• Nie Znaleziono Wyników

Onderzoek naar de toestand van de kade van de Osdorperbovenpolder.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Onderzoek naar de toestand van de kade van de Osdorperbovenpolder."

Copied!
54
0
0

Pełen tekst

(1)

I

Onderzoek naar de toestand van de kade van d e Osdorperbovenpolder

n r , A.72.031

CENTRUM VOOR O N D E R Z O E K W A T E R K E R I N G E N

Onderzoek naar de toestand van de kade van de Osdorperbovenpolder

A-72.031

CENTRUM VOOR ONDERZOEK WATER KERI N G E N

Onderzoek naar de toestand van de kade van de

Osdorperbovenpolder i ) A-72 , 03 I C E N T R U M VOOR O N D E R Z O E K I ! ! I !

(2)

Onderzoek n a a r de t o e s t a n d van de kade

van

de Osdorperbovenpolder

(3)

INHOUDSOPGAVE 1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. Inleiding

Beschrijving van het object in onderdelen

De Polder Ligging

Oppervlakte

en

peilen

Gevolgen

van

een doorbraak

De Boezem Pei 1 en

Scheidingsmiddel en

Boezempei 1 ver1 agi ng b i j doorbraak De Kaden Geschiedenis Afmetingen Bekledingen Vreemde elementen Grondmechanisch onderzoek A l gemeen Vooronderzoek

Stabi 1 i tei tsonderzoek Concl usi es

Kwalitiet

van

de kade

S t a b i l i t e i t

van

de kade Samenvatt i ng BLADZIJ DE 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9

(4)

BI

JLAGENLI JST Bijlagen nr. Omschrijving 1 Algemene situatie 2 Dw.pr. 1 en 2 3 Foto 1 t/m 3

4

L. G

.

M.

-rapport I 5 L.G.M.-rapport I 1 Tekening

nr.

AZ.

72.75 A5. 72.77 Al. 73.42

(5)

- 1 -

1. Inleiding

I n het kader van het systematisch kadeonderzoek

i s een onderzoek ingesteld naar de veiligheid v a n de

boezemkade van de Osdorperbovenpolder. Het onderzoek

was vooral gericht op de kwaliteit en de s t a b i l i t e i t

van de kade. De kade beschermt i n deze diepe pol-

der l i ggende g l ascul tures en een groot achter1 iggend gebied met daarin onder meer de bebouwing van Amster- dam-west.

meer dwarsprofielen z i j n gemeten, de bestaande hydro-

logische en bodemkundige gegevens z i j n geanalyseerd

en gegevens omtrent onderhoud en gedrag

van

de kade

werden verzamel d .

tering hierover i s verricht door het Laboratorium

voor Grondmechanica (L. G.M. )

.

Tevens i s

door

het L.G.M. een s t a b i l i t e i t s - onderzoek in één dwarsprofiel uitgevoerd.

De rapporten C0-21142- I en CO

-

21142-9 -11 z i j n a l s b i j 1 age toegevoegd.

d i e door de Technische Dienst

van

het Hoogheem-

raadschap van Rijnland beschikbaar z i j n gesteld.

Er i s een verkenning uitgevoerd, waarbij onder

Het grondmechanisch vooronderzoek en de rappor-

(6)

-2-

2.

2.1 De Polder

2.1.1. Ligging

Beschrijving

van

het object i n onderdelen.

De ten zuidwesten van Amsterdam 1 iggende polder

wordt

s l e c h t s

aan

één z i j d e , het westen, begrensd

door

boezemwater, name1 i j k de Ringvaart

van

de

Haar1

emmer- meerpol der.

sche Akerpol der

en

de Osdorperbi nnenpol

der

worden ge-

vormd door binnenkaden.

De polder grenst in het noordwesten aan de bebouwing

van Halfweg.

De grenzen

met

de Lutkemeerpolder, de Middelveld-

2.1.2. Oppervlakte en peilen

De polder heeft een oppervlakte

van

157 ha. Het

zomerpeil i s N.A.P.

-

4,30

m.

De maaiveldhoogte i s

gemiddeld N.A.P.

-

3,70 m.

2.1.3. Gevolgen van een doorbraak

Voor zover bekend i s de polder in het verleden

nog nooit doorgebroken. Het maaiveld in de polder

l i g t gemiddeld ongeveer 3,lO

m

beneden het boe-

zempeil. Na een kade-doorbraak zal de polder diep

on-

derlopen. De t e laag liggende binnenkaden kunnen al het water n i e t keren waardoor de aangrenzende polders zul- len inunderen. Hierbij zal bijvoorbeeld de bebouwing in de Middelveldsche Akerpolder zeker schade ondervinden.

Indien e r n i e t snel genoeg maatregelen genomen worden i s e r b i j inundatie aanmerkel i j ke schade t e verwachten.

2.2. De Boezem

2 . 2 . 1 . Peilen

Het genoemde boezemwater s t a a t onder normale om- standigheden met elkaar en met de overige Rijnlandse boezemwateren in open verbinding.

(7)

- 3 -

mogelijk gehouden tussen N.A.P.

-

0,55 m en N.A.P.- 0,60 m

en in de winter tussen N.A.P.

-

0,60 m en N.A.P.

-

0,65 m,

Door meteorologische omstandigheden kan het pei 1

oplopen. Bij de s t a b i l iteitsberekeningen wordt een

pe i

a l s een Gez een

van N.A.P.

-

0,36

m

voor d i t geval

extreem beschouwd. Deze waterstand heeft achter vrij hoge frequentie.

en de gunstige resultaten van de berekeningen b i j

s t a n d van N.A.P.

