UCHWAŁA NR XII/94/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XII/94/15 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 297,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 434,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 525,00 zł.

d) równej lub wyższej niz 12 ton - według stawek określonych w załączniku nr 1 do nieniejszej uchwały

2) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 502,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 502,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 502,00 zł.

d) równej lub wyższej niz 12 ton - według stawek określonych w załączniku nr 2 do nieniejszej uchwały

3) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) od 7 ton i ponieżej 12 ton - 183,00 zł.

(2)

§ 2. Zwalnia się z podatku środki transportowe przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane zgodnie z art. 2 pkt 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.).

§ 3. Stawki podatku od środków transportowych wydzielanych przez posiadaczy na rzecz obrony Państwa, na podstawie wydanych przez Wójta Gminy ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony z wyjątkiem pojazdów określonych w art. 8 pkt. 2, pkt.4, pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa się w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 149,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 217,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 263,00 zł.

2) od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 251,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 251,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 251,00 zł.

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 93,00 zł.

4) od autobusu o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niz 22 miejsca - 228,00 zł.

b) równej lub wiekszej niz 22 miejsca - 456,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/200/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Dz. U. Woj. Maz. z 2012r. poz. 7659).

Id: 187FD80E-4FC3-4918-9310-CA4D74F85629 Strona 2

(3)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz

(4)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/94/15 Rady Gminy Stare Babice Z dnia 19 listopada 2015 Wysokość stawek podatku dla samochodów ciężarowych określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej

niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych Dwie osie

12 13 138,95 138,95

13 14 138,95 383,99

14 15 383,99 540,96

15 540,96 1224,18

Trzy osie

12 17 138,95 241,69

17 19 241,69 495,77

19 21 495,77 643,73

21 23 643,73 991,52

23 25 991,52 1541,49

25 991,52 1541,49

Cztery osie i więcej

12 25 643,73 652,76

25 27 652,76 1018,62

27 29 1018,62 1617,14

29 31 1617,14 2398,61

31 1617,14 2398,61

Id: 187FD80E-4FC3-4918-9310-CA4D74F85629 Strona 1

(5)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/94/15 Rady Gminy Stare Babice Z dnia 19 listopada 2015 Wysokość stawek podatku dla samochodów ciężarowych określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej

niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12 18 37,29 37,29

18 25 259,78 469,81

25 31 547,73 898,94

31 1381,13 1894,94

Trzy osie i więcej

12 40 1218,53 1684,91

40 1684,91 2492,33

(6)

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XII/94/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015

Wysokość stawek podatku dla samochodów ciężarowych określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej

niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12 18 24,89 24,89

18 25 173,93 312,84

25 312,84 548,86

Dwie osie

12 28 205,57 302,69

28 33 599,67 831,18

33 38 831,18 1262,56

38 1123,66 1662,33

Trzy osie i więcej

12 38 661,79 921,50

38 921,50 1252,40

Id: 187FD80E-4FC3-4918-9310-CA4D74F85629 Strona 1

(7)

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Podpis: Signature-435962703

Imię: Henryk

Nazwisko: Kuncewicz Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 24 listopada 2015 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

(8)

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 10 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) rady gmin w drodze uchwały określają wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust 1 w/w ustawy.

Górne granice stawek podatku od środków transportowych ulegają corocznie zmianie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lipca 2015r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.

640, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015r. w stosunku do I półrocza 2014r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2%).

Obwieszczeniem z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. poz. 1029) Minister Finansów ogłosił wysokość stawek minimalnych dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 procent to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z nieznaczną zmianą kursu euro w stosunku do roku ubiegłego, stawki te

pozostają na niezmienionym poziomie.

Projekt uchwały zakłada również ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych wydzielanych przez posiadaczy na rzecz obrony

(9)

Państwa, na podstawie wydanych przez Wójta Gminy prawomocnych decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 208, 210, 211 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r.

poz. 827 ze zm.), na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne Wójt Gminy może nałożyć obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

Wojskowy Komendant Uzupełnień wychodząc naprzeciw oczekiwaniom posiadaczy tych pojazdów, wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości częściowego zwolnienia z podatku, środki transportowe wydzielone na rzecz obronności.

Niższa stawka podatku sprawi, że posiadacze przyjmujący decyzje Wójta o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych, będą mogli różnicę środków przeznaczyć na utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz na wyposażenie środków transportowych i chętniej będą przyjmować decyzje.

Stawki podatku dla tych pojazdów określono jako 50% stawki wymienionej w § 1 ust. 1 uchwały.

Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej górnej stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :