• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:54:34 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:54:34 Numer KRS:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 14.12.2016 godz. 23:54:34 Numer KRS: 0000422800

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 01.06.2012

Ostatni wpis Numer wpisu 2 Data dokonania wpisu 27.09.2012

Sygnatura akt KR.XII NS-REJ.KRS/11750/12/397

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP REGON: ---, NIP: 7372201885

3.Nazwa STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY DOBRA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji --- 5.Czy podmiot posiada status organizacji

pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. DOBRA 2.Adres ul. ---, nr 38, lok. ---, miejsc. DOBRA, kod 34-642, poczta DOBRA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały 1

1.Nazwa jednostki terenowej lub

oddziału

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH GRUSZOWIEC

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. PRZENOSZA 3.Adres ul. ---, nr 23, lok. ---, miejsc. PRZENOSZA, kod 34-625, poczta SKRZYDLNA, kraj POLSKA

2

1.Nazwa jednostki terenowej lub oddziału

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH DOBRA 1

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. DOBRA

(2)

3.Adres ul. ---, nr 152, lok. ---, miejsc. DOBRA, kod 34-642, poczta DOBRA, kraj POLSKA

3

1.Nazwa jednostki terenowej lub oddziału

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH JURKÓW

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. JURKÓW 3.Adres ul. ---, nr 58, lok. ---, miejsc. JURKÓW, kod 34-643, poczta JURKÓW, kraj POLSKA

4

1.Nazwa jednostki terenowej lub oddziału

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH STRÓŻA

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. STRÓŻA 3.Adres ul. ---, nr 6, lok. ---, miejsc. STRÓŻA, kod 34-625, poczta SKRZYDLNA, kraj POLSKA

5

1.Nazwa jednostki terenowej lub oddziału

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH PRZENOSZA

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. PRZENOSZA 3.Adres ul. ---, nr 23, lok. ---, miejsc. PRZENOSZA, kod 34-625, poczta SKRZYDLNA, kraj POLSKA

6

1.Nazwa jednostki terenowej lub oddziału

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SKRZYDLNA

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. SKRZYDLNA 3.Adres ul. ---, nr 126, lok. ---, miejsc. SKRZYDLNA, kod 34-625, poczta SKRZYDLNA, kraj POLSKA

7

1.Nazwa jednostki terenowej lub oddziału

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH PORĄBKA

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. PORĄBKA 3.Adres ul. ---, nr 5, lok. ---, miejsc. PORĄBKA, kod 34-642, poczta PORĄBKA, kraj POLSKA

8

1.Nazwa jednostki terenowej lub oddziału

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH DOBRA 2

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat LIMANOWSKI, gmina DOBRA, miejsc. DOBRA 3.Adres ul. ---, nr 464, lok. ---, miejsc. DOBRA, kod 34-642, poczta DOBRA, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1 06 LUTEGO 2012 ROKU

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski

Brak wpisów

(3)

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organu STAROSTA LIMANOWSKI

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu 1. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB - PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA.

2. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ DWA PODPISY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma JAROSZ

2.Imiona WANDA

3.Numer PESEL/REGON 53051217721

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma MIŚKOWIEC

2.Imiona MARIA

3.Numer PESEL/REGON 43080609860

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma CYGAL

2.Imiona MARIA AGNIESZKA

3.Numer PESEL/REGON 59010900767

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZYRSZEŃ

2.Imiona MARIA

3.Numer PESEL/REGON 51081109289

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK

5

1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŻABÓWKA

2.Imiona JADWIGA

3.Numer PESEL/REGON 63092013862

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6

1.Nazwisko / Nazwa lub firma CYGAL

2.Imiona MARIA

3.Numer PESEL/REGON 60121003469

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

(4)

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma BEDNARZ

2.Imiona LIDIA

3.Numer PESEL/REGON 61042614101

4.Numer KRS ****

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma WOŹNICZKA

2.Imiona ZOFIA ALEKSANDRA

3.Numer PESEL/REGON 52041016926

4.Numer KRS ****

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOŁODZIEJ

2.Imiona AGATA

3.Numer PESEL/REGON 68062507129

4.Numer KRS ****

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁABUZ

2.Imiona JOLANTA

3.Numer PESEL/REGON 68062410845

4.Numer KRS ****

5

1.Nazwisko / Nazwa lub firma SMAGA

2.Imiona KAZIMIERA

3.Numer PESEL/REGON 26020906322

4.Numer KRS ****

Rubryka 3 Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania 1) AKTYWIZACJA I PROMOWANIE KOBIET W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM I KULTURALNYM.

2) DZIAŁANIE NA RZECZ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI KOBIET W CELU UZYSKANIA

(5)

ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU.

3)PODJEMOWANIE DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH KOBIETY Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK I ICH RODZIN.

4) PRACA NA RZECZ INTEGRACJI POKOLEŃ.

5) REPREZENTOWANIE INTERESÓW KOBIET I ICH RODZIN, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ICH SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I ZAWODOWEJ.

6) PROPAGOWANIE I PIELĘGNACJA TRADYCJI REGIONALNYCH.

7) PODJEMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ.

8) PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA PATOLGII.

9) PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

10) PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI.

11) PROWADZENIE AKCJI CHARYTATWYNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA.

12) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ KOBIET, TWORZENIE MIEJSC PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU.

13) PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, SZKOLENIOWEJ, INSTRUKTAŻOWEJ, WARSZTATOWEJ, SEMINARYJNEJ, MUZYCZNO-ROZRYWKOWEJ.

14) PRACA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY DOBRA.

15) WSPÓŁPRACA Z NIEFORMALNYMI GRUPAMI I ORGANIZACJAMI.

16) ORGANIZACJA ORAZ KOORDYNACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH I INNYCH O ZASIĘGU GMINNYM I PONADGMINNYM.

17) PODEJMOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU ŻYCIA KULTURALNEGO I INNYCH PRZEJAWÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO.

18) UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU WYSTAW, WERNISAŻY, DOROBKU ARTYSTYCZNEGO TWÓRCÓW NIE TYLKO LUDOWYCH.

19) SPRAWOWANIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI I MIEJSCAMI PAMIĘCI NARODOWEJ.

20) WSPÓŁPRACA NA RZECZ WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH, ŚRODOWISKOWYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

(6)

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

(7)

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 14.12.2016

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

2.Liczba akcji w danej serii 1000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie

1 STATUT STOWARZYSZENIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO SIEWIERZ JEZIORNA PRZYJĘTY DNIA 20.02.2014R... Rubryka 5. 1.Czas, na jaki została

2.Oznaczenie organu wystawiającego tytuł wykonawczy, data wszczęcia egzekucji i numer

5.Posiadane przez wspólnika udziały 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6.Czy wspólnik posiada całość.

5.Posiadane przez wspólnika udziały 41.309 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.309.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW TRZYSTA

5.Posiadane przez wspólnika udziały 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość.

2.Sposób reprezentacji podmiotu W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB

31 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE. 32 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA