• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:34:54 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:34:54 Numer KRS:"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 17.04.2015 godz. 11:34:54 Numer KRS: 0000454474

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 13.03.2013

Ostatni wpis Numer wpisu 10 Data dokonania wpisu 05.03.2015

Sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/10544/15/416/REGON

Oznaczenie sądu ---

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 146587667, NIP: 5252553273

3.Firma, pod którą spółka działa CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc.

WARSZAWA

2.Adres ul. EMILII PLATER, nr 28, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-688, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Oddziały Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

(2)

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1 11.02.2013 R. - REP. A NR 4710/2013 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE 2 31.07.2013 R., REP. A NR 18883/2013, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA

NOTARIALNA W WARSZAWIE;

ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 8 UST. 1;

15.10.2013 R., REP. A NR 25718/2013, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE;

ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 8 UST. 1;

28.11.2013 R., REP. A NR 29163/2013, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE;

ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 8 UST. 1;

3 AKT NOTARIALNY REP. A NR 28023/2014 SPORZĄDZONY W DNIU 18.11.2014 R., PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK, MAGDALENA NOWAK SPÓŁKA CYWILNA

ZMIANA: ART. 1 UST. 1

4 11.02.2015 R. - REP. A NR 3690/2015 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE ZMIANA ART. 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

---

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 300 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego 75 000,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 3000000 4.Wartość nominalna akcji 0,10 ZŁ 5.Kwotowe określenie części kapitału 300 000,00 ZŁ

(3)

wpłaconego

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

---

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1

1.Nazwa serii akcji A

2.Liczba akcji w danej serii 1000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2

1.Nazwa serii akcji A1

2.Liczba akcji w danej serii 500000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

3

1.Nazwa serii akcji B

2.Liczba akcji w danej serii 1000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

4

1.Nazwa serii akcji C

2.Liczba akcji w danej serii 500000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dział 2

(4)

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma BRONOWSKI

2.Imiona JAROSŁAW MACIEJ

3.Numer PESEL/REGON 70011300691

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁUNIEWSKI

2.Imiona MARCIN

3.Numer PESEL/REGON 70112900190

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko MAJ

2.Imiona GRZEGORZ LECH

3.Numer PESEL 61071105719

2

1.Nazwisko GOLEC

2.Imiona GRZEGORZ JÓZEF

3.Numer PESEL 75010703650

3

1.Nazwisko KUNCE

2.Imiona RYSZARD KRZYSZTOF

3.Numer PESEL 73090701379

4

1.Nazwisko KARMELITA

2.Imiona PIOTR

3.Numer PESEL 74091705195

5

1.Nazwisko AKHANOV

(5)

2.Imiona SULTAN

3.Numer PESEL ---

6

1.Nazwisko PICHÓR

2.Imiona WALDEMAR

3.Numer PESEL 68101711296

7

1.Nazwisko GRZYBOWSKI

2.Imiona WOJCIECH

3.Numer PESEL 68082004550

Rubryka 3 - Prokurenci

1

1.Nazwisko ADAMCZYK PRZYBYLSKA

2.Imiona ANNA KATARZYNA

3.Numer PESEL 80062607487

4.Rodzaj prokury ŁĄCZNA, DO SKUTECZNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYMAGNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW

2

1.Nazwisko TRZEWICZYŃSKA

2.Imiona AGATA ANNA

3.Numer PESEL 70030601108

4.Rodzaj prokury ŁĄCZNA, DO SKUTECZNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYMAGNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 ---

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 23, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3 38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

4 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 5 38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 6 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

7 39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

8 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

9 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 10 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

11 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

12 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 13 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE. Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI

BANKOWEJ I POŚREDNICTWA REALIZOWANEGO PRZEZ POCZTĘ

14 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI

(6)

BANKOWYCH

15 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 15.07.2014 OD 13.03.2013 DO 31.12.2013

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta

1 ***** OD 13.03.2013 DO 31.12.2013

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

1 ***** OD 13.03.2013 DO 31.12.2013

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** OD 13.03.2013 DO 31.12.2013

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o

(7)

oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

(8)

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 17.04.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

2.Liczba akcji w danej serii 1000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie

1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie

2.Liczba akcji w danej serii 17500000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie

2.Liczba akcji w danej serii 17500000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. PRZENOSZA 3.Adres ul. PRZENOSZA, kod 34-625, poczta SKRZYDLNA, kraj POLSKA. 2 1.Nazwa

3.Firma, pod którą spółka działa BIURO RACHUNKOWE JANINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.. 4.Czy przedsiębiorca prowadzi

2.Liczba akcji w danej serii 1000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie