Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł. Miejski Zakład Komunikacji, dz. nr 21/6. obręb 0026 Koszalin

Pełen tekst

(1)

Słownie: zł

Kosztorys

1. Wewnętrzna Instalacja Grzewcza w bud. Kotłowni (7)

2.Zewnętrzna Instalacja Cieplna SC1 z bud. Kotłowni (7) do bud. Warsztatowego (5) 3. Wewnętrzna Instalacja Grzewcza z bud. Warsztatowego (5) do Biurowca (3,4) i Dobudowy (2)

4. Zewnętrzna Instalacja Cieplna SC2 z bud. Dobudowy (2) do Portierni (1) 5. Montaż kotła elektrycznego w bud. Myjni Ręcznej (6)

Obiekt Miejski Zakład Komunikacji, dz. nr 21/6. obręb 0026 Koszalin Rodzaj robót Modernizacja Zakładowej Instalacji Grzewczej

Branża Budowlana, Sanitarna i Elektryczna Lokalizacja ul. Gnieźnieńska 9, 75-736 Koszalin Inwestor Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g Koszty zakupu 0,00%

Październik 2019

(2)

1. Przedmiar robót 3

2. Kalkulacja szczegółowa (formuła 1) 14

3. Kalkulacja uproszczona 57

4. Tabela elementów 67

(3)

1. Wewnętrzna Instalacja Grzewcza w bud. Kotłowni Roboty demontażowe instalacji

1 KNKRB 4t1 0202/08

Demontaż rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych (30% normy montażu)

m 60

2 KNP 5 1810/01

Demontaż izolacji jednowarstwowej rurociągów o średnicy 80mm (30% normy montażu)

m 60

3 KNNR 9 0703/02

Demontaż konstrukcji wsporczych (30% normy montażu)

szt 10

4 KNR 2-15 0409/04

Demontaż i ponowny montaż zaworu żeliwnego zwrotne kołnierzowego o średnicy nominalnej 80mm (30% normy montażu)

szt 1

5 KNR-W 2-15 0411/06

Demontaż i ponowny montaż zaworu przelotowe skośne, żeliwne ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 80mm (30% montażu)

szt 1

6 Kalkulacja własna: Wywóz i utylizacja odpadów

kpl 1

Roboty montażowe instalacji 7 KNR 2-20

0401/06

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 80mm łączonych przez spawanie

m 40

8 KNNR 4 0145/04

Montaż pompy obiegowej elektronicznej o średnicy króćca 50mm

szt 1

9 KNR 2-20 0302/02

Zawory odcinające kołnierzowe o średnicy nominalnej 80mm z izolacją (w pom. 303)

szt 2

10 KNR 2-20 0312/05

Manometry z rurką syfonową 0-6bar

szt 2

11 KNKRB 4t1 0405/07

Kurek manometrowy

szt 2

12 KNR 2-20 0312/02

Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50mm

szt 2

13 KNKRB 4t1 0202/08

Włączenie do rurociągów istniejącego Obiegu grzewczego nr 1 w pom. Kotłowni

włączenie 2

14 KNR 2-20 0308/04

Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 80mm

kpl 2

15 KNNR-W 5 0802/02

Montaż konstrukcji wsporczych dla rurociągów stalowych o średnicy 2xDN80

szt 8

16 KNR 7-12 0101/05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

m2 4

17 KNR 7-12 0210/05

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zew.

88,9mm

m2 7

18 KNP 5 1810/01

Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy 80mm gr. 80mm

m 40

19 KNNR 4 0406/02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

m 40

20 KNR

INSTAL 0307/01

Płukanie instalacji c.o.

m 40

21 KNR

INSTAL 0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - napełnienie zładu i uruchomienie z dokonaniem regulacji i odpowietrzeniem

m 40

2. Zewnętrzna Instalacja Cieplna SC1 z Kotłowni (7) do budynku Warsztatowego (5) Roboty nawierzchniowe

22 KNR 2-01 0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km 0,3

23 KNNR 5 0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

15*2 m 30

razem m 30

24 KNNR 5 0721/02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (norma x15)

30 m 30

(4)

razem m 30 25 KNR 2-31

0803/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 1m i o grubości 3cm

15*1 m2 15

razem m2 15

26 KNR 2-31 0803/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 1m - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (norma x17)

15*1 m2 15

razem m2 15

27 KNNR 5 0721/05

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5cm

15*4 m 60

razem m 60

28 KNNR 5 0721/06

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia ponad 5cm (norma x25)

15*4 m 60

razem m 60

29 KNR 2-31 0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o szer. 1m i o grubości 12cm

1*15 m2 15

razem m2 15

30 KNR 2-31 0801/02

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o szer. 1m - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (norma x18)

1*15 m2 15

razem m2 15

31 KNR 2-31 1106/01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - naprawa nawierzchni asfaltowej o szer.

1m i długości 15m

15*1*0,2*1,4 t 4,2

razem t 4,2

32 KNR 2-31 0109/03

Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

15*1 m2 15

razem m2 15

33 KNR 2-31 0109/04

Podbudowy betonowe - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (norma x18)

15*1 m2 15

razem m2 15

34 KNR 2-31 0813/04

Rozebranie i ponowne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

4*2 m 8

razem m 8

35 KNNR 6 0803/06

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej

2*1,5 m2 3

razem m2 3

36 KNR 2-31 0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

2*1,5 m2 3

razem m2 3

37 KNR 2-31 0107/01

Odtworzenie podbudowy o gr. 12cm

2*1,5*0,12 m3 0,36

razem m3 0,36

38 KNNR 6 0302/03

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej

2*1,5 m2 3

razem m2 3

(5)

39 KNR 2-31 1501/03

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km asfaltu lanego środkami transportowymi o ładowności do 5t

15*1*0,2*1,4 t 4,2

razem t 4,2

40 KNR 2-31 1502/03

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km asfaltu lanego środkami transportowymi o ładowności do 5t

15*1*0,2*1,4 t 4,2

razem t 4,2

41 KNR 2-21 0101/01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

(15*1*0,2)+(2*1,5*0,12)+(15*1*0,3) m3 7,86

razem m3 7,86

42 KNR 4-04 1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

(15*1*0,2)+(2*1,5*0,12)+(15*1*0,3) m3 7,86

razem m3 7,86

43 KNR 4-04 1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(15*1*0,2)+(2*1,5*0,12)+(15*1*0,3) m3 7,86

razem m3 7,86

44 Kalkulacja własna: Utylizacja odpadów - gruz asfaltowy i betonowy

(15*1*0,2)+(2*1,5*0,12)+(15*1*0,3) m3 7,86

razem m3 7,86

45 Kalkulacja własna: Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

kpl 1

Roboty ziemne 46 KNKRB 1

0114/02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm z przewozem taczkami