-

0,20 m , in de Middelveldsche Akerpolder, i s deze berekening hier achterwege gelaten

( z i e ook 3 .3 .)

2.2.2. Scheidingsmiddel

en

Het gedeelte van de Ringvaart van de Haarlemmer-

meerpol der 1 angs de Osdorperbovenpol der i

s

b i j L i sse

en b i j Aalsmeer a f t e sluiten. van de r e s t van R i j n -

1 ands boezemwater.

2.2.3. Boezempeilverlaging b i j doorbraak

Bij een doorbraak

van

de boezemkade van de

Os-

dorperbovenpolder zal het boezempei 1 snel dalen

(+

-

0,80 m ) . De grote snelheid, waarmee d i t geschiedt,

i s het gevolg

van

de grote oppervlakteeen diepte

van

de polder en het gebied, d a t geïnundeerd wordt.

De

scheepvaart in de Ringvaart

van

d e Haarlem-

mermeerpolder zal gestremd worden of ernstige hinder ondervinden.

2.3. De Kaden

2.3.1. Geschiedenis

2.3.1.1.De kade

van

de Osdorperbovenpolder bestond u i t :

a )

een bovenlaag, bestaande u i t de door de

Commissie t o t Droogmaling

van

het Haarlem-

mermeer met veenspeci e verzwaarde o f

ver1

eg-

de kade v a n het vroegere polderland

ter

plaat-

(8)

- 4 -

het poldergebied moet de dikte

van

deze

laag i n verhouding gering z i j n ;

b ) een ongeroerde onderlaag van grote dikte, die b i j de vervening van de kade i s ui tge- spaard.

2.3.1.2. Het binnental ud

van

de kade vertoonde kwel verschi j n -

selen d i e zich uitten in: a )

b )

c )

sterk drassig z i j n van dat binnentalud; plaatse1 i j k u i t e r s t geringe draagvermogen; het kennelijk in de loop der t i j d dicht- schuiven van de kwelsl o o t .

2.3.1.3. Recente verbeteringcwerken

a ) De kade i s met kleispecie verhoogd ;

b) over grote strekkingen z i j n draineer-

leidingen i n het binnentalud aangebracht ;

c ) de kwelsloot i s voor zover mogelijk en nood-

zakelijk voor de afvoer van het draineerwater

verr

u

i md

.

2.3.2. Afmetingen

Volgens Rijnlands reglement moet een kade o p

de b i j de inwerkingtreding van d a t reglement bepaal-

de afmetingen worden onderhouden, waarbij h i j in ieder

geval aan de volgende minimum eisen moet voldoen:

een kruinbreedte van 1,50

m;

een helling van het t a l u d aan boezemzijde 2:3;

een helling

van

het t a l u d aan polderzijde 1:3;

een kruinhoogte van N . A . P .

-

0,lO

m.

De onderzochte kade voldoet aan deze eisen.

2.3.3. Bekledingen

De kade i s bekleed met een grasmat. Op de kruin

tussen dwarsprofiel één en de Mi jsentkade, ontbreekt,

(9)

- 5 -

De grasmat op de gehele kade i s beschadigd door groot

vee. I n het binnentalud z i j n drains geiegd,

om

kwel tegen t e gaan. Het buitentalud i s onverdedigd, plaat- s e l i j k afgekalfd en opgevuld met grof p u i n ( f o t o 2 )

Op sommige plaatsen l i g t voor het buitentalud een

2 à 3

rn

breed vlietland.

2.3.4. Vreemde elementen

Dicht b i j Halfweg liggen in het vlietland voor

het buitentalud de landhoofden van

een

voormalige

boezemscheiding ( f o t o 3 ) .

Ook l i g t in d i e omgeving het bovenhoofd van

een oude s l u i s in de kade.

Voor zover bekend, liggen e r geen leidingen in

langsrichting van de kade. Ook z i j n er geen kruisende

(10)

- 6 -

3. Grondmechani sch onderzoek

3.1. Al gemeen

Uit de geologische kaart en de diepte

van

de

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder b l i j k t dat de

i n de Haarlemmermeerpol der aan de oppervlakte 1 i g-

gende kleilaag onder de Ringvaart en de kade van de

Osdorperbovenpol der, in deze pol der door1 oopt.

Verdere gegevens van de geologische gesteld-

heid

van

het gebied, waarin de Osdorperbovenpolder

l i g t , vindt men op bladzijde 3 van het L.G.M.-

rapport CO-21142

-

I .

De verkenning

van

de kade leidde

t o t

de keuze

van de plaats der twee onderzochte kenmerkende pro- f i el en langs de R i n g v a a r t van de Haar1 emmermeerpol

-

der.

3.2. Vooronderzoek

Het

vooronderzoek 1 angs de Ringvaart bestond

u i t het maken

van

een aantal boringen i n twee pro-

f i e l e n . I n de kruin werd tevens een sondering

t o t

de vaste zandlaag uitgevoerd.

De samenstelling van profielen vertoont grote

overeenkomst.

I n de kruin werd t o t 1,00

m

diepte los veen

( t e e l aarde), verontreinigd met zand en/of klei

,

gevonden. Daaronder.

,

t o t een diepte

van

N.A.P.

-

4,50

m

veen. Deze twee lagen tezamen wiggen

naar

de

teen van

de kade toe u i t . Onder d i t veen vond men hoofdzake- l i j k zand t o t 12,OO à 14,OO onder N.A.P. B i j profiel

twee kwam op N.A.P.

-

9,50

m

een kleilaag voor. Nog

dieper s t u i t men op de vaste, zuivere zandlaag. Hoe-

wel u i t het vooronderzoek b l i j k t d a t de opbouw

van

de kade op die

van

de Middelveldsche Akerpolder

en de Haarlemmermeerpolder l i j k t , i s

er

toch één

dwarsprofiel aan een nader stabi 1 i t e i tsonderzoek onder-

(11)

- 7 -

3.3. Stabi 1 i t e i tsonderzoek

I n prof i el één i s een stabi 1 i t e i tsonderzoek

uitgevoerd. De gevonden evenwichtsfactor i s

groter

dan 2 , d a t wil zeggen d a t het binnentalud

van

de kade een grote s t a b i l i t e i t heeft.

Gezien de gevonden evenwi chtsfactoren b i j d i t

onderzoek

en

die b i j het onderzoek in de Middelveld

sche Akerpolder i s het niet noodzakelijk ook nog de

evenwichtsfactor b i j een stand van N.A.P.

-

0,20 m

(12)

- 8 -

4. Conclusies

4.1. Kwaliteit van de kade

Uit de besproken punten in hoofdstuk 2 . 3 . kunnen

de volgende conclusies getrokken worden:

4.1.1. Beschadiging

van

de grasmat wordt merendeels veroor-

z a a k t door groot

vee.

4.1.2. Het afkalven

van

het buitentalud dient

sterk

in de

gaten t e worden gehouden, mede i n verband met de

s t a b i l i t e i t

van

de kade en de v r i j intensieve scheep-

vaart op de Ringvaart

van

de Haarlemmermeerpolder.

4.2. S t a b i l i t e i t van de kade

Gezien

de resultaten

van

het vooronderzoek, de

berekende evenwichtsfactoren en de resultaten

van

de onderzoeken i n de kade van de Haarlemmermeerpolder

en Middel vel dsche Akerpol der kan geconcludeerd

wor-

(13)

- 9 -

5. Samenvatting

Er i s een onderzoek ingesteld

naar

de veiligheid

van

de kade

van

de Osdorperbovenpolder langs de Ring-

v a a r t

van

de Haarl emmermeerpol der.

Het L.G.M. heeft in de kade 2 profielen grond- mechanisch onderzocht.

Gezien de gevonden hoge evenwi chtsfactor ,de grote overeenkomst i n grondslag en opbouw

met

de s t a b i e l

geachte kade

v a n

de Haarlemmermeerpolder en Middelveldsche

Akerpolder,

kan de

s t a b i l i t e i t

van

de gehele kade a l s

goed worden beoordeeld. Het wel of n i e t afkalven van

het bui tental ud wat hoofdzakel i j k veroorzaakt wordt

door go1 faanvall

en

van de scheepvaart op de Ringvaart

van de

Haarl emmermeerpol der ,kan deze s t a b i l i t e i

t on-

gunstig beïnvloeden, z o d a t

een

goede control

e

van

(14)

L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A STICHTING WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM

y

rnndmeehanira

1&4Fn

STABILITEITSONDERZOEK AAN EEN DWARSPROFIEL VAN DE BOEZENKADE

LANGS DE OSDORPEZBOVE5TPOLDER

28 november 1972

* Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van ieder recht

op aansprakelijksteiiing en zich verplicht tot vrijwaring voor iedere aansprakelijkheid jegens derden. Het rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd na schriftelijke toestemming.

(15)

' *

*a

L A B O R A T O R I U M V O O R QRONDMECHANICA

- 1 -

I n h e t k a d e r van een onderzoek n a a r d e s t a n d z e k e r h e i d van d e boezemkaden i s i n o p d r a c h t van h e t Centrum voor Onderzoek

W a t e r k e r i n g e n ( C . O . W . ) door h e t L a b o r a t o r i u m voor Grondmechanica

( L . G.M.

f i e l van de boezemkade l a n g s d e Osdorperbovenpolder.

e e n s t a b i l i t e i t s o n d e r z o e k u i t g e v o e r d a a n een dwarspro-

De k a d e maakt d e e l u i t van de k a d e l a n g s de r i n g v a a r t van d e

Baar lemmer me e r p o l d e r .

-

. <

D e r e s u l t a t e n van h e t o n d e r z o e k worden i n d i t r a p p o r t vermeld.

. .

Algemene gegevens b e t r e f f e n d e h e t onderzoek a a n t a l o n d e r z o c h t e p r o f i e l e n : I a a n t a l c o n t i n u b o r i n g e n 66 mm :

4

t o t a l e b o o r l e n g t e : c a

14,s

rn a a n t a l c e ï p r o e v e n 14. _. p e r i o d e t e r r e i n w e r k : 1 en 2 a u g u s t u s 1972

. .

I n 1 e i d i n q

D i t s t a b i l i t e i t s o n d e r e o e k i s een v e r v o l g op een. e e r d e r door h e t L.G.M. u i t g e v o e r d vooronderzoek i n twee p r o f i e l e n van de k a d e

( z i e Z.G.M.-rapport CO-21142-1, d.d. a u g u s t u s 1972).

Het vooronderzoek h e e f t b e s t a a n u i t de u i t v o e r i n g van een middel- zware s o n d e r i n g en c o n t i n u b o r i n g e n 29 mm i n b e i d e p r o f i e l e n . De o n d e r z o c h t e p r o f i e l e n v e r t o n e n g r o t e overeenkomst met d i e van de k a d e l a n g s de Haaslemmermeerpolder a a n de a n d e r e z i j d e van d.e r i n g v a a r t , zowel- w a t z w a a r t e van h e t p r o f i e l a l s de laagopbouw b e t r e f t ( z i ' e Z.G.M.-rapporten CO-20909-1 en 11).

