• Nie Znaleziono Wyników

Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej wszyscy Studenci Wydziału Filologicznego (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych), będą mogli wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej.

Zostanie ona po raz kolejny przeprowadzona w formie elektronicznej w systemie USOS, zgodnie z procedurą, raz w roku akademickim badanie ankietowe powinno dotyczyć tematyki związanej z obsługą administracyjną Studentów: w dziekanacie dydaktycznym i socjalnym, w sekretariatach dydaktycznych oraz bibliotekach poszczególnych jednostek. Studenci uzyskają do niej dostęp po zakończeniu zajęć w semestrze letnim (w czasie sesji egzaminacyjnej: 15 czerwca – 10 lipca).

Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pytaniami, na które będą odpowiadać Studenci. Ankieta jest dla Studentów anonimowa, udział w niej w żaden sposób nie wiąże się z uzyskaniem zaliczenia zajęć lub uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów. Udział w ewaluacji jest według postanowień Regulaminu studiów obowiązkiem studentów.

Procedura ankietowania została opisana w uchwale Rady Wydziału Filologicznego, która jest dostępna na stronie internetowej Wydziału.

Studenci otrzymają wyłącznie zbiorczą informację dotyczącą wyników oceny tych. Dostęp do danych zbiorczych obejmujących oceny uzyskane przez Pracowników będą mieli dyrektorzy poszczególnych jednostek (dla sekretariatów oraz bibliotek). Zobowiązani są oni do

zachowania w tym zakresie zasad dotyczących postępowania z informacjami poufnymi o charakterze służbowym. W formie danych zbiorczych wyniki otrzyma Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo uprzejmie proszę o potraktowanie wyników ankiet jako elementu istotnej wiedzy i informacji związanej z naszą pracą na rzecz organizacji i obsługi procesu dydaktycznego.

Proszę także o uwagi odnoszące się do narzędzia badania, jakim jest ankieta w formie

elektronicznej. Wszelkie trudności i problemy, które mogą się pojawić, będą analizowane i w miarę możliwości korygowane.

Z wyrazami szacunku

(2)

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia (igor.borkowski@uwr.edu.pl) Wrocław, 10 czerwca 2016 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.athleticshop.com.pl prowadzony jest przez MONIKĘ KARDAS prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONIKA KARDAS

Z chwilą potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia (kliknięcie w przesłany link.. potwierdzający na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na

STEFAN BEDYŃSKI, MARCIN BEDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Konstancinie Jeziorna (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Postanowienia niniejszego Regulaminu

 pozytywna ocena opisowa postępów naukowych i w pracy nad rozprawą doktorską dokonana przez opiekuna naukowego/promotora w indeksie i w Karcie przebiegu studiów

2. kandydat, o którym mowa w podpunkcie b1) - kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem

wprowadzam szczegółowe zasady organizacji, przebiegu i rozliczania wyjazdu lub praktyki zagranicznej i zaliczenia semestru dla studentów studiów pierwszego, drugiego