5*4 m2 20

razem m2 20

47 KNP 1 1233/01

Wykopanie i ponowne wsadzenie przeszkadzających krzewów w gruncie kategorii II i III w terenie płaskim

szt 1

48 KNR 2-01 0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

0,8*30*0,7 m3 16,8

razem m3 16,8

49 KNR 4-04 1103/04

Transport urobku samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

0,8*30*0,7 m3 16,8

razem m3 16,8

50 KNNR 1 0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (norma x3)

30*0,8*0,7 m3 16,8

razem m3 16,8

51 KNR 2-01 0610/06

Podsypka z gotowego kruszywa, z piasku gr. 15cm

30*0,15*0,8 m3 3,6

razem m3 3,6

52 KNR 2-01 0610/06

Obsypka z gotowego kruszywa, z piasku gr. 15cm

30*0,15*0,8 m3 3,6

razem m3 3,6

53 KNR 2-01 0610/06

Zasypka z gotowego kruszywa, z piasku

(30*0,7*0,8)-(30*0,3*0,8)-(30*0,03*2) m3 7,8

razem m3 7,8

(6)

54 KNR 2-01 0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

(30*0,7*0,8)-(30*0,03*2) m3 15

razem m3 15

55 Kalkulacja indywidualna: Punktowa kontrola wskaźnika zagęszczenia gruntu powierdzona protokołem

punkt 2

56 KNP 1 1208/02

Plantowanie i wyrównanie terenów zielonych

5*4 m2 20

razem m2 20

57 KNP 1 1313/02

Zagrabienie trawników po przekopaniu w terenie płaskim w glebie kategorii III

5*4 m2 20

razem m2 20

Roboty budowlane 58 KNNR 4

1419/04

Demontaż płyty betonowej - pokrywa komory K1 (30% normy montażu)

szt 1

59 KNNR 4 1419/04

Ponowny montaż płyty betonowej - pokrywa komory K1

szt 1

60 KNP

18-01 0102/07

Mechaniczne przebijanie otworów o powierzchni do 300cm2 i grubości przebicia do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły

otwór 2

61 KNR 4-01 0304/04

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej komory K1

kpl 1

62 KNR 2-20 0113/16

Wykonanie przejścia przez ściany betonowe grubości 30-40cm dla rurociągów cieplnych z rur PEX-A o średnicy 90x8,2/200

kpl 2

63 KNR 4-01 0304/02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach grubości 30-40cm

kpl 1

Roboty montażowe instalacji

64 KNR

2-20u1 0200/01

Montaż rur preizolowanych PEX-A Uno o średnicy 90x8,2/200 (2 rury dł. 26m)

2*32 m 64

razem m 64

65 KNNR-W 5 0705/03

Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy 250mm (2x15m)

15*2 m 30

razem m 30

66 KNR 2-20 0219/02

Montaż kolana o średnicy DN80 w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych PEX-A z izolacją

szt 6

67 KNR 2-20 0219/02

Montaż złączek przejściowych gwintowanych DN80 i rękawa gumowego pojedynczego dz200

szt 4

68 KNR 2-19 0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi R=0.955

2*32 m 64

razem m 64

69 KNR 7-12 0101/05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

m2 2

70 KNR 7-12 0210/05

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zew.

88,9mm

m2 5

71 KNR 2-20 0113/16

Wykonanie przejścia przez ściany betonowe grubości 30-40cm dla rurociągów z rur stalowych o średnicy DN80 - przejście ppoż EI120 dla rur stalowych (wejście do pomieszczenia Kotłowni)

kpl 1

72 KNR

INSTAL 0307/01

Płukanie instalacji c.o.

m 55

73 KNR 2-20 0207/01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

m 55

(7)

74 KNR 2-20 0208/01

Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 80mm

m 55

3. Wewnętrzna Instalacja Grzewcza z bud. Warsztatowego (5) do Biurowca (3,4) i Dobudowy (2) Roboty budowlane i demontażowe

75 KNR-W 2-02 2702/01

Demontaż sufitów podwieszanych (30% normy montażu)

m2 50

76 KNR-W 2-02 2702/01

Odtworzenie sufitów podwieszanych

m2 50

77 KNR 2-20 0113/06

Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm z wykonaniem tulei ochronnej stalowej

przejść 14

78 KNR 2-20 0113/05

Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32-50mm z wykonaniem tulei ochronnej stalowej

przejść 56

79 KNR 2-20 0113/05

Przejścia przez stropy dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32-50mm

przejść 8

Roboty montażowe instalacji 80 KNR 2-20

0401/06

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 80mm łączonych przez spawanie

m 6

81 KNR 7-12 0101/05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9-114 od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

m2 2,1

82 KNR 7-12 0210/05

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zew.

88,9-114mm

m2 2,1

83 KNNR-W 5 0802/02

Montaż konstrukcji wsporczych dla rurociągów stalowych o średnicy 88,9

szt 2

84 KNR 2-20 0308/04

Odpowietrzenia rurociągów o średnicy nominalnej 80mm

kpl 2

85 KNR 2-20 0311/05

Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 80mm

kpl 2

86 KNR-W 2-15 0530/02

Montaż manometrów w gotowej tulei

szt 2

87 KNR-W 2-15 0530/01

Montaż termometrów w gotowej tulei

szt 2

88 KNR 2-20 0302/02

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 80mm z izolacją

szt 3

89 KNR 2-20 0302/02

Filtr osadnikowy DN80

szt 1

90 KNKRB 4t1 0305/04

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 50mm

szt 2

91 KNKRB 4t1 0305/05

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 65mm

szt 2

92 KNP 5 1810/01

Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy 80mm gr. 80mm

m 6

93 KNNR-W 5 0802/02

Montaż konstrukcji wsporczych i zawieszeń rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej 35-76,1mm

kpl 40

94 KNNR-W 4 0106/07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 76,1x2,0mm na ścianach

m 70

95 KNNR-W 4 0106/07

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 76,1mm

szt 6

96 KNNR-W 4 0106/07

Montaż kolan stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 76,1

szt 12

97 KNNR-W 4 0106/07

Montaż trójnika równoprzelotowego stalowego ocynkowanego o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 76,1mm

szt 4

98 KNNR-W 4 0106/07

Montaż zwężki stalowej ocynkowanej o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 76,1/54mm

szt 6

99 KNKRB 4t1 0305/04

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 50mm

szt 6

(8)

