• Nie Znaleziono Wyników

Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

.

(3)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2020

redakcja naukowa

Piotr Wróbel

(4)

Recenzent

prof. dr hab. Szymon Cyfert

Redaktor Wydawnictwa Justyna Zyœk

Projekt ok³adki i stron tytu³owych Filip Sendal

Sk³ad i ³amanie Urszula Jêdryczka

Publikacja sfinansowana ze œrodków konferencji naukowej „Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Strategie – Procesy i projekty”

© Copyright by Uniwersytet Gdañski Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego

ISBN 978-83-8206-079-9

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax 58 523 11 37, tel. 725 991 206 e-mail: wydawnictwo@ug.edu.pl

www.wyd.ug.edu.pl

Ksiêgarnia internetowa: www.kiw.ug.edu.pl Druk i oprawa

Zak³ad Poligrafii Uniwersytetu Gdañskiego ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel. 58 523 14 49, fax 58 551 05 32

(5)

Spis treœci

WSTÊP . . . . 7 JACEKRYBICKI

Wyzwania metodologiczne badañ nad strategi¹ behawioraln¹

w dobie gospodarki cyfrowej . . . . 9 AGNIESZKAW

Modele internacjonalizacji organizacji . . . . 27 BEATAWIERZBICKA

Spo³ecznie odpowiedzialne postêpowanie jako Ÿród³o harmonijnego

rozwoju obszarów turystycznych . . . . 47 JACEKRYBICKI, EMILIADOBROWOLSKA

Zdolnoœci sieciowe w kontekœcie kultury organizacyjnej innowacyjnego

przedsiêbiorstwa – studium przypadku . . . . 63 AGNIESZKABITKOWSKA

Wybrane aspekty zintegrowanego zarz¹dzania procesowego

we wspó³czesnych przedsiêbiorstwach . . . . 89 AGNIESZKAJAGODA, TOMASZKO£AKOWSKI

Problemy funkcjonowania zespo³ów projektowych w ³añcuchach dostaw – doniesienia z badañ empirycznych . . . . 107 DAWIDSZRAMOWSKI

Postêp procesu cyfryzacji i digitalizacji w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach w wyniku zmian przepisów podatkowych na przyk³adzie Polski,

Czech i Wêgier . . . . 121

5

(6)

ADAME. SZCZEPANOWSKI

Czynniki kreatywnoœci dla rozwoju innowacyjnoœci w przedsiêbiorstwach województwa podlaskiego. . . . 137 JAROS£AWSZREDER, PIOTRWALENTYNOWICZ

Nieruchomoœci wakacyjne jako innowacyjna forma kreowania wartoœci

przez dewelopera . . . . 157 Spis treœci

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ewa Marczak,Jacek Wysocki,Jerzy Gąssowski.. Truszki

Peter Bayliss w zbiorowej pracy stwierdził, że „...bardzo często nie mają one poczucia rzeczywistej i autentycznej przynależności do społeczności szkolnej” 1 można

Nowe podejœcie do badañ nad strategi¹ behawioraln¹ w obliczu obecnych zjawisk cywilizacyjnych zdaje siê koniecznoœci¹, jest jednak równie¿ szans¹ dla odmiennego sposobu

zorganizowanej przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.. © Copyright by Uniwersytet Gdański Wydawnictwo

Badanie współzależności wykazało statystycznie istotny związek jedynie pomiędzy otwartością menedżerów na dalsze nielinearne funkcjonowanie a podejmowaniem przez nich

Dorota Kiedik, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz Przedstawiciele pokolenia Z jako przyszli pracownicy sektora ochrony zdrowia – wyniki badania studentów. ostatniego roku

Aktualnie na rynku pracy możemy zaobserwować jednoczesną obecność czte- rech aktywnych zawodowo pokoleń pracowników – pokolenie wyżu demo- graficznego „Baby boomers”,

G³ównym celem rozdzia³u jest zidentyfikowanie potencjalnych prawid³owoœci, które mog¹ siê pojawiæ w dzia³aniach ukierunkowanych na pozyskiwanie pracow- ników ze wzglêdu