(16)

L A B O R A T O R I U M V O O R QRONDMECHANICA

'B

-

2 -

Tussen de twee p r o f i e l e n b e s t a a t een g e r i n g v e r s c h i l i n samen- s t e l l i n g van h e t v e e n p a k k e t , w a a r u i t h e t e i g e n l i j k e k a d e l i c h a a m h o o f d z a k e l i j k i s opgebouwd, B i j p r o f i e l 2 i s d i t veen w a t h e t e r o - g e n e r van s a m e n s t e l l i n g dan b i j p r o f i e l 1.

Gezien de h i e r v o o r genoemde overeenkomst met de o n d e r z o c h t e k a d e l a n g s de Haarlemmermeerpolder en de d a a r b i j gevonden t m e l i j k hoge e v e n w i c h t s f a c t o r e n van c a 2 , werd voor d e o n d e r h a v i g e k a d e e e n voldoende s t a b i l i t e i t v e r w a c h t .

Om e c h t e r een i n d r u k van de w e r k e l i j k e aanwezige s t a b i l i t e i t t e v e r k r i . j g e n , i s b e s l o t e n t o c h een p r o f i e l n a d e r t e onderzoeken; d i t mede g e z i e n de omvang en b e l a n g r i j k h e i d van h e t boezemwater. P r o f i e l I i s voor e e n na.der s t a b i l i t e i t s o n d e r z o e k u i t g e z o c h t .

. .

.

Omvang onderzoek I n h e t d w a r s p r o f i e l z i j n

4

c o n t i n u g e s t o k e n b o r i n g e n met e e n d i a - m e t e r van 66 mm u i t g e v o e r d t e r v e r k r i j g i n g van o n g e r o e r d e m o n s t e r s . I n h e t l a b o r a t o r i u m z i j n u i t de b o o r r e s u l t a t e n ILi. m o n s t e r s genomen, waarop langzame c e l p r o e v e n z i j n v e r r i c h t om de w r i j v i n g s e i g e n s c h z p - p e n van de d i v e r s e g r o n d l a g e n i n v o l l e d i g g e c o n s o l i d e e r d e t o e s t a n d t e b e p a l e n .

Tevens z i j n van een aaiital m o n s t e r s u i t d e v e r s c h i l l e n d e grondlagei1 de volumegewichten b e p a a l d .

Op b i j l a g e B - I z i j n de b o o r r e s u l t a t e n g e t e k e n d , w a a r b i j ook de volumegewichten en d e p l a a t s e n van de c e l p r o e f m o n s t e r s z i j n aange- geven.

Om e e n i n d r u k van de 1-aagopbouw t e v e r k r i j g e n , z i j n de b o o r r e s u l - t a t e n nogmaals getek.end i n h e t d w a r s p r o f i e l van b i j l a g e D-2.

De c e l p r o e f r e s u l t a t e n z i j n . g r a f i s c h weergegeven op de b i j l a g e n C-.i-t/m C-6.

(17)

LABORATORIUM VOOR QRONDMECHANICA

B

- 3 -

Door h e t C.O.W. i s h e t v e r l o o p van de f r e a t i s c h e l i j n i n h e t d w a r s p r o f i e l b e p a a l d met b e h u l p van open p e i l b u i z e n , welke ge- d u r e n d e e n i g e weken z i j n waargenomen, t e g e l i j k e r t i j d met d e w a t e r s t a n d i n de boezem en de k w e l s l o o t .

Met d e v e r k r e g e n grondgegevens z i j n stabiliteitsberekeningen u i t g e v o e r d met gebruikmaking van c i r k e l v o r m i g e g l i j v l a k k e n .

. .

R e s u l t a t en

D e a a n g e t r o f f e n g r o n d s l a g i s a l s v o l g t :

D i r e k t onder h e t m a a i v e l d i s e e n t e e l a a r d e k a g a a n w e z i g , welke b i j de k r u i n c a 1 m d i k i s en n a a r de t e e n van de k a d e t o e u i t - w i g t . H i e r o n d e r i s t o t een d i e p t e van 4 à 4,s m

-

N . A . P . een veenpakket aanwezig d a t o n d e r d e k r u i n een d i k t e h e e f t van c a 3,2 m en a a n de t e e n van d e k a d e v r i j w e l i s verdwenen. Onder h e t veen i s een o v e r g a n g s l a a g van c a 0 , 7 m d i k t e a a n g e t r o f f e n , b e s t a a n d e u i t i e t s zandhoudende k l e i vermengd met p l a n t e n r e s t e n . . H i e r o n d e r i s e e n c a I m d i k k e k l e i h o u d e n d e z a n d l a a g aanwezig,

g e v o l g d door s l i b h o u d e n d zand.

Met b e h u l p van de g e g e v e n s , welke u i t h e t vooronderzoek en h e t n a d e r o n d e r z o e k z i j n v e r k r e g e n , i s h e t p r o f i e l i n

5

g r o n d l a g e n o n d e r v e r d e e l d . Aan e l k e l a a g z i j n een b e p a a l d volumegewicht

i(,

een c o h e s i e c ' en een hoek van inwendige w r i j v i n g t o e g e k e n d , d i e i n een h e l e l a a g c o n s t a n t worden v e r o n d e r s t e l d .

G e t r a c h t i s om met d e b e s c h i k b a r e gegevens e e n rekenmodel t e v e r k r i j g e n , d a t de w e r k e l i j k h e i d zo goed rnogeli jk b e n a d e r t . Het

z a l d u i d e l - i j k z i j n , d . a t door de o n v e r m i j d e l i j k e s p r e i d i n g i n d e p r o e f r e s u l t a t e n , de n a t u u r l i j k e h e t e r o g e n i t e i t van d e g r o n d l a g e n e.d. e r n o o i t een v o l l e d i g b e e l d van h e t d w a r s p r o f i e l z a l worden. v e r k r e g e n , en d a t e r s l e c h t s van een b e n a d e r i n g s p r a k e k a n z i j n -

(18)

L A B O R A T O R I U M . VOOR GRONDMECHANICA

B

- 4 - De t o e g e p a s t e l a a g v e r d e l i n g en de g e b r u i k t e grondeigenschappen z i j n g e t e k e n d op b i j l a g e G - I . B i j de b e r e k e n i n g e n z i j n twee v e r s c h i l l e n d e f r e a t i s c h e l i j n e n t o e g e p a s t , t e weten:

FL-I : de d o o r h e t C.O.W. i n h e t t e r r e i n opgemeten f r e a t i s c h e l i j n b i j een boezemwaterstand van 0,60 m beneden N . A . P .

FL-2 : een f r e a t i s c h e l i j n met e e n aangenomen v e r l o o p , b e h o r e n d e b i j een extreme boezemwaterstand van 0,3.6 m

-

N . A . P .

I n b e i d e g e v a l l e n i s d e z e l f d e g l i j c i r k e l gevonden, w a a r b i j de k l e i n s t e e v e n w i c h t s f a c t o r wordt b e r e k e n d . Deze c i r k e l ( z i e b i j - l a g e G - l ) omvat s l e c h t s een. g e d e e l t e van h e t k a d e p r o f i e l .

D e b e r e k e n d e e v e n w i c h t s f a c t o r e n z i j n :

I n d i e n de v e r h o u d i n g t u s s e n h e t w e e r s t r e v e n d moment en h e t aan- d r i j v e n d moment g r o t e r i s dan 2, k a n de e x a c t e waarde van de e v e n w i c h t s f a c t o r n n i e t worden b e r e k e n d daar i n h e t g e b r u i k t e computer-programma i n d a t g e v a l een b e p a a l d i t e r a t i e p r o c e s n i e t wordt u i t g e v o e r d .

Is d e bovengenoemde v e r h o u d i n g g r o t e r dan 2 , dan i s de e v e n w i c h t s - f a c t o r n ( v o l g e n s de d e f i n i t i e op b i j l a g e O > z e k e r g r o t e r dan 2.

(19)

. L A B O R A T O R I U M VOOR QRONDMECHANICA - 5 - C o n c l u s i e s : U i t de r e s u l t a t e n van de b e r e k e n i n g e n b l i j k t , d a t h e t onder- z o c h t e p r o f i e l b i j b e i d e f r e a t i s c h e l i j n e n e e n ruim voldoende s t a b i l i t e i t b e z i t . D i t r e s u l t a a t i s g e h e e l v o l g e n s de v e r w a c h t i n g e n en i n overeen- stemming met d e r e s u l t a t e n welke b i j d e k a d e rondom de Haarlem- mermeerpolder en b i j de k a d e l a n g s de M i d d e l v e l d s c h e A k e r p o l d e r z i j n gevonden (CO-20909-11 r e s p . C0.21135-9/11).

Deze k a d e n b e h o r e n b e i d e t o t d e k a d e n l a n g s de r i n g v a a r t van de Haarlemmermeerpolder en z i j n van ongeveer g e l i j k e laagopbouw en

' a f m e t i n g e n .

G e z i e n de r e s u l t a t e n v a n h e t vooronderzoek en h e t s t a b i l i t e i t s - onderzoek wordt voor de boezemkade

geen v e r d e r o n d e r z o e k n o o d z a k e l i j k

O p g e s t e l d d.oor :

van de o n d e r h a v i g e p o l d e r g e a c h t .

i r . R.J. van Zweden. F . J . van Duren.

B i j d i t r a p p o r t b e h o r e n d e v o l g e n d e b i j l a g e n : O : l e g e n d a P- 1 : s i t u a t i e , s c h a a l 1 : 25.000 D- 2 : d w a r s p r o f i e l 2 , s c h a a l 1 : 100 B - l : b o o r p r o f i e l e n C - l t / m C- 6 : c e l p r o e f r e s u l t a t e n G- 1 : r e s u l t a t e n s t a b i l i t e i t s b e r e k e n i n g e n F-7 t / m F-10 : f o t o ' s b o o r r e s u l t a t e n

(20)

F.L. = f r e a t i s c h e l i j n P .B. = p u l s b o r i n g S.B. = s t e e k b o r i n g c . b . = c o n t i n u b o r i n g 29 mm C.B. = c o n t i n u b o r i n g 66 mm p * b = peilbuis w s m I= w a t a r s p a n n i n g s m e t e r = volume g e w i c h t i n t / m 4 2

&

P = hand p e n e t r o m e t e r w u a r d e i n kg/cm 2 T. V. t t o r v u n e - w a a r d e i n kg/cm 2 C’ = c o h e s i e i n kg/crn $d’ = h o e k v a n i n w e n d i g e w r i j v i n g x laagjes y stukjes I k l e i 2 z a n d f i j n 3 zand 4 z a n d grof 5 veen 6 k l e i h o u d e n d 7 s l i b h o u d e n d 8 z a n d h o u d e n d 9 h.urn u s h o u d e n d 1 O v e e n h o u d e n d 11 p l a n t e n r e s t e n 12 s c h e l p e n 1 3 g r i n d 1 4 h o u t r e s t e n I 5 k e i l e e m 16 leem 17 p u i n 18 k o o l a ~ 19 teelaarde E b e p r o e f d m o n s t e r