100 KNNR-W 4 0106/06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54x1,5mm na ścianach

m 130

101 KNNR-W 4 0106/07

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 54mm

szt 8

102 KNNR-W 4 0106/06

Montaż kolan stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54mm

szt 10

103 KNNR-W 4 0106/06

Montaż trójnika równoprzelotowego stalowego ocynkowanego o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54mm

szt 2

104 KNNR-W 4 0106/06

Montaż zwężki stalowej ocynkowanej o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54/42mm

szt 2

105 KNNR-W 4 0106/06

Montaż zwężki stalowej ocynkowanej o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 54/35mm

szt 2

106 KNNR-W 4 0106/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 42x1,5mm na ścianach

m 20

107 KNNR-W 4 0106/06

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 42mm

szt 8

108 KNKRB 4t1 0305/03

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 40mm

szt 2

109 KNNR-W 4 0106/05

Włączenie do istniejącej instalacji c.o. Budynku Biurowca DN25

szt 4

110 KNNR-W 4 0106/05

Włączenie do istniejącej instalacji c.o. w pomieszczeniu 258

szt 2

111 KNNR-W 4 0106/04

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 35x1,5mm na ścianach (obiekt w ruchu - norma Rx 1,5)

m 170

112 KNNR-W 4 0106/06

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 35

szt 8

113 KNKRB 4t1 0305/03

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 32mm

szt 4

114 KNKRB 4t1 0305/03

Zawory równoważące DN32 typu STAD

szt 3

115 KNKRB 4t1 0305/03

Regulator różnicy ciśnienia DN32 typu STAP

szt 3

116 KNKRB 4t1 0305/01

Zawory równoważące DN15 typu STAD

szt 1

117 KNKRB 4t1 0305/01

Regulator różnicy ciśnienia DN15 typu STAP

szt 1

118 KNNR-W 4 0106/04

Włączenie do istniejącej instalacji c.o. Dobudowy w pom. 34

szt 2

119 KNNR-W 4 0106/04

Montaż trójnika stalowego ocynkowanego o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 35mm

szt 4

120 KNNR-W 4 0106/04

Montaż zwężki stalowej ocynkowanej o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 35/25mm

szt 6

121 KNNR-W 4 0106/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskanych o średnicy zew. 28mm na ścianach (obiekt w ruchu - norma Rx 1,5)

m 6

122 KNNR-W 4 0106/04

Montaż złączki gwintowanej o poł. zaciskanych o średnicy zew. 28x1,5mm

szt 6

123 KNKRB 4t1 0305/02

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm

szt 6

124 KNR-W 2-15 0412/07

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm

szt 16

125 KNNR-W 4 0106/05

Włączenie do sieci preizolowanej 2xDN25 - zasilającej bud. Portierni

szt 2

126 KNR 0-34 0101/15

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 4

127 KNR 0-34 0101/19

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 170

128 KNR 0-34 0110/14

Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 20

(9)

129 KNR 0-34 0110/23

Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 130

130 KNR 0-34 0110/32

Izolacja jednowarstwowa grubości 65mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76,1mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 70

131 KNR INSTAL

0307/03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba na zimno

m 404

132 KNR INSTAL

0307/01

Płukanie instalacji c.o.

m 404

133 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - napełnienie zładu i uruchomienie z dokonaniem regulacji i odpowietrzeniem

m 404

4. Instalacja Cieplna SC2 z bud. Dobudowy (2) do Portierni (1) Roboty nawierzchniowe

134 KNR 2-01 0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km 0,5

135 KNNR 5 0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

(35)*2 m 70

razem m 70

136 KNNR 5 0721/02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (norma x15)

(35)*2 m 70

razem m 70

137 KNR 2-31 0803/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 1m i o grubości 3cm

(35)*1 m2 35

razem m2 35

138 KNR 2-31 0803/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 1m - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (norma x17)

(35)*1 m2 35

razem m2 35

139 KNNR 5 0721/05

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5cm

(35)*4 m 140

razem m 140

140 KNNR 5 0721/06

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia ponad 5cm (norma x25)

(35)*4 m 140

razem m 140

141 KNR 2-31 0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o szer. 1m i o grubości 12cm

(35)*1 m2 35

razem m2 35

142 KNR 2-31 0801/02

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o szer. 1m - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (norma x18)

(35)*1 m2 35

razem m2 35

143 KNR 2-31 1106/01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - naprawa nawierzchni asfaltowej o szer.

1m

(35)*1*0,2*1,4 t 9,8

razem t 9,8

144 KNR 2-31 0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

m2 35

145 KNR 2-31 0109/02

Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (norma x 18)

m2 35

(10)

146 KNR 2-31 0813/04

Rozebranie i ponowne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

2*4 m 8

razem m 8

147 KNNR 6 0803/06

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej

2*5 m2 10

razem m2 10

148 KNR 2-31 0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

2*5 m2 10

razem m2 10

149 KNR 2-31 0107/04

Odtworzenie podbudowy o gr. 12cm

10*0,12 m3 1,2

razem m3 1,2

150 KNNR 6 0302/03

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej

2*5 m2 10

razem m2 10

151 KNR 2-31 1501/03

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km asfaltu lanego środkami transportowymi o ładowności do 5t

35*1*0,2*1,4 t 9,8

razem t 9,8

152 KNR 2-31 1502/03

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km asfaltu lanego środkami transportowymi o ładowności do 5t

35*1*0,2*1,4 t 9,8

razem t 9,8

153 KNR 2-21 0101/01

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 18,7

154 KNR 4-04 1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

(35*1*0,2)+(2*5*0,12)+(35*1*0,3) m3 18,7

razem m3 18,7

155 KNR 4-04 1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(35*1*0,2)+(2*5*0,12)+(35*1*0,3) m3 18,7

razem m3 18,7

156 Kalkulacja własna: Utylizacja odpadów - gruz asfaltowy i betonowy

(35*1*0,2)+(2*5*0,12)+(35*1*0,3) m3 18,7

razem m3 18,7

157 Kalkulacja własna: Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, wykonanie zapór i najazdów

kpl 1

Roboty ziemne 158 KNKRB 1

0114/02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm z przewozem taczkami

3*10 m2 30

razem m2 30

159 KNP 1 1233/01

Wykopanie i ponowne wsadzenie przeszkadzających krzewów w gruncie kategorii II i III w terenie płaskim

szt 3

160 KNR 2-01 0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

0,8*50*0,7 m3 28

razem m3 28

161 KNR 4-04 1103/04

Transport urobku samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

0,8*50*0,7 m3 28

(11)

razem m3 28 162 KNNR 1

0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (norma x3)

50*0,8*0,7 m3 28

razem m3 28

163 KNR 2-01 0610/06

Podsypka z gotowego kruszywa, z piasku gr. 15cm

50*0,15*0,8 m3 6

razem m3 6

164 KNR 2-01 0610/06

Obsypka z gotowego kruszywa, z piasku gr. 15cm

50*0,15*0,8 m3 6

razem m3 6

165 KNR 2-01 0610/06

Zasypka z gotowego kruszywa, z piasku

(50*0,7*0,8)-(50*0,3*0,8)-(50*0,03) m3 14,5

razem m3 14,5

166 KNR 2-01 0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

(50*0,7*0,8)-(50*0,03) m3 26,5

razem m3 26,5

167 Kalkulacja indywidualna: Punktowa kontrola wskaźnika zagęszczenia gruntu potwierdzona protokołem

punkt 4

168 KNP 1 1208/02

Plantowanie i wyrównanie terenów zielonych

10*3 m2 30

razem m2 30

169 KNP 1 1313/02

Zagrabienie trawników po przekopaniu w terenie płaskim w glebie kategorii III

3*10 m2 30

razem m2 30

Roboty budowlane 170 KNP

18-01 0102/10

Mechaniczne przebijanie otworów o powierzchni do 300cm2 i grubości przebicia do 20cm w ścianach lub stropach z betonu

otwór 2

171 KNNR 4 1419/01

Komory murowane z cegły przy grubości ścian 1 cegły

(1,2*1,2*0,125)*4 m3 0,72

razem m3 0,72

172 KNNR 4 1419/04

Płyta betonowa fundamentowa z włazem

(1,2*1,2*0,2) m3 0,288

razem m3 0,288

173 KNR 2-20 0219/02

Przejście przez ściane w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych PEX-A dz160

kpl 2

174 KNR 4-01 0304/02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach grubości 30-40cm

kpl 1

175 KNR-W 2-02 2004/02

Demontaż obudowy jednowarstwowej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych (30% normy montażu)

m2 1

176 KNR-W 2-02 2004/02

Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

m2 1

Roboty montażowe instalacji 177 KNR

2-20u1 0100/03

Montaż podwójnych rur preizolowanych PEX-A Duo 32x2,8/160

2*26 m 52

razem m 52

178 KNNR-W 5 0705/03

Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy 250mm

(12)

35 m 35

razem m 35

179 KNR 2-20 0218/04

Montaż złączek przejściowych gwintowanych DN25 i rękawa gumowego pojedynczego dz160

szt 4

180 KNR 2-19 0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi R=0.955

54 m 54

razem m 54

181 KNR 2-20 0311/02

Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 25mm

kpl 2

182 KNR 2-20 0308/02

Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 25mm

kpl 2

183 KNR-W 2-15 0411/03

Filtr do wody gwintowany o średnicy DN25

szt 1

184 KNNR-W 4 0106/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy 28mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (obiekt w ruchu - norma Rx 1,5)

m 6

185 KNNR-W 4 0106/03

Montaż złączek gwintowanych o poł. zaciskanych o średnicy zew. 28mm

szt 10

186 KNKRB 4t1 0305/02

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm

szt 6

187 KNR-W 2-15 0530/02

Montaż manometrów w gotowej tulei

szt 2

188 KNR-W 2-15 0530/01

Montaż termometrów w gotowej tulei

szt 2

189 KNKRB 4t1 0202/08

Włączenie do rurociągów istniejącej instalacji c.o. Portierni

włączenie 2

190 KNR 0-34 0101/15

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 6

191 KNNR 4 0406/02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

6 m 6

razem m 6

192 KNR 2-20 0207/01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 25mm

54*2 m 108

razem m 108

193 KNR INSTAL

0307/01

Płukanie instalacji c.o.

108+6 m 114

razem m 114

194 KNR 2-20 0208/01

Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25mm

2*54 m 108

razem m 108

195 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - napełnienie zładu i uruchomienie z dokonaniem regulacji i odpowietrzeniem

6 m 6

razem m 6

5. Montaż kotła elektrycznego w bud. Myjni Ręcznej (6) Roboty montażowe instalacji

196 KNR 0-35 0223/01

Kotły grzewcze elektryczne wiszące o mocy do 20kW

kpl 1

(13)

197 KNR 7-16 1202/01

Montaż zasobnika buforowego 100l

kpl 1

198 KNR 7-16 1301/01

Próba wodna szczelności urządzenia o pojemności 100l

szt 1

199 KNNR-W 4 0106/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy 28mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (obiekt w ruchu - norma Rx 1,5)

m 6

200 KNR-W 2-15 0411/03

Filtr do wody gwintowany o średnicy DN25

szt 1

201 KNKRB 4t1 0305/02

Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm

szt 4

202 KNR-W 2-15 0530/02

Montaż manometrów w gotowej tulei

szt 2

203 KNR-W 2-15 0530/01

Montaż termometrów w gotowej tulei

szt 2

204 KNNR 4 0406/02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania

6 m 6

razem m 6

205 KNR INSTAL

0307/01

Płukanie instalacji c.o.

108+6 m 114

razem m 114

206 KNR 0-34 0101/15

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

m 6

207 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - napełnienie zładu i uruchomienie z dokonaniem regulacji i odpowietrzeniem

6 m 6

razem m 6

208 Kalkulacja indywidualna: Podłączenie elektryczne kotła, wymiana zabezpieczeń

1

(14)

jedn. jednostkowa

1. Wewnętrzna Instalacja Grzewcza w bud. Kotłowni 0,00 0,00

Roboty demontażowe instalacji 0,00 0,00

1 KNKRB 4t1 0202/08 wyd.I

1991

Demontaż rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych (30%

normy montażu)

60 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,128 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,00741 0,00 0

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,00009 0,00 0

Razem 0

2 KNP 5 1810/01 wyd.III,IV 1984,1986,1987

Demontaż izolacji jednowarstwowej rurociągów o średnicy 80mm (30%

normy montażu)

60 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,08 0,00 0

Razem 0

3 KNNR 9

0703/02 wyd.I 2000

Demontaż konstrukcji wsporczych (30% normy montażu)

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6 0,00 0

Razem 0

4 KNR 2-15 0409/04 wyd.V

2001

Demontaż i ponowny montaż zaworu żeliwnego zwrotne kołnierzowego o średnicy nominalnej 80mm (30% normy montażu)

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,31 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,26 0,00 0

Razem 0

5 KNR-W 2-15 0411/06 wyd.I

1998

Demontaż i ponowny montaż zaworu przelotowe skośne, żeliwne ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 80mm (30% montażu)

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,29 0,00 0

Razem 0

6 Kalkulacja własna: Wywóz i utylizacja odpadów

1 kpl 0,00 0,00

Roboty montażowe instalacji 0,00 0,00

7 KNR 2-20 0401/06 wyd.V

1998

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 80mm łączonych przez spawanie

40 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1576 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 0,4049 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,3457 0,00 0

Materiały

Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w ciepłownictwie, średnie, czarne DN80

m 0,834 0,00 0

Uchwyty do rur szt 0,26 0,00 0

Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu 80mm szt 0,404 0,00 0

Łuki gładkie z rur stalowych bez szwu 80mm szt 0,204 0,00 0

Zwężki stalowe rurowe szt 0,08 0,00 0

Elektrody stalowe kg 0,114 0,00 0

Materiały pomocnicze % 10 0

(15)

jedn. jednostkowa

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,029 0,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,368 0,00 0

Razem 0

8 KNNR 4

0145/04 wyd.I 2000

Montaż pompy obiegowej elektronicznej o średnicy króćca 50mm

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,45 0,00 0

Materiały

Łaczniki stalowe szt 2 0,00 0

Pompa obiegowa elektroniczna o wyd. 11m3/h i h=6m 50-120 szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 10 0

Razem 0

9 KNR 2-20 0302/02 wyd.V

1998

Zawory odcinające kołnierzowe o średnicy nominalnej 80mm z izolacją (w pom. 303)

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,18 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 1,62 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00 0

Materiały

Zawór kulowy DN80 kołnierzowy szt 1 0,00 0

Kołnierze przyspawane okrągłe z blachy i rury stalowej szt 2 0,00 0

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 2 0,00 0

Elektrody stalowe kg 0,3 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,14 0,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,84 0,00 0

Razem 0

10 KNR 2-20 0312/05 wyd.V

1998

Manometry z rurką syfonową 0-6bar

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,71 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 0,49 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0

Materiały

Manometry ciśnieniowe szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,00 0

Razem 0

11 KNKRB 4t1 0405/07 wyd.I

1991

Kurek manometrowy

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,27 0,00 0

Materiały

Kurki manometryczne z kielichem gwintowanym szt 1 0,00 0

(16)

jedn. jednostkowa

Materiały pomocnicze % 3.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Razem 0

12 KNR 2-20 0312/02 wyd.V

1998

Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50mm

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,77 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 0,62 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0

Materiały

Termometry przemysłowe szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Razem 0

13 KNKRB 4t1 0202/08 wyd.I

1991

Włączenie do rurociągów istniejącego Obiegu grzewczego nr 1 w pom.

Kotłowni

2 włączenie 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,128 0,00 0

Materiały

Rury stalowe czarna DN80 m 1,003 0,00 0

Kształtki stalowe DN80 szt 1 0,00 0

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0342 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,0247 0,00 0

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0003 0,00 0

Razem 0

14 KNR 2-20 0308/04 wyd.V

1998

Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 80mm

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 5,8 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 1,21 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0

Materiały

Odpowietrznik automatyczny DN15 szt 1 0,00 0

Rury stalowe przewodowe bez szwu 50mm m 1,84 0,00 0

Zawory odcinające DN15 szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,19 0,00 0

Giętarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 0,18 0,00 0

Razem 0

15 KNNR-W 5 0802/02 2000

Montaż konstrukcji wsporczych dla rurociągów stalowych o średnicy 2xDN80

8 szt 0,00 0,00

Robocizna

(17)

jedn. jednostkowa

Robotnicy r-g 2 0,00 0

Materiały

Konstrukcja wsporcza kpl 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Razem 0

16 KNR 7-12 0101/05 wyd.V

2000

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

4 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5872 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 30 0

Razem 0

17 KNR 7-12 0210/05 wyd.V

2000

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9mm

7 m2 0,00 0,00

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1148 0,00 0

Materiały

Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,101 0,00 0

Materiały pomocnicze % 8.9 0

Sprzęt

Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,0003 0,00 0

Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,00 0

Sprzęt pomocniczy (od R) % 20 0

Razem 0

18 KNP 5 1810/01 wyd.III,IV 1984,1986,1987

Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy 80mm gr. 80mm

40 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 0,00 0

Materiały

Taśma zbrojona alu szt 0,3 0,00 0

Otuliny z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii alu 88,9/80 m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 10 0

Razem 0

19 KNNR 4

0406/02 wyd.I 2000

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

40 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,102 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Sprężarka m-g 0,00 0

Sprzęt pomocniczy (od R) % 20 0

Razem 0

20 KNR INSTAL 0307/01 1996

Płukanie instalacji c.o.

40 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0835 0,00 0

Materiały

Zawory przelotowe mosiężne 15mm szt 0,002 0,00 0

(18)

jedn. jednostkowa

Złączki przelotowe mosiężne 15mm szt 0,006 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3 0

Sprzęt

Pompa ręczna m-g 0,00 0

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0

Razem 0

21 KNR INSTAL 0307/04 1996

Sprawdzenie działania instalacji c.o. - napełnienie zładu i uruchomienie z dokonaniem regulacji i odpowietrzeniem

40 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,357 0,00 0

Razem 0

2. Zewnętrzna Instalacja Cieplna SC1 z Kotłowni (7) do budynku Warsztatowego (5)

0,00 0,00

Roboty nawierzchniowe 0,00 0,00

22 KNR 2-01 0119/03 wyd.IV

1996

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,3 km 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 111,74 0,00 0

Razem 0

23 KNNR 5

0721/01 wyd.I 2000

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

15*2 = 30

30 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0395 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,008 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Przecinarka jezdna 13KM z tarczą 500mm m-g 0,0628 0,00 0

Środek transportowy m-g 0,0094 0,00 0

Razem 0

24 KNNR 5

0721/02 wyd.I 2000

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (norma x15)

30 = 30

30 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,096 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,015 0,00 0

Materiały pomocnicze % 37.5 0

Sprzęt

Przecinarka jezdna 13KM z tarczą 500mm m-g 0,009 0,00 0

Środek transportowy m-g 0,0015 0,00 0

Razem 0

25 KNR 2-31 0803/01 wyd.IV

1995

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 1m i o grubości 3cm

15*1 = 15

15 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,4158 0,00 0

(19)

jedn. jednostkowa

Razem 0

26 KNR 2-31 0803/02 wyd.IV

1995

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 1m - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (norma x17)

15*1 = 15

15 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 1,2138 0,00 0

Razem 0

27 KNNR 5

0721/05 wyd.I 2000

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5cm

15*4 = 60

60 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0351 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,007 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Przecinarka jezdna 13KM z tarczą 500mm m-g 0,0558 0,00 0

