• Nie Znaleziono Wyników

"Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu", M. D. Chenu, Warszawa 1974 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu", M. D. Chenu, Warszawa 1974 : [recenzja]"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

J. Wróbel

"Wstęp do filozofii św. Tomasza z

Akwinu", M. D. Chenu, Warszawa

1974 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae 12/2, 164-168

(2)

ß d problem atyki teorii Awicenny odbiega Algazel jedynie w kwestii dotyczącej - podziału ludzi na grupy, której to problem atyki Awicepna nie poruszył. W historii filozofi znane są jednak, głoszone przez innych filozofów arabskich np, przez tzw. „Braci Czystości”, poglądy podobnie rozwiązujące tę problem atykę.

Był więc Algazel typowym przedstawicielem średniowiecznej filozofii Arabskiej prezentującym w swojej twórczości arystotelesowskie ujęcie człowieka uw ikłane w neoplatońlską koncepcję rzeczywistości.

JVÎ, D. Chenu, W stęp do filozofii św. Tomasza z A kw inu, przet. Hanna

Rosnerowa, W arszawa 1974, Akademia Teologii Katolickiej, s. 406.

W ram ach obchodów 700-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu w Wy­ daw nictw ie Akademii Teologii Katolickiej ukazał się piękny przekład polski W stępu do filozofii św. Tomasza z Akwinu M. D. Chenu. P rze­ kładu dokonała z języka francuskiego Hanna Rosnerowa przy współ­ pracy W ładysława Seńki jako redaktora naukowego.

A utor książki M arie Dominique Chenu, dom inikanin francuski,' je ­ den z czołowych teologów katolickich świata, jest dziś wymieniany w śród takich wielkich nazwisk jak Guardini, De Lubac, Congar Czy Rahner. Jego refleksja filozoficzna czy teologiczna nad problemami współczesnego świata jest zaw arta w dziesiątkach artykułów i rozpraw drukow anych w fachowych czasopismach naukowych, tygodnikach a na­ w et w prasie codziennej. Mimo to jego dzieła są stosunkowo mniej zna­ ne poza krajam i języka francuskiego. W Polsce poza szeregiem publi­ kacji w „Znaku” czy „Tygodniku Powszechnym” ukazały się dwie k ró t­ kie prace w książkach zbiorowych oraz dwa tłumaczenia, Lud Boży w świecie, K raków 1968 i Teologia m aterii 1968 w paryskim wydawnictwie Editions du Dialogue. Obecny przekład wypełnia w jakiś sposób brak znajomości pism tego wybitnego uczonego.

Książka jest interesująca nie tylko ze względu na samą osobę autora. J e s t zbiorem wykładów, opracowanych w jedną całość, z okresu od 1920 do 1942, kiedy to M. D. Chenu prowadził zajęcia i wykłady w Le Saulchoir, a od 1931 w założonym przez siebie w O ttaw ie Instytucie Studiów Średniowiecznych, W latach tych M. D. Chenu wchodzi w skład ekipy znakomitych uczonych, którzy w Le Saulchoir rozpoczyna­ ją dokładne studia doktryn instytucji średniowiecza w celu głębszego zrozumienia myśli św, Tomasza z Akwinu w kontekście ówczesnego chrześcijaństwa. Studiując myśl średniowiecza M. D. Chenu p ró b u je.n a

(3)

nowo zobaczyć i zrozumieć św. Tomasza w kategoriach uw arunkow ania historycznego. Czytamy, po to, żeby doprowadzić do jakiegoś in te le k tu ­

alnego spotkania na gruncie filozofii św. Tomasza, potrzeba było na­ stroju żywego zainteresowania a zarazem rzetelności i pełnej wierności w stosunku do historycznego kontekstu i uw arunkow ań (s. 13). W tych

społeczno-gospodarczych à naw et politycznych uw arunkow aniach, widzi autor uzasadnienie tej myśli, jej ewolucję i wpływy. Pozwala mu to na' odróżnienie tego, co w tej myśli jest osiągnięciem trw ałym i co jest przemijającym, a zarazem wydolbyć z niej to, co jelst dziś aktualne, przez stawianie tej myśli na nowo dzisiejszych pytań po to, by znaleźć dzi­ siejsze odpowiedzi. Ta perspektyw a w łaśnie zasługuje na szczególną uwagę. Przez to książka, jak sam autor w swoim krótkim prowadzeniu pisze, nie jest tylko „W stępem” do filozofii św. Tomasza z Akwinu w: dosłownym tego słowa znaczeniu. Sposób ujęcia i samo podejście do tematu, zaprezentowanego przez M. D. Chenu jako W stępu, jest orygi­ nalne. Przejaw ia się to w tym, że stanowi wprowadzenie do studiów filozoficznych nad całą m yślą średniowieczną, a nie tylko nad dziełem św. Tomasza. S taje się więc niezbędnym podręcznikiem dla każdego b a ­ dacza historii filozofii średniowiecza. I nie tylko. Każdy Czytelnik o róż-' nym stopniu przygotowania i zaawansowania filozoficznego znajdzie w tej książce ważne inform acje i wskazówki dla siebie. Książka przez swą budowę i jednolitość ujęć w przygotowanym m ateriale jest jak gdyby przeznaczona dla trojakiego rodzaju odbiorcy. Czytelnik nie obeznany z literaturą średniowieczną, który dopiero stawia pierwsze kroki i uczy się odczytywać trudne teksty scholastyczne, przez w spaniałe wykłady zwłaszcza w pierw szej części książki, poznaje cały kontekst historycz­ nych uw arunkow ań trzynastowiecznych myśli, w tym myśli św. Tom a­ sza. Czytelnik obeznany już w jakim ś stopniu z historią filozofii śred­ niowiecznej, m ający już odpowiednie przygotowanie filozoficzne, a naw et lekturę dzieł samego Tomasza, będzie szukał w tej publikacji infor­ macji dla rozszerzenia własnych myśli, własnej perspektyw y wiedzenia epoki i czołowego jej myśliciela. Wreszcie dla Czytelnika, który p ra g ­ nie bliżej zapoznać się z historią średniowiecznej myśli i dziełem św. Tomasza, książka jest w spaniałym źródłem przez podanie ogromnej ilości najróżniejszych ustaleń chronologicznych i faktograficznych. Te ustalenia łącznie z notam i robpoczymi, zamieszczone po poszczególnych rozdziałach, nizbędne w w arsztacie naukowym historyków filozofii a zwłaszcza mediewistów, pozwalają prowadzić dalsze właściwe bad a­ nia naukowe nad osobą i dziełem św. Tomasza.

Jest niemożliwe, by w tym krótkim omówieniu książki M. D. Chenu podać streszczenie poszczególnych w ykładów w niej zawartych. Książka bowiem jest zbiorem opracowanych wykładów, a o jej jednolitości de­ cyduje pokrewieństwo tem atów oraz jednolita ich wizja ze strony au- ■

(4)

tora. Ograniczymy się więc do w skazania ważniejszych m om entów książ­ ki. Ma to na celu jedynie wskazać Czytelnikowi, czego w tej książce może szukać.

W części pierwszej książki przedstawiono bogaty m ateriał, obejm ują­ cy dzieło św. Tomasza i jego środowisko. W drugiej, znajdują się usta­ lenia chronologicznej i faktograficzne, związane z całym dorobkiem li­ terackim i doktrynalnym Tomasza. Książkę zam ykają dw a indeksy: leksykograficzny i nazwisk.

A oto ważniejsze m omenty omawianej pracy.

1. Nowe szkoły i rola Uniw ersytetu, to dwa początkowe wykłady, w których Chenu stara się wykazać rolę jak ą pełni uniw ersytet w ży­ ciu św iata chrześcijańskiego i instytucji Kościoła. H istoryk m usi do­ strzec, ja k stw ierdza autor, że Kościół widział w uniwersytecie jako instytucji swoje środowisko organizacyjne i duchowe a zarazem będzie

skłonny dostrzegać czynniki różnej proweniencji i natury, wchodzące w skład przepisów prawnych, które kształtow ały ustrój uczelni jako in stytu cji nauczającej (s. 25).

2. Wraz z pow staniem uniw ersytetów odsłania się przed nam i ducho­ w y klim at, który je ożywiał i stanowił główną przyczynę ich pow sta­ nia, a także narodzin nowego człowieka. D ram at jak i rozgrywa się w łonie chrześcijaństwa, zmagającego się z odzyskaniem dziedzictwa s ta ­ rożytności i naw rotem do kultury antycznej, zostaje przez Chenu naz­ w any „odrodzenie”. Szczytowym punktem tego odrodzenia staje się od­ krycie Arystotelesa i przeszczepienie myśli greckiej na g ru n t teologii chrześcijańskiej.

3. Dwie tradycje w pływu na filozofię św. Tomasza: arystotelesow ska i augustyńska. N aturalizm A rystotelesa w raz z przyrodą budzi dw oja­ kiego rodzaju zainteresowania. Z jednej strony, człowiek w yzwalając się spod uroku idealistycznego spirytualizm u, zaczyna kierow ać spojrze­ nie ku św iatu zmysłowemu, ku badaniu praw życia, ku zjawiskom jego pow staw ania. Z drugiej strony okazuje się, że w człowieku istnieje prze­ czucie prowadzące do zrozumienia tego świata. Świat przyrody, rzeczy­ wisty staje się poznawalny dla rozumu. Ten naturalizm arystotelesow - ski, rozw inięty w pełnej form ie w scholastyce, staje się podstawą m y­ ślicieli chrześcijaństwa. O ile ciekawość intelektualna Greków kierowa- w ała się przede wiszystkim k u św iatu przyrody, o tyle u myślicieli chrześ­ cijańskich przedm iotem jest św iat ducha. Przez odwoływanie się do św iata nadprzyrodzonego św iat ten można w sposób ostateczny pojąć rozum em tylko w jego relacji do Boga, rzeczywistej czy symbolicznej. Średniowieczna k u ltu ra łacińska stanowiąca dobro chrześcijaństw a, w y­ wodzi się z myśli Augustyna. W sposobie upraw iania filozofii i jej n a ­ uczania Augustyn nie je st jednynym nauczycielem, ale nauczycielem jedynym k u ltury chrześcijańskiej. Stąd bezpośredni w pływ na Toma­

(5)

sza. Sw. Tomasz cały swój w ysiłek skieruje na wchłonięcie tego dua­

lizmu, ale pragnąc zachować jedność m yślenia, rozum u i tajem nicy wiary zwiąże określoną teorię dowodu z odpowiadającą jej metodą i te ­ orią poznania, gdzie nacisk położony zostanie na transcendencji Boga, a odpowiednie m iejsce znajdzie głębia poznającej m yśli (s. 65).

4. Scholastyka jako swoisty opis klim atu myślowego, w którym — zarówno z punktu widzenia intelektualnego ,jak i literackiego — do­ konują się najbardziej osobiste poczynania św. Tomasza.

5. Nowa form a literacka — quaestio, jako swoisty przekaz stylu m y­ ślenia. Bezpośrednie podejście do tekstów Tomasza od strony ich fo r­ my literackiej. Sposób prezentacji problem atyki i sposób jej w yrażania jest związany z całą dydaktyką średniowieczną, która opierała się na lekturze tekstów, a uniw ersytecka scholastyka pogłębia ten typ pracy. Stąd ważne jest poznanie tej w arsztatow ej techniki na tle samego n au ­ czania, co w doskonały sposób zostało zaprezentow ane przez autora.

