• Nie Znaleziono Wyników

Fizyka IV BC zadania domowe seria III

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fizyka IV BC zadania domowe seria III"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Fizyka IV BC zadania domowe seria III

1. Wiązka fotonów pada prostopadle na powierzchnię katody lampy elektronowej. Moc promieniowania na jednostkę powierzchni P0=10 W/m2. Praca wyjścia elektronu z materiału katody W=15 eV.

a)jaka jest graniczna długość fali fotonu przy której zajdzie zjawisko fotoelektryczne?

b)Przyjmując, że długość fali fotonu jest dwukrotnie mniejsza od długości granicznej, znaleźć gęstość natężenie prądu płynącego w lampie oraz maksymalną prędkość elektronu.

2.W zderzeniu z fotonem swobodny i początkowo spoczywający elektron uzyskuje prędkość v=c/2. Obliczyć długość fali λ’ fotonu rozproszonego i długość fali λ fotonu padającego oraz kąt rozpraszania θ, jeśli elektron i rozproszony foton biegną pod takim samym kątem do kierunku fotonu padającego.

3.W wyniku rozproszenia Comptona wybity elektron ma w szczególnym przypadku pęd |p| = mec. Dla jakiej najmniejszej energii fotonu taki proces jest możliwy? Jaki jest kąt

rozproszenia fotonu jeśli energia fotonu padającego wynosi mec2.

4. W wyniku rozpraszania komptonowskiego foton został odchylony o kąt 60o. Wyznacz

energię fotonów padającego i rozproszonego, jeśli prędkość protonu wynosi v=(√3/2)c.

5. Pęd fotonu rozproszonego w zjawisku Comptona jest dwa razy mniejszy od pędu elektronu.

Oblicz kąt rozproszenia fotonu, jeżeli wektor prędkości elektronu tworzy kąt 20o z kierunkiem padającego fotonu. Ile razy wzrosła długość fali protonu?

6. Oblicz maksymalną energię kinetyczną, którą może uzyskać swobodny i spoczywający elektron w zderzeniu z fotonem o częstości ν=1019Hz.

7. Foton o energii E zderza się ze swobodną cząstką o masie m.

a) wyznacz maksymalną energię odrzutu elektronu

b) czy foton o długości fali 400 nm mógłby wybijać elektrony z metalu w wyniku rozpraszania Comptona?

8. W zjawisku Comptona w pewnych przypadkach kąt między kierunkiem elektronu i

rozproszonego fotonu jest kątem prostym. Jaka jest energia rozproszonego fotonu i jaki jest związek między długością fali fotonu padającego od kąta rozproszenia? Czy zjawisko to możliwe jest dla wszystkich energii padających fotonów?

9. Foton o energii 374 keV został rozproszony na nieruchomym elektronie swobodnym.

Znaleźć kąt między kierunkami wylotu elektronu odrzutu i rozproszonego fotonu, jeśli komptonowskie przesunięcie długości fali fotonu wynosi 0.012 Å.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jaki kąt zostanie zmierzony między pionami w układzie laboratoryjnym, jeśli w układzie własnym kaonu piony będą emitowane prostopadle do kierunku ruchu.. Zadanie 4

Zakładamy, że ciało utrzymywane jest w stałej temperaturze T, a promieniowanie wydobywające się z otworu ma skład widmowy taki jak promieniowanie ciała doskonale

Obliczyć długość fali λ` fotonu rozproszonego i długość fali λ fotonu padającego oraz kąt rozproszenia θ, jeśli elektron i rozproszony foton biegną pod takim samym katem do

Atom sodu znajduję się w najniższym stanie wzbudzonym, przebywając w tym stanie przez średnio 1.610 -8 s zanim powróci do stanu podstawowego emitując foton o długości fali

Obliczyć kąt rozproszenia fotonu, jeżeli prędkość elektronu tworzy kąt 20° z kierunkiem padającego fotonu?. Ile razy zmieniła się długość

Rys. b) Pod wpływem napięcia U GS szerokość warstwy zubożonej zwiększy się, z kolei przekrój kanału zmniejszy się. Łatwo można sobie wyobrazić, że dalsze zwiększanie

Znajdź kąt pomiędzy osią obrotu sfery a osią OX układu współrzędnych. Przyjmując, że promień Ziemi wynosi 6370 km oblicz: a) Prędkość kątową Ziemi w radianach na sekundę.

Znaleźć liczbę uderzeń jakich doznaje cząsteczka argonu w ciągu jednej sekundy, w temperaturze 290 K i przy ciśnieniu 0,1 mm Hg. Na drodze wiązki cząsteczek helu znajduje