2 66,67 – – – – – –

39.

Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

E.17 – – – 1 – – – – –

(23)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 23 z 194

40.

Projektowanie i

programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych

E.19 1 – – 13 11 84,62 – – –

41. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

E.20 3 2 66,67 3 2 66,67 – – –

42.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.22 – – – 1 – – – – –

43.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii

elektrycznej

E.23 1 – – 1 – – 1 – –

44.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

E.24 4 3 75,00 21 11 52,38 3 1 33,33

45.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

E.25 1 – – – – – – – –

46.

Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

E.26 1 – – – – – – – –

47. Eksploatacja złóż podziemnych

M.11 14 8 57,14 5 5 100 4 1 25,00

48.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.12 1 – – – – – – – –

(24)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 24 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

49. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.17 1 – – 1 – – – – –

50.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18 1 – – – – – – – –

51. Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.19 2 1 50,00 1 – – – – –

52.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.20 1 – – – – – – – –

53. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.30 – – – 1 – – – – –

54.

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

M.31 1 – – 2 0 0 1 – –

55. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

M.35 1 – – 1 – – 1 – –

56. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

M.36 – – – 1 – – – – –

57.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż

podziemnych

M.39 – – – 3 3 100 – – –

58.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.42 – – – 3 0 0 – – –

59.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

M.44 2 2 100 2 2 100 1 – –

(25)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 25 z 194

60.

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

R.8 – – – 1 – – – – –

61.

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.9 1 – – 3 0 0 – – –

62.

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.11 1 – – 8 7 87,50 – – –

63. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.16 – – – 2 2 100 – – –

64. Organizowanie chowu i hodowli koni

R.19 – – – 1 – – – – –

65.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.21 – – – 1 – – – – –

66.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.22 – – – 4 2 50,00 – – –

67. Sporządzanie potraw i napojów

T.6 3 0 0 – – – – – –

68. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.11 – – – 1 – – – – –

(26)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 26 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

69.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.12 – – – 2 2 100 – – –

70.

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.14 – – – 1 – – – – –

71. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.15 1 – – 4 1 25,00 – – –

72. Świadczenie usług w zakresie masażu

Z.1 – – – 1 – – – – –

73.

Świadczenie usług

opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.4 4 4 100 4 2 50,00 3 1 33,33

74.

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.8 1 – – 1 – – 1 – –

75.

Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz

prowadzenie edukacji w tym zakresie

Z.12 – – – 2 2 100 – – –

76.

Zarządzanie

bezpieczeństwem w środowisku pracy

Z.13 1 – – 5 4 80,00 1 – –

(27)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 27 z 194

77.

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu

środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Z.19 1 – – 1 1 100 – – –

Razem 99 58 58,59 196 111 56,63 33 12 36,36

(28)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 28 z 194

3.2. KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2017 ROKU

Tabela 16. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Grupa zdających

Część pisemna Część praktyczna Całość egzaminu

liczba zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność liczba zdających obie części egzaminu

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

Ogółem 13 456 11 245 83,57 14 132 11 428 80,87 12 135 9250 76,23

Absolwenci 222 144 64,86 231 113 48,92 78 29 37,18

Osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy

21 19 90,48 21 17 80,95 21 16 76,19

Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy

379 330 87,07 288 260 90,28 219 194 88,58

Uczniowie/słuchacze ogółem 12 834 10 752 83,78 13 592 11 038 81,21 11 817 9011 76,25

Słuchacze SP 11 9 81,82 9 4 44,44 7 3 42,86

Uczniowie technikum 10 442 9114 87,28 11 320 9010 79,59 9565 7566 79,10

Uczniowie szkoły branżowej 2381 1629 68,42 2263 2024 89,44 2245 1442 64,23

(29)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 29 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Eksploatacja środków transportu drogowego

AU.04 89 72 80,90 94 4 4,26 88 3 3,41

2. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

AU.12 6 5 83,33 6 6 100 6 5 83,33

3. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

AU.14 61 41 67,21 75 71 94,67 54 37 68,52

4. Wytwarzanie wyrobów stolarskich AU.15 22 15 68,18 18 18 100 18 12 66,67

5. Realizacja procesów introligatorskich AU.16 11 7 63,64 11 10 90,91 11 6 54,55

6. Realizacja procesów drukowania z form drukowych

AU.17 20 14 70,00 18 18 100 18 14 77,78

7. Prowadzenie sprzedaży AU.20 352 318 90,34 351 328 93,45 345 298 86,38

8. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich AU.21 372 311 83,60 358 355 99,16 356 302 84,83