6. Język i słownictwo Tomasza jest typowym przypadkiem języka „scholastycznego’, a więc języka, który stanowi charakterystyczną ce­ chę samego sposobu myślenia, metody i środków wyrazu. Filozoficz­ ne czy teologiczne bogactwo języka Tomasza, pozbawione naw et n a j­ prostszych form czysto literackich, „polega na możności w yrażania d a ­ nych abstrakcyjnych idei ogólnych oraz na zdolności do sform ułow a­ nia istotnych i syntetycznych percepcji um ysłu”. Na gruncie tej p isar­ skiej trzeźwości, analiza myśli filozoficznych przebiega z całą jasnością i precyzją. Wiele elementów indyw idualnych tego języka, zwłaszcza zaś samego słownictwa, staje się form ułam i, które na stałe zapisały się w filozofii jako takiej. A już samo określenie przez K ajetana „Sanctus Thomas semper loquitur form aliter” wskazuje na jakość języka, jakim posługiwał się św. Tomasz.

7. Rola autorytetu w metodzie dokum entacji i identyfikacji źródeł, zabiegu polegającego n a przytoczeniu argum entu popartego tradycją, powołującego się na powszechną zgodę świadków, którzy przez stulecia wyznawali jednom yślną tezę. Nie towarzyszy tem u troska o udokum en­ towanie tego argum entu. Raz staje się przez to świadectwem w iary j a ­ ko takiej, kiedy indziej zaś tylko zwykłą ilustrację. M. D. Chenu stara się ukazać, jak a była technika tych zabiegów, i bez jakichkolw iek uprze­ dzeń zanalizować przebieg i sposoby ich stosowania oraz zobaczyć jak one funkcjonow ały w praktyce. Pozwala to na prześledzenie genezy danego dzieła, w ykrycie jego źródeł, umiejscowienie go w określonych kontekstach kulturowych.

8. Rekonstrukcja zabiegów metodologicznych, jakie towarzyszą bez­ pośrednio w pow staw aniu dzieł św. Tomasza. W procesie dochodzenia do praw dy i w jej posiadaniu zachodzi ścisły związek pomiędzy metodą a przedmiotem. Stąd przeogromna jest różnorodność analizy,

(6)

rozumowa-nia, opero w an ia. dialektylką, egzegezy, jakim i Tomasz posługuje się w swojej pracy.

9. O statnim momentem zasługującym n a szczególną uwagę Czytelni­ ka, 'je st cała druga część książki. Jest to szczegółowy wykład i badanie całego rozwoju literackiego i doktrynalnego dzieł św. Tomasza. Ten bo­ gaty m ateriał źródłowy, zawiera ważne ustalenia chronologiczne i fa k ­ tograficzne ta k ważne dla historyka i badacz kultury. Dzięki tem u książ­ ka staje się encyklopedią wszystkich dzieł Tomasza z odpowiednim i rzeczowym dla nich komentarzem.

Z powyższego przeglądu wynika, że praca M. D. Chenu reprezentuje duże bogactwo zagadnień. Je st źródłem wielu cennych informacji, k tó ­ re umożliwiają Czytelnikowi poznać dokładniej cały kontekst historycz­ nych uw arunkow ań trzynastowiecznych myśli w raz z czołowym jej przedstawicielem. Bogaty m ateriał źródłowy w niej zaw arty pomaga badaczom w pracy, a tym samym staje się niezbędnym narzędziem p ra ­ cy w w arsztacie naukowym filozofa i teologa. Należy w tym miejscu podkreślić szczególną dbałość o przygotowanie przekładu oraz jego w y­ dania, co nie jest przedsięwzięciem łatw ym do zrealizowania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Skoro więc pojęcie analogii zawarte w De Veritate zasadza się wyłącznie na takim podobieństwie i takiej denominacji, to nie można uznać tego pojęcia analogii

