• Nie Znaleziono Wyników

Wyzna­cza­nie e/​m z pomia­rów efek­tu magne­tro­no­we­go

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyzna­cza­nie e/​m z pomia­rów efek­tu magne­tro­no­we­go"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

ĆWICZENIE 20

Elektryczność i magnetyzm, Fizyka ciała stałego

WYZNACZENIE e/m Z POMIARÓW

EFEKTU MAGNETRONOWEGO

Opis teoretyczny do ćwiczenia

zamieszczony jest na stronie www.wtc.wat.edu.pl w dziale

DYDAKTYKA – FIZYKA – ĆWICZENIA LABORATORYJNE. Opis układu pomiarowego

W ćwiczeniu efekt magnetronowy jest badany przy wykorzystaniu diody lampowej EY - 51 umieszczonej wewnątrz cewki. Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rysunku.

Układ diody i cewki wraz z zasilaczem obwodu żarzenia i obwodu anodowego umieszczony jest na wspólnej płycie. Zasilacz diody wraz z potencjometrem suwakowym R

(2)

ĆWICZENIE 20

Elektryczność i magnetyzm, Fizyka ciała stałego Na płycie wyprowadzone są zaciski: do zasilacza cewki – oznaczone literą I , do pomiaru napięcia anodowego – oznaczone literą U , do pomiaru prądu anodowego – oznaczone literą a I .a

Przeprowadzenie pomiarów

1. Zaznajomić się z poszczególnymi elementami układu.

2. Na przyrządach pomiarowych ustawić następujące podzakresy: woltomierz – zakres 30 V,

mikroamperomierz – zakres 750 A, miliamperomierz – zakres 750 mA, potencjometr suwakowy do regulacji napięcia anodowego U w położenie zero.a

3. Połączyć układ według schematu przedstawionego na rysunku.

4. Włączyć zasilacz diody i odczekać około 5 – 10 minut na nagrzanie lampy.

5.Potencjometrem suwakowym R ustawić napięcie anodowe na wybraną wartość U z zakresu 5 – 15 V. a 6. Włączyć zasilacz stabilizowany i zmieniając napięcie zasilające cewkę zmierzyć charakterystykę

) (I f

Ia . Prąd cewki zmieniać w zakresie od 0 do 400 mA co 20 mA. Czynności te powtórzyć dla trzech różnych wartości napięcia anodowego, a wyniki zapisać w tabeli.

7. Uwaga: Przy pomiarze zależności Iaf(I) należy utrzymywać stałą wartość Ua. 8.Oszacować niepewności pomiarowe maksymalne dla Ua, I, Ia.

Opracowanie wyników pomiarów

1. Na podstawie wyników z tabeli pomiarów wykreślić wykresy zależności Iaf(I) dla zmierzonych wartości dla Uaconst. Charakterystyki nanieść na trzy oddzielne wykresy (Wykres-1a, Wykres-1b, Wykres-1c).

2. Proste widoczne na wykresie wyznaczyć metodą graficzną. Są one przybliżeniem przebiegu początkowego i końcowego odcinka charakterystyki Iaf(I) i są do siebie równoległe.

3. Określić wielkości Ikr jako rzut punktu przegięcia krzywej Iaf(I) na oś I. Oszacować niepewność

kr

I

 z wykresu.

I

(3)

ĆWICZENIE 20

Elektryczność i magnetyzm, Fizyka ciała stałego

4. Dla każdej wartości U określić wartość a B według zależności kr B kr βIkr, następnie obliczyć wartość

2 b a 2 kr 2 a r r I β U 8 m e   gdzie: 2 1 2 10 ) 02 , 0 38 , 1 (      

VsA m to stała wyznaczona empirycznie dla tego stanowiska, ra(0,8000,001)cm, rk (0,0500,001)cm.

5. Czynności według punktów 2 i 3 powtórzyć dla pozostałych wartości U .a

6. Biorąc pod uwagę niepewności maksymalne Ua,  ,  , rk  i raIkr obliczyć niepewność złożoną względną wielkości m e : 2 2 2 2 2 , 2 2 2 2 3 1                                                            k k a a kr kr a a r c r r r r I I U U m e u

7. Obliczyć niepewność złożoną bezwzględną wielkości m e :                    m e u m e m e uc c,r

8. Wyznaczyć zgodnie z zależnością               m e u k m e

U c niepewność rozszerzoną przyjmując do obliczeń współczynnik rozszerzenia k = 2. Sprawdzić zgodność uzyskanej wartości stałej z wartością tabelaryczną.

9. Wyjaśnić wpływ napięcia U na wyznaczony stosunek a m

e

(wartość i niepewność). Jako końcowy wynik

m e

przyjąć jeden z wyników dla różnych U albo wartość średnią, a wybór uzasadnić.a

Zestawić wyniki, przeanalizować uzyskane rezultaty (także wykresy), wyciągnąć wnioski. Stwierdzić czy cel ćwiczenia:

 wyznaczenie stosunku m e ,  zbadanie zależności m e od napięcia anodowego, został osiągnięty.

(4)

ĆWICZENIE 20

Elektryczność i magnetyzm, Fizyka ciała stałego Grupa, zespół …... 3.1 Wartości teoretyczne wielkości wyznaczanych lub określanych: stosunek e/m …...

3.2 Potwierdzić na stanowisku wartości parametrów i ich niepewności! 3.3 Pomiary i uwagi do ich wykonania:

I [mA] niepewność ± 5 mA Ua = …...V niepewność ± 0,25 V Ua = ...V niepewność …... Ua = ...V niepewność …... Ia [ma] niepewność ± 5 mA Ia [ma] niepewność …... Ia [ma] niepewność …... 0 20 40 60 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aktualnie oferta szkoleniowa została skierowana do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z terenu Małopolski – odbyły się już pierwsze szkolenia..

4) Napędowy silnik asynchroniczny może być również zasi- lany dwustronnie napięciem z transformatorów napięciowych i prądem z transformatorów prądowych (rys#5)o

W dzierżawionych obwodach pozyskanie dzików jest na wysokim poziomie... kolejny rok w znacznie mniejszym wymiarze jak w

Zawiera dane dotyczące posiadacza: imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.. Zawiera też inne dane

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

z-andarm erya XI... kom endant

Balzar pułkownik w.. Bieliznę kąpielową mają goście ze sobą przynieść.. w łasnych liniach sąsiednich. 559 rano oznaczony )znaczających

laznych, w których stacya przejściowa Kazimierz lub Strzemieszyce podaną ma być jako stacya przeznaczenia z dopiskiem: „do dalszej wysyłki d o. pruski Zarząd