9. Obsługa magazynów AU.22 534 479 89,70 565 490 86,73 516 436 84,50

10. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AU.23 305 293 96,07 301 250 83,06 291 237 81,44

11. Prowadzenie działalności handlowej AU.25 40 28 70,00 22 17 77,27 15 8 53,33

12. Projektowanie fryzur AU.26 5 5 100 7 1 14,29 4 0 0

13. Wykonywanie prac biurowych AU.27 – – – 1 – – – – –

14. Realizacja projektów multimedialnych AU.28 10 10 100 49 9 18,37 6 2 33,33

15. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.29 82 54 65,85 134 97 72,39 81 51 62,96

16. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

AU.30 13 11 84,62 26 12 46,15 4 3 75,00

17. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

AU.31 13 11 84,62 31 23 74,19 12 8 66,67

(30)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 30 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

18. Organizacja transportu AU.32 15 9 60,00 108 57 52,78 11 6 54,55

19. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

AU.33 49 48 97,96 54 49 90,74 48 44 91,67

20.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

AU.34 8 6 75,00 59 28 47,46 7 0 0

21. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.35 145 138 95,17 180 138 76,67 138 120 86,96

22. Prowadzenie rachunkowości AU.36 24 14 58,33 59 18 30,51 11 3 27,27

23. Obsługa operacyjna portu lotniczego AU.37 27 26 96,30 36 22 61,11 26 15 57,69

24. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

AU.38 4 4 100 12 5 41,67 – – –

25. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

AU.42 3 3 100 6 3 50,00 1 – –

26. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.46 20 16 80,00 33 18 54,55 20 10 50,00

27. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

AU.47 8 5 62,50 11 7 63,64 3 1 33,33

28. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.54 365 361 98,90 361 300 83,10 345 291 84,35

29. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków AU.55 40 37 92,50 38 38 100 35 34 97,14

30.

Przygotowywanie sprzętu,

odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

AU.59 77 76 98,70 101 69 68,32 76 60 78,95

31. Wykonywanie badań analitycznych AU.60 48 31 64,58 22 22 100 22 13 59,09

32. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.61 3 0 0 24 6 25,00 3 0 0

(31)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 31 z 194

33. Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

AU.62 20 20 100 21 18 85,71 17 15 88,24

34. Organizacja i prowadzenie archiwum AU.63 – – – 1 – – – – –

35. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

AU.65 7 6 85,71 17 12 70,59 3 2 66,67

36. Obsługa klienta w jednostkach administracji

AU.68 33 25 75,76 63 21 33,33 23 4 17,39

37. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BD.01 13 10 76,92 2 2 100 1 – –

38. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BD.04 189 126 66,67 181 179 98,90 179 121 67,60

39.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BD.05 61 54 88,52 62 62 100 61 54 88,52

40. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BD.12 2 1 50,00 2 2 100 2 1 50,00

41. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BD.14 17 8 47,06 13 13 100 13 6 46,15

42. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.17 91 70 76,92 83 83 100 80 64 80,00

43. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18 20 15 75,00 51 16 31,37 19 9 47,37

44. Organizacja robót związanych

z budową i eksploatacją sieci gazowych

BD.19 2 2 100 7 7 100 2 2 100

45.

Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

BD.20 2 2 100 2 2 100 – – –

(32)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 32 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

46.

Organizacja robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BD.22 1 – – 11 7 63,64 1 – –

47.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

BD.23 – – – 2 2 100 – – –

48. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BD.26 22 16 72,73 22 22 100 22 16 72,73

49. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.29 453 393 86,75 452 450 99,56 440 382 86,82

50.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

BD.30 53 39 73,58 104 53 50,96 48 26 54,17

51.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BD.31 136 102 75,00 136 116 85,29 131 92 70,23

52.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

BD.32 9 7 77,78 18 7 38,89 5 3 60,00

53. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

EE.01 17 8 47,06 12 11 91,67 12 6 50,00

54. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.02 627 591 94,26 622 603 96,95 611 573 93,78

55. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.03 221 213 96,38 221 190 85,97 213 184 86,38

56. Montaż i obsluga maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.04 25 12 48,00 15 10 66,67 14 5 35,71

(33)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 33 z 194

57.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń

elektrycznych

EE.05 752 443 58,91 631 478 75,75 623 351 56,34

58. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

EE.06 5 0 0 11 5 45,45 5 0 0

59.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08 2529 2269 89,72 2478 2016 81,36 2366 1841 77,81

60.

