• Nie Znaleziono Wyników

Klasówka z Fizyki – Praca i energia mechaniczna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klasówka z Fizyki – Praca i energia mechaniczna"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasówka z Fizyki – Praca i energia mechaniczna

1.

Sprężynę wydłużono od x1=0,1m do x2=0,2m wykonując przy tym 0,6 J pracy. Oblicz stałą sprężystości oraz średnią siłę wykonując pracę związaną z rozciąganiem sprężyny.

2.

Na stole leży ciężarek o masie 10 kg do którego przyczepiona jest sprężyna o   500

. Wolny koniec sprężyny zaczęto ciągnąć pewną siłą równoległą do powierzchni stołu w taki sposób, że ciężarek zaczął przesuwać się ruchem jednostajnym. Jaką pracę wykonano przesuwając ciężarek na odległość s=2,5m, jeżeli współczynnik tarcia ciężarka o stół wynosi 0,2

3.

Niewielka płytka o masie m, leżąca na stole, ma przymocowaną w środku sprężynę o współczynniku k. Jaka pracę należy wykonać, aby ruchem jednostajnym podnieść płytkę na wysokość n?

4.

Ciało o masie m-3kg ma energie kinetyczną Ek=6J. O ile wzrośnie prędkość ciała, jeżeli jego energia kinetyczna wzrośnie o ∆  18J ?

5.

Wózek o masie m=100kg poruszał się z prędkością  2

. Człowiek pchnął wózek i zwiększył jego prędkość 3-krotnie. Ile razy i o ile wzrośnie Ek ciała?

6.

Dwa wózeczki – pierwszy o masie m1=1kg, a drugi m2=2kg, połączone są sprężyną, którą ściśnięto. W pewnej chwili wózeczki puszczono i uzyskały one Ek. Oblicz stosunek energii wózeczka [pierwszego do wózeczka drugiego.

7.

Pewne ciało w ruchu ma Ek=4J i pęd   4·

. O ile wzrośnie pęd ciała, jak spowodujemy wzrost energii kinetycznej o ∆  12J

8.

Ciału o masie m nadano prędkość  20

. Na jaką wysokość należy podnieść to ciało, aby uzyskana Ek była równa Ep.

9.

Oblicz pracę potrzebną do przewrócenia sześcianu o boku a, na drugi bok

Cytaty

Powiązane dokumenty

d) pracę wykonaną przez siłę, jaką powierzchnia działa na blok, e) pracę wykonaną przez siłę wypadkową przy przemieszczaniu bloku, f) zmianę energii kinetycznej bloku.

Jak wysoko wejdzie klocek na klin gdy nie ma tarcia między klockiem i klinem oraz klinem i stołem, a klocek płynie bez odbicia i wsuwa się na klin... Oblicz maksymalne napięcie

Artylerzysta otrzymał podczas ćwiczeń na poligonie zadanie trafienia w cel znajdujący się w odległości 900m od działa i na wysokości 220m nad poziomem, na którym działo

O ile rozciągnie się lina bungee, jeŜeli jej długość przed rozciągnięciem była l, masa człowieka m, a współczynnik spręŜystości wynosi k.

Obliczyć moc i napięcie na opornikach w układzie jak na rysunku.. JeŜeli podłączymy ją do

Jaką wartość będzie miało przyśpieszenie grawitacyjne na wysokości 2R z (licząc od powierzchni Ziemi)?.

Obliczyć napięcie i ładunki na wszystkich kondensatorach. Obliczyć napięcie i ładunki na wszystkich kondensatorach. Obliczyć pojemność zastępczą w następującej

Obliczyć głębokość jeziora, jeŜeli wiadomo, Ŝe pęcherzyk powietrza zwiększył swoją objętość 3–krotnie po wynurzeniu się z tej wysokości.. Wewnątrz zamkniętego