• Nie Znaleziono Wyników

Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej wszyscy Studenci,

z którymi mieli Państwo zajęcia (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych), będą mogli wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej. Zostanie ona po raz kolejny przeprowadzona w formie elektronicznej w systemie USOS. Studenci uzyskają do niej dostęp po zakończeniu zajęć w semestrze letnim (15 czerwca – 10 lipca 2016 r.).

Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pytaniami, na które będą odpowiadać Studenci. Ankieta jest dla Studentów formalnie obowiązkowa, a także jest w pełni anonimowa, udział w niej w żaden sposób nie wiąże się z uzyskaniem zaliczenia zajęć.

Procedura ankietowania została opisana w uchwale Rady Wydziału Filologicznego, która jest dostępna na stronie internetowej Wydziału.

Dane dotyczące wyników ankiet studentów odnoszące się do poszczególnych zajęć, które prowadzili Państwo w semestrze letnim r. akad. 2015/2016, będą dostępne po zamknięciu i wstępnym opracowaniu ankiet, to jest po 15 lipca: zestawienia pojawią się w Państwa kontach w systemie USOS. Studenci otrzymają wyłącznie zbiorczą informację dotyczącą wyników oceny tych zajęć, w których brali udział. Zastępcy dyrektorów ds. dydaktyki Państwa jednostek będą mieli dostęp do danych zbiorczych obejmujących oceny uzyskane przez Pracowników tych jednostek; zobowiązani są oni do zachowania w tym zakresie zasad dotyczących postępowania z informacjami poufnymi o charakterze służbowym. W formie danych zbiorczych wyniki otrzyma Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo uprzejmie proszę o potraktowanie wyników ankiet jako elementu istotnej wiedzy i informacji związanej z naszą pracą dydaktyczną. Proszę także o kolejne uwagi odnoszące się do narzędzia badania, jakim jest ankieta w formie elektronicznej. Wszelkie trudności i problemy, które mogą się pojawić, będą analizowane i w miarę możliwości korygowane.

(2)

Z wyrazami szacunku dr hab. Igor Borkowski prof. UWr prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia (igor.borkowski@uwr.edu.pl) Wrocław, 10 czerwca 2016 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kontynuowano wyjaśnianie statusu członków Izby, aktualizując dane struk- turalne przy wykorzystaniu, wprowadzonych na nasz wniosek, zmian w systemie FINN- moduł rejestr

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka oraz życie w zagrodzie, Tradycje i obrzędy wsi świętkrzyskiej - jak to z lnem było i nie tylko, Czas na makulaturę -

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.athleticshop.com.pl prowadzony jest przez MONIKĘ KARDAS prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONIKA KARDAS

Z chwilą potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia (kliknięcie w przesłany link.. potwierdzający na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na

STEFAN BEDYŃSKI, MARCIN BEDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Konstancinie Jeziorna (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Postanowienia niniejszego Regulaminu

[r]