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.09 247 173 70,04 418 113 27,03 206 68 33,01

61. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

EE.10 62 53 85,48 47 27 57,45 46 26 56,52

62.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

EE.11 50 28 56,00 41 26 63,41 33 18 54,55

63.

Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

EE.12 3 2 66,67 3 0 0 2 0 0

64. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

EE.15 85 81 95,29 84 82 97,62 84 80 95,24

65. Montaż, eksploatacja i konserwacja urzadzeń i instalacji klimatyzacyjnych

EE.16 4 3 75,00 1 – – 1 – –

66. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

EE.17 57 57 100 60 52 86,67 57 49 85,96

67.

Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

EE.18 11 11 100 17 6 35,29 6 1 16,67

(34)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 34 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

68. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21 66 46 69,70 147 54 36,73 50 14 28,00

69. Eksploatacja urządzeń elektronicznych EE.22 61 41 67,21 88 25 28,41 35 7 20,00

70.

Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

EE.23 1 – – 1 – – 1 – –

71.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

EE.24 29 23 79,31 31 28 90,32 28 23 82,14

72.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

EE.25 – – – 2 0 0 – – –

73. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

EE.26 27 14 51,85 175 91 52,00 26 8 30,77

74. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

EE.27 35 34 97,14 35 35 100 34 34 100

75. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

EE.28 – – – 1 – – – – –

76. Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.01 3 3 100 3 3 100 3 3 100

77.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.03 32 26 81,25 29 29 100 28 25 89,29

78. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

MG.05 9 8 88,89 9 9 100 9 8 88,89

79. Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

MG.07 1 – – 1 – – 1 – –

80. Eksploatacja złóż podziemnych MG.11 227 186 81,94 138 138 100 122 102 83,61

(35)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 35 z 194

81.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

MG.12 112 90 80,36 106 98 92,45 103 81 78,64

82. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MG.14 5 5 100 5 5 100 5 5 100

83. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

MG.16 11 5 45,45 11 11 100 11 5 45,45

84. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MG.17 202 158 78,22 181 179 98,90 174 139 79,89 85. Diagnozowanie i naprawa podzespołów

i zespołów pojazdów samochodowych

MG.18 775 622 80,26 644 630 97,83 635 526 82,83

86. Użytkowanie obrabiarek skrawających MG.19 373 288 77,21 354 337 95,20 350 270 77,14 87. Wykonywanie i naprawa elementów

maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.20 255 243 95,29 239 231 96,65 235 221 94,04

88. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

MG.23 6 5 83,33 6 6 100 6 5 83,33

89. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

MG.24 3 3 100 3 3 100 3 3 100

90. Wykonywanie prac lakierniczych MG.27 6 5 83,33 5 5 100 4 3 75,00

91. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

MG.31 1 – – 8 2 25,00 1 – –

92. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

MG.35 2 1 50,00 2 2 100 2 1 50,00

93. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

MG.36 – – – 1 – – – – –

94. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

MG.39 14 7 50,00 16 16 100 8 3 37,50

95. Eksploatacja systemów

mechatronicznych w rolnictwie

MG.42 6 6 100 13 6 46,15 5 2 40,00

(36)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 36 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

96. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MG.43 24 24 100 109 53 48,62 23 8 34,78

97. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MG.44 45 24 53,33 72 61 84,72 14 8 57,14

98. Świadczenie usług w zakresie masażu MS.01 29 18 62,07 13 9 69,23 10 6 60,00

99.

Wykonywanie i dobieranie

przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

MS.02 – – – 1 – – – – –

100. Ochrona osób i mienia MS.03 – – – 4 0 0 – – –

101. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MS.04 4 4 100 9 8 88,89 2 2 100

102. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej

MS.06 – – – 1 – – – – –

103. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

MS.08 2 2 100 2 2 100 1 – –

104. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

MS.09 2 1 50,00 4 3 75,00 1 – –

105. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

MS.10 – – – 1 – – – – –

106. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

MS.11 1 – – 4 2 50,00 – – –

107. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

MS.12 1 – – 12 4 33,33 1 – –

108.

Prowadzenie działalności

profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

MS.13 3 1 33,33 – – – – – –

(37)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 37 z 194

109.

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

MS.14 2 1 50,00 1 – – 1 – –

110.

Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

MS.15 4 4 100 1 – – 1 – –

111.

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi

i materiałami medycznymi

MS.17 1 – – – – – – – –

112. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

MS.18 1 – – – – – – – –

113.

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

MS.19 24 22 91,67 5 3 60,00 3 1 33,33

114. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

RL.01 1 – – 1 – – 1 – –

115. Prowadzenie produkcji rolniczej RL.03 90 90 100 85 85 100 85 85 100

116. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej RL.04 3 3 100 3 3 100 3 3 100

117. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

RL.05 37 17 45,95 34 34 100 34 17 50,00

118. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

RL.07 – – – 1 – – – – –

119. Ocena stanu środowiska RL.08 20 20 100 24 20 83,33 20 18 90,00

120. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

RL.09 8 6 75,00 11 3 27,27 6 1 16,67

121. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.10 119 89 74,79 140 80 57,14 111 63 56,76

(38)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 38 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

122.

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

RL.11 15 14 93,33 7 4 57,14 5 4 80,00

123. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

RL.13 7 3 42,86 12 2 16,67 4 0 0

124. Użytkowanie zasobów leśnych RL.14 8 7 87,50 1 – – – – –

125. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

RL.16 60 60 100 63 55 87,30 59 53 89,83

126. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

RL.18 – – – 5 1 20,00 – – –

127. Organizacja chowu i hodowli koni RL.19 4 4 100 6 4 66,67 4 3 75,00

128. Szkolenie i użytkowanie koni RL.20 2 2 100 1 – – 1 – –

129.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.21 61 60 98,36 66 50 75,76 58 48 82,76

130.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

RL.22 30 28 93,33 46 23 50,00 28 13 46,43

131. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

ST.01 1 – – 1 – – 1 – –

132. Realizacja nagrań ST.02 16 12 75,00 16 13 81,25 16 10 62,50

133. Realizacja nagłośnień ST.03 8 7 87,50 8 8 100 8 7 87,50

134. Montaż nagrań dźwiękowych ST.04 1 – – – – – – – –

135.

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

TG.01 24 24 100 23 23 100 23 23 100

136. Produkcja wyrobów piekarskich TG.03 18 8 44,44 18 17 94,44 18 8 44,44

137. Produkcja wyrobów cukierniczych TG.04 105 93 88,57 103 92 89,32 103 84 81,55

(39)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 39 z 194

138. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

TG.05 3 1 33,33 2 2 100 1 – –

139. Sporządzanie potraw i napojów TG.07 1283 991 77,24 1248 1227 98,32 1238 961 77,63

140. Wykonywanie usług kelnerskich TG.10 19 17 89,47 16 16 100 16 15 93,75

141. Organizacja usług gastronomicznych TG.11 – – – 11 7 63,64 – – –

142. Planowanie i realizacja usług w recepcji TG.12 165 165 100 201 158 78,61 163 141 86,50 143. Obsługa gości w obiekcie świadczącym

usługi hotelarskie

TG.13 5 5 100 12 9 75,00 2 2 100

144. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.14 243 232 95,47 249 128 51,41 238 125 52,52

145. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

TG.15 25 24 96,00 45 37 82,22 24 20 83,33

146. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TG.16 71 47 66,20 97 42 43,30 31 5 16,13

147. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

TG.17 2 0 0 1 – – 1 – –

Razem 13 456 11 245 83,57 14 132 11 428 80,87 12 135 9250 76,23

(40)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 40 z 194

Tabela 18. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych kwalifikacjach – szkoła branżowa, technikum oraz szkoła policealna

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent 1. Eksploatacja środków transportu

drogowego

AU.04 87 70 80,46 87 3 3,45 86 3 3,49

2. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

AU.12 6 5 83,33 6 6 100 6 5 83,33

3. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

AU.14 53 33 62,26 68 64 94,12 47 30 63,83

4. Wytwarzanie wyrobów stolarskich AU.15 19 14 73,68 17 17 100 17 12 70,59

5. Realizacja procesów introligatorskich AU.16 11 7 63,64 11 10 90,91 11 6 54,55 6. Realizacja procesów drukowania

z form drukowych

AU.17 19 14 73,68 18 18 100 18 14 77,78

7. Prowadzenie sprzedaży AU.20 341 310 90,91 342 320 93,57 338 294 86,98

8. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich AU.21 365 308 84,38 357 354 99,16 356 302 84,83

9. Obsługa magazynów AU.22 534 479 89,70 565 490 86,73 516 436 84,50

10. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.23 301 289 96,01 301 250 83,06 291 237 81,44