Środek transportowy m-g 0,0084 0,00 0

Razem 0

28 KNNR 5

0721/06 wyd.I 2000

Mechaniczne cięcie podbudowy z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia ponad 5cm (norma x25)

15*4 = 60

60 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 62.5 0

Sprzęt

Przecinarka jezdna 13KM z tarczą 500mm m-g 0,0125 0,00 0

Środek transportowy m-g 0,0025 0,00 0

Razem 0

29 KNR 2-31 0801/01 wyd.IV

1995

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o szer. 1m i o grubości 12cm

1*15 = 15

15 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 1,198 0,00 0

Razem 0

30 KNR 2-31 0801/02 wyd.IV

1995

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o szer. 1m - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (norma x18)

1*15 = 15

15 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 1,998 0,00 0

Razem 0

31 KNR 2-31 1106/01 wyd.IV

1995

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - naprawa nawierzchni asfaltowej o szer. 1m i długości 15m

15*1*0,2*1,4 = 4,2

4,2 t 0,00 0,00

Robocizna

(20)

jedn. jednostkowa

Bituminiarze gr.III r-g 6,72 0,00 0

Bituminiarze gr.II r-g 11,35 0,00 0

Materiały

Asfalt drogowy kg 40 0,00 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta t 1,03 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Zacieraczka 4kW m-g 1,35 0,00 0

Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 1,35 0,00 0

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,35 0,00 0

Środek transportowy m-g 1,35 0,00 0

Razem 0

32 KNR 2-31 0109/03 wyd.IV

1995

Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

15*1 = 15

15 m2 0,00 0,00

Robocizna

Betoniarze gr.III r-g 0,0806 0,00 0

Cieśle gr.II r-g 0,008 0,00 0

Robotnicy gr.II r-g 0,1499 0,00 0

Materiały

Beton zwykły m3 0,1218 0,00 0

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,00 0

Woda m3 0,01 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0402 0,00 0

Razem 0

33 KNR 2-31 0109/04 wyd.IV

1995

Podbudowy betonowe - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (norma x18)

15*1 = 15

15 m2 0,00 0,00

Robocizna

Betoniarze gr.III r-g 0,1206 0,00 0

Robotnicy gr.II r-g 0,1854 0,00 0

Materiały

Beton zwykły m3 0,1827 0,00 0

Materiały pomocnicze % 9 0

Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0612 0,00 0

Razem 0

34 KNR 2-31 0813/04 wyd.IV

1995

Rozebranie i ponowne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

4*2 = 8

8 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 1,5 0,00 0

Razem 0

35 KNNR 6

0803/06 wyd.I 2000

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej

2*1,5 = 3

3 m2 0,00 0,00

(21)

jedn. jednostkowa Robocizna

Robotnicy r-g 1,5 0,00 0

Razem 0

36 KNR 2-31 0801/01 wyd.IV

1995

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

2*1,5 = 3

3 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 1,198 0,00 0

Razem 0

37 KNR 2-31 0107/01 wyd.IV

1995

Odtworzenie podbudowy o gr. 12cm

2*1,5*0,12 = 0,36

0,36 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 1,51 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,98 0,00 0

Materiały

Beton zwykły m3 1,5 0,00 0

Piasek m3 5 0,00 0

Kliniec kamienny t 0,3 0,00 0

Miał kamienny t 0,18 0,00 0

Woda m3 0,25 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Razem 0

38 KNNR 6

0302/03 wyd.I 2000

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej

2*1,5 = 3

3 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,33 0,00 0

Materiały

Piasek m3 0,113 0,00 0

Woda m3 0,087 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Razem 0

39 KNR 2-31 1501/03 wyd.IV

1995

Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km asfaltu lanego środkami transportowymi o ładowności do 5t

15*1*0,2*1,4 = 4,2

4,2 t 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,028 0,00 0

Kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,028 0,00 0

Razem 0

40 KNR 2-31 1502/03 wyd.IV

1995

Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km asfaltu lanego środkami transportowymi o ładowności do 5t

15*1*0,2*1,4 = 4,2

4,2 t 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,018 0,00 0

Kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,018 0,00 0

Razem 0

(22)

jedn. jednostkowa 41 KNR 2-21

0101/01 wyd.III 1998

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

(15*1*0,2)+(2*1,5*0,12)+(15*1*0,3) = 7,86

7,86 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 3,0178 0,00 0

Razem 0

42 KNR 4-04 1103/04 wyd.IV

1997

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

(15*1*0,2)+(2*1,5*0,12)+(15*1*0,3) = 7,86

7,86 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,177 0,00 0

Razem 0

43 KNR 4-04 1103/05 wyd.IV

1997

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(15*1*0,2)+(2*1,5*0,12)+(15*1*0,3) = 7,86

7,86 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,037 0,00 0

Razem 0

44 Kalkulacja własna: Utylizacja odpadów - gruz asfaltowy i betonowy

(15*1*0,2)+(2*1,5*0,12)+(15*1*0,3) = 7,86

7,86 m3 0,00 0,00

45 Kalkulacja własna: Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4 0,00 0

Materiały

Taśma ostrzegawcza kpl 1 0,00 0

Sprzęt

Lampa zmierzchowa bezprzewodowa m-g 20 0,00 0

Zapora siatkowa z podstawą 2400x1000mm m-g 20 0,00 0

Sprzęt pomocniczy % 50 0

Razem 0

Roboty ziemne 0,00 0,00

46 KNKRB 1

0114/02 wyd.I 1991

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm z przewozem taczkami

5*4 = 20

20 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,329 0,00 0

Sprzęt

Sprzęt pomocniczy (od R) % 20 0

Razem 0

47 KNP 1 1233/01 wyd.I 1982,1985,1987

Wykopanie i ponowne wsadzenie przeszkadzających krzewów w gruncie kategorii II i III w terenie płaskim

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 7,6 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

Sprzęt

Sprzęt pomocniczy (od R) % 10 0

Razem 0

(23)

jedn. jednostkowa 48 KNR 2-01

0317/02 wyd.IV 1996

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

0,8*30*0,7 = 16,8

16,8 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,674 0,00 0

Sprzęt

Sprzęt pomocniczy (od R) % 10 0

Razem 0

49 KNR 4-04 1103/04 wyd.IV

1997

Transport urobku samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

0,8*30*0,7 = 16,8

16,8 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,177 0,00 0

Razem 0

50 KNNR 1

0208/02 wyd.I 2000

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (norma x3)

