• Nie Znaleziono Wyników

W poszukiwaniu trójkąta równobocznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W poszukiwaniu trójkąta równobocznego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

W poszukiwaniu trójkąta równobocznego

Bartłomiej BZDĘGA

Trójkąt równoboczny jaki jest, każdy widzi – ma trzy boki jednakowej długości

9

W skazó wkido

zadań

1.

Tró jkąty ,QD ABP iQC A

P sześciokątaAB (bkb). podzieleniu Po przystające 2.

CD EF

na24 przystające

trójkąt yró

wnoboczne dcinkiAL żeo ważyć, możnazau

,AK ,K L

sądłuższymi przekątnymi

przystającyc

h N |B ół |= jkąt ym M wok wt ,analogicznie|B ytró okręgu BC 60 1 C ,więc |= M leżąna M punktuN ,otrzymam. EF ,więctrójkąt iM oków. |?60 C EF o60 |=|= jestpunkt .ObrazemM M 1 Punkty Obracając EB EC 3. ABA obrocie |?|?ośrednicypunktuB równoległob 4.

| ół . wok oraz od OD ydo o120 sięp jkątB odobn AOC przystające ytró jestp .przecinają ysą wskali trójkąt D 60 AF iB .|=trójkąt ,otrzymam QAR N jkątC MB Obracając Tró 5. kątem60 i|?6. prosteAC punktuO trójkąta Zatemte

3(bkb), BF jkątC analogicznietró

doP

.Stąd BR |/ F |C |= |QR

3=

|P

|. R

samą |= Q |P y,że odzim dow metodą

|P

|. R

7.

Przedłużmy ramiona trapezu

do E czas ów yABwnoboczne, .W sąró cieP trójkąt DP y,że iC wpunk P wodzim yAB przecięciasię dalejdo trójkąt

,AP C

iB sąprzysta PD

jące(bkb). odcinki Przedłużmy 8.

AB,C iE D

, F stanowi y.Suma FS iEoczn DS równob ,C S trójkąt wAB trójkątó 1pól otrzymując

pola 3

tegotró

jkąta. będzie 0 B Niech 9.

punktem doB symetrycznym

względemprostej jkątAB czastró ów AD.W

0 B

jest D|+ |C |+ C |B yoraz oczn równob

|D

B|= |AB |= 0 B |B |> 0 B |D |+ D |C |+ C =|B

|.

10.

Niech wielokąt DAB

0 CA

będzie rozcięciu po nu iusunięciu AD czworościa wędzi siatkątego wzdłużkra

ściany jkąt jkąt jest 0 ABC A symetryczny ytró czastró oczn y. ów będzie jkątAD trójkąta .W równob wnoboczn y. czastró punktK ów oczn nazewnątrz jestró względemM .WNiech Zbudujmy K BC doQ równob AKP 11. ABC 12.

.Wtedy wa wierdzenia zt B,wykażem odobieńst iAK orazp F orzystając wAC K.K kB CF odwusiecznejtrójkątó

y,że C. kątaAF jestdwusieczną D jestdwusieczną FE AnalogicznieF

kąta y ,b wnoboczn prostokątem. jestró punktK był DK K ytaki BAC jkątC . Wybierzm C 13. BF czworokąt Wtedytró

y. 30 mamy D|= KC |? trójściennego |− ACK |? |> wnościkąta ACD Znieró |?

.ół wok o60 dnym C C.Otrzymam jkątAP jkątaAB kierunkuzgo ytró ,w tacjątró Obróćm 14. punktuA zorien

y . e. długości jkrótsza, APC y,więc ółliniow równe jestna jącydo wnoboczn |jestsąwsp P ,która 0 |Cjestró C ,przysta000 C |+P 0PP P |BAP wierzchołki |+ jkątAP łamanejB trójkąt |APgdyjej Tró

i trzy kąty miary 60. Aby wykazać, że dany trójkąt jest równoboczny, wystarczy dowieść jednego z następujących warunków:

• trzy jego boki mają jednakową długość,

• pewne dwa jego boki są jednakowej długości i pewien jego kąt ma miarę 60,

• pewne dwa jego kąty mają miarę 60.

W zadaniach 1–6 dowodzimy, że pewien konkretny trójkąt jest równoboczny.

Pozostałe zadania również dotyczą trójkątów równobocznych, ale w bardziej zakamuflowany sposób – w każdym z nich jest ukryty trójkąt równoboczny, którego odnalezienie lub dorysowanie ułatwi rozwiązanie.

Zadania

1. Trójkąty BP C i CQD są równoboczne i leżą na zewnątrz równoległoboku ABCD. Udowodnić, że trójkąt AP Q też jest równoboczny.

2. Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF . Punkty K i L są środkami odcinków odpowiednio BD i EF . Dowieść, że trójkąt AKL jest równoboczny.

3. Punkty E i F leżą odpowiednio na bokach BC i CD prostokąta ABCD, przy czym trójkąt AEF jest równoboczny. Punkt M jest środkiem odcinka AF . Wykazać, że trójkąt BCM jest równoboczny.

4. Punkty A, B i C leżą kolejno na prostej `. Punkty A1 i C1 leżą po tej samej stronie prostej `, przy czym trójkąty ABC1i A1BC są równoboczne.

Punkty M i N są środkami odcinków odpowiednio AA1i CC1. Udowodnić, że trójkąt BMN jest równoboczny.

5. Dany jest czworokąt wypukły ABCD i punkt O wewnątrz niego, przy czym zachodzą równości: |AO| = |BO|, |CO| = |DO| i |?AOB| = |?COD| = 120. Dowieść, że środki odcinków AB, BC i CD są wierzchołkami trójkąta równobocznego.