-

C IJ c e l p r o o f & = volume ~ ; e ? ~ ~ ~ c h t H = h o r i z o n t a l e d o o r l a t e n d h e i d V = v e r t i c a l e d o o r l a t e n d h e i d S a = s a m e n d r u k k i n g s p r o e f O = p u l s b o r i n g c + t g @ b e n o d i g d v o o r e v e n w i c h t 0 , = s t e e k b o r i n g X = o p p e r v l a k t e b o r i n g V = d i e p s o n d e r i n g

v

= m i d d e l z w a r e s o n d e r i n g PJ = watercprinningsme t e r

(d

= p e i l b u i s t e e l -

p r 4

s l i b

1-l

p u i n w d g r i n d a a r d e L A B O R A T O R I U M V O O R C ; R O N D M E C t i A N I < . ; A I ti D F L F T

KADEON DERZOEK OS DOR PER BOVEN POLDE R .

I

BIJLAGE.()’

CO 9 2 1 1 4 2

-

9

2 9 5 5

LEGENDA

(21)
(22)
(23)

L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A T E D E L F T

I

~ B I J L : B

1

; A DE0 N DERZOEK OSDOR PER BOVEN POL DER.

C0+21142-<

2 9 5 5

30RINGEN

1--4,1-5,1-6

e n

1-7

I A 4 1

(24)

I

L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A T E D E L F T

I

A DEONDERZOEK OSDOR PER BOVEN POLDER.

lqìN

BIJL:

cl

C 0 * 2 1 1 4 2

-

9

# A4

‘ELPROEVE

N

(25)

I

L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A T E D E L F T

~ I

k!$ì$l

BIJL:

c2

A DEONDERZOEK O SDOR PER BOVEN POLDE R .

#

'ELPRO EVE N

A4 C 0 * 2 1 1 4 2 - 9

A A R * I 2 9 5 5

(26)

I

L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A T E D E L F T

.

KA E O N DERZOEK OSDOR PER BOVEN POLDE R .

?#$I

BIJL:

c3

L A4 C 0 + 2 1 1 4 2 - 9 I 2 9 :

CELPROEVEN

4 4 8 6

(27)

L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A T E D E L F T

BIJL:

c4

;A DEON DERZOEK

O

SDOR PER BOV€

N

PO LûE R .

1 % )

C0*2 1 1 4 2

-

9 2 9 : J I rr

ELPROEVE

N

4 4 8 6

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A STICHTING WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM

y

rnndmeehanira

i&Uf~

Vooronderzoek aan de boezemkade van de . Osdorperbovenpolder

CO

-

21142-1 augustus

1972

___ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van ieder recht

op aansprakeli]kstelling en zich verplicht tot vrijwaring voor iedere aansprakelijkheid jegens derden. Het rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd na schriftelijke toestemming,

(36)

I n l e i d i n g

I n h e t kader

van

een systematisch onderzoek naar

de standzekerheid

van

de boezemkaden i s i n opdracht

van he% Centrum

voor Onderzoek Waterkeringen

( C o o m w o )

door h e t Laboratorium

voor

Grondmechanica

( L e G m M o )

een vooronderzoek uitgevoerd

aan

de boezemkade

langs

de Osdorperbovenpolder. De r e s u l t a t e n

van

h e t onder-

zoek worden i n

d i t

rapport vermeld.

-

Alpemene aeaevens b e t r e f f e n d e h e t uitgevoerde t e r r e i n -

werk,

aantal

onderzoch%e p r o f i e l e n

: 2

a a n t a l middelzware sonderingen

: 2

a a n t a l continu boringen

29 mm :

6

periode terreinwerk

: 18,s

-

23,5.

1972

Onder zoek

I n

overleg t u s s e n het

L m G o M o en

h e t

CoO.WO

z i j n

2

p r o f i e l e n i n de kade

langs

de Ringvaart

van de

Haarlemmermeerpolder

d o o r

middel van een gezamenlijke

v i s u e l e verkenning uì$gezocht voor een vooronderzoek

( z i e

b i j l a g e PI),

onderzoek uitgevoerd, aangezien de polder

daar

n i e t

d o o r

boezemwater

wordt;

begrensd.

e i J n e l k

3

continuboringen gemaakt, t e weten in

de

kruin ( h i e r

i s

de boring met een middelzware sonde-

r i n g gecombineerd), halverwege h e t t a l u d , en aan de

t e e n van de kade,

I n de

overige kaden rondom deze polder werd geen

(37)

L A B O R A T O R I U M VOOR Q R O N D M E C H A N I C A

El

-2-

Van de boormonsters u i t de continuboringen z i j n i n h e t l a b o r a t o r i u m de volumegewichten p e r meter boring bepaald. Tevens z i j n de grondsoorten beschreven en de b o o r r e s u l t a t e n gefotografeerd. Aan de uitgelegde en

i n de lengte doorgesneden grondmonsters z i j n met be- hulp van een handpenetrometer de vastheden van de d i - verse grondlagen gemeten t e n einde de c o n s i s t e n t i e van deze lagen v a s t t e leggen. De penetrometerwaarden

(p) z i j n g r a f i s c h weergegeven naast de boorprofielen. Het opmeten van de dwarsprofielen alsmede de p l a a t s b e p a l i n g en de waterpassing

van

de onderzoek- punten werden door de meetdienst van h e t C.O.W. ver- r i c h t . De t i j d e n s h e t waterpassen van de dwarsprofielen waargenomen waterstanden i n de boezem en i n de kwel-

s l o o t z i j n i n de dwarsprof i e l e n ingetekend.

De r e s u l t a t e n van de sonderingen z i j n met de be- t r e f f e n d e boringen op de b i j l a g e n n r s . S I en 52 weer-

gegeven, waarbij de gemeten conusweerstanden en de

p l a a t s e l i j k e wrijvingsweerstanden i n kg/cm2 tegen de d i e p t e i n

m

t e n opzichte van N.A.P. z i j n u i t g e z e t .

De r e s u l t a t e n van de continuboringen z i j n

in

de dwarsprofielen ingetekend en a l s b i j l a g e no. D I b i j d i t rapport gevoegd. De b i j l a g e n nos, F1 t / m F6 be- v a t t e n

f o t o ' s

van de boorresultaten.

'Topografie en s t r a % i q r a f i e

De onderzochte kade langs de R i n p a a r t van de Haarlemmermeerpolder l i g t j u i s t op de grens t u s s e n de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer.

zwak gebogen Ringvaart l i g t , h e e f t een i n hoofdzaak noord- zuid strekking,

(38)

LABORATORIUM VOOR QRONDMECHANICA

E9

-3-

De l i t h o s t r a e i g r a f i s c h e i n d e l i n g

i n

h e t gebied van bovengenoemde polder z i e t e r a l s volgt u i t :

Onder h e t Hollandveen bevindt zich een CaLais-

formatie , Deze l i t h o s t r a t i g r a f i s c h e eenheid b e s t a a t i n de hogere lagen u i t k l a s t i s c h e a f z e t t i n g e n

(hoofdzakelijk zanden o f k l e i e n ) en onderin u i t organo- gene sedimenten: Basisveen; D i t Holocene complex

rust

op Pleistocene p o s t g l a c i a l e zanden, Aangetroffen %rondslag

U i t de r e s u l t a t e n van de gemaakte sonderingen

( z i e b i j l a g e n S I en S2) b l i j k t dat vanaf h e t maai- veld

t o t

een d i e p t e van ca 6

m

-

N.A.P.

lagen voor- komen met b e t r e k k e l i j k lage conusweerstanden. Slechts i n de bovenste 1 I

, 5

m

worden i n wat zandiger op- gebracht materiaal i e t s hogere weerstanden gemeten,

D i t pakket b e s t a a t volgens de boringen ( z i e ook

b i j l a g e D I )

t o t

een diepte van ca

4 , 5

m

-

N.A.P.

uit

hoofdzakelijk veen, en voor de r e s t u i t min of meer zandige k l e i , De onderkant van het veen li& nage- noeg horizontaal zodat i n de p o l d e r zelf w a a r achter de d i j k de maaiveldhoogte ca

3,75 m

-

N.A.P.

i s ,

nog

s l e c h t s een dunne veenlaag aanwezig

i s .

hoge vastheden, en volgens de p l a a t s e l i j k e kleef- waarnemingen hoofdzakelijk u i t zand bestaand. B i j

sondering

1 4

komt d i t pakket

voor t o t

een d i e p t e van 14

m

-

NOA.P.,

en b i j sondering 2-1

t o t

een

d i e p t e

van

1 2 m

-

N,A,P,

De sonderingen geven i n dit t r a j e c t onderling verschillende sondeerbeelden: b i j

sondering 2-1 komt t u s s e n

9 , 5

m

en 1 2 m

-

N.A.P.

een s t e r k kleihoudende l a a g voor met veel. geringere

sondeerwaarden. Beneden de vermelde diepten lopen de sondeerwaarden s t e r k op

i n

v r i j w e l zuivere zandlagen.

(39)

L A B O R A T O R I U M VOOR Q R O N D M E C H A N I C A

a

-4-

Vermoedelijk behoren a l l e beschreven zandige lagen nog t o t de Calais-formatie en werd h e t P l e i s t o - cene zand i n de sonderingen nog n i e t b e r e i k t . Ook h e t Basisveen werd h i e r n i e t d u i d e l i j k aangetoond.

de b i j l a g e n .

Voor een nauwkeurig beeld wordt verwezen naar

Samenvatting en conclusie _,

1. De onderzochte kade h e e f t , gezien de twee op- gemeten p r o f i e l e n een v r i j regelmatige vorm.

De k r u i n van de kade i s n i e t breed ( v a r i k k n d

van 2 , s

-

3 , 5

m) en gelegen op ongeveer N.A.P. Het

t a l u d aan de p o l d e r z i j d e i s flauw (1 : 8). Het h o o e e - v e r s c h i l tussen de k r u i n en de t e e n van de kade be-

draagt ca 3,6

-

3,8

m,

2. De laagopbouw van beide opgemeten p r o f i e l e n i s b i j n a g e l i j k , en correspondeert v r i j w e l geheel met d i e i n de p r o f i e l e n van de Haarlemmermeerpolder

(CO-20909 1-11 ) en i n de p r o f i e l e n i n de kade langs

de Middelveldsche Akerpolder

(CO-21135-1)

Het kade-

lichaam i s hoofdzakelijk u i t veen gevormd. D i % veen- pakket b e s t a a t vermoedelijk u i t twee v e r s c h i l l e n d e

~

I veenlagen, I n de e e r s t e p l a a t s i s d i t de oorspronke- I

'

l i j k e veenlaag, d i e b i j de u i t v e n i n g van d i t gebied

~

werd uitgespaard, I n de tweede p l a a t s z i j n d i t veen- gronden, d i e b i j de aanleg van de Ringvaart werden ontgraven en waarmede de kade verder op hoogte werd gebracht. Deze l a a t s t genoemde veengronden z i j n ge-

d e e l t e l i j k nog met z m d l a a g j e s gemengd.