Na pytanie, dlaczego ludzie nie uznają Boga, odpowiada: po pierwsze myślą naturalistycznie, czyli nie dostrzegają całego porządku przyczynowo-skut- kowego, zadowalając się jego

We have demonstrated the potential for LESA to rapidly gain qualitative information from a range of biofluid samples including urine, oral fluid and fingerprints. The detection

We investigate the implications of coupling such models, with inclusion of en- route choices, for the modelling of links and the determination of turning fractions, yielding useful

To był początek Koła „Światło” w Nałęczowie, pod którego egidą pra- oowały później instytucje oświatowe, organizowane były odczyty, przed­ stawienia,

Ten przydługi wywód o osobie i twórczości Germana jest niezbędny dla wy­ jaśnienia bezpodstawnego dopatrywania się przez Majewskiego i Wzorka autorstwa fresku w

Daarnaast omvatte het programma van eisen vier praktijkruimten: één voor tandarts zelf, twee voor de mondhygiënistes die in zijn praktijk werken, en één ruimte voor een

des inhaltlichen und organisatorischen Konzepts; Theoretische Grundlagen zur Erstellung und Didaktisierung von interkulturellen Podcasts; Praktische Lernmaterialien für Schule und

Editor: Faculty of Political Science and Journalism Press, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland Editorial address: 89A Umultowska Street, 61-614 Poznań, Poland, tel./fax +4861

Zauważmy ponad- to, iż zasady, do których odwołuje się Platon w powyższych wypowiedziach, jako żywo przypominają dwie zasady, które według Frazera są – jak się zdaje

The numerical simulations for deep tunnels excavated in the Callovo-Oxfordian claystone showed that a damage mechanics model can explain certain phenomena regarding the

In Figures 8 and 9 two examples are shown where recognition using data bank 'Artificial defects' is used to recognize a known defect in the insulation of two gen-

Zoals meer/minder m2, veranderde kwaliteit of andere loca�e De vertaling van deze vraag naar 3 flexibiliteitsvraag perspec�even: -Gebruiksdynamiek -Herbestemmings-

Potencjał religii w ochronie lasów jest znaczny i wszechstronny, do bardziej znaczących jego przejawów można zaliczyć: instytucję świę- tych gajów, wskazywanie na moralny

W przypadku programu EnCase Forensic v .7 w celu przetworzenia lub wyświetlenia danych w postaci struktury drzewa należy posłużyć się obiektem

Ve vztahu k teorii fikćnich svetu budou ućitele jiste schopni vysvetlit primerenym zpusobem żakum nejen stredni, ale i zakladni śkoly, że „literatura neni

Trudno przy tym stwierdzić, czy osoby poświęcające się powierz- chownym interakcjom w świecie wirtualnym, w realnym życiu poszukują „prawdziwych przyjaźni”, czy też

„Z poznawczo-teoretycznego określenia prawdziwości nie wynika bynajmniej jej powinność, moment ten zupełnie nie mieści się w jej określeniu i nie jest jego konsekwencją,

Formats and States in the Master Transmitter Mode S Successfull transmission to a slave receiver Next transfer started with a repeated start condition Not acknowledge received

Niezwykle istot- na jest pierwsza sesja terapeutyczna, której cel stanowią: nawiązanie kontaktu i budowanie relacji terapeutycznej, określenie motywacji do terapii, dokonanie

Ad a) Uniwersalność pierwszego rodzaju w odniesieniu do filozofii Akwinaty polega na przyjęciu podstaiwowej tezy realizmu bezpośredniego, iż pierwszym i

teresow anie Akwiinaty uczuciami jest tym dziw niejsze, że jego dzieła pisane są bezuczuciowo, że unika w nich zajm owania osobistego stanow iska, że nie ujaw

Taki przebieg proce- su myślowego zakłada nieustanny i bezpośredni kontakt z rzeczywistością, a więc z tym, co jawi się poznaniu jako realnie istniejące, ponieważ zgodnie