11. Prowadzenie działalności handlowej AU.25 40 28 70,00 22 17 77,27 15 8 53,33

12. Projektowanie fryzur AU.26 2 2 100 4 1 25,00 1 – –

13. Wykonywanie prac biurowych AU.27 – – – 1 – – – – –

14. Realizacja projektów multimedialnych AU.28 10 10 100 49 9 18,37 6 2 33,33

15. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.29 82 54 65,85 134 97 72,39 81 51 62,96

16. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

AU.30 13 11 84,62 26 12 46,15 4 3 75,00

17. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

AU.31 13 11 84,62 31 23 74,19 12 8 66,67

(41)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 41 z 194

18. Organizacja transportu AU.32 15 9 60,00 107 57 53,27 11 6 54,55

19. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

AU.33 49 48 97,96 54 49 90,74 48 44 91,67

20.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

AU.34 8 6 75,00 58 27 46,55 7 0 0

21. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.35 145 138 95,17 180 138 76,67 138 120 86,96

22. Prowadzenie rachunkowości AU.36 21 12 57,14 51 14 27,45 9 3 33,33

23. Obsługa operacyjna portu lotniczego AU.37 27 26 96,30 36 22 61,11 26 15 57,69 24. Prowadzenie działań we współpracy ze

służbami żeglugi powietrznej

AU.38 4 4 100 12 5 41,67 – – –

25. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

AU.42 3 3 100 6 3 50,00 1 – –

26. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.46 20 16 80,00 33 18 54,55 20 10 50,00

27. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

AU.47 8 5 62,50 11 7 63,64 3 1 33,33

28. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.54 365 361 98,90 361 300 83,10 345 291 84,35

29. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków AU.55 40 37 92,50 38 38 100 35 34 97,14 30.

Przygotowywanie sprzętu,

odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

AU.59 77 76 98,70 101 69 68,32 76 60 78,95

31. Wykonywanie badań analitycznych AU.60 48 31 64,58 22 22 100 22 13 59,09

32. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.61 1 – – 2 1 50,00 1 – –

(42)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 42 z 194

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent 33. Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

AU.62 2 2 100 2 2 100 2 2 100

34. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BD.04 189 126 66,67 181 179 98,90 179 121 67,60

35.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BD.05 54 48 88,89 55 55 100 54 48 88,89

36. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BD.12 2 1 50,00 2 2 100 2 1 50,00

37. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BD.14 15 8 53,33 13 13 100 13 6 46,15

38. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.17 91 70 76,92 83 83 100 80 64 80,00

39. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18 20 15 75,00 51 16 31,37 19 9 47,37

40. Organizacja robót związanych

z budową i eksploatacją sieci gazowych

BD.19 2 2 100 7 7 100 2 2 100

41.

Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

BD.20 2 2 100 2 2 100 – – –

42.

Organizacja robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BD.22 1 – – 11 7 63,64 1 – –

43.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

BD.23 – – – 2 2 100 – – –

44. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BD.26 22 16 72,73 22 22 100 22 16 72,73

(43)

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 43 z 194

45. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.29 451 391 86,70 450 448 99,56 438 380 86,76

46.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

BD.30 51 38 74,51 101 52 51,49 46 26 56,52

47.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BD.31 135 101 74,81 135 115 85,19 130 91 70,00

48.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

BD.32 7 5 71,43 16 6 37,50 3 2 66,67

49. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

EE.01 17 8 47,06 12 11 91,67 12 6 50,00

50.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

mechatronicznych

EE.02 627 591 94,26 622 603 96,95 611 573 93,78

51. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.03 219 212 96,80 221 190 85,97 213 184 86,38

52. Montaż i obsluga maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.04 21 10 47,62 14 9 64,29 14 5 35,71

53.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń

elektrycznych

EE.05 722 426 59,00 618 466 75,40 612 342 55,88

54. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

EE.06 5 0 0 11 5 45,45 5 0 0

55.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08 2524 2265 89,74 2470 2012 81,46 2362 1841 77,94

Cytaty

Powiązane dokumenty

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych A.26 Sprzedaż produktów

W roku szkolnym 2012/2013 odbył się po raz pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych, eksternów oraz absolwentów kwalifikacyjnych

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji

Zapraszam dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy w sesji 2023 ZIMA, przedstawicieli Kuratorium

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż 20 sierpnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat

Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym

punktów możliwych do