Jagen

voor

met een

met

de d i e p t e afnemend k l e i g e h a l t e .

(40)

L A B O R A T O R I U M V O O R QRONDMECHANICA

E3

-5-

3.

De onderzochte p r o f i e l e n vertonen grote overeen-

komst met d i e van de kaden van de Haarlemmermser- p o l d e r , zowel w a t zwaarte

van

het p r o f i e l als de

lagenopbouw b e t r e f t ,

van deze kaden veel minder z a l z i j n dan d i e van de Haarlemmermeerkaden, waarvoor evenwichtsfactorea z i j n berekend van ca 2 , Zou men niettemin een indruk w i l l e n v e r k r i j g e n

van

de werkelijk aanwezige s t a b i l i t e i t dan

zou voor een d e r g e l i j k onderzoek p r o f i e l 1 k m e n wor- den uitgekozen,

Wij

verwachten dan ook n i e t dat de s t a b i l i t e i t

Opgesteld door:

P,

KrajXCek

Laborat6 i u m Ivoor Grondmechanica,

i

t’

/ e P , ~ . van Duren. B i e j d i t r a p p o r t behoren de volgende b i j l a = : O

-

legenda

PI

-

s i t u a t i e schaal 1 : 25.000

DI

-

dwarsprofielen en boorprofielen S’i

en

S2

-

sondeerre s u l t a t en

(41)

F.L. P .B. S.B. c .b. C. B.

&

P T. V. C'

pf

'

P freatisohe l i d n = pulsboring = atecakboring s continuboring 29 m m = continuboring 66 mm 01 volume gewicht in t/m 3 s hand penetrometerwaarde in kg/cm 2 2 rn torvane-waarde in kg/om I cohesie in kg/cm2

P hoek van inwendige wrijving

P beproefd monster

-

C calproaf

BI

1i[ O X

V

V

$

ac

1 klei 2 sand f i j n 3 aand 4 sand grof

5

veen 6 kleihoudead 7 elibhoudrnd 8 zandhoudend 9 humushouäend 1 O veenhoudend I +í piantenresten 12 schelpan 13 grind i 4 houtresten 7

5

k e i leem 16 lesai 1 puin 1

5

koolaa X ï a i g j e s

& = volume gewicht

H P horisontale doorlatendheid V = verticale doorlatendheid Sap samendrukkingeproef 1 aontinuborfng 29

mm

-

aontinuboring 66 ptm E pulaboring ,ia evoawiahtsfaator I Q' + % g @ ' besclhikbaar a

+

tgpl benodigd v w r evsnwicrht: 8teekboring o oppervlakteboring P diapeondering te middelzwaro sondaring PI waterspanningarneter = p e i l b u i s -- L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A T E D E L F T

ADE EON DER ZOEK OSDORPERBOVE N POLDER

I

I

I

B I J L A G E O

CO.> 21142 2 9 5 5

LEGENDA

4 4 0 6 I , I I

(42)
(43)
(44)

I . ~

. . , .

.

, , + - -

, ' I

K A D E O N D E R Z O E K OSDORPERBOVEN POLDER GM

BIJL:^

1

BORING, SONDERING

E N PL.KLEEF

1

A4

I

CQ8=2 1142

(45)

... ... , ... .... ., . . . . .i ...

L A B O R A T O R I U M V O O R G R O N D M E C H A N I C A T E D E L F T

K A D E O N D E R Z O E K OSDORPERBOVENPOLDER GM

BORING, SONDERING

EN

P L - K L E E F

CQt..2 1142

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podobnie w wymiarze wymagań wobec dziecka ojcowie o wyższym poziomie transgresji częściej, niż ojcowie o niższym poziomie transgresji, przypisywali sobie nadmiar,

Dlatego też wizerunek katedry Notre Dame pojawiał się bardzo rzadko.. Zachowały się nieliczne wzorniki i ryciny, na których utrwalono obraz miasta, np.: prace

Tomasz podkreśla także, co wydaje się kluczowe dla pojęcia, że ciało ludzkie początkowo złożone z jednej komórki jest doskonałym, a zatem pięknym ciałem

Ochrona roślin leczniczych (1934), „Wiadomości Ligi Ochrony Przyrody w Polsce Bulletin de la Ligue pour la Protection de la Nature en Pologne” (Kwartalnik poświęcony

Among the thousands of contemporary Polish amber jewelers, experienced masters stand out who thanks to the original improvement of techniques of combining

Dwa problemy wymagaj¹ obecnie rozwi¹zania: (a) ciê¿- koœæ objawów – aby oceniæ nasilenie wielu objawów DSM zaleca dokonanie tego w po³¹czeniu z oszacowaniem funk-

MICHA£ B£ACHUT, JERZY MATYSIAKIEWICZ, ROBERT TEODOR HESE – Drug-resistant schizophrenia with leukope- nia in the course of Cytomegalovirus infection – a case report 265

Wreszcie statystyki Mylo pokazały, że największy dopływ chorych psychicznie do szpitala miał miejsce w miesiącach jesiennych, co związane było, jego zdaniem, ze