6. Na bokach trójkąta ABC, na zewnątrz niego, zbudowano trójkąty

równoboczne BCD, CAE i ABF . Środkami tych trójkątów są odpowiednio punkty P , Q i R. Dowieść, że trójkąt P QR jest równoboczny (twierdzenie Napoleona).

7. Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD, w którym |?BAD| =

= |?ABC| = 60. Na boku BC tego trapezu leży taki punkt E, że

|EB| = |CD|. Wykazać, że |BD| = |AE|.

8. Punkt S leży wewnątrz sześciokąta foremnego ABCDEF . Udowodnić, że suma pól trójkątów ABS, CDS i EF S jest równa sumie pól trójkątów BCS, DES i F AS.

9. W czworokącie wypukłym ABCD mamy |?DAB| = 30. Wykazać, że

|AC| 6 |BC| + |CD| + |DB|.

10. W czworościanie ABCD wszystkie kąty płaskie przy wierzchołku D mają miarę 20. Wykazać, że |AB| + |BC| + |CA| > |AD|.

11. Dany jest trójkąt ABC, w którym |?ACB| = 120. Punkt M jest środkiem boku AB. Na odcinkach AC i BC wybrano odpowiednio takie punkty P i Q, że |AP| = |PQ| = |QB|. Wykazać, że |?PMQ| = 90. 12. W trójkącie ABC mamy |?ACB| = 120. Punkty D, E i F leżą na

bokach odpowiednio BC, CA i AB, przy czym proste AD, BE i CF są dwusiecznymi kątów trójkąta ABC. Udowodnić, że |?DFE| = 90.

13. Trójkąt ABC, w którym |?BAC| = 90, jest podstawą ostrosłupa ABCD.

Ponadto zachodzą równości |AD| = |BD| oraz |AB| = |CD|. Udowodnić, że

|?ACD| > 30.

14. Wewnątrz trójkąta ostrokątnego ABC wybrano taki punkt P , dla którego wartość wyrażenia |AP| + |BP| + |CP| jest najmniejsza (punkt Fermata–Torricellego). Wykazać, że |?APB| = |?BPC| = |?CPA| = 120.

25

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, s. Lachowski, Droga…, op.. organizacji, działających ad hoc. Badacze dokonywali ogólnej charakterystyki organizacji, następnie badali

Wiemy, że każdy student, który nie zapisał się na żaden z pozostałych przedmiotów, musi zostać zapisany na przedmiot 1; zaś każdy, który zapisał się na jakiś inny

34 , nominację SS-obersturmführera Hansa von Bassewitza na członka sztabu i adiutanta inspektora policji bezpieczeństwa we Wrocławiu z sierpnia tegoż roku 35 ,

Publikacja sfinansowana z dzia³alnoœci statutowej Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Gdañskiego oraz ze œrodków Muzeum Sopotu.. © Copyright by Uniwersytet Gdañski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narysuj figury geometryczne według podanego opisu:.. Ta figura ma

Następnie połóż na środku kręgu na małym dywaniku trzy różne trójkąty (równoboczny, różnoboczny i równoramienny) i zapytaj dzieci, co mogą powiedzieć o tych

The central argument of this chapter 5 is that higher energy prices for large industrial energy users relative to the price paid by small energy users can stimulate

Na stronie tytu- łowej wszystko zostało wyrównane do prawego marginesu i podzielone na bloki: w pierwszym jest imię i nazwisko autora oraz tytuł książki, w drugim podtytuł,

P: Czy to prawda, ze w ZSRR trudno jest o rozwód.. O: Tak, to prawda, ale za to wystarczy

Jednym z odgałęzień tej dziedziny jest dopuszczenie możliwych samoprzecięć, czyli rozważanie tak zwanych powierzchni immersyjnych (przykładem jest tzw...

Widoczny poniżej z lewej strony trójkąt ma tę własność, że każda liczba jest sumą dwóch liczb stojących bezpośrednio nad nią (z wyłączeniem wierzchołka trójkąta oraz

Takie liczby x, y, z zawsze istnieją, są to bowiem długości odcinków stycznych do okręgu wpisanego w trójkąt (rysunek).. Liczby a, b, c są długościami boków

Wynika z tego, że dowolny równoległobok można przekształcić afinicznie na dowolny inny (wystarczy przekształcić trzy jego wierzchołki, obraz czwartego zadany jest jednoznacznie

(Zrozumienie tego także jest jednym z ważnych osiągnięć fizyki wysokich energii; był bowiem okres, gdy wydawało się, iż kwantowa teoria pola nie nadaje się do opisu

Wykreślić jako funkcję odległości od osi nici wartości obu tych wielkości.. Przyjąć, że gęstość liniowa ładunku na nici jest stała i

Drugi bok tego prostokąta jest 3 razy dłuższy.. Ania wyszyła fokę na płótnie w

ków lub wysokości oraz oblicz pola tych trójkątów. Wpisz miary kątów w tych trójkątach i brakujące długości ich boków.. Zaznacz je takim kolorem, jakim podano ich

Przedstaw ten kąt na rysunku i oblicz wartości jego funkcji

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

W trójkąt równoboczny o boku długości a tak wpisane są trzy przy- stające okręgi, że każdy z nich jest styczny do dwóch pozostałych i do dwóch boków trójkąta.. Oblicz

Rozwiązania należy oddać do piątku 15 lutego do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 16 lutego.

Dodajmy, iż skomplikowana semantycznie i poznawczo natura UCZUĆ ujaw- nia się nie tylko w modelowaniu prototypowym (Kövecses 1986; 1995; Lakoff 1987; Nowakowska-Kempna 1995;

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has decided to award The Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2004 jointly to Richard Axel and Linda Buck for their research on