30*0,8*0,7 = 16,8

16,8 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,087 0,00 0

Razem 0

51 KNR 2-01 0610/06 wyd.IV

1996

Podsypka z gotowego kruszywa, z piasku gr. 15cm

30*0,15*0,8 = 3,6

3,6 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,52 0,00 0

Materiały

Piasek m3 1,2 0,00 0

Sprzęt

Sprzęt pomocniczy (od R) % 10 0

Razem 0

52 KNR 2-01 0610/06 wyd.IV

1996

Obsypka z gotowego kruszywa, z piasku gr. 15cm

30*0,15*0,8 = 3,6

3,6 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,52 0,00 0

Materiały

Piasek m3 1,2 0,00 0

Sprzęt

Sprzęt pomocniczy (od R) % 10 0

Razem 0

53 KNR 2-01 0610/06 wyd.IV

1996

Zasypka z gotowego kruszywa, z piasku

(30*0,7*0,8)-(30*0,3*0,8)-(30*0,03*2) = 7,8

7,8 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,52 0,00 0

Materiały

Piasek m3 1,2 0,00 0

Sprzęt

Sprzęt pomocniczy (od R) % 10 0

Razem 0

(24)

jedn. jednostkowa 54 KNR 2-01

0236/03 wyd.IV 1996

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

(30*0,7*0,8)-(30*0,03*2) = 15

15 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5 0,00 0

Sprzęt

Ubijak wibracyjny m-g 0,6 0,00 0

Sprzęt pomocniczy (od R) % 10 0

Razem 0

55 Kalkulacja indywidualna: Punktowa kontrola wskaźnika zagęszczenia gruntu powierdzona protokołem

2 punkt 0,00 0,00

56 KNP 1 1208/02 wyd.I 1982,1985,1987

Plantowanie i wyrównanie terenów zielonych

5*4 = 20

20 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,091 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 20 0

Sprzęt

Sprzęt pomocniczy (od R) % 10 0

Razem 0

57 KNP 1 1313/02 wyd.I 1982,1985,1987

Zagrabienie trawników po przekopaniu w terenie płaskim w glebie kategorii III

5*4 = 20

20 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0357 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 30 0

Sprzęt

Sprzęt pomocniczy (od R) % 30 0

Razem 0

Roboty budowlane 0,00 0,00

58 KNNR 4

1419/04 wyd.I 2000

Demontaż płyty betonowej - pokrywa komory K1 (30% normy montażu)

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,41 0,00 0

Sprzęt

Żuraw samojezdny kołowy 5t m-g 0,5 0,00 0

Razem 0

59 KNNR 4

1419/04 wyd.I 2000

Ponowny montaż płyty betonowej - pokrywa komory K1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4,7 0,00 0

Sprzęt

Żuraw samojezdny kołowy 5t m-g 0,5 0,00 0

Razem 0

60 KNP 18-01 0102/07 wyd.I

1983,1984

Mechaniczne przebijanie otworów o powierzchni do 300cm2 i grubości przebicia do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły

2 otwór 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,385 0,00 0

(25)

jedn. jednostkowa

Razem 0

61 KNR 4-01 0304/04 wyd.III

1999

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej komory K1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.II r-g 2 0,00 0

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 30 0,00 0

Piasek m3 0,347 0,00 0

Woda m3 0,168 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Razem 0

62 KNR 2-20 0113/16 wyd.V

1998

Wykonanie przejścia przez ściany betonowe grubości 30-40cm dla rurociągów cieplnych z rur PEX-A o średnicy 90x8,2/200

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,7245 0,00 0

Murarze gr.II r-g 0,6494 0,00 0

Materiały

Pierścień uszczelniający dz200 kpl 2 0,00 0

Rury stalowe przewodowe czarne 250mm m 0,42 0,00 0

Zaprawa cementowa m3 0,05 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,612 0,00 0

Razem 0

63 KNR 4-01 0304/02 wyd.III

1999

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach grubości 30-40cm

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.III r-g 2,67 0,00 0

Materiały

Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 34,5 0,00 0

Cement portlandzki 35 kg 17,95 0,00 0

Piasek do zapraw m3 0,093 0,00 0

Woda m3 0,043 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Razem 0

Roboty montażowe instalacji 0,00 0,00

64 KNR 2-20u1 0200/01 1992

Montaż rur preizolowanych PEX-A Uno o średnicy 90x8,2/200 (2 rury dł.

26m)

2*32 = 64

64 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,972 0,00 0

Materiały

Rury preizolowane PEX-A Uno 90x8,2/200 m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,063 0,00 0

Przyczepa dłużycowa do samochodu 4,5t m-g 0,063 0,00 0

Razem 0

(26)

jedn. jednostkowa 65 KNNR-W 5

0705/03 2000

Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy 250mm (2x15m)

15*2 = 30

30 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,249 0,00 0

Materiały

Rury stalowe przewodowe czarne 250mm m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0169 0,00 0

Żuraw samochodowy m-g 0,0093 0,00 0

Razem 0

66 KNR 2-20 0219/02 wyd.V

1998

Montaż kolana o średnicy DN80 w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych PEX-A z izolacją

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,04 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,88 0,00 0

Materiały

Złączka przejściowa H90-3" kpl 1 0,00 0

Zestaw złącza kolanowego KPR1 szt 1 0,00 0

Kolano prostokątne V80 szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Razem 0

67 KNR 2-20 0219/02 wyd.V

1998

Montaż złączek przejściowych gwintowanych DN80 i rękawa gumowego pojedynczego dz200

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,04 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 1,36 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,88 0,00 0

Materiały

Kołnierz z gwintem wew. 3" szt 1 0,00 0

Złączka przejściowa H90-3" PN6 kpl 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,49 0,00 0

Przyczepa montażowa (do rur preizolowanych) m-g 1,9 0,00 0

Środek transportowy m-g 0,43 0,00 0

Razem 0

68 KNR 2-19 0219/01 wyd.III

1988

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi

2*32 = 64

64 m 0,00 0,00

Robocizna R=0,955

Monterzy gr.II r-g 0,007545 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0011 0,00 0

Razem 0

69 KNR 7-12 0101/05 wyd.V

2000

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

(27)

jedn. jednostkowa

2 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5872 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 30 0

Razem 0

70 KNR 7-12 0210/05 wyd.V

2000

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9mm

5 m2 0,00 0,00

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1148 0,00 0

Materiały

Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,101 0,00 0

Materiały pomocnicze % 8.9 0

Sprzęt

Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,0003 0,00 0

Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,00 0

Sprzęt pomocniczy (od R) % 20 0

Razem 0

71 KNR 2-20 0113/16 wyd.V

1998

Wykonanie przejścia przez ściany betonowe grubości 30-40cm dla rurociągów z rur stalowych o średnicy DN80 - przejście ppoż EI120 dla rur stalowych (wejście do pomieszczenia Kotłowni)

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,6494 0,00 0

Materiały

Masa ppoż EI120 2xDN80 kpl 1 0,00 0

Zaprawa cementowa m3 0,05 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.2 0

Razem 0

72 KNR INSTAL 0307/01 1996

Płukanie instalacji c.o.

55 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0835 0,00 0

Materiały

Zawory przelotowe mosiężne 15mm szt 0,002 0,00 0

Złączki przelotowe mosiężne 15mm szt 0,006 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3 0

Sprzęt

Pompa ręczna m-g 0,00 0

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0

Razem 0

73 KNR 2-20 0207/01 wyd.V

1998

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

55 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,0277 0,00 0 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,0277 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0277 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,018 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6.3 0

(28)

jedn. jednostkowa Sprzęt

Sprężarka m-g 0,00 0

Sprzęt pomocniczy (od R) % 20 0

Razem 0

74 KNR 2-20 0208/01 wyd.V

1998

Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 80mm

55 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,721 0,00 0 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,721 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0115 0,00 0

Razem 0

3. Wewnętrzna Instalacja Grzewcza z bud. Warsztatowego (5) do Biurowca (3,4) i Dobudowy (2)

0,00 0,00

Roboty budowlane i demontażowe 0,00 0,00

75 KNR-W 2-02 2702/01 wyd.VI

2017

Demontaż sufitów podwieszanych (30% normy montażu)

50 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,252 0,00 0

Razem 0

76 KNR-W 2-02 2702/01 wyd.VI

2017

Odtworzenie sufitów podwieszanych

50 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

Razem 0

77 KNR 2-20 0113/06 wyd.V

1998

Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm z wykonaniem tulei ochronnej stalowej

14 przejść 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,382 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 1,6043 0,00 0

Materiały

Rury stalowe czarna DN80 m 0,4 0,00 0

Zaprawa cementowa m3 0,012 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.2 0

Razem 0

78 KNR 2-20 0113/05 wyd.V

1998

Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32-50mm z wykonaniem tulei ochronnej stalowej

56 przejść 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,382 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,8691 0,00 0

Materiały

Rury stalowe przewodowe bez szwu 65mm m 0,3 0,00 0

Zaprawa cementowa m3 0,0055 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.2 0

Razem 0

(29)

jedn. jednostkowa 79 KNR 2-20

0113/05 wyd.V 1998

Przejścia przez stropy dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32-50mm

8 przejść 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,382 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,8691 0,00 0

Materiały

Rury stalowe przewodowe bez szwu 65mm m 0,4 0,00 0

Zaprawa cementowa m3 0,0055 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.2 0

Razem 0

Roboty montażowe instalacji 0,00 0,00

80 KNR 2-20 0401/06 wyd.V

1998

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 80mm łączonych przez spawanie

6 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1576 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 0,4049 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,3457 0,00 0

Materiały

Rury stalowe czarna DN80 m 0,834 0,00 0

Podpory ślizgowe wspornikowe 80mm szt 0,34 0,00 0

Uchwyty do rur szt 0,26 0,00 0

Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu 80mm szt 0,404 0,00 0

Łuki gładkie z rur stalowych bez szwu 80mm szt 0,204 0,00 0

Zwężki stalowe rurowe szt 0,08 0,00 0

Elektrody stalowe kg 0,114 0,00 0

Zaślepki z blachy stalowej szt 0,001 0,00 0

Materiały pomocnicze % 10 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,029 0,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,368 0,00 0

Razem 0

81 KNR 7-12 0101/05 wyd.V

2000

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9-114 od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

2,1 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5872 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 30 0

Razem 0

82 KNR 7-12 0210/05 wyd.V

2000

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zew. 88,9-114mm

2,1 m2 0,00 0,00

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1148 0,00 0

Materiały

Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,101 0,00 0

Materiały pomocnicze % 8.9 0

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0

Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0003 0,00 0

Sprzęt pomocniczy (od R) % 10 0

(30)

jedn. jednostkowa

Razem 0

83 KNNR-W 5 0802/02 2000

Montaż konstrukcji wsporczych dla rurociągów stalowych o średnicy 88,9

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,6 0,00 0

Materiały

Konstrukcja wsporcza kpl 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,1 0,00 0

Razem 0

84 KNR 2-20 0308/04 wyd.V

1998

Odpowietrzenia rurociągów o średnicy nominalnej 80mm

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 5,8 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 1,21 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0

Materiały

Odpowietrznik automatyczny DN15 szt 1 0,00 0

Zawory przelotowe mosiężne 15mm szt 1 0,00 0

Rury stalowe przewodowe bez szwu 50mm m 1,84 0,00 0

Kołnierze przyspawane okrągłe z blachy i rury stalowej szt 2 0,00 0

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 2 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,19 0,00 0

Giętarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 0,18 0,00 0

Razem 0

85 KNR 2-20 0311/05 wyd.V

1998

Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej 80mm

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,68 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 1,69 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,27 0,00 0

Materiały

Zawór spustowy DN25 szt 1 0,00 0

Rury stalowe czarna DN80 m 1,22 0,00 0

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 2 0,00 0

Elektrody stalowe kg 0,3 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,2 0,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,13 0,00 0

Razem 0

86 KNR-W 2-15 0530/02 wyd.I

1998

Montaż manometrów w gotowej tulei

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

(31)

jedn. jednostkowa

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Manometry ciśnieniowe szt 1 0,00 0

Kurki manometrowe gwintowane szt 1 0,00 0

Rurki syfonowe szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3 0

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0

Razem 0

87 KNR-W 2-15 0530/01 wyd.I

1998

Montaż termometrów w gotowej tulei

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,24 0,00 0

Materiały

Termometry szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3 0

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Razem 0

88 KNR 2-20 0302/02 wyd.V

1998

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 80mm z izolacją

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,18 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 1,62 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00 0

Materiały

Zawór kulowy DN80 kołnierzowy szt 1 0,00 0

Kołnierze przyspawane okrągłe z blachy i rury stalowej szt 2 0,00 0

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 2 0,00 0

Elektrody stalowe kg 0,3 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,14 0,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,84 0,00 0

Razem 0

89 KNR 2-20 0302/02 wyd.V

1998

Filtr osadnikowy DN80

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,18 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 1,62 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00 0

Materiały

Filtr osadnikowy kołnierzowy DN80 szt 1 0,00 0

Zawór kulowy DN80 kołnierzowy szt 1 0,00 0

Kołnierze przyspawane okrągłe z blachy i rury stalowej szt 4 0,00 0

Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 4 0,00 0

Elektrody stalowe kg 0,3 0,00 0

Materiały pomocnicze % 6 0

Sprzęt

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :